(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28541

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı lisans ve önlisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve devam eden çiftli yarıyılları,

c) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı veya programı,

ç) Ders ekleme-çıkarma: Akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrencinin aldığı derslerdeki son düzeltmeyi,

d) Fakülte: Canik Başarı Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve devam eden tekli yarıyılları,

g) İlgili kurul: Fakülte veya yüksekokul kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Kayıtsız öğrenci: Kayıtlarını yenilemeyen Canik Başarı Üniversitesi öğrencilerini ,

ı) Kredi: Bir yarıyıl içinde haftada alınan teorik ders, uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

i) Mütevelli Heyeti: Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

k) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen dersleri ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar dersini,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

ö) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda aldığı derslerin kredi toplamını,

p) Yüksekokul: Canik Başarı Üniversitesindeki yüksekokul veya meslek yüksekokul-larını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri

 

Kesin kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırma esasları şunlardır:

a) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır. İlk kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı konusunda adayın beyanı esas alınır.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen koşulları taşıyan yabancı uyruklu adayların kabulü, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato onayı ile yapılır.

c) Süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemlerini tamamlayanlar Üniversitenin öğrencisi olurlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

ç) Kesin kayıtlarını yaptıran veya 7 nci maddeye göre yarıyıl kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

d) Mazereti bulunan adaylar vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.

e) Süresi içinde kayıt yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

f) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Yıllık öğretim ücreti ile öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Mütevelli Heyeti, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla eğitim-öğretim ücretinde değişiklik yapabilir.

(2) Öğrencinin belirlenen miktarda ve zamanda öğretim ücretini ödemesi zorunludur. Öğretim ücretini, belirlenen taksitler ve süreler içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

(3) Geçerli mazereti sebebiyle öğrenimine ara veren öğrenci izinli sayıldığı yarıyıllar için eğitim-öğretim ücretinin 1/4’ünü öder. Geçerli mazereti olmadan öğrenimine ara veren öğrenci ise devam etmediği yarıyıllar için eğitim-öğretim ücretinin 1/3’ünü öder.

(4) Süresi içerisinde ödenmeyen taksitler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

(5) Geçerli mazereti olmadan normal öğrenim süresini aşan öğrenciler o yarıyıla ait öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam ederler.

(6) (Ek:RG-1/1/2014-28869) Hazırlık hariç, önlisans eğitimini iki yılda ve lisans eğitimini dört yılda tamamlayamayan eğitim burslu öğrencilerin bu sürelerin sonunda eğitim bursları kesilir.

Danışman ve danışmanlık

MADDE 6 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, eğitim-öğretim süresince öğrencinin akademik durumunu izler, ders kaydı ve ders ekleme-çıkarma işlemlerine rehberlik eder.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili birim yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin o dönem kaydı yenilenmez. Öğrenci, kayıt yaptırmamış olduğu yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, sınavlara giremez. Öğrencinin kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur.

(3) Ders ekleme-çıkarma işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır ve danışmanın onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan en geç bir ay önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Üniversiteye yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt hakkı kazandıkları akademik yıl Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen ücretler uygulanır. Bu öğrenciler, Üniversiteye ilk girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin hangi bölümler için zorunlu ve hangileri için isteğe bağlı olacağına, eğitim-öğretim ve sınavlarının hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceğine ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato karar verir.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programları

MADDE 9 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler, çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabulünde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Öğrenciler, lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programı; ilgili birimin isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Anadal lisans programı öğrencileri, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilir. Bu öğrencilerin, her iki anadalın da ders ve diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye her iki anadal için diploma, yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ise sertifika verilir.

(5) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(6) Bulundukları programda, hazırlık sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.

(7) Üniversite içi yatay geçiş başvuruları, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(8) Üniversite içi yatay geçişlerde önceki programdan alınan derslerin geçiş yapılan programdaki eşdeğerliliği, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders muafiyeti

MADDE 10 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla, ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Ders muafiyeti alan öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamını göz önüne alarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) (Ek:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) Yatay geçiş veya muafiyet amacıyla başvuran öğrencinin intibakı aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılır:

a) Transkriptte 100’lük sisteme göre notu var ise ilgili rakam Üniversitemiz not çizelgesindeki harf karşılığına dönüştürülür.

b) Transkriptte harf sisteminde notlar verilmişse, öğrencinin geldiği üniversitenin not çizelgesindeki aralığın en üst rakamsal notu alınır ve Üniversitemiz not çizelgesindeki harf karşılığı verilir.

c) Transkriptte farklı bir harf sistemi kullanılmışsa bu harf sistemine karşılık gelen 4’lük sistemdeki notun Üniversitemiz not çizelgesindeki karşılığı esas alınır.

Değişim programları

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl anlaşmalı olarak diğer üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) İlgili yönetim kurulunca belirlenen bir öğretim elemanı, değişim programı öğrencisinin alacağı derslerin seçiminde yardımcı olur, öğrencinin değişim programıyla gittiği üniversitedeki eğitimini izler ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunur.

(3) Öğrenci, değişim programıyla gittiği yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerden başarılı olduğu takdirde, kendi yükseköğretim kurumunun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılır. Bu derslerin kredi ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve transfer notu (T) olarak kayıtlara işlenir.

(4) Anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir belge verilir.

(5) Öğrenci değişim programları ile yurt dışı ve yurt içi yaz okulundan alınan notlar ilgili yönetim kurulu kararı ile 21 inci maddedeki esaslara ve Senato kararıyla kabul edilen dönüşüm tablosuna göre kabul edilir.

Özel öğrenci

MADDE 12 – (1) Özel öğrenci, bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla kendisine her yarıyıl en fazla üç derse Üniversite dışından katılma izni verilen öğrencidir. Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, özel öğrencinin alabileceği dersler ve ders saati toplamı; ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrenci, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciye diploma ve unvan verilmez, ancak devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir.

(2) Özel öğrenci, katıldığı derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre öğretim ücreti öder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirmeye İlişkin Süre ve Esaslar

 

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) en az ondörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süreye yarıyıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. Lisans ve önlisans dersleri genelde yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde Senatonun onayı ile yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemine ilişkin hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Akademik yılın kapsadığı; kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenen ve ilan edilen akademik takvimle düzenlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 14 – (1) Normal öğrenim süresi; yabancı dil hazırlık eğitimi hariç önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört eğitim-öğretim yılıdır.

(2) Azami öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık eğitimi hariç, iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, normal eğitim süresi beş yıl olan programlar için sekiz ve altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Bu süreler zarfında öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemeleri kaydıyla öğrenimlerine devam ederler. Ancak, eğitim-öğretim hizmeti dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Mezuniyet koşullarının tümünü sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilir.

Sertifika programları

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla uygulama esasları ilgili bölüm ve Senato tarafından belirlenen sertifika programları düzenlenebilir.

(2) Bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için sertifika programına sayılan derslerin tümünü başarması ve GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Ders programları

MADDE 16 – (1) Ders programları; mezun olmak için öngörülen gerekli teorik ders, laboratuar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bir bölümün lisans veya önlisans ders programları, ders kredi saat değerleri ve derslerin yarıyıllara dağılımı ilgili bölümce düzenlenir, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak, bu programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili kurulca karar verilir.

Zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler

MADDE 17 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve önşartlı olmak üzere üç gruba ayrılır. Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler; öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir. Önşartlı ders; alınabilmesi daha önce bazı ders/derslerin alınmış olması şartına bağlı olan dersi ifade eder.

(2) Hangi derslerin zorunlu, seçmeli veya önşartlı olacağı ilgili kurullar ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derslerin kredi değeri ve Avrupa kredi transfer sistemi kredisi

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır.

(2) AKTS kredisi; bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Öğrencinin aldığı ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etmesi zorunludur.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan programlar bu uygulamanın dışındadır.

Ders alma

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 30 AKTS’dir. Ancak dersin devamını aldığı halde başarısız olan öğrencilerin bir dönemde normal ders yükü hariç alttan alabileceği azami ders yükü ise 15 AKTS’dir. Çift anadal ve yandal yapan öğrenciler bu sınırlamadan muaftırlar. (Ek cümle:RG-9/4/2016-29679) Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya daha önce almadığı dersleri almak kaydıyla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.

(2) (Değişik:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı dersleri almak zorundadır. Öğretim programından çıkarılan ve açılmayan bölüm derslerinin yerine belirlenen diğer dersler alınır. Kaldırılan ders seçmeli bir ders ise başka bölümlerde açılması durumunda ilgili bölümden alınabilir.

(3) (Değişik:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, her dönem en fazla bir ders olmak üzere (proje ve uygulama dersleri hariç) daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir.

(5) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’su en az BA ve üzerinde olan öğrenci, danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilir.

(6) Kayıt dondurma, izin veya başka sebeplerle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenci öğrenimine kaldığı yarıyıldan/yıldan devam eder, bir üst yarıyıl veya yıldan ders alamaz.

(7) Programdan kaldırılan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili kurulun kararı ile o dersin muadili olan başka bir dersi alır.

(8) Öğrenciler, ilgili bölüm/anabilim/ana sanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

(9) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramadığı için önşartlı dersleri alamamak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversiteler arası değişim programlarına katılacak olmak gibi sebeplerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile üst yarıyıllardan ders verilebilir. Ancak bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü, bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.

(10) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla GNO’su CB ve üzerinde olan bir öğrenci, her yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

(11) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilen dersleri alması, öğrencinin danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Notlar

MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) Notların harf, 4’lük ve 100’lük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

a) (Değişik:RG-15/3/2015-29296)

Harf

4’lük sistem

100’lük sistem

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

70-79

CC

2.00

60-69

DC

1.50

55-59

DD

1.00

50-54

FD

0.50

45-49

FF

0.00

0-44

FG

0.00

0.00

 

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

I : Eksik notu,

S : Yeterli notu,

T : Transfer notu,

U : Yetersiz notu,

P : Gelişmekte olan notu,

EX : Muaf notu,

NI : Katılmamıştır notu,

NA: (Değişik:RG-15/3/2015-29296)  Devamsız,

W: Dersten çekilme notu,(1)

FD: (Değişik:RG-15/3/2015-29296) Ön şart, (1)

FG: Sınavlara Girmedi. (1)

a) I: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak yeni bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) S: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) T: Üniversiteye, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan, daha önce eğitim gördüğü kurumdaki dersleri saydırmak isteyen, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanan veya öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.

ç) U: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d) P: Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e) EX: Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciye verilir.

f) NI: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

g) NA: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

ğ) W: Öğrencinin güz ve bahar dönemleri için derslerin başlamasından itibaren en geç onuncu haftanın son işgününe kadar, öğretim elemanının ve danışmanlarının görüşü ile çekilmesine izin verilen dersler için verilir. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir dersten ve öğrenimi süresince en çok altı dersten çekilme izni verilir. Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, W notu aldığı derslerden ve yaz döneminde kayıtlı olduğu derslerden çekilemez.

Başarı durumu

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve GNO şeklinde hesaplanır. Yarıyıl not ortalaması; bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur. GNO; öğrencinin aldığı bütün derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle bulunur. GNO hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en yüksek not ortalamaya dahil edilir. Hesaplamada virgülden sonraki üçüncü hane beş veya daha fazla olduğunda yukarıya, dört veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlama yapılır.

(2) (Değişik:RG-15/3/2015-29296)   Bir dersten S, EX, T, DC, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız sayılır ve bu dersi tekrarlaması gerekir, ancak FD notu alınan ders ile ön şart yerine getirilmiş kabul edilir. DD ve DC notu alan bir öğrenci sorumlu geçmiş sayılır, ancak diploma notu CC olursa sorumluluğu kalkar.

 (3) GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Lisans öğrenimi hazırlık programını başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak gerekir.

(4) (Mülga:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer)

(5) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; muafiyet, ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret ve mezuniyet için ek sınavdan oluşur.

(2) (Değişik:RG-1/1/2014-28869) Muafiyet sınavı, yabancı dil hazırlık sınıfından ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölüm tarafından yapılan ve başarılı olanların dersi almalarını gerektirmeyen sınavlardır. Hazırlık programı zorunlu olan bölümler hariç İngilizce ve bilgisayar dersleri muafiyet sınavından  60 ve üstü  notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

(3) Ara sınavlar, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla dönem arasında yapılan sınavlardır. Senato tarafından her yarıyılda bir sınav haftası belirlenir.

(4) Yarıyıl sonu sınavları, bir yarıyılda açılmış bulunan derslerin dönem sonu başarı notunun belirlenmesine etki etmesi amacıyla yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Bu sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez ve o dersten kalmış sayılır.

(5) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da sınava girmeyen ya da girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır. Not ortalaması ne olursa olsun yarıyıl sonu notu FF, FD veya U olanlar ile GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden yarıyıl sonu notu DD ve DC olanlara bütünleme sınavına girme hakkı verilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez.

(6) Mazeret sınavı, mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeretleri sebebiyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavlarının bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeret sınavı açılır.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 24 – (1) (Değişik:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) Bir dersin başarı notu; ara sınav/sınavları, final sınavı, kısa sınav, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, sunum, derse devam, laboratuvar, staj ve benzeri diğer etkinliklerden alınan notlardan oluşur. Dönem sonu notu, ara sınav/sınavların %40’ı ve final sınavı veya bütünleme sınavının da %60’ından oluşur. Diğer etkinlikler mevcut ise dönem sonu notu, ara sınav/sınavların %40’ı, final sınavının veya bütünleme sınavının %50’si ve diğer etkinliklerin %10’undan oluşur. Diğer etkinliklerden alınan notların ders başarı notuna katkısının olup/olmayacağı, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen süre içinde ilan edilir ve ilgili idari birime teslim edilir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 25 – (1) Sınav programları ve sınavın nerede yapılacağı, sınav dönemi başlamadan iki hafta önce Rektörlükçe ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.

Sınav şekli ve sonuçlarının ilanı

MADDE 26 – (1) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, proje veya ödev şeklinde yapılabilir.

(2) Laboratuvar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

(3) Bir dersin sınavını o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir.

(4) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir.

Sınavlarda kopya veya kopyaya teşebbüs

MADDE 27 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çektiren veya kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve durum tutanakla tespit edilerek ilgili dekanlık/müdürlüğe bildirilir. Söz konusu öğrenciler ile sınav kâğıtları değerlendirilirken kopya çektikleri tespit edilen ve durumu dersin öğretim elemanı tarafından ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilen öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin işlemi yapılır ve ilgili öğrencilere o sınav için sıfır (0) notu verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci sınav sonucuna, notların ilanından itibaren bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 29 – (1) GNO’ya, seçmeli derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Ancak GNO’ya katılmayan fazladan alınan derslerden başarılı olanlar transkriptte gösterilir, başarısız olanlar gösterilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, İzin, Okuldan Ayrılma

 

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 30 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri esas alınmak kaydıyla öğrencilere aşağıda esasları belirtilen ek sınav hakkı verilir:

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.

c) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca (Değişik ibare:RG-6/11/2014-29167 2.mükerrer) her yıl ek sınav hakkı kullanabilir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin okuduğu bölümden diploma alabilmesi için o bölümün öğretim programında gösterilen derslerden başarılı olması, GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, ilgili yönetim kurulu kararı ve ilgili birimlerden aldığı ilişik kesme belgesini ibraz etmesi gerekir. Diplomada Üniversitenin, fakültenin/yüksekokulun ve varsa bölümün adı belirtilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye ayrıca diploma eki verilir.

Önlisans diploması

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunun kararı ile önlisans diploması verilir.

(2) Önlisans diploması alacak öğrenci, 30 uncu maddedeki ek sınav hakkından yararlanabilir. Ek sınav hakkından yararlanan bir öğrenci yeniden lisans eğitimine devam ederse yeni bir ek sınav hakkından yararlanamaz.

(3) Önlisans diploması almış olan bir öğrenci, istemesi halinde ayrıldığı lisans programına yeniden kayıt yaptırabilir ve eğitimine kaldığı yerden devam edebilir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 33 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli sebeplerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik sebepler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği sebeplerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu sebeplerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, kararda belirtilmesi şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Üniversiteden ayrılmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuran ve ilişik kesme belgelerini ibraz eden öğrencinin kaydı silinir. Ancak bu öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıla ait ücreti iade edilmez. Bu öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir ve yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında teslim ettikleri diploma ve diğer belgeleri iade edilir.

Disiplin işleri

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_________________

(1)Bu değişiklik ile, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafından sonra gelen not tanımlarından “W: Dersten çekilme notu.”nun sonundaki “.” işareti “,” olarak değiştirilmiş ve bu not tanımından sonra gelmek üzere iki adet not tanımı eklenmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2013

28541

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

1/1/2014

28869

2.       

6/11/2014

29167 (2.mükerrer)  

3.

15/3/2015 

29296 

4.       

9/4/2016

29679

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul