(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümünde yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547
   sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 Kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil becerilerine ait seviyeleri,

b) Bölüm Başkanlığı: Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümü Başkanlığını,

c) Bölüm Kurulu: Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Kurulunu,

ç) DBS (Düzey Belirleme Sınavı): Hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencinin seviyesine uygun kurdan eğitimine başlayabilmesi için yapılan sınavı,

d) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Diller Bölümünde yürütülen İngilizce hazırlık eğitiminin verildiği sınıfı,

e) KSP (Kur Sonu Puanı): İlgili kura ait SDP’nin yüzde 60’ı ile kur sonu sınavında alınan notun yüzde 40’ı toplamını,

f) Rektör/Rektörlük: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

g) SDP (Sürekli Değerlendirme Puanı): Bir kur boyunca sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım ve benzeri etkinliklerden elde edilen puanı,

ğ) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

ı) Yabancı Diller Bölümü: Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümünü,

i) YDYP (Yabancı Dil Yeterlik Puanı): Öğrencinin YDYS’den aldığı puanı,

j) YDYS (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı): Yabancı Diller Bölümü tarafından öğrencinin yabancı dil yeterlik düzeyini ölçmek için yapılan sınavı,

k) YSP (Yarıyıl Sonu Puanı): Birinci KSP’nin yüzde 40’ı ikinci KSP’nin yüzde 60’ı alınarak bulunan puanı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimin amacı
Madde 4 -
(1) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, yabancı dil bilgi ve becerilerini dinlediğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının yabancı dilde verilen derslerini takip edebilecek, ilgili literatürü okuyup anlayabilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmaktır.
Düzey belirleme ve yeterlik sınavı
Madde 5 -
(1) Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerden yabancı dil hazırlık okumaları zorunlu olanlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık okumak isteyenler istemeleri halinde YDYS’ye tabi tutulurlar. Hazırlık okuyacak her öğrenci düzey belirleme sınavına alınır. Bu sınavda aldıkları puana göre A1, A2, B1, B2 veya C1 kurlarından kendileri için uygun olana yerleştirilirler.

(2) YDYS, eğitim-öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yıl sonunda olmak üzere yılda üç kez bölüm kurulunun belirlediği yöntemle yapılır. Eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu sınav yöntemini duyurur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfında herhangi bir sebeple başarısız olan öğrenciler girebilir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye, hazırlık sınıfına o yıl başlamış olan öğrencilerden devam şartını yerine getiren ve geçmiş yıllarda başarısız olan öğrenciler girebilir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ise, o yılki hazırlık programında devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan ve geçmiş yıllarda herhangi bir sebeple başarısız olan öğrenciler girebilir.
Muafiyet
Madde 6 -
(1) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’de başarılı olan veya anadili İngilizce olan bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği bir orta öğrenim kurumundan mezun olan veya İngilizce eğitim yapan bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim programlarından birinden mezun olan öğrenci yabancı dil hazırlık eğtiminden muaf olur.
Eğitim süresi ve derse devam
Madde 7 -
(1) Yabancı dil hazırlık eğitimi her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders yükü 20 saatten az olmamak kaydıyla Bölüm Kurulu tarafından belirlenir. Her yarıyıl iki kur döneminden oluşur.

(2) Derslere yüzde 80 oranında devam etmek zorunludur. Birinci yarıyılda derse devam oranı yüzde 80’in altına düşen öğrenci yarıyıl sonunda yapılan kur sonu sınavına giremez ve bir sonraki dönemde son okuduğu kuru tekrarlar.

(3) Öğrencinin birinci yarıyıl sonundaki YDYS’ye girebilmesi için birinci yarıyılda, yıl sonundaki YDYS’ye girebilmesi için her iki yarıyılda yüzde 80 devam şartını yerine getirmesi gerekir. Ertesi yılki eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye girişte ise devam şartı aranmaz.
Notlar ve değerlendirme
Madde 8 -
(1) Notlar; SDP, KSP, YSP ve YDYP’den oluşur.

a) SDP; her bir kurda yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım ve benzeri etkinliklerin ağırlıklı ortalamalarından oluşur. Bölüm Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında, bu etkinliklerin hangi ağırlıkla temsil edileceğine karar verir ve gerekli duyuruyu yapar.

b) KSP; ilgili kura ait SDP’nin yüzde 60’ı ile kur sonu sınavında alınan notun yüzde 40’ı toplanarak bulunur.

c) YSP; birinci KSP’nin yüzde 40’ı, ikinci KSP’nin yüzde 60’ı alınarak hesaplanır ve yüz üzerinden en az 65 olması istenir.

ç) YDYP; YDYS’nin 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.

(2) Birinci yarıyılda başarısız olan öğrenci, bulunduğu kurdan ikinci yarıyıla devam eder.

(3) B2 kurunu başarı ile bitiren öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olur.

(4) Kendi isteği ile yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun, başarısız olması halinde, bir sonraki yıl isterse hazırlık sınıfı eğitimine ve isterse normal eğitimine devam eder. Normal eğitimine devam etmesi halinde, sonraki yıllarda açılan YDYS’lerin herhangi birinde başarılı olursa, yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamış olur.

(5) Normal eğitimi Türkçe olan hazırlık sınıfı öğrencisi, devam koşulunu yerine getirmemiş ve ertesi yılki eğitim-öğretim yılı başında açılan YDYS’de başarısız olmuşsa yabancı dil hazırlık eğitimini tekrarlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında devam koşulunu yerine getirdiği halde başarısız olmuşsa, ertesi yıl, isterse yabancı dil hazırlık eğitimine, isterse normal eğitimine devam eder. Normal eğitimine devam etmesi halinde, sonraki yıllarda açılan YDYS’lerin herhangi birinde başarılı olursa, yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamış olur. Yabancı dil hazırlık eğitimini, her ne şekilde olursa olsun, tamamlamadan bağlı olduğu bölüm/programdan mezun olamaz.

(6) Normal eğitimi kısmen yabancı dilde olan hazırlık sınıfı öğrencisi, devam koşulunu yerine getirdiği halde başarısız olursa, ertesi yıl, isterse hazırlık sınıfı eğitimine, isterse yabancı dilde verilen dersler dışında normal eğitimine devam eder. Normal eğitimine devam etmesi halinde daha sonra açılan YDYS’lerin herhangi birinden başarılı olursa, hazırlık sınıfı eğitimini tamamlamış olur ve yabancı dilde verilen derslerini alabilir.

(7) Normal eğitimi bütünüyle yabancı dilde olan hazırlık sınıfı öğrencisi, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamadan normal eğitimine devam edemez.
Sınav sonucuna itiraz
Madde 9 -
(1) Öğrenci sınav sonucuna ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile itiraz edebilir. Sınav evrakı, Bölüm Başkanının görevlendirdiği bir komisyon tarafından incelenir ve Bölüm Kurulunda karara bağlanır. Sonuç bir hafta içerisinde öğrenciye duyurulur.
Yabancı dil hazırlık programı yaz okulu
Madde 10 -
(1) B1 kurunu bitirmiş veya B2 kurundan başarısız olmuş öğrenciler için, diğer dönemlerden bağımsız olarak, bir kur dönemi yaz okulu açılabilir. Yaz okulu açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı yirmiyi geçerse birden çok şube açılabilir. Yaz okulundaki sınav, değerlendirme ve derse devam koşulları normal yarıyıl içinde olduğu gibidir.

(2) Yaz okulu programının süresi, başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.
Mazeret ve izin
Madde 11 -
(1) Mazereti Bölüm Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye bir kereye mahsus bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin sonrası kaldığı kurdan eğitimine devam eder.
Öğrenim ücreti ve burslar
Madde 12 -
(1) Hazırlık sınıfına ait yıllık eğitim ücreti ile öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Geçerli mazereti sebebiyle öğrenimine ara veren öğrenci izinli sayıldığı yarıyıllar için eğitim ücretinin 1/4’ünü öder. Geçerli mazereti olmadan öğrenimine ara veren öğrenci ise devam etmediği yarıyıllar için eğitim ücretinin 1/3’ünü öder.

(3) Süresi içerisinde ödenmeyen taksitler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

(4) Yaz okulu programı Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücrete tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul