En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ATAİSİGAM): Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer birimlerle işbirliği yaparak iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda araştırma, bilgilendirme ve uygulamalar yapmaktır. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesi ile ilgili sertifika programları hazırlayarak eğitim vermek ve Üniversite içinde ve dışında ilgili platformlarda iş güvenliği sorunlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmak.

b) Üniversitedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimleri bir araya getirerek koordinasyonu sağlamak.

c) Bölgemizde bulunan işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirerek Avrupa Birliği uyum programları çerçevesinde güvenlik standartları oluşturmaya çalışmak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programları düzenleyerek iş güvenliği uzmanları yetiştirmek.

d) İş kazaları, meslek hastalıkları ve risk analizleri konusunda bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

e) İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda ulusal veya uluslararası projeler yapmak veya diğer kurumlarla proje bazında işbirliği yapmak.

f) Merkez öncülüğünde ulusal ve uluslararası panel, konferans, seminer, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversitede yürütülen lisans ve lisansüstü derslerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konulara daha fazla yer verilmesini sağlamak.

ğ) Yönetim kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
Madde 7 -
(1) Merkezin organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür ve müdür yardımcısı
Madde 8 -
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki kişiyi kendisine yardımcı olmak üzere, üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Merkez birimlerinin de görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni yıl çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyelerinden altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden en az beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün Merkezle ilgili önerilerini değerlendirmek,

c) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve gerekli personelin temini için Müdüre bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma birimleri
Madde 12 -
(1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
Madde 13 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul