En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADANA BTÜSEM): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında eğitim, danışmanlık, proje, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.06.2014)
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,

b) Üniversite bünyesinde herkesin katılımına açık etkinlikler ve talebe dayalı kurslar düzenlemek,

c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

d) Konunun uzmanı konuşmacıların sunacakları seminer ve konferansları organize etmek,

e) İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonunu ilgili birimle işbirliği içinde yapmak,

f) Gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini organize etmek,

ğ) Kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak,

h) Üniversite veya diğer kurum ve kuruluş personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak,

i) Yabancı dil kursları düzenlemek,

j) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya eğitim hizmetleri sunmak,

k) Diğer ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi artırmak ve sosyal kaynaşmayı artırıcı geziler düzenlemek,

l) Sınavlara yönelik hazırlık kursları düzenlemek,

m) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkezin Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) (Ek:RG-23/6/2014-29039) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

o) (Ek:RG-23/6/2014-29039) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

ö) (Ek:RG-23/6/2014-29039) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

p) (Ek:RG-23/6/2014-29039) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

r) (Ek:RG-23/6/2014-29039) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,

s) (Ek:RG-23/6/2014-29039) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yöntemle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak,

ş) (Ek:RG-23/6/2014-29039) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirileceği gibi, süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda ADANA BTÜSEM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

e) ADANA BTÜSEM adına her türlü iletişimi sağlamak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörce Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için belirlenen dört kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Bir eğitim öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini, yapılacak tüm etkinlikleri tespit etmek ve bunların duyurusunu sağlamak,

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirmek,

ç) Merkezin faaliyet alanları konusunda görev alacakları ve diğer hususları tespit etmek,

d) Her takvim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden ve yüksekokullardan gelen faaliyet raporlarını değerlendirmek ve bunları bir rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek,

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek,

g) Merkezin bütçesini hazırlamak,

ğ)
   2547
   sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
  
Danışma kurulu
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün çağrısı ile yılda en az bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur.
Danışma kurulunun görevleri
Madde 13 -
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
Koordinasyon grupları
Madde 14 -
(1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluşturulabilir. Koordinasyon gruplarının görevleri, görev süresi, kimlerden oluşacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 15 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirmeler ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel ile karşılanır.
  
Harcama yetkilisi
Madde 16 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
   2547
   sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
  
Yürürlük
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul