(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)(Değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık birimlerinde çalışma ve alt çalışma gruplarının oluşturulması ile bunların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini,

ç)(Değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan çalışma grubunu,

d) (Değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Katılımcı: Çalışma ve alt çalışma gruplarında yer alan Bakanlık ve diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları,

e) (Ek:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Alt çalışma grubu: Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumlarından temsilciler ile özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile oluşturulan ve çalışma grubuna bağlı olarak çalışan alt çalışma grubunu,

f) (Ek:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Rapor değerlendirme kurulu: Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi için gerekli görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları ile özel sektör temsilcileri arasından çalışma grubu ve alt çalışma grubu üyeleri dışından seçilerek konunun uzmanı en fazla beş kişiden oluşturulan kurulu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Gruplarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Çalışma ve alt çalışma gruplarının oluşturulması
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer)
(1) İlgili birimin teklifi üzerine Bakan onayı ile geçici olarak çalışma ve alt çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu ve alt çalışma gruplarının oluşturulması teklifi;

a) Çalışma konusunu,

b) Çalışmanın amacını,

c) Çalışma ve alt çalışma gruplarının başkanını ve katılımcılarını,

ç) Öngörülen asgari ve azami çalışma süresini,

d) Öngörülen bütçesini,

içerir.

(3) Çalışma grubu en fazla otuz kişiden oluşur.

(4) Gerekli görülmesi halinde çalışma grubu üyelerinden veya çalışma grubu üyesi olmayan kişilerden oluşan alt çalışma grupları kurulabilir.

(5) Çalışma ve alt çalışma grubu ile rapor değerlendirme kurulu üye sayısı en fazla yüz kişiden oluşur.
Çalışma gruplarının çalışma usulü
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)
(1) Bakan onayının alınmasından itibaren en geç on beş gün içinde çalışma grubu katılımcılarına yazılı bildirim yapılır.

(2) Çalışma grubu, başkanın çağrısı üzerine yapılan ilk toplantısında çalışma usulü ve takvimini belirler.

(3) Çalışma grubu toplantıları sonucunda alınan kararlar tutanağa geçirilir ve katılımcılar tarafından imzalanır.

(4) (Ek:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Çalışma ve alt çalışma grubu üyeleri, çalışma konusu ve amacına uygun olarak Bakanlığın onayı ile yurt dışı seyahatler yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan çalışma grubu üyeleri seyahatlere ilişkin olarak ayrıca bir rapor düzenler ve bu raporları çalışma grubu raporlarının eki olarak Bakanlığa sunar.
Alt çalışma gruplarının görevi
Madde 5/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)(Ek:RG-25/3/2015-29306 mükerrer)
(1) Alt çalışma grupları, çalışma grubu tarafından bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak verilen işleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Alt çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenir.
Çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri
Madde 6 -
(1) Çalışma grubunun sekretarya hizmetleri çalışma grubu kurulmasını teklif eden birimce yürütülür.
Çalışma grubu raporu
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)
(1) Çalışma gruplarınca hazırlanan rapor, çalışma grubunun kurulmasını teklif eden birim tarafından değerlendirilerek Bakanlık Makamına sunulur.

(2)(Ek:RG-25/3/2015-29306 mükerrer) Raporun değerlendirilmesi aşamasında, ilgili birim tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, gerekli görülmesi halinde, raporun konusu hakkında gerekli mesleki niteliklere sahip uzman kişilerden oluşan rapor değerlendirme kurulu oluşturulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)(Değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer)
 (1) Çalışma ve alt çalışma grupları ile rapor değerlendirme kurulu için bu Yönetmelik kapsamında mevzuat uyarınca yapılacak harcamalar çalışma grubunun kurulmasını teklif eden birim bütçesinden ödenir.
Yayın hakkı
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.03.2015)(Değişik:RG-25/3/2015-29306 mükerrer)
(1) Çalışma ve alt çalışma grupları ile rapor değerlendirme kurulu raporlarının yayın hakkı Bakanlığa aittir.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul