(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik Hakkari Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Her sınıf için ilgili bölüm/program öğretim elemanları arasından, bölüm başkanı/program koordinatörünün önerisi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,

c) Fakülte: Hakkari Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Meslek Yüksekokulu: Hakkari Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Hakkari Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yüksekokul: Hakkari Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

i) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saatini, yıl sisteminde iki kredi saatini; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saatini; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim ve öğretime başlama tarihi
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.
Öğrenim süresi
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Üniversitede eğitim ve öğretim; sınıf geçme esasına göre eğitim ve öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim ve öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, en az on dört haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla arttırılabilir. Resmi tatiller ile yarıyıl ve yılsonu sınavları bu süreye dâhil değildir; hafta sonlarında sınavlar yapılabilir.

(2) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 9 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(7) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.
Kayıt işlemleri
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir programında kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Bizzat başvuru istenen durumlarda, belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Rektörlük tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için, gazeteye verilecek kayıp ilanı ile birlikte gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. Öğrenciliğin sona ermesiyle birlikte kimlik kartının ilgili birime teslim edilmesi zorunludur.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını zamanında ödemeyenlerin kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi, öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(6) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(7) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliklerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca;

a) Her türlü tebligat, öğrencinin beyan ettiği adrese yazılı olarak yapılmak, e mail yoluyla bilgilendirmek veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğrencilere yapılan her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.
Kayıt yenileme
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, ders programının çakışmaması kaydıyla aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders seçim işlemini akademik danışmanlarının yardımıyla otomasyon programı üzerinden yapan öğrenciler, danışmanlarının onayından sonra ders kayıt fişini imzalayıp danışmanına teslim etmek zorundadır. Akademik danışman kendisine teslim edilen bu belgeleri onayladıktan sonra ilgili idareye teslim eder.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine, ilgili yönetim kurulunun önerisiyle Senato karar verir.

(4) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
Madde 9 - Bilgi Butonu
(1) Azami süre içinde aynı dersi üçüncü ve daha fazla alışında ve azami süreyi aşan dönemlerde, alınacak her ders için ödenecek kredi başı katkı payı veya öğrenim ücreti hesaplamasında dönemlik AKTS kredisi toplamı baz alınır.

(2) Azami süreler içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ödenir. Dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüz fazlası ile hesaplanır.

(3) Azami süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü ödenir. İkinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üç yüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dört yüzü olarak hesaplanır.

(4) Azami süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü ödenir. İkinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç yüzü olarak hesaplanır.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(6) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.
Kayıt dondurma ve izinli sayılma
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde dört yarıyılı geçemez, bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. En az iki yarıyıl süre ile kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payı varsa bu miktar sonraki döneme mahsup edilir.

(2) Kayıt yenileme ve sınavlara girme şartlarından birini, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getirmeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren 15 gün içinde yapılması gerekir.

(3) Eğitim-öğretim devam ederken geçerli bir mazeretin ortaya çıkması durumunda talep edilmesi halinde İlgili Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulabilir.
Öğretim programları ve uygulama
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Öğretim programı; fakültelerin/yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları ve benzeri etkinlikler yer alabilir. Derslerde hangi uygulama ve öğretim programının uygulanacağı, bunların not geçme sistemine hangi oranda katkısı olacağı eğitim-öğretim başlamadan duyurulacaktır.

(2) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yolla belirlenir.

(3) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi", "Türk Dili", ve "Yabancı Dil" bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. "Beden Eğitimi" ve "Güzel Sanatlar" dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

(5) Öğretim programında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredi saati (0) sıfır olarak belirlenmiş dersler hariç, her dersin kredi saati ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) karşılığı öğretim programında belirtilir. Ders kredi saatinin belirlenmesinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi hükümleri uygulanır.

(6) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce öğrencilere duyurulur.

(7) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(8) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(9) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur.
Akademik danışmanlık
Madde 12 - Bilgi Butonu
(1) Öğrencilerin; eğitim ve öğretimle, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olur. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ön koşul ve ön koşullu dersler
Madde 13 - Bilgi Butonu
(1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan derse ön koşul dersi, kaydolunması bir önceki yarıyıl ve yıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan derse de ön koşullu ders denir. Bu durumlarda ön koşul dersi ile buna dayanan ön koşullu dersin her yarıyıl açılması veya ön koşullu ders yıllık ise her yıl açılması zorunludur. Ön koşul ve ön koşullu derslerle ilgili esaslar ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Ön koşul veya ön koşullu dersler eğitim ve öğretim programlarında gösterilir.

(2) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurullarınca düzenlenir.
Yaz öğretimi
Madde 14 - Bilgi Butonu
(1) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesine, öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri ve üst yarıyılların derslerini almalarına imkân sağlamak amacıyla; ilgili bölümün önerisi, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim ve öğretim Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Derslerden muafiyet
Madde 15 - Bilgi Butonu
(1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Ancak muafiyet talebinin öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden 15 gün içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Muafiyeti kabul edilen dersler ortalamaya dâhil edilmez ancak alınması gereken zorunlu kredi hesabına dâhil edilir.

(3) Senatoca belirlenen derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.
Yabancı dil
Madde 17 - Bilgi Butonu
(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrencilerden isteyenler yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen birim veya kurul tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam eder.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, istemeleri halinde yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur.

b) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan bir yükseköğretim programından yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Üniversitenin yükseköğretim programına yatay geçişle gelen öğrenciler, öncelikle yabancı dil yeterlik sınavına girer. Dikey geçişle gelen öğrenciler ise intibak programlarını başarıyla tamamladıktan sonra yabancı dil yeterlik sınavına girer. Bu sınavlarda başarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programa, başarılı olamayanlar ve bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

c) Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dilde yeterlilik belgesini sağlayamayan veya yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıt yapıp bir yıllık devam koşulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler, istenen yabancı dil yeterlilik seviyesine ulaşıncaya kadar, yerleştirildikleri eğitim programına başlayamazlar.

ç) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmesine rağmen bir yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine ÖSYM tarafından başka bir üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilebilir. Ancak öğrencinin bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

d) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim ve öğretim, devam, sınav ve sınıf geçme işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür.

e) Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler için yabancı dil muafiyet sınavı açılır. Başarılı olanlara yabancı dil yeterlik belgesi verilir ve bu öğrenciler programlarında yer alan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen yabancı dil dersinden muaf tutulurlar.

f) Zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarına kayıt yaptırıp, başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf tutulurlar.

g) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflarını başarı ile tamamlayan öğrencilere başarı belgesi, başarılı olamayan öğrencilere ise devam koşulunu yerine getirmeleri durumunda devam belgesi verilir.
Ders alma
Madde 18 - Bilgi Butonu
(1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden alır. Ancak öğrenci alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına haftada 35 krediyi geçmemek şartı ile danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olma ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 80 olması şartı ve 35 krediyi aşmamak kaydıyla bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadarını bir üst yarıyıl/yıldan alabilir.

c) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

d) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

e) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

f) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’tan fazla olamaz.
Derse devam ve yoklamalar
Madde 19 - Bilgi Butonu
(1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yılsonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Alttan alınan derslerde devam şartı yerine getirilmişse yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranır. Öğrenciler başarısız oldukları ders veya dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır. Giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınavlar haricinde hiçbir sınav için mazeret geçerli değildir.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Mazeretleri birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen öğrencilere, devam şartını yerine getirmeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verilebilir.
İlişik kesme
Madde 20 - Bilgi Butonu
(1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci bürosuna dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması durumunda Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(6) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve raporunun ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilişiği kesilir.
Sınavlar
Madde 21 - Bilgi Butonu
(1) Sınavlar: Ara Sınav, Genel Sınav, Bütünleme Sınavı, Tek Ders Sınavı, Mazeret Sınavı, Muafiyet Sınavı ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.

(2) Öğrenciler, öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurarak, ilân edilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

(4) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık veya Müdürlüklerce en az iki yıl saklanır.

(5) Sınavlar aşağıda sayıldığı şekildedir:

a) Ara Sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları bu sayıya dâhil değildir.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.

c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

ç) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret Sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan programlar için ilgili dil dersinden eğitim-öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 alan öğrenciler bu dersten muaf olur. 60’ın altında alanlar ve bu sınava katılmayanlar dersi almaya devam ederler.

f) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavı açılır. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen birim veya kurul tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam eder. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.
Sınav düzeni
Madde 22 - Bilgi Butonu
(1) Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan eder. Sınav evrakı sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde fakültelerde bölüm başkanlıklarına, yüksekokullarda varsa bölüm başkanlıklarına yoksa okul yönetimine en az iki yıl süreyle saklanmak üzere teslim edilir.
Sınav sonucuna itiraz
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dekanlığa ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne veya bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili bölüm/program başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.
Mazeretler
Madde 24 - Bilgi Butonu
(1) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması,

b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmiş olması,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması,

e) Öğrencinin tutuklu olması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması

gerekir.

(3) Başarısız dersi olan veya disiplin cezası alan öğrenciler Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci temsilciliklerine, kulüplere, spor kurullarına ve benzeri yerlere başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamaz ve Üniversite burslarından yararlanamaz.
Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler
Madde 25 - Bilgi Butonu
(1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri sınavlar için, istemeleri halinde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dâhil, mazeretli geçen süre dikkate alınmaz.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.
Başarı notunun tespiti
Madde 26 - Bilgi Butonu
(1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Ham başarı puanı; bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, ara sınavın %40’ı ile genel/bütünleme sınavının %60’ı toplanarak hesaplanır. Genel/bütünleme sınav notunun hesaplanması için genel/bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 alınması zorunludur. Bir dersten veya uygulamadan başarılı sayılmak için öğrencinin yarıyıl sonu değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran öğrenciye, o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
Madde 27 - Bilgi Butonu
(1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları şunlardır:

a) Ağırlıklı Not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Dönem/Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son notlar dikkate alınır.

ç) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ilk kez alıyormuş gibi işlem görür.
Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi ve staj
Madde 28 - Bilgi Butonu
(1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadır.

(2) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Kredi hesabı
Madde 29 - Bilgi Butonu
(1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir.

b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, bitirme tezi, ödevi veya projesi ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin iki saati bir kredi ve bir yarıyıl devam eden seminerlerin dört saate kadarı bir kredi sayılır.

c) Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin her teorik saati bir kredi ve uygulamalı saatlerinin iki saati ise bir kredi sayılır. Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi ve ders saati hesabında dikkate alınmaz.

ç) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne karşılık gelen kredi değerleri, gerektiğinde bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ilgili bölüm kurullarında belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet Derecesi ve Diplomalar
Yatay geçişler
Madde 30 - Bilgi Butonu
(1) Üniversiteye bağlı öğretim programlarına, gerek Üniversiteye bağlı öğretim programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek, mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması ya da yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından ayrıca düzenlenir.
Dikey geçişler
Madde 31 - Bilgi Butonu
(1) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya yabancı diller yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da yabancı diller tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya yabancı diller muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.
Birim içi geçişler
Madde 32 - Bilgi Butonu
(1) Üniversiteye bağlı herhangi bir birimde, aynı puan türünden öğrenci alan program veya bölümler arasında geçişler yapılabilir. Bu geçişlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Mezuniyet derecesi
Madde 33 - Bilgi Butonu
(1) Mezuniyet derecesi, derslerin kredi değerleri ile başarı notları çarpımları toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Muaf olunan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması gerekir. Bu koşul, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

(2) Lisans öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, Eğitim Fakültesinin on dönemlik bölümleri için on dönemde tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 100 tam puan üzerinden 85-89 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 90-100 arasında notu olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir.

(3) Yarıyıl onur listesi veya yüksek onur listesinde yer alabilmesi için öğrencinin;

a) Disiplin cezası almamış olması,

b) O dönem veya yıl içerisinde en az alması gereken ders kredisini tamamlamış ve aldığı tüm dersleri başarmış olması,

gerekir.

(4) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 60 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Diploma ve diploma ekleri
Madde 34 - Bilgi Butonu
(1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

(3) Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe veya örneklere göre bastırılır.

(4) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(6) Diplomaların ön yüzünde:

a) Öğrencinin adı ve soyadı,

b) Diploma numarası,

c) Lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, varsa programın kazandırdığı mesleki unvan,

ç) Mezuniyet tarihi,

d) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzaları,

bulunur.

(7) Diplomanın arka yüzünde:

a) T.C. kimlik numarası,

b) Doğum yeri ve tarihi,

c) Babasının ve annesinin adı,

ç) Üniversitedeki kayıt numarası,

d) Diploma tarihi,

bilgileri yer alır.

(8) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(9) Diplomanın kaybı halinde, ikinci defa düzenlenebilir. Tekrarı halinde kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeniden düzenlenebilir.
Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak
Madde 35 - Bilgi Butonu
(1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğrencilerin ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(5) Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.
Sertifika programları
Madde 36 - Bilgi Butonu
(1) Birimler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı önerebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak açılan sertifika programlarına kabul şartlarının programı yürütecek olan bölüm tarafından belirlenmesi, bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için en az 21 kredilik ders alması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin işleri
Madde 37 - Bilgi Butonu
(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.
Çift anadal programları
Madde 38 - Bilgi Butonu
(1) Çift anadal programları; bilim alanları yakın olan ve lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programları, farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar; ancak kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri, programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.
Yandal programları
Madde 39 - Bilgi Butonu
(1) Üniversitede; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı olarak yandal programları düzenlenebilir. Yandal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yandal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının yandal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yandal programlarının ders/uygulama içerikleri, ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.

(2) Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi
Madde 40 - Bilgi Butonu
(1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde, geçmiş yıllardaki tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır.

(2) Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki ve son iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili program/bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda da akademik takvime uygun olarak, Üniversitedeki kendi birimine öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu öğrenciler devam ettiği üniversitenin mevzuat hükümlerine tabidirler. Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumundan aldığı, ancak başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır. Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.
Uzaktan eğitim
Madde 41 - Bilgi Butonu
(1) Uzaktan Eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir.

(4) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 42 - Bilgi Butonu
(1) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Hakkari Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksekokullara devam eden öğrenciler; eğitim ve öğretimlerini, daha önce tabi oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerine göre sürdürürler. Ancak bu öğrencilerin Yüzüncü Yıl Üniversitesinden almış oldukları notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(2) Hakkari Üniversitesini kazanıp eğitim ve öğretimine başka üniversitelerde devam eden öğrenciler, eğitim ve öğretim süresince devam ettikleri üniversitelerin yönetmeliklerine tabidirler. Ancak; başka üniversitelerde lisans eğitim ve öğretiminin bir kısmını tamamlayıp, geri kalan eğitim ve öğretimine Hakkari Üniversitesinde devam edecek öğrencilerin, geldikleri üniversitelerden almış oldukları notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibakları, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Yürürlük
Madde 43 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 44 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul