(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan Koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Program Koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

f) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Harran Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Alan ve Program Koordinatörleri ve Görevleri
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
Madde 5 -
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocukların, üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

b) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik katkı sağlamak,

c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler düzenlemek,

ç) Üniversite imkanlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini olanaklar ölçüsünde sağlamak,

d) Bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak; yazılı ve görsel materyal hazırlamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak,

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukları Merkezin imkânlarından yararlandırmak,

g) Müzik, resim ve spor dallarında yaz okulları düzenlemek,

ğ) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
Merkezin yönetim organları
Madde 6 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
Madde 7 -
(1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
Madde 8 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlatıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,

e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim kurulu ve görevleri
Madde 9 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan komisyon ve çalışma grupları oluşturmak,

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara bağlamak,

ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen usül, şekil ve şartlarına karar vermek,

d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.
Danışma kurulu ve görevleri
Madde 10 -
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
Alan ve program koordinatörleri ve görevleri
Madde 11 -
(1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından ve bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik etkinlik takvimini, ders programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü, Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi sona erer.

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Harcama yetkilisi
Madde 13 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul