• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Metin Değerlendirmesi Devam Ediyor
Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28546

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mevlana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mevlana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim öğretim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim dalı başkanı ve ilgili bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise ilgili bilim dalının bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması aşamasında rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Dönem projesi: Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin bilimsel bir konu hakkında yaptıkları araştırma ve inceleme sonuçlarını rapor olarak sunmalarını öngören projeyi,

f) Enstitü: Mevlana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Müdürü: Mevlana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GBP: Lisansüstü programlarda öğrenci kabulünde adayın başarısını ölçmek için kullanılan Genel Başarı Puanını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,

j) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

k) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Mevlana Üniversitesinde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini,

l) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan kamu personeli yabancı dil seviye tespit sınavını,

m) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimini,

n) Normal öğrenim süresi: Lisansüstü programlarda ders ve tez aşamalarının başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilere tanınan süreleri,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretimi yapan Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) Rektör: Mevlana Üniversitesi Rektörünü,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

r) Senato: Mevlana Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,

ş) Tez yazım kılavuzu: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan, Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzu,

t) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ü) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul yabancı dil sınavını,

v) Üniversite: Mevlana Üniversitesini,

y) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

z) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

aa) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Öğrenim dili

MADDE 5 – (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü programların öğrenim dili Türkçe’dir. İngilizce veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı diller de öğrenim dili olabilir. İlgili Anabilim Dalı farklı dillerde eğitim veren programlar açılmasını önerebilir. Tezler, programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Türkçe programda öğrenim gören öğrenci tezini İngilizce yazabilir.

Program açma

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar, anabilim dalı kurul kararı ile ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim dalı bulunmayan programların teklifi ise Enstitü Müdürü tarafından yapılır. Program açma tekliflerinin, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararlarına uygun olması gerekir.

(2) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

Program açma esasları

MADDE 7 – (1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır:

a) İlk defa açılacak programlar, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kabulü, Üniversite Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.

b) Mevcut programlarda anabilim dallarınca yapılan program değişiklik önerileri, Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

c) Programlar, enstitünün ilgili ana bilim dalının araç, gereç ve fiziki mekan durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; kontenjanlara başvuru, sınav ve kayıt tarihleri başvuru koşulları ile birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim ve öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme şekilleri ile tarihleri ve benzeri hususlar Rektörün önerisiyle Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde, öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar ve bu durumda geçen süre normal öğrenim süresine dahil edilir.

Lisansüstü yaz okulu programları

MADDE 10 – (1) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde bazı programlar için, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulunda ders açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru Şartları ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Başvuru şartları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen belgelerle birlikte Enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belgeleri tamamlamayan başvurular kabul edilmez.

(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora programına kabul edilebilmesi için ise lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması ve başvuru yaptığı program için aşağıda belirtilen akademik yeterlilik şartlarını ve ilanda istenen diğer başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekir.

Akademik yeterlilik şartları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türüne göre; en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek lisans diplomasına sahip olanların en az 80, lisans mezunu olanların ise en az 80 puan almak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Ancak, yüksek lisansı tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programlarına başvuran adaylardan yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde daha önce aldıkları ALES puanı kullanılır. Diğer durumlarda ALES puanının geçerliliği üç yıldır.

(2) Doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüzlük sistemde en az 80; dörtlük sistemde en az 3,0 olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarından yüksek lisans yapmamış olanlar için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(3) ALES veya TUS Puanı: Adaylar, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES), başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile veya alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora (yüksek lisans+ doktora) programına başvuranların 70 standart puan alması gerekir. Uluslararası geçerliliği olan lisansüstü giriş sınav sonuçlarının kabul edilmesine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Ancak, tıp fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programına başvuranların Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) en az elli (50) temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testi’nden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Yabancı dil yeterlilik şartı

MADDE 13 – (1) Türkçe öğretim veren yüksek lisans programlarında, dil puanı başvuru için gerekli bir şart değildir. Ancak dil puanları genel başarı puanının (GBP) belirlenmesinde kullanılır.

(2) Türkçe öğretim veren doktora programlarına başvuran adayların ÜDS sınavından en az 55 puan alması gerekir.

(3) İngilizce öğretim veren lisansüstü programlarına başvuran adayların ÜDS sınavından en az 70 puan alması gerekir.

(4) ÜDS puanı olmayan adayların belgelendirmeleri durumunda KPDS, YDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilir.

(5) Mevlana Üniversitesinin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihlerinden itibaren en geç iki sene içerisinde İngilizce öğretim veren lisansüstü programlara başvurmaları durumunda İngilizce dil şartından muaf tutulur.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ve her program için üç asil ve bir yedekten oluşan jüri değerlendirir. Jüri öğrencilerin başarı durumlarını ve sonuçları iki gün içinde enstitüye göndermek zorundadır.

(2) Başarı puanlarının belirlenmesinde, ALES puanı, Enstitünün ilgili program için öngördüğü diğer lisansüstü kabul şartları ile gerekli görüldüğünde yapılacak mülakat ve/veya yazılı bilim sınavı sonuçlarından alınmış olan puanlar göz önünde bulundurulur. Değerlendirmeye alınacak olan tüm puanlarının 100’lük not sistemine dönüşümü esas alınır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu; giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü yapılmasını kararlaştırabilir. Mezuniyet ortalaması için alt sınır belirleyebilir. ALES puanının GBP’na etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla GBP’nın hesaplama yöntemini değiştirebilir.

(4) Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak GBP durumuna göre sıralanır. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı, aksi takdirde mezuniyet not ortalaması esas alınır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış aday listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakları jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Diğer yükseköğrenim kurumlarından yapılacak yatay geçiş başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak aday, kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır. Yatay geçişler, ders alma dönemi içinde ve yarıyıl başlarında yapılır. Tez aşamasındaki öğrenciler, tez teslim sürelerine yüksek lisansta en az üç ay, doktorada ise en az altı ay süreleri kalmışsa yatay geçiş için başvurabilirler.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen yükseköğretim kurumu mezunu veya halen bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı olan öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere talep etmeleri halinde takip ettikleri dersleri ve başarı notunu belirten bir belge verilir.

(2) Almış olduğu dersleri başarı ile tamamlayıp bir sonraki yıl, Enstitüde yürütülen bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenci özel öğrenci statüsünde başardığı dersleri, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izlediği programda tamamlanması gereken kredilere sayılabilir. Ancak başka bir üniversiteden başvuran özel öğrencinin muaf tutulacağı toplam kredi sayısı devam ettikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 18 – (1) Farklı anabilim dalından kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programına tabi tutulacak öğrenciler ve bu öğrencilere uygulanacak hazırlık programı, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden oluşur. Ayrıca, bilimsel hazırlık programı sırasında Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü dersler de alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı için normal öğrenim süresi en fazla iki yarıyıldır. Bir yarıyılda en fazla 12 kredi ders alınabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslere devam, sınavlar ve başarı durumu bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programını izleyen lisansüstü öğrencileri lisansüstü programına devam edebilmek için tüm derslerden en az CC notu almak zorundadır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıtlar, ilan edilen günlerde yapılır. Adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanı esas alınır.

(2) Kayıt işlemleri geçerli mazeret olması durumunda vekil olarak tayin edilen kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Gerçek dışı belge ve bilgiler ile aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğrenim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi silinir.

Danışmanlık

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen her bir öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı atanır. Danışmanın görevi öğrencinin kişisel ve akademik gelişimini takip etmek, ders seçimi, kayıtlar, ders ekleme–bırakma işlemlerinde ve tez önerisinin hazırlanmasında danışmanlık yapmaktır.

(2) Tez çalışmalarının niteliğinin birden fazla danışman gerektirmesi durumunda ikinci bir tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(3) Öğrencinin veya tez danışmanının talebi doğrultusunda tez danışmanlığında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değişiklik yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın ilk haftası içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora programlarından hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en çok iki yıla kadar dondurabilir. Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumlarından alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlar da ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez. Kayıt donduran öğrencilerde öğrenim ücretinin 1/3’ü tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması

MADDE 23 – (1) Her yarıyıl başlangıcında lisansüstü ders programlarında yer alan dersler ve bu derslerle ilgili değişikliklere Enstitü Kurulu karar verir. Her yarıyıl ilk kez açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları ve her bir dersin açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayısı ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir. Programlarda bazı dersler anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile uzaktan eğitim ve/veya harmanlanmış öğretim modeli ile verilebilir.

Ders ekleme ve çıkartma

MADDE 24 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak ders kayıtlarında değişiklik yapabilirler. Bu dönem dışında ancak mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere ders kayıtlarında değişiklik yapma hakkı tanınabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programda takip etmeleri gereken her türlü teorik ve uygulamalı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, uzaktan eğitim yapan programlar hariç, teorik dersler için %70 ve uygulamalı dersler için %80 devam şartı sağlanmalıdır.

Derslerin kredi değeri

MADDE 26 – (1) Bir dersin kredi değeri, teorik dersler için haftalık ders saatinin tamamı ve haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.

Sınav, ölçme ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı ölçümü ödev, proje, ara sınav, laboratuvar raporu ve benzeri uygulama çalışmaları ve genel sınav ile gerçekleştirilir. Genel sınav, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen yarıyıl sonundaki ilk genel sınav döneminde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

Değerlendirme ve ders başarı notu

MADDE 28 – (1) Lisansüstü derslerin başarı notu, dönem içerisinde yapılan değerlendirme notları ve genel sınav notları dikkate alınarak belirlenir. Ders sorumlusu öğretim üyesi öğrencilere ders için başarı notunun nasıl belirleneceğini, dönem değerlendirmeleri ve genel sınavların ağırlıklarının ne olacağını, dönem başında bildirir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB olması gerekir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puana karşılık gelen başarı notu ve bu nota karşılık gelen katsayılar aşağıda belirtilen tabloya göre belirlenir:

Eşdeğerlik Tablosu

Notlar              Puanlar          Katsayılar

AA                   90-100           4.00

BA                    85-89             3.50

BB                    80-84             3.00

CB                    75-79             2.50

CC                    70-74             2.00

FF                     0-69               0.00

(3) Yukarıdaki tablonun dışında öğrencilerin ders durumları için I (Eksik), S (Yeterli), U (Yetersiz), P (Gelişmekte olan), T (Transfer), EX (Muaf), NI (Katılmamıştır), NA (Devamsız) harf notları kullanılır. Bu notlar aşağıdaki durumlarda verilir:

a) I (Eksik) notu; dönem içi değerlendirmelerde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle, dönem sonu sınav tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kredili dersler için (FF) ve kredisiz dersler için U notuna dönüştürülür. Ancak, öğrencinin mazeretinin Yönetim Kurulunun kabul edeceği bir nedenden dolayı uzaması durumunda ilgili öğretim üyesinin başvurusu ile öğrencinin gerekli eksiklikleri tamamlayabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulu (I) notunun dönüştürülme işlemini bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar geciktirebilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

d) T (Transfer) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

e) NI (Katılmamıştır) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

f) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, bu dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin, dersin kredisi ile çarpımı sonucunda bulunur. Ağırlıklı Genel Not (AGN) ortalaması öğrencinin bir dönemde almış olduğu tüm derslerin toplam puanının, alınan derslerin toplam kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. AGN hesaplamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler ilan edilmiş olan ders notlarına ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek sonuçlandırılır. Öğretim üyeleri ilan ettikleri ders notlarında maddi hata tespit ettikleri takdirde düzeltme için Enstitüye başvuru yapabilirler. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 31 – (1) Bir dersten (FF) notu alan öğrenci, öncelikle başarısız olduğu dersi tekrar almak zorundadır. O yarıyıl söz konusu dersin programda yer almaması halinde danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir. Bu durumda söz konusu dersin notu (NI) notuna dönüştürülür ve transkriptte gösterilir.

Ders muafiyeti

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerden muaf tutulabilir. Ancak, öğrencinin muaf tutulacağı derslerin kredi miktarı toplamı programın gerektirdiği kredinin yarısını geçemez.

(2) Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna belirli bir süre için gidecek olan öğrenci ile ilgili bütün işlemler Senatoca belirlenen esaslar kapsamında yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrencinin izlediği programın gereklerine sayılmak üzere, danışmanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile en çok iki dersi Üniversite dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Normal öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programı ders ve tez aşamalarından oluşur. Bu aşamaların süresi ikişer yarıyıldır.

(2) Normal süreler içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlayamayan öğrenciler kayıt yenileyebilirler. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır.

(3) Mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın sonunda tez sınavına alınabilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre atanan danışman tez danışmanı olarak devam eder. Tez konusunun ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte olması halinde ikinci bir danışmanı tez dönemi başlangıcında danışman tarafından enstitüye önerilir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. İkinci danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı değişikliği ile ilgili taleplerin gerekçeli olarak yapılması gerekir. Danışman, tez projesinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır. Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Seminer

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans öğrenimi süresince her öğrenci bir seminer sunmak zorundadır. Öğrenci, tez çalışmalarına yönelik bir alt yapı teşkil edecek şekilde inceleme, sınama çalışması hazırlayıp anabilim dalı başkanlığının belirlediği yer ve tarihte dinleyicilere açık seminer sunumunu yapar.

(2) Seminer dersi kredisiz olup, anabilim dalı başkanlığınca belirlenen, biri tez danışmanı ve diğer ikisi ilgili anabilim dalından öğretim üyesi tarafından başarılı ise (S) notu ile veya başarısız ise (U) notu verilerek değerlendirilir. Başarısızlık halinde, öğrenci daha önce çalıştığı konuyu veya değişik bir konuyu seminer olarak hazırlar ve bir sonraki yarıyılda tekrar seminerini sunar.

Tez

MADDE 37 – (1) Tez çalışmasına başlayabilmek için gerekli şartları yerine getiren yüksek lisans öğrencisi danışmanı ile birlikte bir tez önerisi hazırlayarak en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta önce anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitüye bildirir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Tez savunma sınavı jürisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tez sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Tez jürisi üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(2) Jüri, savunması yapılacak tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ek süre verilir. Öğrenci uzatma aldığı dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır. Bu savunma sınavında da başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda tekrar sınava alınabilir ya da Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler verilip tez konusu değiştirilerek öğrenimine devam edebilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş tezinin üç kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi Enstitü Yönetim Kurulunca şekil yönünden uygun bulunan öğrenci mezun olmaya hak kazanır ve kendisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı bulunur. Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesinden oluşur.

(3) Dönem projesi bir konu hakkında araştırma veya inceleme şeklinde olup bilimsel araştırma raporu olarak sunulur ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Normal öğrenim süresi

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki en fazla altı yarıyıldır. Öğrencinin, ikinci yarıyıldan itibaren dönem projesine kayıt yaptırması zorunludur.

(2) Normal süreler içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlayamayan öğrenciler kayıt yenileyebilirler. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu süre normal eğitim süresine sayılır.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Program gereklerini yerine getiren öğrencilere, üzerinde izlemiş oldukları anabilim dalı programının onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez önerisi uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 kredilik on dört adet lisansüstü ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(5) Doktora programına kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçebilir. Lisans dersleri programın gerektirdiği toplam ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu derslere kayıt olamaz.

(6) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 6 krediye kadar en fazla ikisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 12 krediye kadar en fazla dördü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Normal öğrenim süresi

MADDE 45 – (1) Doktora programı ders ve tez aşamalarından oluşur.

(2) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, Senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.

(3) Dersleri ve seminerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenciler için tez aşamasının normal süresi dört yarıyıldır. Doktora programını tamamlama süresi altı yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de iki yarıyıldan az olamaz. Normal süreler içerisinde doktora eğitimini tamamlayamayan öğrenciler kayıt yenileyebilirler. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır.

(4) Tez çalışması, tez çalışmasına başlanılan tarihten itibaren üç yarıyıldan daha önce Enstitüye sunulamaz.

(5) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu süre normal eğitim süresine sayılır.

Danışman atanması

MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrenime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere devam hakkını elde edenlere yarıyılın başında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulunca bir danışman atanır. Atanan danışman, tez danışmanı olarak devam eder. Ancak, öğrencinin tez konusu ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini gerektirecek nitelikte ise, tez izleme komitesi ikinci bir danışmanı ilgili enstitüye önerir. İkinci danışman, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da diğer yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. İkinci danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlilik sınavı

MADDE 47 – (1) Yeterlilik sınavı doktora öğrencisinin bilimsel düşünce ve yöntemleri özümseme ve bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılan sınavdır ve bir eğitim-öğretim yılında iki kez yapılır. Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Sınavların tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler derslerini başarı ile tamamladığında yeterlilik sınavına girebilirler.

(3) Yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş üyeli bir komite oluşturulur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini belirler.

(4) Doktora yeterlilik komitesi, sınav jürisinin önerileri doğrultusunda öğrencinin sözlü ve yazılı sınavlardaki başarılarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunluk ile karar verir. Alınan karar en geç üç iş gününde Enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olan öğrenciler bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girer. Bu durumda öğrenci sınavının sadece başarısız olunan sözlü veya yazılı bölümlerinden sınava girer.

(6) Doktora yeterlilik komitesi yeterlilik sınavından başarılı olmuş olan bir öğrencinin ders gereklerini yerine getirmiş olsa dahi ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir. Bu dönemde geçen zaman normal öğrenim süresine dahil edilir.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az üç kişilik bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez danışmanı tez izleme komitesinde bulunur. Kalan üyelerden birisi ilgili anabilim dalından, bir diğeri ise farklı bir anabilim dalından veya başka bir üniversiteden olmalıdır.

(2) Doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi kurulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı hazırlanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilir.

Tez savunma sınav jürisi ve tezin sonuçlanması

MADDE 49 – (1) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile öğrencinin tezini değerlendirecek bir jüri heyetini belirler. Jüride yer alan üyelerin üç tanesi öğrencinin tez izleme komitesi üyelerinden ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tezin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra öğrenci en geç bir ay içinde tez sınavına alınır. Tez savunması tezin sunumu ve akabinde soru-cevap kısımlarından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Normal sürenin bitiminde tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci geçerli mazeretini belgelemek zorundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan savunma sınavına girmeyen veya mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır. Bu savunma sınavında da başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıllarda tekrar sınava alınabilir ya da Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni dersler verilerek ders aşamasından veya tez konusu değiştirilerek tez aşamasından öğrenimine devam edebilir.

Doktora diploması

MADDE 50 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla; doktora tezinin Enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş, elektronik ortamda kaydedilmiş kopyalarıyla ve varsa diğer dokümanlarla birlikte tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi Enstitü Yönetim Kurulunca şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı bulunur. Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeret ve izinler

MADDE 51 – (1) Yarıyıl başlangıcından en geç otuz gün içerisinde başvuru yapılması ve Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli bir mazeret olarak göreceği bir nedenden dolayı başvuruda bulunan öğrenci bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izinli sayılabilir. Ancak bu durumda öğrencinin izinli sayıldığı her yarıyıl için kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ücret ödemesi zorunludur. İzinli olarak geçen süre normal öğrenim süresine dahil edilmez.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili enstitü yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali

MADDE 52 – (1) Öğrenciler istedikleri bir zamanda dilekçe vererek Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ücret geri ödemesi yapılmaz.

Disiplin işleri

MADDE 53 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İlişik kesme

MADDE 54 – (1) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrenciler, Enstitünün aynı programına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.

Tebligat

MADDE 55 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul