(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KENT ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanları, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; kent ve kent yönetimi konusunda bilimsel araştırmaları planlamak, yürütmek, sürdürülen çalışmaları yönlendirip desteklemek ve konuya ilişkin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda Van ili ve çevresinde kentsel politikaların belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak,

b) Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin yönetsel, bilimsel ve mevzuat açısından değerlendirilmesini sağlamak,

c) Kent, kentli, Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesine çalışmak,

ç) Yerel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel potansiyellerin açığa çıkarılması, kentleşme, kent kültürü ile kentlilik bilincinin artırılması, yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve yerel kalkınmanın sağlanması için disiplinler arası bir yaklaşımla karşılaştırmalı araştırmalar yapmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Kentsel politikalar ve yerel yönetimler konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, çalıştay, panel düzenlemek, bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve yurtdışı kuruluşları ile işbirliği yapmak,

f) Yerel düzeyde araştırmalar yapmak ve kent bilgi bankası oluşturmak,

g) Araştırma projeleri hazırlamak veya projelere katkıda bulunmak,

ğ) Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak,

h) Kent Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile kent yönetimi konusunda yapılan çalışmaları paylaşmak ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,

i) Kentin ekonomik, sosyal, kültürel potansiyellerini açığa çıkaracak çalışmalar yapmak,

j) Yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan akademisyenlere, kentsel politikalar ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmalar yapma ve tez hazırlama olanakları sağlamak,

k) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer faaliyetleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir ya da gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma projeleri ile kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.
Danışma kurulu ve görevleri
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulu; yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve konuya ilişkin uzmanlar arasından Rektörün onayıyla seçilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 13 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Ekipman ve demirbaşlar
Madde 14 -
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinin kullanımına ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
Madde 15 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul