(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik,
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak; danışmanlık hizmeti vermek; diğer üniversiteler, sanayi ve hizmet sektörü ile işbirliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirerek, Kırıkkale İli ve çevresinde yetişmiş eleman sayısının artmasına yönelik uygulama faaliyetlerinde bulunmak; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-Devlet ve e-Üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak; Üniversite öğrencilerine Merkez bünyesinde çalışma ortamı sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitesi içi ve Üniversite dışı enformasyon projelerinde ihtiyaç duyulan sistem analizleri, yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Kırıkkale İli ve çevresinde bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların yazılım alanında ihtiyaç duyduğu konularda uygulama ve araştırmalar yapmak. Bu amaçla, mevcut sistemleri analiz etmek bilgi sistem ihtiyaçlarını belirlemek ve projelendirmek.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanındaki yetişmiş eleman noksanlığını gidermek amacıyla çalışmalar yapmak, bilgisayar kullanımı ve programcılığı alanında her düzeydeki öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak.

e) Üniversite öğrencilerine, uygulama yapabilecekleri ve çözümler üretebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak.

f) Bilgisayar sistemleri ile ilgili konularda, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek.

g) Merkezin amacına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Organların Görevleri
Merkezin organları
Madde 7 -
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanlarından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konusu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması girişimlerinde bulunmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programları ile raporlarını hazırlamak.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, bilgisayar ile ilgili araştırma, yayın, bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, öneriler sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Sertifika programları
Madde 13 -
(1) Merkez, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde
   2547
   sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
  
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul