• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde yabancı dille eğitim-öğretim yapan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547
   sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı notu: Öğrencinin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak notu,

b) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü,

c) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

ç) FCE: Cambridge First Certificate İn English Sınavını,

d) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

e) İngilizce hazırlık programı: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programını,

f) Muafiyet sınavı: Her eğitim-öğretim yılının başında yeni kayıt yaptırmış olan veya bir önceki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programından başarısız ya da devamsız olan öğrencilerin, İngilizce hazırlık programından muaf tutulup tutulamayacağını belirleyen Bölüm tarafından yapılacak olan sınavı,

g) Program sonu sınavı: Her eğitim-öğretim yılının sonunda İngilizce hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin program başarı notunun % 50’sini belirleyecek olan sınavı,

ğ) SAT: Scholastic Aptitude Test Sınavını,

h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test Sınavını,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
İngilizce hazırlık programının amacı
Madde 5 -
(1) Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından yürütülmekte olan İngilizce hazırlık programı özel amaçlar için İngilizce niteliği taşımakta olup, öncelikli amacı; öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi beceri odaklı dersler aracılığıyla lisans eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları İngiliz Dili eğitimi alanına özgü akademik bilgi ve becerilerinin alt yapısını kazandırmaktır. Buna ek olarak, İngilizce hazırlık programının bir diğer amacı da bölüme kayıt yaptırmış olan öğrencilerin var olan dil yeterliliklerini geliştirerek en az orta üstü (Upper-Intermediate) düzeye ve alan derslerini izleyecek seviyeye getirmektir.
Eğitim süresi
Madde 6 -
(1) Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim, Senatoca belirlenir. Akademik takvimin süresi sınavlar dâhil onbeş hafta ve en az iki yarıyıldır.

(2) Öğrencinin İngilizce hazırlık programında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu lisans programı için
   2547
   sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelerin dışındadır.

(3) İngilizce hazırlık programı haftada en az yirmi saat olmak kaydı ile bölüm kurulunun önerisi ve fakülte kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) İngilizce hazırlık programının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır.
  
Devam durumu
Madde 7 -
(1) İngilizce hazırlık programında yıllık % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir.

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, program sonu sınavına giremezler. Bu öğrencilerin, takip eden eğitim-öğretim yılında yapılacak olan İngilizce hazırlık muafiyet sınavına girmeleri, başarısız oldukları takdirde ise programını tekrar etmeleri gerekmektedir.

(3) İngilizce hazırlık programının tekrarı halinde devam zorunludur.
Muafiyet
Madde 8 -
(1) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Muafiyet sınavında başarısız olan ve sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. Bu sınavda 100 üzerinden 65 ve daha yukarı puan alan öğrenci İngilizce hazırlık programından muaf tutulur. İngilizce hazırlık programından muaf tutulmanın diğer şartları ise şunlardır:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir üniversitede İngilizce muafiyet nitelikli sınavdan muaf olmuş ya da İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

b) Öğrencinin, yurt içindeki bir üniversitede 4 yıllık İngilizce dil, edebiyat veya öğretmenlikle ilgili bir bölümün İngilizce muafiyet nitelikli sınavından muaf olmuş ya da İngilizce hazırlık eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

c) Öğrencinin, son iki yıl içerisinde aşağıdaki sınavlardan birine girmiş ve aşağıda belirtilen o sınava ait asgari puanı almış olduğunu eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavının uygulanma tarihinden önce belgelemesi ve ibraz etmesi gerekir.

1) TOEFL-internet-based testten 75 puan almak,

2) IELTS’ten 6 puan almak,

3) FCE sınavından “C” seviye notu almak,

4) SAT sınavının herhangi bir bölümünden en az 520 puan almak,

5) YDS’den 80 puan almak ve buna ek olarak girmek zorunda olunan İngilizce hazırlık muafiyet sınavının konuşma ve yazma bölümlerinden 50 üzerinden en az 30 puan almak.
Sınavlar
Madde 9 -
(1) İngilizce hazırlık programı süresince öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için beş tip sınav veya ölçme değerlendirme yöntemi uygulanır. Bunlar;

a) Bilgi yoklama sınavları (haftalık kontrol sınavları, quiz): 15-20 dakikalık yazılı veya sözlü sınavlardır. Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda ders saati içerisinde öğrencilere haber verilmeden uygulanır. Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret hakkı verilmez.

b) Ara sınav (vize): Her yarıyılda en az iki kez uygulanır ve ders saatlerinde yapılır. Sınav günleri onbeş gün öncesinden duyurulur. Geçerli sağlık raporu veya haklı özrü olmadığı halde sınava girmeyen öğrenciler, 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli sağlık raporu ve mazereti olan öğrenciler, 13 üncü maddeye göre mazeret sınavına alınır.

c) Yarıyıl ve program sonu sınavları (yarı-final, final): Öğrencilere birinci dönem sonunda yarıyıl sonu sınavı ve ikinci dönem sonunda da program sonu sınavı uygulanır. Program sonu sınavına sadece yıllık devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir. Öğrencinin, yıl içi başarı notu ne olursa olsun program sonu sınavından en az 65 puan almalıdır.

ç) Bütünleme sınavı: Program sonu sınavında başarılı olmak için gerekli notu alamayan ya da program sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrencilere verilen ve sadece program sonu sınavının yerine geçen sınavdır.
Başarı notunun hesaplanması ve katsayıları
Madde 10 -
(1) Başarı notu; İngilizce hazırlık programında verilen tüm bilgi yoklama sınavlarının ortalamasının % 10’u ile derse katılım notunun %10’u, ara sınavların ortalamasının % 20’si, birinci yarıyıl sonunda verilecek yarıyıl sonu sınavının % 20’si ve program sonu sınavının % 40’ı eklenerek hesaplanır.

(2) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az (CC) olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.

Sınavların yapılış şekli
Madde 11 -
(1) Konuşma becerisi dersinin sınavları ve derse katılım notunu belirleyecek değerlendirmeler dışındaki sınavlar, yazılı olarak yapılır. Derse katılım notu, öğrencinin, derse katılımının düzeyini değerlendirme şeklinde yapılır. Sınavların yapılış şekli Bölüm Başkanlığınca yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.
Sınav programı
Madde 12 -
(1) Bilgi yoklama sınavları ve derse katılım notu dışındaki tüm sınavların tarihleri, Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az iki hafta önce sınav programı olarak ilan edilir.
Mazeret sınavı
Madde 13 -
(1) 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile ara sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciye, ara sınavların bitiminden itibaren en geç 5 gün içerisinde başvurması ve geçerli mazeretini belgelemesi veya sağlık raporunu sunması halinde, fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Bilgi yoklama sınavı, yarıyıl sonu, program sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
Sınav sonuçlarının ilanı
Madde 14 -
(1) Sınav sonuçları, sınavı izleyen ilk dört gün içinde bölüm başkanlığının onayı ile ilan edilir. Sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından yıl sonunda tutanakla bölüm başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süre ile bölüm başkanlığınca muhafaza edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 15 -
(1) İngilizce hazırlık programında öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itiraza Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
Başarısızlık durumu
Madde 16 -
(1) İngilizce hazırlık programını, 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamamış ve en son girdiği muafiyet sınavında da geçer not alamamış öğrencilerin bölüm ile ilişiği kesilir.
Öğrenime ara verme
Madde 17 -
(1) İngilizce hazırlık programı öğrencilerine yarıyıl izni verilmez. Ancak geçerli ve haklı mazereti olan öğrencilere, bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir defaya mahsus olarak ve sadece iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara verme izni verilebilir. Öğrenime ara verme izni müracaatının ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez ve öğrenim harçlarına ilişkin hususlarda haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programına devam ederler.
Kayıt yenileme
Madde 18 -
(1) Kayıt yenilemede öğrencilere Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yatay ve dikey geçişler
Madde 19 -
(1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin; nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından, İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeleri gerekir. İngilizce hazırlık programından muafiyet veya başarı belgesi getirmeyen öğrenciler, bölüm tarafından yapılan İngilizce hazırlık muafiyet sınavında başarısız olmaları halinde İngilizce hazırlık programına alınırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 21 -
(1) 17/9/2010 tarihli ve 27702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul