(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 04.01.2015) (Değişik:RG-4/1/2015-29226)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan Yaz Öğretimi programlarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 04.01.2015) (Değişik:RG-4/1/2015-29226)
(1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde tüm fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547
   sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulunu,

b) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

d) (Ek:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretimi: Devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yapılan eğitimi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretimin Amaçları ve İlkeleri
Yaz öğretiminin amaçları
Madde 5 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) Yaz öğretimin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak,

c) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı vermek,

ç) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de Üniversitede açılacak dersleri alma olanağı vermek,

d) Yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da Üniversiteye katkısını sağlamak,

e) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Çift anadal ve yan dal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak,

f) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamaktır.
Akademik takvim
Madde 6 -
(1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim ve süresi
Madde 7 - Yönt. (RG: 04.01.2015) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/1/2015-29226)
(1) Yaz öğretiminde, normal dönemindeki ders saati kadar ders yapılır. Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra, Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır. Ancak bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.
Eğitim-öğretim faaliyeti (Değişik başlık:RG-4/1/2015-29226)
Madde 8 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretiminde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmesi 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır. (2) Yaz öğretiminde açılan derslerin önceden devamının alınıp alınmadığına bakılmadan, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80'ine devam etmek zorunludur. (3) İlgili bölüm veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başaran ve mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu tutturamadıkları için mezun olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak yeterli GANO’yu sağladıkları takdirde mezun olabilirler. (4) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda yaz öğretimi sonunda yapılan yeterlik sınavındaki başarı notu hazırlık sınıfında uygulanan kriterler çerçevesinde belirlenir. (5) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler, ilgili öğretim yılının yaz öğretimi sonunda mezun sayılırlar.
Öğretim elemanları
Madde 9 - Yönt. (RG: 12.11.2013)
(1) (Mülga fıkra:RG-13/11/2013-28820)

(2) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.
Derslerin açılması
Madde 10 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili birim kurullarının önerileri doğrultusunda Senato onayından sonra öğrencilere duyurulur.

(2) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, önlisans ve lisans programlarında on öğrenciden az olmayacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Ancak bireysel olarak yapılan dersler ile mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.
Ders alma
Madde 11 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) Yaz öğretiminde ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok dört ders alabilir.

b) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler birlikte kayıt yaptırabilirler.

c) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

d) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

e) (Değişik:RG-4/1/2015-29226) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
Başarı değerlendirilmesi
Madde 12 - Yönt. (RG: 04.01.2015)
(1) (Değişik fıkra:RG-4/1/2015-29226) Yaz öğretiminde öğrencilerin derslerden başarı durumları Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.
Katkı payı
Madde 13 - Yönt. (RG: 04.01.2015) (Değişik:RG-4/1/2015-29226)
(1) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.
Sınav
Madde 14 -
(1) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 16 -
(1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  11/2/2013

  28556

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  13/11/2013

  28820

  2.       

  4/1/2015 

  29226 

  3.       

   

   
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul