(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI, SU VE SUALTI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deniz ve göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.

b) Öncelikli olarak Türkiye içsuları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamaları yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek.

c) İçsu ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

d) İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

e) İçsu ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmalar planlamak, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

f) Sualtı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev almak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

g) İçsu ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak.

ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için bir balıkadam ekibini göreve hazır tutmak.

h) İhtiyaç duyulduğu durumlarda öncelikle Kastamonu İli içerisinde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ı) Su ve sualtı ile ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara imkanlar doğrultusunda destek sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
Madde 6 -
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 7 -
(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
Madde 8 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliklerinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.
Yönetim kurulu
Madde 9 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

e) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe taslakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.
Danışma kurulu
Madde 11 -
(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Yürürlük
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul