(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (UYG-AR): Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; robot teknolojileri alanında teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulamaya konulması ile yeni tasarımların geliştirilmesi amacıyla disiplinler arası bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, ilgi alanlarına yönelik iletişim altyapısını ve veri bankalarını kurmak,

b) Merkezin amacına yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak,

c) Merkezin çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için; kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantı ve faaliyetleri organize etmek ve bunlara katılmak,

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri sunan bülten, rapor, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

d) Üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşları için robot teknolojileri konusunda danışmanlık yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Organlar
Madde 7 -
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri veya doktora derecesini almış araştırmacılar arasından, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Danışma Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekaleten görev yapar. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevden ayrılması ile kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün aday gösterdiği Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üyeler, yeniden görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında, talep edilmesi halinde, Danışma Kurulu üyelerine bilgi verilir.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Danışma Kurulu ile istişare ederek uzun vadeli bilimsel ve idari planları hazırlamak,

e) Merkez faaliyetleri için gerekli olan kaynağın talep edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda oluşan birim payının Merkezde kullanımına ilişkin karar almak.
Danışma kurulu
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenecek üyelerden oluşur. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumda, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 13 -
(1) Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacı,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul