(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUDEM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin çeşitli fakülte ve birimlerinin eğitim öğretim veya deneysel araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan, bilimsel standartlarda deney hayvanı üretimini ve bakımını yapmak,

b) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılan veya kullanılması planlanan deney hayvanları için, hijyenik ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak,

c) Araştırmacılara deney hayvanları üzerinde uygulanacak temel ve cerrahi girişimler için laboratuvar olanaklarını sağlamak,

ç) Araştırmaların ve uygulamaların etik kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

d) Diğer kurumlarda görevli tıp veya sağlık sektörü mensuplarının araştırmalarına Merkeze kaynak getiren deney imkânı sağlamak,

e) Üretimi yapılamayan deney hayvanlarının gerektiğinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen üretici firmalardan temin edilmesi ve bakımını sağlamak.
Merkezin yönetim organları
Madde 6 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 7 -
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı olan deneysel araştırmalar konusunda bilimsel yayınları olan Sağlık Bilimleri alanında çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
Madde 8 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Merkezde çalışan merkez teknik sorumlusu ile diğer veteriner hekimleri, daimi ve geçici personelin görev paylaşımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek,

e) Merkezde yürütülmesi düşünülen projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunanların başlatılması için onay vermek,

f) Diğer üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde bu istekleri karşılamak,

g) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
Madde 9 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri
Madde 11 -
(1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında en çok on üyeden oluşur. Üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Üyeler Üniversitenin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları, deneysel tıp araştırmalarına altyapı üreten sanayi kuruluşlarında görev yapan araştırmacı, teknik bilgiye sahip Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler arasından seçilir. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Ekipman ve demirbaşlar
Madde 13 -
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul