(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 11.09.2018)
BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Bu Yönetmelik (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bireysel katılım yatırımcısı ağlarının (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi kapsamında (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından yetkilendirilmesini,

b) (Ek:RG-11/9/2018-30532)(2) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Bireysel katılım sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu Yönetmelik kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi,

ç) BKS mevzuatı: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesi, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatı,

d) Bireysel katılım yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri,

e) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) Bireysel katılım yatırımcısı ağı (BKY ağı): Girişimcilerin BKY’ler ile bir araya gelmesine aracılık eden, BKY’ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz yapıları,

f) Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı): (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça belirlenen kriterleri karşılayan BKY’lere verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgeyi,

g) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kuran gerçek veya tüzel kişileri,

h) Girişim şirketi: BKY’lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirketi,

ı) İş planı: BKY tarafından (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa sunulan ve yatırım yapılacak sektörü ve faaliyetleri bir takvim çerçevesinde gösteren planı,

i) (Değişik:RG-11/9/2018-30532) Kararname: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

j) Kurul: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığını,

k) (Mülga:RG-11/9/2018-30532)

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Devlet Desteğinden Yararlanma ve Lisanslama
Devlet desteğinden yararlanma
Madde 4 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY’lerin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.
BKY lisansı
Madde 5 - Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması şartı aranır.

(2) BKY’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;

1) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının veya ücretli çalışanlar için yıllık ücretlerinin gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri en az 200.000 TL olan veya,

2) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan yatırımcıları,

ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

b) Tecrübeli yatırımcılar;

1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

2) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

3) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan ve halka açık olmayan bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,

4) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyan,

kişileri ifade eder.
Lisans başvurusu
Madde 6 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılır.

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş kişiler, 5 inci maddedeki şartları taşısalar bile lisans başvuruları kabul edilmez.
Lisans başvurusunda aranan belgeler
Madde 7 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) Lisans başvurusunda bulunacak BKY’ler, yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarından birine göre, aşağıdaki belgeleri akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ibraz eder:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki örneğe uygun başvuru formu ve fotoğraf,

2) Başvuru tarihi itibariyle son iki yılda yıllık gayrisafi gelirinin en az 200.000 TL olduğunu gösteren son iki yıla ait ilgili vergi dairesince ya da noterce ya da mali müşavirce tasdik edilmiş yıllık vergi beyannamesi örneği, ücretliler için çalışılan kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış son iki yıla ilişkin belge veya başvuru tarihi itibariyle kişisel servetinin en az 1.000.000 TL olduğunu gösteren, tapudaki kayıtlı değeri ya da taşınmazın bulunduğu belediyenin belirlediği rayiç bedel üzerinden veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanmış bir veya daha fazla gayrimenkul/konut değerleme uzmanı tarafından tespit edilmiş değer üzerinden dikkate alınan, mülkiyetindeki gayrimenkullere ilişkin belgeler ve/veya Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türk ve/veya yabancı para cinsinden nakdi mevduata sahip olduğunu gösteren, bu araçların tutulduğu bankaların ya da kurumların yetkilileri tarafından imzalanmış belgeler ve/veya halka açık olmayan şirketlerde ödenmiş sermaye üzerinde sahip olunan payın parasal tutarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

3) Özgeçmiş ve kimlik örneği.

b) Tecrübeli yatırımcılar için;

1) BKY tarafından doldurulmuş ek 1’deki başvuru formu ve fotoğraf,

2) Lisans başvuru tarihinden önce bir BKY ağına en az bir yıl üyeliği olduğunu gösteren söz konusu ağın yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile birlikte, son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’yi geçmeyen ve halka açık olmayan  bir veya daha fazla şirkete ortak olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve varsa en yakın tarihte hazırlanmış bilanço ile son iki mali yıla ait gelir tablosunun birer örneği veya,

3) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren söz konusu şirketin ya da kuruluşun yetkilisi tarafından imzalanmış belge veya,

4) Yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir işletmede lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalıştığını gösteren söz konusu şirketin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ve ilgili yıllara ait gelir tabloları veya ilgili yıllarda şirketin cirosunun en az 25.000.000 TL olduğunu gösteren mali müşavirce onaylanmış belge veya,

5) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinden ya da teknoloji geliştirme merkezlerinden birinde en az iki yıl tecrübesi olduğunu tevsik eden, ilgili merkezin yetkilisi tarafından imzalanmış belge ile bu merkezlerde başlangıç veya büyüme aşamasında  bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyulduğunu tevsik eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, ortaklar pay defterinin ve en yakın tarihte hazırlanmış bilançonun birer örneği,

6) Özgeçmiş ve kimlik örneği.

(2) Yabancı uyruklu BKY’ler için (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan çalışma izni ve İçişleri Bakanlığından alınan oturma iznine ilişkin belgelerin de gönderilmesi gerekir.

(3) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kanıtlayıcı belgelerde imzası bulunan kişilerin yetkilerini gösteren imza sirkülerini, başvuru belgelerini destekleyici veya tevsik edici benzeri belgeleri talep edebilir.
Lisans süresi
Madde 8 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 21.08.2013)(Değişik:RG-21/8/2013-28742)(1)
(1) BKY’lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. BKY lisansının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi, BKY’nin adı ve soyadı, lisans numarası ile (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer hususlar lisans belgesinde belirtilir. Lisans süresi sonunda BKY’ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla 7 nci maddede sayılan güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilerek BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir.
Lisans devri
Madde 9 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından verilen lisanslar başkasına devredilemez.
Lisans bilgisinin saklanması
Madde 10 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, BKY lisans belgelerinin bir suretini bulundurur ve bilgi sisteminde lisans sahibine ilişkin bilgileri saklar. Lisans belgesi zayi olan ve bunu (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa bildiren BKY’lere yeni lisans belgesi, eski lisans belgesi iptal edilerek verilir.
Lisansın iptalini gerektiren durumlar
Madde 11 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Lisans iptalini gerektiren durumlar şunlardır:

a) BKY’nin fiil ehliyetini kaybetmesi.

b) Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi.

c) BKY’nin vefatı.

ç) BKY tarafından girişim şirketine konulan sermayenin iş planında belirtilen amaca aykırı biçimde kullanılması.

d) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge verilmesi, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığı aldatmaya yönelik işlemlere girişilmesi.

e) 13 üncü maddedeki sektörel kısıtlamalara, 14 üncü maddedeki yatırım sınırlamalarına, 18 inci maddedeki ortaklık payına ve oranına uyulmaması.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (e) bentlerinde yer alan hususların oluştuğunun tespit edilmesi veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı bir fiilin oluşması durumunda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık öncelikle BKY’yi ve girişim şirketini uyarır. Yapılan uyarıya rağmen bir aydan az üç aydan fazla olmamak şartıyla verilen süre içerisinde aykırılığın sona erdirilmemesi veya aykırılığın sona erdirilmesinin mümkün olmadığı hallerde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, BKY lisansını iptal edebilir.

(3) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan durumların gerçekleşmesi nedeniyle, aykırılığa konu olan yatırımlara sağlanmış olan vergi desteğinin geri alınabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı iki ay içinde yazı ile (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

(4) Lisansı iptal edilen BKY, lisans iptalinden itibaren iki yıl süreyle yeni lisans belgesi müracaatında bulunamaz, iki yıl dolmadan yapılan yeni lisans başvuruları kabul edilmez. İptal edilen lisans belgeleri, BKY tarafından iptal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa iade edilir.
BKY kimliğinin gizliliği
Madde 12 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) Adli ve idari makamlarca ilgili kanunlarda belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, lisanslı BKY’ye ait kimlik bilgileri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça gizli tutulur.

(2) (Ek:RG-24/12/2014-29215) BKY’nin yazılı başvurusu ve izni olmak kaydıyla, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık BKY’nin kimlik ve iletişim bilgilerini, yatırım yaptığı girişim şirketini yayımlayabilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde girişim şirketinin bilgilerinin yayımlanması konusunda BKY dışındaki diğer ortakların da yazılı iznini talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BKY Yatırımlarının Tabi Oldukları Hususlar
Yatırım sınırı ve faaliyet alanları
Madde 13 -
(1) BKY’ler, dördüncü bölümde belirtilen ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz. Ek 4’teki devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektör veya faaliyetler dışındaki BKS yatırımları devlet desteğinden yararlandırılmaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
Asgari ve azami yatırım tutarları
Madde 14 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli emisyon primi dahil 20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.

(2) BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa şeklinde değiştirilmiştir. bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı emisyon primi dahil 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY’ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık emisyon primi dahil 1.000.000 TL’yi aşamaz.
Bakanlığa başvuru(3)
Madde 15 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’ler girişim şirketlerine yapacakları yatırımların vergi desteğinden yararlanması için 21 inci maddede belirtilen belgelerle yatırım yapmadan önce (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu müracaatlar BKY adına üyesi olduğu BKY ağı tarafından yapılır. BKS düzenlemelerine aykırı olması durumunda başvurular iade edilir. Eğer düzeltilmesi gereken hususlar var ise, düzeltme isteği gerekçeleriyle birlikte BKY ağına bildirilir.
İş planı
Madde 16 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’lerin girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için BKY’nin girişim şirketiyle veya girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa sunması gerekir. BKY’lerin girişim şirketlerine koydukları sermayeyi hangi amaçla ve ne kadar sürede kullanacaklarını gösteren iş planları ek 3’teki örneğe uygun şekilde hazırlanır. İş planı, BKY’nin yatırım planını gösteren beyandır. İş planı (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça yatırımın gerçekleşme aşamalarının takibi amacıyla kullanılır. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilen iş planında değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde güncellenmiş iş planı (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir.
Esas sözleşme
Madde 17 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY ve girişimciler esas sözleşmeyi kendi ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda düzenler. Düzenlenen esas sözleşme taslağı nihai hale gelmeden önce 21 inci madde kapsamında (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık esas sözleşme hükümlerinde BKS mevzuatına aykırı bir husus bulunup bulunmadığını kontrol eder.

(2) Girişimci ve BKY esas sözleşme dışında karşılıklı hak ve sorumluluklarını teminat altına alan sözleşme ya da sözleşmeler yapabilir. Ancak yapılan sözleşmeler esas sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

(3) BKY’ler girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde, BKS yatırımı destek kapsamından çıkarılır ve BKY lisansı iptal edilebilir. Varsa kullandırılan destek Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi çerçevesinde geri alınmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgilendirilir.
Asgari ve azami ortaklık payı
Madde 18 -
(1) BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY’ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz. BKY’ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip olabilir. Bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı
Madde 19 -
(1) BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlıdır. Bu katılım, genel kurul, yönetim kurulu yahut danışma kurulu veya komitesi vasıtasıyla gerçekleşir. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Gizli bilgilerin ifşası
Madde 20 -
(1) BKY’ler ve BKY ortaklıkları, girişimcinin yazılı onayı olmaksızın, girişimci için ticari sır niteliğindeki bilgileri yayamaz veya kullanamaz. Girişimci, BKY’den ticari sırlarının korunmasını amaçlayan bir sözleşmeyi imzalamasını talep edebilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Başvuruda aranan belgeler
Madde 21 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) BKS yatırımında devlet desteğinden yararlanmak isteyen BKY, yatırım yapmadan önce (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa aşağıdaki belgeleri ibraz ederek akredite BKY ağı aracılığıyla yatırım için müracaatta bulunur:

a) İş planı.

b) Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı.

c) Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.

ç) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82 nci maddesine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle hakim ortaklık ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.

d) Girişim şirketi ortaklarının (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Kararnamenin 253 üncü maddesi kapsamındaki düzenlemelere uyacaklarını belirten taahhütname.

e) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

(2) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık iş planının ve şirket esas sözleşmesinin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Kararnamenin 253 üncü maddesine, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine ve bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edip etmediğini kontrol eder. Bu husus dışında iş planı ve şirket esas sözleşmesi üzerinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Girişim şirketinin kurulması
Madde 22 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’lerin girişimcilerle yeni kuracakları girişim şirketlerinde şirketin kuruluşu, şirket esas sözleşmesinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun şekilde nihai hale getirilmesini müteakip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir. Mevcut bir şirketle ortaklık tesis edilmesi, BKY’nin şirket ortağı olduğunu gösterecek şekilde şirket esas sözleşmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun gerekli değişikliklerin yapılması ve bu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir. Her iki durumda ortaklık yapısı şirketin pay defterine işlenir ve tüm bilgi ve belgeler (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılır. 23 üncü maddede belirtilen süre içerisinde belgelerin haklı nedenler ileri sürülmeksizin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılmaması durumunda müracaat iptal edilir. İptalden sonra gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda müracaat yenilenebilir.

(2) Yeni kurulan şirkette sermaye taahhüdünün mevcut bir şirkette ise, sermaye artırımlarının yerine getirilmesi yoluyla şirket sermaye yapısının güçlendirilmesini teminen emisyon primi dahil sermayenin veya hisse senetlerinin iktisap bedellerinin nakdi olarak girişim şirketi banka hesabına yatırılması zorunludur. Girişim şirketi hesabına nakdi olarak yatırılan hisse senedi iktisap bedellerinin hesaba giriş tarihinden itibaren en geç oniki ay içinde iş planında belirtilen şekilde harcanması ya da fiziki yatırıma dönüşmesi gerekir.
Başvuruların sonuçlandırılması
Madde 23 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) 21 inci maddede belirtilen belgelerin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaşması ve başvurunun (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından uygun görülmesini müteakip üç ay içerisinde girişim şirketinin tescil edilmiş esas sözleşmesini içeren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin ve iş planında aktarılacağı belirtilen iktisap bedeli tutarının girişim şirketi adına açılmış ortaklık banka hesabına aktarıldığını gösteren banka yetkilisi tarafından imzalanmış banka dekontunun akredite olmuş BKY ağları üzerinden (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılır. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, bu maddede belirtilen şartların yerine getirilmesini müteakip BKY’nin vergi desteğinden yararlanması için bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur.
Girişim şirketi esas sözleşmesinde değişiklik
Madde 24 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Müracaat sırasında ibraz edilen Türk Ticaret Kanununun 339 uncu maddesi kapsamında hazırlanan şirket esas sözleşmesi taslak metni ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan esas sözleşme metinleri arasında fark bulunması durumunda bu değişikliğin nedeni BKY tarafından (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yazılı olarak izah edilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık bu değişiklikleri ilgili kanunlara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edip etmediği açısından inceler. Aykırılık bulunması durumunda düzeltilmesini yatırımcıdan talep eder.

(2) Vergi desteğinin sağlanmasından itibaren iki yıllık süre içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılması durumunda, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir.
Ortaklık banka hesabı açılması
Madde 25 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY tarafından iktisap edilen girişim şirketi hisse bedelleri münhasıran açılan ticari bir banka hesabında tutulur. Bu banka hesabı girişim şirketinin yönetiminde olan, ancak BKY tarafından belirlenecek belirli bir tutarın üzerindeki harcamalar konusunda müşterek imza gerektiren bir hesap niteliğindedir. Bu hesabın, münhasıran, girişim şirketi tarafından iş planında belirtilen faaliyetlerin finansmanında kullanılması zorunludur.

(2) Bu hesaptan yapılacak tüm ödemeler ve transfer işlemlerinin belgelendirilmesinde Vergi Usul Kanununca kabul edilen vesikalar dikkate alınır. Banka hesaplarına ait aylık dökümler girişim şirketi tarafından saklanır ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ibraz edilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Yatırım yapılacak şirketin niteliği
Madde 26 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunludur. BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.

b) En fazla elli çalışanı bulunması.

c) Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

ç) Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

d) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça belirlenen ve ek 4’te yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

e) Paylarının halka arz edilmemiş olması.
Yasal olmayan alanlara yatırım yapmama
Madde 27 -
(1) Girişim şirketleri, yasal olmayan veya şüpheli kaynaklardan elde edilmiş gelirlerle yürütülen veya genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunamaz. Bu tür faaliyetler, mali kaçakçılıktan, silah ticaretinden, yasal olmayan yollardan elde edilen kazançlardan, kadın ticareti, organize suçlar, yolsuzluk gibi suç faaliyetlerinden ve genel ahlaka aykırı işlerden gelir elde edilmesini ifade eder. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BKY Ortak Yatırımları
Ortaklık türü
Madde 28 -
(1) En az iki lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım yapılması durumunda, bu yatırımlar BKY ortak yatırımları olarak adlandırılır. Bu ortakların tamamı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket ortakları için getirilen hükümlere tabidir.
Ortak yatırım lider ortağı
Madde 29 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’ler tarafından yapılan ortak yatırımlarda BKY’ler kendileri arasından bir kişiyi lider ortak olarak belirler. Lider ortak BKY ağı üzerinden, ortaklık adına iş planını (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa sunar ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa iletir.
Ortak yatırımlarda sınır
Madde 30 -
(1) BKY’ler, kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç, lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz. Ortak yatırımlarda bulunan BKY’ler aynı anda en fazla beş yatırımda lider ortak olarak görev alabilir. BKY ortak yatırımlarında her bir girişim şirketine yapılacak azami yatırım tutarı yıllık bazda 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırımda bulunan her bir BKY için 14 üncü maddede belirtilen asgari yatırım tutarı geçerlidir.
Lider ortağın seçimi
Madde 31 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’ler kendi aralarında lider ortağı serbestçe belirleyebilirler. BKY’ler ortak yatırım kararlarını ve lider ortağı BKY ağı aracılığıyla (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa müştereken bildirirler. Bu yazılı beyan olmaksızın yapılan yatırımlar BKY’ler için getirilen bireysel yatırım sınırlamalarına tabidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
BKY Ağları
BKY ağlarının akreditasyonu
Madde 32 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, 34 üncü maddede belirlenen akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi durumunda BKY ağlarını akredite ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabilir. Akredite olmayan BKY ağlarıyla izleme ve denetim alanında işbirliği yapılmaz.
Akreditasyon başvurusu
Madde 33 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) Akreditasyon başvuruları 34 üncü maddede belirtilen kriterleri tevsik eden bilgi ve belgelerle (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılır. Yönetmeliğin 32 ve 34 üncü maddeleri çerçevesinde akreditasyon kriterlerini haiz BKY ağı kuracağını (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuru yaparak taahhüt eden BKY ağı ve bu ağa üye 5 kişinin lisans başvurusu ve 5 yatırım başvurusu doğrudan (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılabilir. BKY ağı tarafından taahhüdün verildiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde akreditasyon başvurusu tamamlanır. Aksi takdirde akreditasyon kriterlerini yerine getirmeyi taahhüt eden BKY ağı temsilcisi veya temsilcilerinin daha sonraki akreditasyon başvuruları kabul edilmez.
Akreditasyon kriterleri
Madde 34 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) BKY ağlarının (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça akredite edilebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) BKY ağının, BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak, ayrıntıları protokolle belirlenecek olan yeterli teçhizata sahip fiziki bir mekana sahip olması.

b) BKY ağında girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite lisans mezunu en az bir kişinin istihdam edilmesi.

c) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) BKY ağına üye en az beş lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan toplam en az beş şirkete yatırım yaparak ortak olması.

ç) BKY ağının işlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması.

d) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça düzenlenen protokolü imzalamış olması.
Akreditasyonun süresi
Madde 35 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından verilen akreditasyonun süresi beş yıldır. Beşinci yılın sonunda BKY ağı tarafından tekrar akreditasyon başvurusunda bulunulması durumunda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık akreditasyon kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve kriterlere uyum sağlanıyorsa ağın geçmiş performansı ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığın düzenlemelerine uyumda gösterdiği başarıyı göz önüne alarak akreditasyon süresini beşer yıllık sürelerle uzatabilir.
Akreditasyon kapsamındaki ağlara verilen haklar
Madde 36 -
(1) BKY’lerin yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için BKY’ler müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirirler. Bir BKY, birden fazla BKY ağına üye olabilir.
Akredite olmuş BKY ağlarının yükümlülükleri
Madde 37 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)
(1) BKY’lerin izlenmesi ve denetimi ile sınırlı kalmak üzere BKY ağları;

a) Kendi ağlarına üye BKY’ler tarafından (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa sunulan iş planlarına uyumun takip edilmesi amacıyla (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça istenen raporları hazırlama ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa altı aylık dönemler itibariyle bu raporları sunma,

b) Kendi üyeleriyle ilgili usulsüzlükleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak raporlama,

c) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça talep edilen istatistiki bilgileri zamanında sağlama,

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) (Ek:RG-24/12/2014-29215) Akredite olmuş BKY ağları, BKY’lerin gizliliğini muhafaza etmekle yükümlüdür. BKY’lerin gizliliğini ihlal eden BKY ağlarına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) İhlalin gerçekleşmesini müteakip BKY ağı (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça uyarılır ve derhal gerekli tedbirleri alması istenir.

b) Gerekli tedbirlerin alınmaması veya ihlalin devamı veya tekrarı halinde iki aylık bir süre için BKY ağının yükümlülükleri saklı kalmak üzere BKY ağı üzerinden lisans ve yatırım başvuruları alınmaz.

c) İki aylık süre sonunda BKY ağının gizlilik konusunda gerekli tedbirleri almaması, ihlallerin devamı ve tekrarlanması durumunda BKY ağının akreditasyonu (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından iptal edilebilir.
Akreditasyon protokolü
Madde 38 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, BKS mevzuatı hükümlerine göre hazırladığı ve tarafların karşılıklı görev ve yükümlülüklerini belirten bir protokolü BKY ağları ile imzalar. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından bu protokole aykırı eylemlerin tespit edilmesi durumunda eylemlerin ağırlığına göre protokol sona erdirilerek akreditasyon iptal edilebilir.
Akreditasyonun iptali
Madde 39 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) Akreditasyon protokolünde hangi şartlar altında akreditasyonun iptal edileceğine ilişkin durumlar ve yaptırımlar önceden belirlenir. 45 ve 46 ncı maddeler kapsamında yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında BKS mevzuatına ve protokollere aykırı bir işlem tespit edilmesi durumunda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık aykırı işlemin ortadan kaldırılmasını talep eder. Düzeltme talebinin, işlemin niteliğine göre bir aydan az üç aydan fazla olmamak şartıyla verilen süre içerisinde karşılanmaması ve 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki nedenlerin gerçekleşmesi durumunda akreditasyon iptal edilebilir.
Akreditasyonun iptali sonrası işlemler
Madde 40 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) Akreditasyonun iptal edildiği tarihe kadar BKY ağları kullanılarak gerçekleştirilen yatırımlar vergi desteğinden yararlanır. Ancak ağ üzerinden (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuru yapmış olmakla birlikte ağın akreditasyonunun iptali nedeniyle başvuru işlemlerini tamamlayamayan BKY’lerin talepleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça yerine getirilir. Akreditasyonun iptalinden sonra bu ağa üye BKY’lerin vergi desteğinden yararlanması için başvurularını farklı bir akredite ağ üzerinden göndermeleri gerekir.
ALTINCI BÖLÜM
Raporlama ve Bildirim
Faaliyet raporları
Madde 41 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) BKY’nin girişim şirketine ortak olmasından ve ortaklık banka hesabına nakdi sermayeyi yatırmasından itibaren iki yıllık süre boyunca girişim şirketi, altı aylık dönemler itibariyle iş planına göre hangi aşamada olduğunu, gerçekleştirdiği yatırımı ve faaliyetleri gösteren ek 5’te yer alan örneğe göre hazırlanacak faaliyet raporunu ve ortaklık banka hesap özetlerini (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Hisselerin iktisap edilmesinden itibaren başlayan iki yıllık dönemin sona ermesini müteakip sadece faaliyet raporları bilgi amaçlı olarak BKY tarafından girişim şirketi hisselerinin tamamının satışına kadar yılda bir kez (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir. Bir girişim şirketine yapılan ilave her sermaye iştiraki 2 yıllık dönemi yeniden başlatır. Hisselerin satılması yoluyla girişim şirketinden çıkış yapan BKY’ler satıştan itibaren en geç bir ay içerisinde ek 6’daki örneğe uygun şekilde hazırladıkları satış raporunu (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Mali tabloların hazırlanması
Madde 42 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Mali tablolar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanması zorunlu tabloları ifade eder. Girişim şirketinin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulama zorunluluğu kapsamında olmaması halinde mali tablolar (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık düzenlemelerine uygun olarak düzenlenir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık gerek gördüğünde girişim şirketlerinden mali tablolarını istemeye yetkilidir.
Özel durumların bildirilmesi
Madde 43 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Tescilden sonraki esas sözleşme değişiklikleri, iflas gibi önem arz eden durumların, olayın ortaya çıkışından itibaren en geç bir ay içerisinde, yapılan vergi incelemelerine ilişkin raporların ise vergi mükellefine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde BKY’ler tarafından (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Girişim şirketi hisselerinin tamamının BKY tarafından satışına kadar girişim şirketinin iflas etmesi durumunda BKY’ler iflas sürecinin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde ek 7’deki örneğe uygun şekilde hazırladıkları iflas raporunu (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
İstatistiki bilgilerin hazırlanması
Madde 44 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık girişim şirketlerinden ve akredite olmuş BKY ağlarından istatistiki bilgi talep edebilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık BKS sistemine ilişkin elde ettiği istatistiki bilgileri toplulaştırılmış olarak altı aylık veya yıllık dönemler itibariyle yayınlayabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Gözetim ve Denetim
Gözetim faaliyetleri
Madde 45 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Gözetim faaliyetleri, girişim şirketleri tarafından iş planına, ortaklık paylarına ve iştirak edilecek ortaklıklara ilişkin getirilen düzenlemelere uyumun sağlanmasına yönelik olarak (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından BKY’ler, akredite olmuş BKY ağları, BKY ortaklıkları ve girişim şirketleri üzerinde sürekli olarak icra edilecek kontrol faaliyetlerini kapsar.
Denetim faaliyetleri, denetim yetkisi ve raporlama
Madde 46 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Kurul, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık adına BKY’leri, BKY ortaklıklarını, akredite olmuş BKY ağlarını ve girişim şirketlerini denetlemekle yetkilidir.

(2) Denetim faaliyetleri, BKS sisteminde yer alan BKY’ler, BKY ortaklıkları, akredite olmuş BKY ağları ve girişim şirketleri üzerinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından kapsamı belirlenen alanlarda risk değerlendirmeleri esas alınarak belirlenen örneklem üzerinden Kurul tarafından yapılan denetim faaliyetlerini içerir.

(3) Kurul denetimlerini yıllık plan çerçevesinde yerine getirir. BKY’ler, BKY ortaklıkları, akredite olmuş BKY ağları ve girişim şirketleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık ve Kurul tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri ıslak imzalı ve/veya elektronik ortamda, istenilen şekilde zamanında vermekle yükümlüdür. Kurul denetime ilişkin raporlarını uluslararası denetim standartları çerçevesinde hazırlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Süreler ve tebligat
Madde 47 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen sürelerin başlangıcı olarak evrakın (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıktan çıkış tarihi ya da evrakın (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa giriş tarihi dikkate alınır. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılan tüm başvurular, en geç bir ay içerisinde yazılı ve elektronik yolla veya sadece elektronik yolla cevaplandırılır. BKY’lere, akredite olmuş BKY ağlarına, girişimcilere ve girişim şirketlerine yapılan tebligatlar yazılı ve elektronik yolla veya sadece elektronik yolla yapılabilir.
Bilgi sistemi
Madde 48 - Yönt. (RG: 11.09.2018), Yönt. (RG: 24.12.2014)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılan başvuruların işleme alınması için (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeler elektronik ortamda BKY ağı veya BKY tarafından, her türlü rapor, bildirim ve benzeri belge ise girişim şirketleri veya BKY’ler tarafından elektronik ortamda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığın bilgi sistemine girilir. Belgelerin asılları ya da (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından kabul edilmesi halinde örnekleri de (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir.
Akredite olmuş BKY ağlarının devreye girmesi
Geçici Madde 1 -
(1) 31/12/2013 tarihine kadar BKY lisansı ve BKS yatırımlarına ilişkin vergi desteği almak ve BKY ortaklığına ilişkin bildirimde bulunmak için Müsteşarlığa yapılacak müracaatlar doğrudan BKY’ler tarafından Müsteşarlığa yapılır.
Yürürlük
Madde 49 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 - Yönt. (RG: 11.09.2018)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
(1) Bu değişiklik 1/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) 11/9/2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (3) 11/9/2018 tarihli ve 30532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığındaki ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  15/2/2013

  28560

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  21/8/2013

  28742

  2.

  24/12/2014

  29215

  3.       

  11/9/2018

  30532

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI LİSANS BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- İŞ PLANI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK SEKTÖRLERE İLİŞKİN LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 FAALİYET RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 24/12/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 HİSSE SATIŞ RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 7- İFLAS RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/02/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI LİSANSI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 15/02/2013 - 21/08/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5- FAALİYET RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 15/02/2013 - 24/12/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul