(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GUZEM): Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı, iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve interaktif etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak, üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek,

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre düzenlemek,

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan eğitim konularında işbirliği yapmak,

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak, hazırlatmak,

h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
Madde 7 -
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
Madde 8 -
(1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ay süre ile görevi başında bulunmaması halinde görevi sona eder. Müdürün görevi başında bulunmaması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak,

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ve uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği planlamak ve Rektörlüğe sunmak,

ı) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri; bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm/ program başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezde görevli akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışındaki uzaktan eğitim ile ilgili her türlü seminer, konferans, eğitim ve toplantılara katılımlarını sağlamak amacıyla mali destek taleplerinin değerlendirerek rektörlüğe sunmak,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,

g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Mali hükümler
Madde 13 -
(1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden elde edilen gelirler,

ç) Yardım ve bağışlar,

d) Diğer gelirler.

(2) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.
Demirbaş, alet, ekipman
Madde 14 -
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul