(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Bursa Orhangazi Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547
   sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında Senato tarafından belirlenen yarıyıl, yaz dönemi, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten takvimi,

b) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren bir yıllık dönemi,

c) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

ç) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim öğretim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

e) Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim dalı başkanı ve ilgili bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise ilgili bilim dalının bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması aşamasında rehberlik etmek üzere anabilim dalı başkanlığınca önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dönem Projesi: Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin bilimsel bir konu hakkında yaptıkları araştırma ve inceleme sonuçlarını rapor olarak sunmalarını öngören projeyi,

ğ) Enstitü: Bursa Orhangazi Üniversitesi Enstitülerini,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: Bursa Orhangazi Üniversitesi Enstitü Müdürünü,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) GBP: Lisansüstü programlarda öğrenci kabulünde adayın başarısını ölçmek için kullanılan Genel Başarı Puanını,

k) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversitede ya da başka bir kurumda görevli öğretim üyesini,

l) KPDS: Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

m) Lisansüstü Eğitim Öğretim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,

n) Azami Öğrenim Süresi: Lisansüstü programlarda ders ve tez aşamalarının başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilere tanınan azami süreleri,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretimi yapan Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

p) Rektörlük: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

s) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans ve doktora ve eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,

t) Tez Yazım Kılavuzu: Tezlerin yazım şeklini, sunuluşunu ve çoğaltılmasını açıklayan, Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kılavuzu,

u) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ü) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul yabancı dil sınavını,

v) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

y) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

z) Yeterlilik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

aa) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Öğrenim dili
Madde 5 -
(1) Enstitüde yürütülen lisansüstü programların öğrenim dili Türkçe, İngilizce veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde yapılabilir. İlgili anabilim dalı farklı dillerde eğitim veren programlar açılmasını önerebilir. Tezler, programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Türkçe programda öğrenim gören öğrenci tezini başka bir dilde yazabilir.
Program açma önerisi
Madde 6 -
(1) Açılacak lisansüstü programlar, anabilim dalı kurul kararı ile ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Anabilim dalı bulunmayan programların teklifi ise Enstitü Müdürü tarafından yapılır.

(2) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları açılabilir.
Program açma esasları
Madde 7 -
(1) Program açma önerileri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır:

a) İlk defa açılacak programlar, Anabilim Dalı Kurulu kararı ile ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Enstitü Kurulunun kararı, Senatonun kabulü ve YÖK’ün izni ile açılır.

b) Mevcut programlarda Anabilim dallarınca yapılan program değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
Madde 8 -
(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu ve Senato onayı ile belirlenir. Kontenjanlara başvuru, sınav ve kayıt tarihleri başvuru koşulları ile birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci alımı için ilan verilebilir.
Öğrenim ücreti
Madde 9 -
(1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim ve öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme şekilleri ile tarihleri ve benzeri hususlar Rektörün önerisiyle Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile etkin olmayan öğrenci statüsüne geçirilir. Etkin olmayan öğrenci statüsündeki öğrenciler kayıtlarını yenileyene kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar ve öğrenim ücretinin üçte birini ödemek zorundadırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru Şartları ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Başvuru şartları
Madde 10 -
(1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen belgelerle birlikte öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belgeleri tamamlamayan başvurular kabul edilmez.

(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora programına kabul edilebilmesi için ise lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması ve başvuru yaptığı program için ilan edilen diğer başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekir.
Akademik yeterlilik şartı
Madde 11 -
(1) Tezli lisansüstü programlara başvuracak adaylar için gerekli asgari ALES puanı ve puan türleri YÖK ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir. Ancak, ilgili enstitünün yetkili kurulları bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. YÖK tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan ve ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise, YÖK’ün belirlediği denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında bir yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.

(2) Tezli yüksek lisansı tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programlarına başvuran adaylardan yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde daha önce aldıkları ALES puanı kullanılır. Diğer durumlarda ALES puanının geçerliliği üç yıldır.

(3) Lisansüstü programlara başvuracak adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan, lisans derecesinden doktora programına başvurabilmek için ise başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir, ilgili enstitünün yetkili kurullarının talebi üzerine Senato bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler senato kararı ile belirlenir. YÖK tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan ve ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise YÖK’ün belirlediği denklikler esas alınır. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde; KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programın puanlarının özelliklerine göre yükseltilmesine Senato karar verir. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında bir doktora programına, hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dil yeterlilik şartı
Madde 12 -
(1) Türkçe öğretim veren yüksek lisans programlarında, dil puanı başvuru için gerekli bir şart değildir. Ancak dil puanları genel başarı puanının (GBP) belirlenmesinde kullanılır. Dil puanı olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen ve iki yıl geçerliliği olan İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler.

(2) Türkçe öğretim veren doktora programlarına başvuran adayların ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan alması gerekir.

(3) İngilizce öğretim veren lisansüstü programlarına başvuran adayların ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 75 puan alması gerekir.

(4) ÜDS, KPDS veya YDS’den puanı olmayan adayların belgelendirmeleri durumunda Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS, KPDS veya YDS’den eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilir. Ancak bu belgelerin sunulamaması durumunda adayların Üniversite tarafından düzenlenen ve iki yıl geçerliliği olan İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olması gerekir. Başarı için alınması gereken asgari not Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(5) Üniversitenin İngilizce eğitim veren lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki sene içerisinde İngilizce öğretim veren lisansüstü programlara başvurmaları durumunda İngilizce dil şartından muaf tutulur.

(6) İngilizce öğretim veren lisansüstü öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul edilebilir. İngilizce dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler; bu programı en çok iki akademik yıl içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde yapılacak İngilizce yeterlilik sınavlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlilik belgelerini alamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
Öğrenci kabulü
Madde 13 -
(1) Bir lisansüstü programa yapılan başvurular, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen jüri tarafından değerlendirilir.

(2) Başarı puanlarının belirlenmesinde, ALES puanı, Enstitünün ilgili program için öngördüğü diğer lisansüstü kabul şartları ile gerekli görüldüğünde yapılacak mülakat ve/veya yazılı bilim sınavı sonuçlarından alınmış olan puanlar göz önünde bulundurulur. Değerlendirmeye alınacak olan tüm puanların 100’lük not sistemine dönüşümü esas alınır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü yapılmasını kararlaştırabilir. Mezuniyet ortalaması için alt sınır belirleyebilir. ALES puanının GBP’ye etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla GBP’nin hesaplama yöntemini değiştirebilir.

(4) Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak GBP durumuna göre sıralanır. GBP hesaplamasında virgülden sonra iki hane kullanılır. Aynı puanı alan adaylar sıralanırken öncelikle ALES puanı, ALES puanlarının da aynı olması halinde mezuniyet not ortalaması esas alınır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış aday listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakları jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları başvuruları için ALES puan koşulunun istenip istenmeyeceği; ilgili mevzuat çerçevesinde Senato kararı ile belirlenir.

(6) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına,
   2547 sayılı Kanunun 44
   üncü maddesi hükümlerine göre öğrenci alınabilir.
  
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
Madde 14 -
(1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak Senatonun belirlediği esaslara göre işlem yapılır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
Madde 15 -
(1) Diğer yükseköğrenim kurumlarından yapılacak yatay geçiş başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak adayın kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılı tamamlamış olması gerekir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında yapılır.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
Madde 16 -
(1) Belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen yükseköğretim kurumu mezunu veya halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere talep etmeleri halinde takip ettikleri dersleri ve başarı notunu belirten bir belge verilir.

(2) Almış olduğu dersleri başarı ile tamamlayıp bir sonraki yıl, Enstitüde yürütülen bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenci özel öğrenci statüsünde başardığı dersler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile izlediği programda tamamlanması gereken kredilere sayılabilir. Ancak başka bir üniversiteden başvuran özel öğrencinin muaf tutulacağı toplam kredi sayısı en fazla 9 olabilir.
Bilimsel hazırlık programı
Madde 17 -
(1) Farklı anabilim dalından kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programına tabi tutulacak öğrenciler ve bu öğrencilere uygulanacak hazırlık programı, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden oluşur. Ayrıca, bilimsel hazırlık programı sırasında Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü dersler de alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı için azami süre bir yıldır. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslere devam, sınavlar ve başarı durumu bu Yönetmeliğe göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programını izleyen lisansüstü öğrencileri lisansüstü programına devam edebilmek için tüm derslerden en az CC notu almak zorundadır.
Enstitüye ilk kayıt işlemleri
Madde 18 -
(1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıtlar ilan edilen günlerde yapılır. Adaylar Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Kayıt işlemleri geçerli mazeret olması durumunda vekil olarak tayin edilen kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Gerçek dışı belge ve bilgiler ile aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranların kayıtları silinir.
Danışmanlık
Madde 19 -
(1) Lisansüstü programlara kabul edilen her öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı atanır. Danışmanın görevi öğrencinin kişisel ve akademik gelişimini takip etmek, ders seçimi, kayıtlar, ders ekleme bırakma işlemlerinde ve tez ile ilgili çalışmalarında danışmanlık yapmaktır.

(2) Tez çalışmalarının niteliğinin birden fazla danışman gerektirmesi durumunda ikinci bir tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(3) Öğrencinin veya tez danışmanının talebi doğrultusunda tez danışmanlığında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değişiklik yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Derslerin açılması
Madde 20 -
(1) Her yarıyıl başlangıcında lisansüstü ders programlarında yer alan derslere ve bu derslerle ilgili değişikliklere Enstitü Kurulu karar verir. Her yarıyıl ilk kez açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları ve her bir dersin açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayısı ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir. Programlarda bazı dersler anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile uzaktan eğitim modeli ile verilebilir.
Kayıt yenileme işlemleri
Madde 21 -
(1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi 9 uncu maddede belirtilen ücretler ödendikten sonra danışmanın onayı alınarak derslerin seçilmesi ile gerçekleştirilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler sadece ders ekleme bırakma döneminde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencinin geçerli bir mazereti olması ve ders ekleme bırakma döneminden itibaren iki haftadan fazla bir sürenin geçmemiş olması koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciye kayıt yapma hakkı tanınır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl başarısız sayılır ve kendilerine not durum belgesi ve öğrenci belgesi gibi belgeler verilmez. Bu dönem normal öğrenim süresine dahildir.
Ders ekleme ve bırakma
Madde 22 -
(1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, danışmanlarının onayını alarak ders kayıtlarında değişiklik yapabilirler.
Derslere devam zorunluluğu
Madde 23 -
(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programda takip etmeleri gereken her türlü teorik ve uygulamalı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için %70 devam şartı sağlanmalıdır.
Derslerin kredi değeri
Madde 24 -
(1) Bir dersin kredi değeri, teorik dersler için haftalık ders saatinin tamamı ve haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.
Sınav ve ölçme değerlendirme
Madde 25 -
(1) Bir dersin başarı ölçümü ödev, proje, ara sınav, laboratuvar raporu ve benzeri uygulama çalışmaları ve genel sınav ile gerçekleştirilir.

(2) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir.
Değerlendirme ve ders başarı notu
Madde 26 -
(1) Lisansüstü derslerin başarı notu, dönem içerisinde yapılan değerlendirme notları ve genel sınav notları dikkate alınarak belirlenir. Ders sorumlusu öğretim üyesi öğrencilere ders için başarı notunun nasıl belirleneceğini, dönem değerlendirmeleri ve genel sınavların ağırlıklarının ne olacağını, dönem başında bildirir. Öğrencinin ilgili lisansüstü dersten başarılı sayılabilmesi için notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada ise en az BB olması gerekir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puana karşılık gelen başarı notu ve bu nota karşılık gelen katsayılar aşağıda belirtilen tabloya göre belirlenir.

(3) İkinci fıkradaki tablonun dışında öğrencilerin ders durumları için I (Eksik), S (Yeterli), U (Yetersiz), P (Gelişmekte olan), T (Transfer), EX (Muaf), NI (Katılmamıştır), NA (Devamsız) harf notları kullanılır. Bu notlar aşağıdaki durumlarda verilir:

a) I (Eksik) notu; dönem içi değerlendirmelerde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle, dönem sonu sınav tarihinden üç iş günü içerisinde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri’ne teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kredili dersler için (FF) ve kredisiz dersler için U notuna dönüştürülür. Ancak, öğrencinin mazeretinin Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği bir nedenden dolayı uzaması durumunda ilgili öğretim üyesinin başvurusu ile öğrencinin gerekli eksiklikleri tamamlayabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulu, (I) notunun dönüştürülme işlemini bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar geciktirebilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

d) T (Transfer) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

e) NI (Katılmamıştır) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

f) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(4) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
Ağırlıklı genel not ortalaması
Madde 27 -
(1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, bu dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin, dersin kredisi ile çarpımı sonucunda bulunur.

(2) Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) öğrencinin, bir dönemde almış olduğu tüm derslerin toplam puanının, alınan derslerin toplam kredisine bölünmesi ile hesaplanır.

(3) Sonuç virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(4) ANO hesaplamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

(5) Uzmanlık Alan Dersi başarı notu ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılır. Uzmanlık Alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 28 -
(1) Öğrenciler ilan edilmiş olan ders notlarına ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilerek sonuçlandırılır. Öğretim üyeleri ilan ettikleri ders notlarında maddi hata tespit ettikleri takdirde düzeltme için Enstitüye başvuru yapabilirler. Başvuru, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
Madde 29 -
(1) Bir dersten (FF) notu alan öğrenci, ders seçimlik ders ise, bu dersi tekrar alabileceği gibi yerine başka bir ders de alabilir. Bir öğrenci kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine getirmiş ve diğer tüm dersleri başarı ile tamamlamış ise (FF) aldığı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Söz konusu dersin notu (NI) notuna dönüştürülür ve transkriptte gösterilir.
Ders muafiyeti
Madde 30 -
(1) Öğrencilerin başvurusu üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerden muaf tutulabilir.

(2) Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışında veya yurtiçinde bir yükseköğretim kurumuna belirli bir süre için gidecek olan öğrenci ile ilgili muafiyet işlemleri Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Azami öğrenim süresi
Madde 31 -
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler senato kararı ile belirlenir. Tezli yüksek lisans programı ders ve tez aşamalarından oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içerisinde tamamlayamayanlar,
   2547 sayılı Kanunun 46
   ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın sonunda tez sınavına alınabilir.
  
Program gerekleri
Madde 32 -
(1) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi lisansüstü ders ile seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, üniversite lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrencinin izlediği programın gereklerine sayılmak üzere, danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en çok iki dersi Üniversite içi veya dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
Seminer
Madde 33 -
(1) Tezli yüksek lisans öğrenimi süresince her öğrenci en az bir seminer sunmak zorundadır. Öğrenci, ilk olarak tez çalışmalarına yönelik bir alt yapı teşkil edecek şekilde inceleme, sınama çalışması hazırlayıp anabilim dalı başkanlığının belirlediği yer ve tarihte dinleyicilere açık seminer sunumunu yapar.

(2) Seminer dersi kredisiz olup tez danışmanı tarafından başarılı ise (S) notu, başarısız ise (U) notu verilerek değerlendirilir. Başarısızlık halinde, öğrenci daha önce çalıştığı konuyu veya değişik bir konuyu seminer olarak hazırlar ve bir sonraki yarıyılda tekrar sunar.
Tez
Madde 34 -
(1) Tez çalışmasına başlayabilmek için gerekli şartları yerine getiren tezli yüksek lisans öğrencisi danışmanı ile birlikte bir tez önerisi hazırlayarak derslerin bitiminden sonraki yarıyıl başlangıcından en geç bir hafta önce anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitüye bildirir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
Tez savunma sınavı jürisi ve tezin sonuçlanması
Madde 35 -
(1) Tezli yüksek lisans tez sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Tez jürisi biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

(2) Jüri, savunması yapılacak tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(6) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezli yüksek lisans diploması
Madde 36 -
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş dört kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Azami öğrenim süresi
Madde 37 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içerisinde tamamlayamayan öğrenciler kayıt yenileyebilirler. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında; tek ders kalıncaya kadar, her yarıyıl en az iki derse kayıt yaptırmak gerekir. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönem aldığı ders sayısı üzerinden hesaplanır.

(5) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu süre normal eğitim süresine sayılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Program gerekleri
Madde 38 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor (dönem projesi) vermek ve başarı ile tamamlamak zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

(2) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda program içeriğine göre en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla program gereklerine sayılmak üzere Üniversiteden en çok iki lisans dersi alınabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesi aldığı yarıyıllarda, dönem projesini tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
Madde 39 -
(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Azami öğrenim süreleri
Madde 40 -
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı ders ve tez aşamalarından oluşur. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) Normal süreler içerisinde doktora eğitimini tamamlayamayan öğrenciler kayıt yenileyebilirler. Ancak kayıt ücretleri kayıt yaptırdığı dönemin rayiç bedeli üzerinden ödenmek zorundadır.

(5) Tez çalışması, tez çalışmasına başlanılan tarihten itibaren üç yarıyıldan önce Enstitüye sunulamaz.

(6) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu süre normal eğitim süresine sayılır.

(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(8) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar,
   2547 sayılı Kanunun 46
   ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
  
Program gerekleri
Madde 41 -
(1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisans dersleri doktora programının gerektirdiği toplam ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu derslere kayıt olamaz.

(4) Lisansüstü derslerinin; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 6 krediye kadar en fazla ikisi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 12 krediye kadar en fazla dördü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
Yeterlilik sınavı
Madde 42 -
(1) Yeterlilik sınavı doktora öğrencisinin bilimsel düşünce ve yöntemleri özümseme ve bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılan sınavdır. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Sınavların tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler derslerini başarı ile tamamladığında yeterlilik sınavına girebilirler.

(3) Yeterlilik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora Yeterlilik Komitesi tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunluk ile karar verir. Alınan karar en geç üç iş gününde Enstitüye bildirilir.

(5) Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora Yeterlilik Komitesi, yeterlilik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu dönemde geçen zaman azami öğrenim süresine dahil edilir.
Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
Madde 43 -
(1) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç kişilik bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez danışmanı tez izleme komitesinde bulunur. Kalan üyelerden birisi ilgili anabilim dalından, bir diğeri ise farklı bir anabilim dalından veya başka bir üniversiteden olmalıdır.

(2) Doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı hazırlanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilir.
Tez savunma sınav jürisi ve tezin sonuçlanması
Madde 44 -
(1) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile öğrencinin tezini değerlendirecek bir jüri heyetini belirler. Jüride yer alan üyelerin üç tanesi öğrencinin tez izleme komitesi üyelerinden ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tezin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra öğrenci en geç bir ay içinde tez sınavına alınır. Tez savunması tezin sunumu ve akabinde soru-cevap kısımlarından oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Azami sürenin bitiminde tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci geçerli mazeretini belgelemek zorundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan savunma sınavına girmeyen veya mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılır.
Doktora diploması
Madde 45 -
(1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş tezinin altı kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş bir dijital kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi Enstitü Yönetim Kurulunca şekil yönünden uygun bulunan öğrenci mezun olmaya hak kazanır ve kendisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalının adı bulunur. Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı
Madde 46 -
(1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programıdır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı,
   2547 sayılı Kanunun 44
   üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim; birinci öğretim tezsiz veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, enstitünün uzaktan öğretim yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından veya örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı alınması gereken toplam kredinin üçte birini geçemez.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.
  
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mazeret ve izinler
Madde 47 -
(1) Yarıyıl başlangıcından en geç otuz gün içerisinde başvuru yapılması ve Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli bir mazeret olarak göreceği bir nedenden dolayı başvuruda bulunan öğrenci bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izinli sayılabilir. Ancak bu durumda öğrencinin izinli sayıldığı her yarıyıl için öğrenim ücretinin üçte birini ödemesi zorunludur. İzinli olarak geçen süre normal öğrenim süresine dahil edilmez.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
Madde 48 -
(1) Öğrenciler istedikleri bir zamanda dilekçe vererek Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ücret geri ödemesi yapılmaz.
Disiplin işleri
Madde 49 -
(1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
İlişik kesme
Madde 50 -
(1) Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencilerin, Enstitü ile ilişikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

(2) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrenciler, Enstitünün aynı programına tekrar başvuramaz ve kayıt yaptıramaz.
Tebligat
Madde 51 -
(1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 52 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 53 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 54 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul