En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
OKAN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve organlarının çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, organlarına, organlarının çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; enerjinin verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bir biçimde üretimi, iletimi, dağıtımı, kullanımı, depolanması, pazarlanması konusunda çalışmalarda bulunmak; uluslararası enerji politikalarının izlenmesi ve ulusal enerji politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak, geleceğin enerji teknolojileri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak. Türkiye’nin gelecekteki enerji sorunlarına yönelik stratejiler ve senaryolar oluşturmak, toplumda ve karar vericilerde temiz enerji ve enerji verimliliği konusundaki farkındalığı artırmak, öncü enerji konularında ulusal ve uluslararası enerji ile ilgili araştırma-geliştirme (AR-GE) projeleri ile teknoloji üretimi konusunda Türkiye’nin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Küresel ölçekte enerji politikalarını izlemek ve ulusal enerji politikasının oluşmasına katkıda bulunmak.

b) Geleceğin enerji teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak, bunu karar vericilerle paylaşmak.

c) Enerji ekonomisi ve enerjinin pazarlanması konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Enerjinin üretimi, dönüşümü, depolanması ve kullanımı alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, özel sektör ve kamu sektörü ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek.

d) Uluslararası projelere katılmak.

e) Yenilenebilir ve temiz enerji alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, özel sektör ve kamu sektörü ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek.

f) Enerji verimliliği alanında AR-GE çalışmalarında bulunmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak.

g) Enerji konusunda ulusal ve uluslararası toplantılar, kurslar ve seminerler düzenlemek.

ğ) Akıllı elektrik enerji sistemleri (smart grid) alanında AR-GE faaliyetinde bulunmak.

h) Enerji ile bağlantılı olarak Üniversitedeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına katkı sağlamak, konuyla ilgili yeni programlar oluşturmak.

ı) Enerji alanında kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılmak, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
Madde 7 -
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunu ayda en az bir kez toplamak.

c) Danışma Kurulunu her altı ayda en az bir kez toplamak.

ç) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre uygulamak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez içinde gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden görevden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez çerçevesinde yürütülecek AR-GE projeleri için, Üniversitenin ilgili dekanlıkları ve AR-GE ve projeler direktörlüğü ile eşgüdüm içersinde iş planlarını onaylamak.

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.
Danışma kurulu
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen isimler arasından Yönetim Kurulu tarafından en çok on kişi olarak belirlenir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdür ve Yönetim Kuruluna katkılarda bulunur.
Danışma kurulunun görevleri
Madde 13 -
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

ç) Üniversite ile sektörler arasında köprü oluşturmak, yeni bağlantılar ve projeler için katkılarda bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 14 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
Madde 15 -
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
Madde 16 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul