Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite (UAÜ): Uluslararası Antalya Üniversitesini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesinin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında kalan, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamaktır.
Faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) UAÜ’deki bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla sürekli eğitim programları geliştirmek ve yürütmek,

b) Kamu, özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim taleplerini değerlendirmek, projelendirmek ve yürütmek,

c) UAÜ tarafından düzenlenen tüm sürekli eğitim programlarını, UAÜ Senatosu ve Yönetim Kurulunca belirlenen süreçlere ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından değerlendirmek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,

ç) UAÜ’deki sürekli eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için Üniversite birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Rektörlükçe önerilen veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü
Madde 8 - Yönt. (RG: 23.01.2015) (Değişik:RG-23/1/2015-29245)
(1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.
Merkez müdürünün görevleri
Madde 9 -
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna katılmak ve Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
Merkez yönetim kurulu
Madde 10 -
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Merkez yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı;
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından karşılanır.
  
Harcama yetkilisi
Madde 13 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,
   2547
   sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  25/2/2013

  28570

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  23/1/2015

  29245

  2.       

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul