(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORDU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ODÜMARAL): Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Amaç ve faaliyet alanları
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak,

b) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak,

c) Araştırma sonuçlarını duyurmak ve bunların uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya sürecin üretim aşamasına geçmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak,

ç) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak,

d) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak,

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalışmak,

g) Öncelikle ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkân hazırlamak, öneriler geliştirmek,

h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

i) Merkezi Araştırma Laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Yönetim organları ve görevleri
Madde 6 -
(1) Merkezin yönetim organları ve görevleri şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 7 -
(1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak atar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
Madde 8 -
(1) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Bu yönden bütün önlemleri alır ve uygular. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

g) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç ve gerecin, en yüksek verimle kullanımı ve sağlıklı işleyişi için her türlü önlemi almak ve uygulamak,

ğ) Merkezin yıllık çalışma raporunu, önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak,

h) Merkezin parasal kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

ı) Üniversite, kamu kuruluşları ve çeşitli sanayi kollarında görev yapan araştırmacılar tarafından Merkez bünyesindeki merkezi araştırma laboratuvarının kullanımı ve çalışma ilkeleri ile ilgili esasların hazırlanmasını sağlamak,

i) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkında Danışma Kuruluna ayrıntılı rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 9 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler laboratuvarın çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak,

c) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı açısından öncelikli olan proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek,

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

d) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak,

e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak,

g) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

h) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,

ı) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
Madde 11 -
(1) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Merkez Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve gerekli görülmesi halinde Üniversite dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezi Araştırma Laboratuvarının faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 13 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
Madde 14 -
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
Madde 15 -
(1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Ekipman ve demirbaşlar
Madde 16 -
(1) Bütün araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezi Araştırma Laboratuvarı demirbaşına kaydedilir ve kullanım yerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul