(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PROF.SAMİ ŞEKEROĞLU SİNEMA-TELEVİZYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: (Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Öğretim Elemanları: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Öğretim Elemanlarını,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı, sinema televizyon alanlarında araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, film, yayın ve yaygın eğitim yapmak ve bu alanda örgün eğitim yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümüne destek olmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sinema ve televizyon konularında her türlü araştırma, inceleme, uygulama, bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak,

b) Yayın yapma, sergi açma, konferans, açıkoturum düzenleme, üretim ve benzeri çalışmalar ile sinema sanatının gelişmesini sağlamak,

c) Sinemanın ihtiyaç duyduğu bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmaları yaparak bu alanda çalışan kişilere danışmanlık yapmak,

ç) Sinema araç ve gereçleri dizaynlamak, projelendirmek, prototiplerini yapmak ve gerektiğinde üretmek,

d) Türk sinema standartlarının tespiti için çalışmalar yapmak,

e) Sinema sanatı ile ilgili yerli ve yabancı sanat ürünlerini işlenmiş film negatifi, kopya ve senaryoları, tv bantları, afişler, fotoğraflar, diapozitifler, tv ve sinema gereçleri, her türlü sinematografik belgeyi toplamak, arşivlemek,

f) Sinematografik belgeleri bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, mübadele etmek,

g) Toplanan ürünlerin bakım ve sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,

ğ) Başta yurt içindekiler olmak üzere, kültür ve sanat ürünü ve faaliyetlerini film, video ve benzeri araçlarla tesbit etmek,

h) Sinemanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğretici, belge, belgesel, konulu ve benzeri her türlü film yapmak ve yaptırmak, bu konuda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı birimler, yurt içi ve dışındaki diğer öğretim ve kültür kurumları ya da uzman kişilerle işbirliği yapmak,

ı) Gerek Türk kültür ve sanatının, gerekse sinemanın kamuya yansımasını sağlayacak şekilde yaygın eğitim yapmak, bu amaçla gösteri, sergi, konferans, açıkoturum, mesleki kurs, sempozyum, yarışma ve benzeri çalışmalar yapmak,

i) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı sinema ürünlerini göstermek, yurt içinde ve yurt dışında Türk sinemasını tanıtmak, sinema sanatını ulus ve öğrenciler yararına eğitici ve öğretici bir araç olarak kullanmak,

j) Sinema ve televizyon alanında yerli ve yabancı yetkili kişilerin yaptıkları sinema ve televizyon sanatı ve eğitimi ile ilgili çalışmaları derlemek, çevirmek, basmak ve yaymak,

k) Sinema ve televizyon alanında bilimsel, teknik ve artistik inceleme ve araştırma yapabilecek mesleki yaratma gücüne sahip sanat ve meslek adamı yetiştirmek amacıyla öğretim yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü öğretim programlarının uygulanmasına kadro ve fiziksel imkânlarıyla destek hizmeti yapmak, söz konusu öğretim programlarına bağlı olarak önlisans ve lisans kademelerinde bu görevi sürdürmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür, Üniversitenin sinema televizyon ile ilgili eğitim yapan biriminde görevli öğretim elemanları arasından en çok üç yıl için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Rektöre karşı sorumlu olarak görev yapar.

(3) Müdürün öğretim elemanları arasından Rektörün en çok üç yıl için atayacağı iki müdür yardımcısı bulunur.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,

c) Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkilerin gerektiği gibi kullanılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek,

d) Merkezde çalışan personeli denetlemek.
Yönetim Kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin sinema televizyon ile ilgili eğitim yapan biriminde görevli öğretim elemanları arasından Senato tarafından seçilen altı kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün katılmadığı toplantılarda en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır. Bunun dışında Müdür ya da üyelerden en az üçünün isteği üzerine Kurul, olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla toplanır. Oylamalarda oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin programlar ve bütçe doğrultusunda bilim ve sanat çalışmaları ile eğitimin yürütülmesine ilişkin her türlü işleri hakkında gerekli kararları almak,

b) Yıllık çalışma programını ve raporunu hazırlamak, gelecek yılın çalışma ve yatırım programını yapmak,

c) Merkezin ihtiyacını karşılayacak ödenek teklifinde bulunmak,

ç) Örgün ve yaygın eğitim konuları hakkında önerilerde bulunmak,

d) Merkezin çalışma iç yönerge tasarısını hazırlamak ve Senatoca onaylandığında uygulamak,

e) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümünün ön lisans ve lisans kademeleri öğretim programlarını ilgili birim adına örgütleyerek yürütmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yurt dışı unvan ve üyelik
Madde 12 -
(1)
   2547
   sayılı Kanun ile değişen İDGSA Sinema-TV Enstitüsü ismi ve Enstitünün yurt içi ve yurt dışı unvan, üyelik ve benzeri kazanılmış tüm hakları saklıdır.
  
Hüküm bulunmayan haller
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 14 -
(1) 12/9/1990 tarihli ve 20633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul