ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Birim: 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre merkez teşkilatı hizmet birimleri ile taşra teşkilatı bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve başmühendisliklerini,

e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ı) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Raportör.

c) Gemi trafik hizmetleri grubu;

1) Gemi Trafik Başkontrolörü,

2) Gemi Trafik Kontrolörü.

ç) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Gemi Sürvey Uzmanı, Uzman (Teknik),

3) Sürveyan.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Şoför.

g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli, Bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Kaptan, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomist, Hemşire, Mütercim, Programcı, Diyetisyen, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici kadrolarında en az üç yıl, Uzman kadrosunda iki yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda en az on yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Memur (655 sayılı KHK’nın yayımlandığı tarihten önce Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Daktilograf kadroları dahil), Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda en az yedi yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda en az yedi yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Araştırmacı, Uzman ve Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Ayniyat Saymanı kadrolarında en az bir yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Gemi Trafik Başkontrolörü kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

2) Bakanlıkça düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden Uzakyol Kaptanı Yeterlik Belgesine sahip olmak,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan almak veya GASM tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 puan almak veya Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan Kılavuz Kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir Kılavuzluk Teşkilatında Kılavuz Kaptan olarak çalışmış olmak,

4) Gemi Trafik Kontrolörü kadrosunda en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

f) Gemi Trafik Kontrolörü kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

2) Bakanlıkça düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Zabiti Yeterlik Belgesine sahip olmak,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan almak veya GASM tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASM tarafından düzenlenecek Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 80 puan almak veya Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan Kılavuz Kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir Kılavuzluk teşkilatında Kılavuz Kaptan olarak çalışmış olmak,

g) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Bakanlıkta Mühendis kadrosunda en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

ğ) Gemi Sürvey Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya yurtiçi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olup, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalışmış olmak,

2) Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan almak,

4) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Kaptan veya Mühendis kadrosunda en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

h) Uzman (Teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Teknik fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Kaptan veya Mühendis kadrosunda en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

ı) Sürveyan kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

i) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) En az iki yılı Bakanlık teşkilatında programcı kadrosunda olmak üzere en az yedi yıl hizmet süresine sahip olmak,

j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla Memur (655 sayılı KHK’nın yayımlandığı tarihten önce Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Daktilograf kadroları dahil), Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az yedi yıl hizmet süresine sahip olmak,

k) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

l) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

m) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

n) Memur, Gemi Adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

c) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomist, Biyolog, Diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama sistemini bildiğini belgelemek,

3) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

g) Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme eğitimi
Madde 9 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
Duyuru
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların, sınıf, unvan derecesi ve adedi sınavlardan en az kırkbeş gün önce Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur.
Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Personel, sınav duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınava katılmak için başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Bu fıkra gereğince yapılacak başvuru işlemleri, usulü Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları ilgili personele yazılı tebliğ edilmek üzere birimlerine gönderilir.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Görevde yükselme eğitiminin başlama tarihinden en az onbeş gün önce, eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca eğitime katılacak personele duyurulur.

(6) Görevde yükselme eğitimi; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. Bakanlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden de eğitimci olarak yararlanılır.

(7) Görevde yükselme eğitimi programları, Bakanlık tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

(8) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(9) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içindeki müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
Madde 12 - Bilgi Butonu
(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Görevde yükselme sınavı
Madde 13 - Bilgi Butonu
(1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılmasını sağlamak üzere, birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birisine başvurulur.

(3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.
Unvan değişikliği sınavı
Madde 14 - Bilgi Butonu
(1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Sınav kurulu
Madde 15 - Bilgi Butonu
(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere Sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(2) Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci madde ile öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Bakanlık gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği
Madde 17 - Bilgi Butonu
(1) Sınav sonuçları Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav kurulunca Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık teşkilatı ilan panolarında ilan edilir. İlgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir. Sınav sonuçları iki yılı aşmamak kaydıyla aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 18 - Bilgi Butonu
(1) İlgililer, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
Madde 19 - Bilgi Butonu
(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.
Atanma
Madde 20 - Bilgi Butonu
(1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlere mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanması,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasındaki geçişler
Madde 21 - Bilgi Butonu
(1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ile 7 nci maddelere göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Naklen Atamalar
Madde 22 - Bilgi Butonu
(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
Madde 24 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atananların hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 25 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 26 - Bilgi Butonu
(1) 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim düzeyi
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
Madde 27 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul