TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın mensuplarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci maddesi ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen resmî nitelikteki basın kartını,

b) Basın şeref ve sürekli basın kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını,

c) Basın ve yayın kuruluşları:

1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteler ile haftalık siyasi dergileri,

2) TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını,

3) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki televizyon kuruluşlarını,

4) (1) ve (3) numaralı alt bentlerde tanımlanan en az 10 basın ve yayın kuruluşu ile paralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını,

5) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye'de temsilciliği bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını,

ç) Geçici basın kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM'ye günübirliğine gelen basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

d) Geçici basın özel kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (c) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

e) Güvenlik Yönetmeliği: TBMM Başkanlık Divanınca kabul edilerek yürürlüğe giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliğini,

f) Kurul: Basınla İlişkiler Kurulunu,

g) Parlamento muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurul tarafından kendilerine parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını,

ğ) Parlamento muhabiri araç giriş kartı: TBMM'de görev yapan parlamento muhabiri kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını,

h) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği,

ı) Parlamento muhabiri kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin faaliyetlerini izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine, unvanları yazılmak koşuluyla, Kurul tarafından verilen fotoğraflı ve süreli giriş kartını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Basınla İlişkiler Kurulu
Kurul ve görevleri
Madde 5 -
(1) Kurul, ilgili İdare Amirinin başkanlığında, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı, Basın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur.

(2) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir.

(3) Kurul, bu Yönetmelik ve Güvenlik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, basın ve yayın mensuplarının TBMM'de yürütecekleri çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve gerektiğinde Yönetmelik değişikliği teklifi ve aldığı uygulama kararlarını, yetkisine göre TBMM Başkanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevlidir.

(4) Basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına verilecek parlamento muhabiri kartı tahsis sayısı Kurul tarafından belirlenir. Kart tahsis işlemlerinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır.

(5) Kurul, ayda bir kez toplanarak TBMM'nin basınla ilişkili konularını görüşür, parlamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar.

(6) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın kuruluşlarına TBMM yerleşkesinde çalışma bürosu tahsis edebilir. Çalışma bürosu tahsis edilemediği durumlarda, basın ve yayın mensuplarının çalışmaları için düzenlenmiş ortak çalışma alanlarıyla oda tahsis talepleri karşılanır.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi
Başvuru usulü
Madde 6 -
(1) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı her yasama yılı başlangıcından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı göndererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere, TBMM'de görevlendirecekleri mensuplarının isim listesini ve evraklarının gönderilmesini ister.

(2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'de görevlendirmek istedikleri mensuplarına ait evrakları yedi gün içinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bildirimlere, başvuru sahibinin dolduracağı form ile basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı eklenir.
Kartların düzenlenmesi ve verilmesi
Madde 7 -
(1) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM'de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin en az beş yıllık basın kartı sahibi olmaları gerekir.

(2) TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlilerinden basın kartı sahibi olanlara, Kurul kararıyla parlamento muhabiri kartı verilir.

(3) TBMM'de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento muhabiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Güvenlik Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak Kurulun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları, Kurulca karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartı başvurularının Yönetmeliğe uygun olup olmadığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca incelenir ve ilgili İdare Amirinin onayına sunulur. İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onaylamasından sonra kartlar hazırlanır.

(4) Parlamento muhabiri kartı, parlamento muhabiri araç giriş kartı, geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı tarafından imzalanır, sahiplerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi ve TC kimlik numaraları TBMM Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.

(5) Hazırlanan kart örnekleri, TBMM Koruma Daire Başkanlığına ve Destek Hizmetleri Başkanlığına bilgi amacıyla gönderilir.
Parlamento muhabiri kartı
Madde 8 -
(1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların basın kartı kullanım süreleri, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Kurulda bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir.

(2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine koşulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemesi koşuluyla, Kurulca, parlamento muhabiri kartı verilebilir.

(3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını kırk beş gün içinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı, geçerliliğini yitirir. Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca TBMM Koruma Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kişiler, basın kimliğiyle TBMM'ye alınmazlar.

(4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını iade etmedikçe kendilerine yeni kart verilmez. Basın ve yayın kuruluşları da kartların iptali durumunda, söz konusu kartları Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına iade etmekle yükümlüdürler.

(5) İşyeri değişikliğinde yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına verilmesi zorunludur.
Geçici basın giriş kartı
Madde 9 -
(1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensuplarından, TBMM'de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, basın kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı verilir.

(2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle giremezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca geçici basın kartını geri vererek TBMM'den ayrılırlar.
Geçici basın özel giriş kartı
Madde 10 -
(1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan geçici basın özel kartı verilir. Geçici basın özel kartlı basın ve yayın mensupları, çalışmalarını tamamlayınca geçici basın özel kartını geri vererek TBMM'den ayrılırlar.

Parlamento muhabiri araç giriş kartı
Madde 11 -
(1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir araca, parlamento muhabiri kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte başvurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir.

(2) Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhütnamesi ve araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi alınır. Araç bir şirket adına kayıtlı ise basın ve yayın kuruluşu ile şirket arasında düzenlenen araç kiralama sözleşmesinin bir örneği istenir. Parlamento muhabiri araç giriş kartı alınacak aracı makam veya şirket sürücüsü kullanması halinde, sürücünün nüfus cüzdanı fotokopisi alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı
Basın toplantısı ve çekimler
Madde 12 -
(1) TBMM yerleşkesinde, her türlü canlı yayın, film ve fotoğraf çekimleri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ya da basın işleriyle görevlendirilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı tarafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır.

(2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurula kamera alınmaz.

(3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

(4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece milletvekilleri ile TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı yapabilirler.

(5) TBMM Şeref Holünde TBMM Başkanının katılacağı programlar haricinde televizyon programı yapılamaz.

(6) TBMM'de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak isteyen, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın ve yayın mensupları taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletirler. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, birinci fıkra hükümlerine göre izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şartları ve Denetim
Çalışma şartları
Madde 13 -
(1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'nin çalışmalarını bu Yönetmelikte ve Güvenlik Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla TBMM'de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler.

(2) Parlamento muhabirleri, Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler.

(3) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, açık otopark ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.

(4) Kameramanlar ve foto muhabirleri Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte TBMM binalarında ve bahçelerinde dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler.

(5) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

(6) Parlamento muhabirleri, geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı taşıyanlar giriş ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar.

(7) Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM yerleşkesinde yakalarına takarlar.
Denetim
Madde 14 - Yönt. (RG: 29.04.2015)
(1) Parlamento muhabirlerinin TBMM yerleşkesindeki davranış ve tutumları Kurul üyeleri tarafından denetlenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda belirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kıyafeti TBMM yerleşkesinde çalışmaya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazısıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

(3) (Değişik fıkra: RG-29/4/2015-29341)TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir. İptal gerekçesi ilgiliye ve kuruluşuna bildirilir.

(4) Geçici basın kartı ve geçici basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da kart iptalinin dışında bu madde hükümlerine tabidir.

(5) Kurul kararları ile ilgili duyurular ve yazılar Kurul Başkanının imzasıyla ilgili yerlere gönderilir.

(6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların uygulanmasında Güvenlik Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak TBMM Koruma Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılır.

(7) (Ek fıkra: RG-29/4/2015-29341)Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM yerleşkesinde basın ve yayın faaliyeti yürütemez.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kıyafet
Madde 15 -
(1) Parlamento muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM Genel Kurul Salonu içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak pantolon da giyebilirler.

(2) Genel Kurul salonu dışında yönetmelik ve genelgelere uygun giyinilir.

(3) Bu hükümleri ihlal edenler yerleşke içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çıkarılırlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul