En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 8/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge ve yenilik projeleri: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum ya da kuruluşlarca sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Başvuru dosyası: Desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların ibraz etmek zorunda oldukları bilgi ve belgelerin yer aldığı formatı Bakanlık tarafından hazırlanan dosyayı,

ç) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve değişiklikleri değerlendirmek üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği daire başkanı başkanlığında; Genel Müdürlük personellerinden iki kişi, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü personellerinden birer kişi olmak üzere beş asil, aynı şekilde belirlenen beş yedek üyeden oluşan komisyonu,

d) e-Ticaret: Ürünlerin, bilgisayar ağları üzerinden tanıtılması, dağıtılması, pazarlanması ve bedel tahsilatının yapılmasını,

e) Fuar: Ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğini,

f) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü,

ğ) İş planı: Kuruluş tarafından Bakanlığa sunulan başvuru dosyasında; tanıtım ve pazarlaması yapılacak ürün ya da prototip bilgilerinin, yapılacak faaliyetlerin, faaliyetlere ilişkin bütçe ve zaman çizelgesinin yer aldığı planı,

h) Ödeme planı: Kuruluş tarafından planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşeceği tarihler esas alınarak hazırlanacak tahmini ödeme tarihlerini içeren planı,

ı) Katılım bedeli: Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının yapılmasına yönelik harcamalara karşılık gelen para tutarı,

i) Kuruluş: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ülkemizde yerleşik işletmeler ile üniversiteler ve araştırma kurumlarını,

j) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu en geniş şekilde temsile yetkili olan kişiyi,

k) Sonuç raporu: Bakanlıkça hazırlanan formata uygun olarak desteklenen kuruluş tarafından tamamlanan her faaliyet için; varsa yapılan yeni satış sözleşmesi, işbirliği sağlanan şirketler, pazara ilişkin değerlendirmeler, destek uygulamasına ilişkin öneriler gibi hususları ve ekinde faaliyete ilişkin belgeleri içeren raporu,

l) Taahhütname: Destek talep eden kuruluşun, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile Bakanlıkça belirlenen diğer hususlara uyulacağının kabul edildiğini gösterir belgeyi,

m) Tanıtım ve pazarlama destek sözleşmesi: Bu Yönetmelik kapsamında desteklenmesi uygun görülen faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluş ile Bakanlık arasında akdedilen sözleşmeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şekli ve Tarihi, Destek Tutarı ve Giderler
Başvuru şekli ve tarihi
Madde 5 -
(1) Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa başvuru yapılır.

(2) Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim edilir. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

(3) Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapılacak başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.
Destek tutarı
Madde 6 -
(1) Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.
Desteklenen giderler
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki gider kalemleri desteklenir:

a) Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,

b) Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,

c) Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,

ç) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının;

1) Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,

2) Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan bir veya birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım bedeli adı altında toplu olarak yer alması halinde yukarıda bahsedilen maddeler dışındaki harcama kalemleri için ayrıca ödeme yapılmaz.
Desteklenmeyen giderler
Madde 8 -
(1) Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar, bu Yönetmelik kapsamında desteklenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Sayısı, Destek Süresi, Ön İnceleme ve Değerlendirme, Sözleşme
Destek sayısı
Madde 9 -
(1) Desteklenen kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonrası ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanması için sağlanan destekten bir defaya mahsus faaliyet sınırlaması olmaksızın yararlanır.
Destek süresi
Madde 10 -
(1) Destek süresi, Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla bir yıldır.
Ön inceleme ve değerlendirme
Madde 11 -
(1) Ön incelemede eksiklik bulunan başvurular, resmi tatil günleri hariç olmak kaydıyla on beş gün içerisinde başvuru sahibi tarafından tamamlanır, eksiklikleri tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Eksiklik bulunmayan başvurular değerlendirme komisyonunda değerlendirilir.

(3) Başvurular, eksikliklerin giderilmesinden sonra en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(4) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.

(5) Değerlendirme komisyonu en az beş üyenin katılımı ile toplanır, asil üyelerin toplantıya katılamadığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

(6) Desteklenecek başvurular, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.

(7) Başvuruların desteklenmesinde; başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma potansiyeli bulunan ve Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünler esas alınır.

(8) Değerlendirme komisyonu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak desteklenecek başvuruları belirler.

(9) Desteklenmesi uygun görülen başvurular Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(10) Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular ile desteklenecek başvurular, Bakanlık internet sitesinde yayınlanmasından itibaren otuz iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Sözleşme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen kuruluş ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede;

a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı,

b) Sözleşmenin tarafları,

c) Taraflara ilişkin bilgileri,

ç) Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin tutarı ve süresi,

d) Desteklenecek faaliyetleri,

e) Destek kapsamında yer alan gider kalemleri,

f) Faaliyetin toplam bütçesi,

g) Desteğin iptal edilmesi veya giderin ödeme planına göre ödemesi yapılan tutardan eksik olması durumunda harcanmayan kısmın geri ödenmesine ilişkin hususlar,

ğ) Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar,

h) Sözleşme ekinde yapılacak faaliyetler ile ilgili iş planı, taahhütname ve Bakanlıkça istenecek diğer belgeler, yer alır.

(2) Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında, destek sözleşmesinde belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeler, Değişiklik Talepleri, Sonuç Raporu ve Harcama Belgeleri
Ödemeler
Madde 13 -
(1) Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak ödemeler her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları ölçüsünde gerçekleştirilir.

(2) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Kuruluş yetkilisi tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce ödeme talep edilmesi halinde, yurt içinde faaliyet gösteren bir bankadan sözleşme tutarı kadar ve geri ödeme süresini kapsayacak şekilde teminat mektubu alınarak Bakanlığa verilmek şartıyla, sözleşmede yer alan tutarlar üzerinden Bakanlıkça ödeme yapılabilir.

(4) Desteklenen kuruluşlara yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan giderlerin Türk Lirası karşılığı, giderin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan birinde desteklenen kuruluş adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.
Değişiklik talepleri
Madde 14 - Yönt. (RG: 16.10.2015)
(1) Kuruluş yetkilisi, sözleşmede yer alan hususlar ile ilgili değişiklik taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) (Değişik:RG-16/10/2015-29504) Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru tarihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Başvurusu komisyon tarafından kabul edilen müracaatlar için yapılacak değişiklik talepleri en fazla iki kez yapılabilir.

(3) Deprem, sel, kasırga, genel grev ve isyan gibi sosyal olaylar, seferberlik, savaş hali, yaygın ve bulaşıcı hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya tanıtımı ve pazarlaması yapılacak ürün ya da prototipin zarar görmesi hallerinde; kuruluş temsilcisi tarafından Bakanlığa yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda yapılacak ödemeler Bakanlık tarafından ertelenebilir ya da iptal edilebilir.
Sonuç raporu ve harcama belgeleri
Madde 15 - Yönt. (RG: 27.10.2015)
(1) Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini müteakip hazırlanan sonuç raporunda Bakanlıkça sağlanan desteğin etkisini değerlendirmeye yönelik olarak; varsa yapılan yeni satış anlaşması, işbirliği tesis edilen şirket bilgileri, pazara ilişkin değerlendirmeler, uygulamaya yönelik öneriler yer alır.

(2) Sonuç raporu faaliyetin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(3) Sonuç raporu ekinde;

a) Seyahate ilişkin gider belgelerinin,

b) Konaklamaya ilişkin gider belgelerinin,

c) Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesinin,

ç) E-ticaret sitelerine üyelik giderlerine dair makbuzun veya faturanın,

d) Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesinin,

e) Stand kirası, stand yapımı, standart stand bölüm dekorasyonu, nakliye ve depolama, gümrük işlem, nakliye sigortası ile ilgili giderlere ait faturanın ve Türkçe dışında başka bir dilde düzenlenmiş belgeler varsa bunların onaylı tercümelerinin,

f) Katılım sağlanan yurt içi ya da yurt dışı fuarlara ilişkin yayımlanmış yazılı ve elektronik ortamda tutulan belgelerin,

g) Ürün veya prototipin tanıtımı amacıyla hazırlatılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı bandrollü elektronik depolama aygıtlarına ilişkin giderlere ait faturaların,

ğ) Destek alınan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili harcama belgelerinin,

h) (Mülga:RG-27/10/2015-29515) (...)
Fazla ödemelerin iade edilmesi ve tahsili
Madde 16 -
(1) Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda gerçekleşen harcama tutarının, Bakanlıkça yapılan ödeme tutarından eksik olması durumunda aradaki fark en fazla 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına iade edilir.

(2) Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda Bakanlıkça yapılan ödemeden arta kalan tutarın 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına yatırılmaması halinde, idare nezdindeki teminat mektubu paraya çevrilerek kuruluşun borçları mahsup edilir, varsa kalan tutar ilgili kuruluşa iade edilir.
İdari yaptırımlar
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tanıtım ve pazarlama desteklerinden yararlanan kuruluşlar, aynı ürün veya prototip için, aynı kapsamdaki giderlerle ilgili başka bir kamu kaynaklı destekten yararlanamazlar. Bu destek için başvurusu yapılan ürün ya da prototipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla, başka bir kamu kaynağından da yararlandığı tespit edilenlerin sözleşmesi fesih edilerek o desteği takip eden diğer desteklerden yararlandırılmazlar.

(2) Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen fuarlarda Bakanlıkça destek sağlanan teknolojik ürün ya da prototipin dışında başka bir ürüne yönelik tanıtım veya pazarlama faaliyetinin tespit edilmesi halinde Bakanlıkla kuruluş arasında yapılan sözleşme iptal edilir.

(3) Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda kuruluş tarafından alınan destek Bakanlık hesabına iade edilir, ön ödeme olarak alınan desteğin iade edilmediği durumlarda kuruluştan alınan teminat mektubu nakde çevrilir.

(4) Aşağıda belirtilen hallerde;

a) Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri yapılması,

b) Faaliyetin tamamlanmasını müteakip Bakanlığa teslim edilmesi gereken sonuç raporu, gider belgeleri ve diğer belgelerin belirtilen zamanda teslim edilmemesi,

c) Genel Müdürlük tarafından usulüne uygun olmadığı tespit edilen giderlere ait aktarımı yapılan tutarın 45 gün içerisinde geri ödenmemesi, genel hükümler çerçevesinde takip ve tahsil edilir.

ç) Kuruluş yetkilisi tarafından sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulur.
Denetim
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan desteklere ilişkin giderler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Elektronik başvurular
Geçici Madde 1 -
(1) Bakanlık, 31/12/2014 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak başvurular için gerekli olan alt yapıyı sağlamak zorundadır.
Yürürlük
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul