MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/351/2012)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçlara şeritten ayrılma uyarı sistemi takılması ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, ikinci fıkrada belirtilen araçlar hariç olmak üzere, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 8 tonu aşmayan N2 kategorisi yarı römork çekici araçlara,

b) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M2 ve M3 kategorisi araçlara,

c) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M3 kategorisi körüklü otobüslere,

ç) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen M2, M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi araçlara,

d) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlara,

e) Üç dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara,

uygulanmaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 23/4/2012 tarihli (EU) 351/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’ni, b) AB: Avrupa Birliğini, c) AT: Avrupa Topluluğunu, ç) Ayrılma oranı: Denek aracın uyarı verme noktasındaki görünür şerit işaretine dik bir açıdan yaklaşma hızını, d) Görünür şerit işaretleri: Şeridin sınır çizgisi üzerine kasıtlı olarak konulan ve sürüş boyunca sürücü tarafından doğrudan görülebilir olan delinatörleri (yol sınır işaretleri), e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT), f) Ortak alan: Üzerinde bir veya daha fazla bilgi işlevinin, aynı anda olmamakla birlikte, gösterilebildiği bir alanı, g) Şerit: Bu Yönetmelik eki Ek-2’nin İlavesinde gösterildiği şekilde, bir araç yolunun bölündüğü boylamasına bantlardan birini, ğ) Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemine göre araç tipi: İmalatçının ticari adı veya markası, şeritten ayrılma uyarı sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyen araç özellikleri veya şeritten ayrılma uyarı sisteminin tipi ve tasarımı gibi temel hususlar bakımından farklı olmayan araçların bir kategorisini, h) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, ı) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, i) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, ifade eder.
Bir araç tipinin şeritten ayrılma uyarı sistemi ile ilgili AT tip onayı başvurusu
Madde 5 -
(1) İmalatçı veya imalatçının temsilcisi, şeritten ayrılma uyarı sistemi ile ilgili bir araç tipinin AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak düzenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu AT tip onayı ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Onay Kuruluşu Ek-1’in Kısım 2’sinde yer alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.
Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için uygulama
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 06.11.2014) (Başlığı ile birlikte değişik: RG- 6/11/2014-29167)
Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelik 1/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 BİLGİ DOKÜMANI VE AT TİP ONAYI BELGESİ İÇİN STANDART ÖRNEKLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/09/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 MOTORLU ARAÇLARIN ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK TİP ONAYINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE DENEYLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/09/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul