En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları ve bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliğe ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DEİK: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu,

b) Genel Kurul: DEİK Genel Kurulunu,

c) İş konseyleri: DEİK çatısı altında kurulmuş iş konseylerini,

ç) Karşı kanat: Bir iş konseyinin diğer ülkedeki muhatabını,

d) Özel amaçlı konseyler: DEİK çatısı altında bazı iş alanlarına münhasır olarak kurulan özel amaçlı konseyleri,

e) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

f) Yönetim Kurulu: DEİK Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurucular ve Görevler
Kurucular
Madde 5 -
(1) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oda ve borsalar, genel ve sektörel birlik, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kuruluşlardan oluşur.

(2) TOBB Yönetim Kurulu, kurucu kuruluş statüsünü sona erdirmeye ve yeni kuruluş eklemeye yetkilidir.
Görevler
Madde 6 -
(1) DEİK'in görevleri şunlardır:

a) Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

b) Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak.

c) Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektörü temsilen uluslararası veya hükümetler arası müzakerelere katılmak.

ç) Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

d) Türkiye ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını araştırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak.

e) Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

f) Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.

g) Yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeler, dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konusunda bilgi derlemek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılamak.

ğ) Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyurmak.

h) Türkiye, yabancı ülkeler veya uluslararası toplulukların dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgi ve istatistikî verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla ilgililerin yararlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

ı) Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

i) İkili ekonomik ilişkileri Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş konseyleri aracılığıyla yürütmek.

j) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

k) İş konseyi bulunmayan ülkeler ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde yürütmek.

l) İş konseylerini kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

m) Özel amaçlı konseyler kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar, Organların Teşekkülü ve Görevleri
Organlar
Madde 7 -
(1) DEİK'in organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) İş konseyleri.

d) Özel amaçlı konseyler.
Genel Kurul
Madde 8 -
(1) Genel Kurul aşağıdaki delegelerden oluşur:

a) İş konseyleri ve özel amaçlı konsey başkanları.

b) 5 inci madde uyarınca belirlenen kuruluşlardan birer temsilci.

c) İş konseyi başkanları ve özel amaçlı konsey başkanları ile 5 inci madde uyarınca belirlenen kuruluşların Genel Kurul temsilcilerinin toplam sayısının yarısı oranında TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsilciler.

ç) DEİK onursal üyeleri.

(2) Merkezleri yurtdışında bulunan Türk işadamları derneklerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenler gözlemci olarak Genel Kurula davet edilebilir.

(3) Genel Kurul, her yıl Kasım veya Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya lüzumu halinde Denetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(4) Genel Kurul, her toplantısında bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçer.

(5) Delegelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gereklidir. Genel Kurul tarihi itibariyle aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, Genel Kurul üyeliği ve temsilcilerin seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(6) Delegeler, Genel Kurula katılamadıklarında, diğer delegeler arasından yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, her delege en fazla bir kişiye vekâlet edebilir.
Genel Kurulun görevleri
Madde 9 -
(1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) DEİK'i oluşturan kuruluşlar, DEİK organları ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey üyelerinin görüşlerinin faaliyet politikalarına yansımasını sağlamak.

b) DEİK çalışma programını karara bağlamak.

c) DEİK bütçesini karara bağlamak.

ç) DEİK'in geçmiş dönem faaliyet ve hesaplarını, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim Kurulunun 10 uncu maddede öngörülen üyelerini seçmek.

e) Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

f) Dış ekonomik ilişkilerde tecrübeli kimselerden, Genel Kurul üye tam sayısının %5’ini geçmemek koşuluyla DEİK onursal üyelerini seçmek.
Yönetim Kurulunun teşekkülü
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; TOBB Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul delegeleri arasından belirlenen onüç üye, Genel Kurul tarafından genel ve sektörel dernek, birlik, vakıf gibi kuruluşların Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek beş asil beş yedek üye ve iş konseyi ile özel amaçlı konsey başkanları arasından seçilecek yedi asil yedi yedek üye olmak üzere toplam yirmibeş asil oniki yedek üyeden oluşur.

(2) TOBB Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütür.

(3) DEİK Genel Sekreteri Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, ancak oy kullanamaz.

(4) Yılda en az dört kez toplanan Yönetim Kurulu, iki yıl süreyle görev yapar.

(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından iki yıl süreyle görev yapmak üzere beş başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Başkan yardımcıları ile sayman üyenin görevleri yönerge ile belirlenir.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurumsal bütünlüğü sağlamak ve gözetmek, kurumsal ilkeleri ve öncelikleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak.

b) Dış ekonomik ilişkiler konusunda strateji ve politika önerileri hazırlamak.

c) DEİK çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

ç) DEİK bütününde çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

d) İş konseylerini ve özel amaçlı konseyleri kurmak ve gerektiğinde sona erdirmek için TOBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) Genel ve sektörel danışma kurulları oluşturmak, görüşlerini değerlendirmek.

f) Üyelik aidatını ve kurucu kuruluş üyelik aidatını, hizmet bedel ve şartlarını karara bağlamak, DEİK'in bütçe önerisini hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

g) Genel Kurulca karara bağlanmış bütçenin uygulanmasını sağlamak.

ğ) Yönetim Kurulu başkan yardımcıları, sayman üye ile Genel Sekreterin bütçeden harcama sınırlarını belirlemek.

h) İş konseylerine ilişkin bölgesel gruplanmayı belirlemek.

ı) Yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik açılmasını karara bağlamak.

i) Firmaların üye kaydedilmesi ve üyelikten çıkartılmaları ile ilgili kuralları belirlemek.

j) Firmaların iş konseylerine üye kaydedilmesine ve üyelikten çıkarılmalarına karar vermek.

k) Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyinde Türk özel sektörünü temsil edecek Yönetim Kurulu Üyesini seçmek.

l) 28 inci maddede belirtilen ilke, esas ve yönergeleri karara bağlayarak TOBB Yönetim Kuruluna sunmak.

m) Mevzuat değişiklikleri konusunda TOBB Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

(2) Yönetim Kurulu kararları karar defterine işlenir.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.
Denetim Kurulu ve görevleri
Madde 12 -
(1) DEİK ve iş konseylerinin hesapları Genel Kurul tarafından iki yıl süre için delegeler arasından seçilen üç ila beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu üyelerinin aynı dönemde DEİK ve iş konseylerinin diğer organlarında görev almamış olmaları esastır.

(2) Denetim Kurulu doğrudan Genel Kurula rapor verir ve lüzumu halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
İş konseylerinin kuruluşu ve işleyişi
Madde 13 -
(1) İş konseyleri, yeterli bütçe temin edilmesi halinde, iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeleri gözeterek Yönetim Kurulunun önerisi ile TOBB Yönetim Kurulunca kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir.

(2) İş konseylerinin etkinliğini güçlendirmek amacıyla, iki taraflı olarak kurulması esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda işlevsellik ve ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

(3) İş konseyinin ikili yapısı diğer ülkenin iş dünyasını temsil eden ulusal düzeydeki birlik, federasyon, ticaret ve sanayi odası veya emsal bir kuruluş ile varılacak yazılı anlaşma çerçevesinde kurulur. Karşı kanat örgütlenirken kendi mevzuatı çerçevesinde hareket eder. Ancak, ikili yapının dengeli sürdürülebilmesi için her iki kanatta iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip birer kişinin eş başkanlık görevini üstlenmesi esastır.

(4) İş konseyi kurucu yürütme kurulu ve kurucu başkanı DEİK Yönetim Kurulu tarafından iş dünyasına ikili ilişkilerde öncülük edebilecek özelliklere sahip, ilgili ülkede faal ve itibara sahip olan kişilerden atanır. Kurucu başkan ve kurucu yürütme kurulunun görev süreleri aksi belirtilmediği takdirde yapılacak ilk seçimli genel kurul toplantısına kadar devam eder. Kurucu başkan başkanlığındaki kurucu yürütme kurulu ilk genel kurula kadar yürütülecek çalışma programını ve geçici bütçeyi belirler, konsey üyelik aidat miktarını öneri olarak Yönetim Kuruluna sunar.

(5) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel gruplar çerçevesinde örgütlenir. Bu gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa ele alınır.

(6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları ve Türkiye’de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler.

(7) Her üye, üye olduğu her iş konseyi için seçme ve seçilme hakkını kullanacak bir temsilciyi yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Tüzel kişiler yazılı olarak bildirmek kaydıyla temsilci değişikliği yapabilirler. Temsilcinin tüzel kişi ile ilişkisinin kesilmesi halinde yeni bir temsilci bildirilmesi üyenin sorumluluğundadır. Üyenin temsilcisini değiştirmesi halinde yeni temsilcinin DEİK organlarında görev alabilmesi Yönetim Kurulu takdirindedir.

(8) Üyenin DEİK üyeliğinin sona ermesi veya atadığı temsilci ile ilişiğini kesmesi halinde, temsilcinin DEİK organlarındaki görevleri sona erer.

(9) Üyeler, yıllık olarak belirlenen iş konseyi aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. İki yıl veya daha fazla süreyle aidatların ödenmemesi halinde toplam miktar ödeninceye kadar üyelik dondurulur ve üyeliğin dondurulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde aidat borçlarını ödemeyen üyeler, üyelikten çıkartılır.

(10) Bu Yönetmeliğe aykırı iş konseyi ile özel amaçlı konsey kurulamaz ve bu Yönetmelik dışındaki oluşumlarda iş konseyi ibaresi kullanılamaz.

(11) İş konseyleri, DEİK’ten bağımsız bir kişilik izlenimi doğurabilecek oluşum ve faaliyetlerde bulunamaz; kısaltma ve unvan kullanamaz.
İş konseylerinin görevleri
Madde 14 -
(1) İş konseylerinin görevleri şunlardır:

a) Karşı ülke ile ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmetler, teknoloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak.

b) İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak.

c) İş Konseyi ve karşı kanadın üyelerini ve işbirliği açısından potansiyel taşıyan sektörlerin temsilcilerini bir araya getirmek üzere toplantılar düzenlemek.

ç) Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri Yönetim Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek.

d) Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek.

e) Karşı ülke şirket ve kurumlarından gelecek bilgi ve eşleştirme taleplerini cevaplandırmak.

f) Görev alanına giren konularda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.
İş Konseyi Genel Kurulu
Madde 15 -
(1) İş Konseyi Genel Kurulu her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili iş konseyi üyelerinin katılımı ile olağan olarak toplanır. İş Konseyi Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öncelikle Yönetim Kurulunca belirlenecek başkan yardımcısı olmak üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(2) İş Konseyi Genel Kurulu, öncelikle Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere İş Konseyi Koordinatör Başkanı tarafından da açılır ve bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir katip seçilir.

(3) DEİK Genel Sekreteri tarafından belirlenen personel, gözlemci sıfatıyla İş Konseyi Genel Kuruluna katılır ve Genel Kurulun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözetir.

(4) Üyeler, İş Konseyi Genel Kuruluna katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekâlet alamaz.

(5) Üyelerin Genel Kurula katılabilmesi ve seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeleri için önceki yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir. Genel Kurul tarihi itibariyle önceki yıl veya yıllara ait İş Konseyi ve üyelik aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen temsilcilerin İş Konseyi Genel Kurul üyeliği ve seçildikleri organ üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(6) İş Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İş konseylerinin çalışma programını ve bütçesini karara bağlamak.

b) Yürütme kurullarının DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanan üyeler dışındaki asil üyeleri ile yeterli talep olması halinde aynı sayıya kadar yedek üyelerini seçmek.

c) İş konseyi aidatını belirlemek.

(7) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde üye sayısında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(8) İş Konseyi Yürütme Kurulunun yedi ve daha az üyeden oluşması halinde bir üye, yediden fazla olması halinde ise iki üye DEİK Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. DEİK’in atayacağı üyelerin DEİK üyesi olması şartı aranmaz. Gerekli hallerde atama yoluyla görev verilecek üye sayısını artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

(9) Bir kişinin, üçten fazla iş konseyinin yürütme kurulunda görev almaması esastır. Ancak, gerekli görülmesi halinde görev alınabilecek iş konseyi sayısının artırılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

(10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Başkan ve ihtiyaca göre bir veya birden fazla başkan yardımcısı seçerler.

(11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir. Yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple üyelikte boşalma olması halinde yedek üyeler göreve gelir. Yedek üye bulunmaması durumunda yeni yürütme kurulu üyeleri, yeniden seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Bölgesel gruplarda grup içi koordinasyon, o gruba dâhil iş konseyleri başkanlarının kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör başkan tarafından sağlanır. Bölgesel gruplar, gerekli görülmesi halinde en çok üç koordinatör başkan yardımcısı seçebilirler.
Özel amaçlı konseyler
Madde 16 -
(1) Yönetim Kurulu tarafından bazı iş alanlarına münhasır olarak özel amaçlı konseyler kurulabilir.

(2) Herhangi bir iş alanında İş Konseyinin kurulması, DEİK Genel Sekreterliğinin ön hazırlığını takiben, Yönetim Kurulunun önerisi ve TOBB Yönetim Kurulunun kararıyla gerçekleşir.

(3) İş Konseyi üyeliği; kurumsal üyelik ve şirket üyeliği olarak iki grup halinde gerçekleştirilir. Kurumsal üyelik, ilgili iş alanını temsil eden birlik, dernek, vakıf gibi kuruluşlardan, şirket üyeliği ise ilgili iş alanında faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile yine ilgili iş alanında faaliyette bulunan Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensuplarından ve Türkiye’de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine haiz yabancı şirketlerin irtibat ofislerinden oluşur. İlgili iş alanında faaliyet göstermemekle birlikte, bu alanı ilgilendiren farklı alanlarda iştigal eden şirket ve kuruluşlar da yürütme kurulunun önerisi, Yönetim Kurulunun onayıyla iş konseyi üyesi olabilirler.

(4) İş konseyi kurumsal üyelerinin, DEİK kurucu kuruluşları arasından olması önceliklidir. Yönetim Kurulu; iş konseyi kurumsal ve şirket üyelerinin sayısını ve bunlar arasındaki dağılımı tespit etmeye, üyelik statüsünü sona erdirmeye ve yeni üye belirlemeye yetkilidir.

(5) TOBB’un ilgili sektör meclisi başkanı, Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

(6) İş konseyi faaliyet alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de, Yönetim Kurulu tarafından iş konseyi yürütme kurulu danışman üyesi olarak belirlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Sekreter, Danışma Kurulları ve Temsilcilik
Genel Sekreter
Madde 17 -
(1) Genel Sekreter, DEİK’in, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat ile tanımlanan çalışmalarını, Yönetim Kurulu, iş konseyleri yürütme kurulları ve özel amaçlı konseylerin kararları doğrultusunda yürütür.

(2) İş Konseylerinin ve özel amaçlı konseylerin çalışmalarını Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politika önerileri çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlar.

(3) Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla genel sekreter yardımcıları görevlendirilebilir.

(4) Genel Sekretere bağlı birimler aşağıda belirtilmiştir. Bu birimler, Yönetim Kurulu tarafından lağvedilebilir veya yeni birimler kurulmasına karar verilebilir.

a) 16 ncı ve 18 inci maddede belirtilen iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerle ilgili görevleri yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları ve etkinlikleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek ile görevli birimler.

b) Dış ekonomik ilişkilere yönelik stratejileri, politika önerilerini, kurumsal faaliyet ve gelişme ilkelerini hazırlamak; bölge, ülke ve sektör bazında araştırma, genel ve İş Konseyi olmayan ülkelerle iş geliştirme çalışmalarını yürütmek; kütüphane ve dokümantasyon, üyelik işlerini sürdürmek ile görevli birim.

c) Çok taraflı kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri, bu kapsamda gerekli çalışma ve etkinlikleri yürütmek ile görevli birim.

ç) DEİK’in statüsü ve yürüttüğü çalışmalar kapsamında hukuki işlemlerin mevzuata uygun ve eksiksiz sürdürülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

d) DEİK’i ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel basınla ilişkileri, bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmek ile görevli birim.

e) Mali ve idari işler, muhasebe, toplantı organizasyon ve kurumsal iletişim, sistem yönetimi ve teknik altyapı, insan kaynakları işlerini yürütmek ile görevli birimler.

(5) Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve DEİK'in çalışma alanı ile ilgili diğer kamu kurumlarından sosyal güvenlik hakları kendi kurumlarında kalmak üzere ve ilgilinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde üç yılı aşmayan süreler için geçici personel talep edilebilir.
Danışma kurulları
Madde 18 -
(1) DEİK, iş konseyleri ve özel amaçlı konseylerinin strateji oluşturma faaliyetleri ve sektörel çalışmaları açısından gerekli görülmesi durumunda geçici nitelikte danışma kurulları oluşturulabilir. Danışma kurulları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği dış ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren genel veya sektörel nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan temsilciler ve dış ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları Yönetim Kurulunun davetiyle yapacakları ilk toplantılarında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler.

(2) Bu kurullar, DEİK ve iş konseylerine çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, Türkiye'nin dünya ekonomisi ile bağlantıları, sektörel kapasiteler, sektörlerin dış ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri hakkında bilgi sağlarlar, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar.
Toplantı çağrısı ve nisabı
Madde 19 -
(1) DEİK organları, başkanlarının daveti üzerine, üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanırlar ve toplananların çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) DEİK ve iş konseylerinin Genel Kurul toplantılarında, toplantı nisabının sağlanamaması halinde toplantı ertelenir ve ikinci toplantı en geç bir ay içinde yapılır; bu toplantıda, toplantı nisabı aranmaz.

(3) Organ toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayanların organ üyeliği kendiliğinden sona erer, yerlerine yedekleri çağrılır.
Temsilcilik
Madde 20 -
(1) DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilir. Yurtdışında temsilcilik açılmadan önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ehliyet, Bütçe, Gelir ve Giderler
Ehliyet, temsil ve imza yetkisi
Madde 21 -
(1) DEİK, Yönetim Kurulu kararıyla taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, sosyal yardımlarda bulunmaya, burs vermeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, sosyal faaliyetleri destekleme ve özendirme yardımları yapmaya, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere iştirak etmeye, derneklere üye olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidir.

(2) DEİK’in, şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi kuruluş amaçları ve faaliyet konuları ile sınırlı ve TOBB Yönetim Kurulunun iznine tabidir. Ayrıca DEİK’in, bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için, bütçede karşılığının olması ve yapılacak bu harcamaların DEİK’in kuruluş amaçları ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.

(3) DEİK'i; Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu başkan yardımcılarına veya bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verebilir.

(4) DEİK adına düzenlenen taahhütname, sözleşme, vekâletname gibi DEİK’i hukuken bağlayan işlemleri imzalamaya; Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bir yönetim kurulu üyesi müştereken yetkilidirler. Ayrıca, bu işlemleri Yönetim Kurulu tarafından verilen bütçe içi harcama yetkisi dâhilinde Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarından birisi veya idari ve mali işler sorumlusu müştereken imzalamaya yetkilidir.
Bütçe
Madde 22 -
(1) DEİK ve iş konseylerinin gelir ve harcamaları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle düzenlenir.

(2) Bütçe yılı takvim yılıdır.

(3) İş konseyleri bütçeleri yürütme kurulları tarafından hazırlanarak iş konseyi genel kurullarınca karara bağlanır.
Gelirler
Madde 23 -
(1) DEİK'in gelirleri şunlardır:

a) Kurucu kuruluş üyelik aidatları.

b) İş konseyi üyelik aidatları.

c) TOBB katkı payı.

ç) Hizmet ve proje karşılığı alınan bedeller.

d) Faiz gelirleri.

e) Bağış ve diğer gelirler.

(2) Kurucu kuruluş üyelik aidatı; 5 inci madde uyarınca TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurucu kuruluşların her biri için Yönetim Kurulunca belirlenen maktu miktardan oluşur. İş konseyi üyelik aidatları; iş konseyi aidatı ve üyelik aidatı olmak üzere iki bölüm halinde uygulanır. Üyelik aidatı, iş konseyi üyelerinin üye oldukları iş konseyi sayısından bağımsız olarak yılda bir kez ödeyeceği, Yönetim Kurulunca belirlenen miktardır. İş konseyi aidatı ise iş konseyi faaliyet giderlerini karşılayacak şekilde iş konseyi genel kurulları tarafından tayin edilir ve yılda bir defa ödenir.
Giderler ve harcama yetkisi
Madde 24 -
(1) Gelirler tek bir havuzda toplanır. Harcamalar bu havuzdan onaylanmış bütçelere göre yapılır. Bütçelerden sarf yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir üst sınıra kadar harcamalar için Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere ayrı ayrı yetki verilebilir.

(2) DEİK adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından biri ile Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde sayman üye müştereken yetkilidirler.

(3) Yönetim Kurulu Başkanına verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler; Yönetim Kurulu Başkan veya başkan yardımcısı ile Genel Sekreterin veya sayman üyenin müşterek imzası ile yapılır.

(4) Genel Sekretere verilen harcama yetkisi dâhilinde bütçeden yapılacak ödemeler; Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu başkan yardımcısı veya sayman üye veya Genel Sekreter Yardımcısı veya İdari ve Mali İşler Sorumlusunun müşterek imzası ile yapılır.

(5) DEİK ve iş konseylerinin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.

b) Toplantı ve seyahat giderleri.

c) Tanıtım giderleri.

ç) Genel yönetim giderleri.

d) Basım ve yayın giderleri.

e) Eğitim giderleri.

f) Faiz ve finansman giderleri.

g) Kira giderleri.

ğ) Diğer giderler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel
Madde 25 -
(1) DEİK'in personeli 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Personelin ve Genel Sekreterin işe alınması, yükselmesi, görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

(2) Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder, performansını değerlendirir ve İş Kanunu çerçevesinde tecziye eder.
Yönerge
Madde 26 -
(1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan; DEİK organlarının çalışma şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, personel gibi çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönergeler ile özel amaçlı konseylerin kuruluşu, ismi, işleyişi, görevleri, üyeleri, organları, toplantı esas ve usulleri, bütçeleri, sekretarya hizmetleri ve benzeri iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler TOBB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 27 -
(1) 23/6/2008 tarihli ve 26915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile DEİK İcra Kurulunun görevi sona erer.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında beş başkan yardımcısı ile sayman üye seçimi yapılır.
Yürürlük
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul