En son güncellemeler 13 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı, 24/12/2014 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 4 ve 7 inci maddesinin yanındaki kırmızı uyarı kutusuna tıklayarak talimata ulaşabilirsiniz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerji piyasasında, ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında ilgili mevzuatta Kuruma sunulacağı belirtilen veya bildirim sistemi kullanım talimatında tanımlanan bildirimlerin, sistem üzerinden alınması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve
   4628
   sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5, 5/A, 5/B, 5/C ve ek 2 nci maddeleri, 18/4/2001 tarihli ve
   4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6
   ncı maddesi, 4/12/2003 tarihli ve
   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14
   üncü maddesi, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 12 nci maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve
   6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5
   inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,

b) Bildirim Sistemi: İlgili mevzuat uyarınca Kurulun veya Kurumun gerekli gördüğü bildirimlerin elektronik ortamda sunulduğu sistemi,

c) Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı (Talimat): Enerji piyasasına yönelik olarak Kurul kararıyla kabul edilen ve Kurum internet sayfasında yayımlanan; bildirim yükümlülüklerine ilişkin bilgiler, Bildirim Sisteminin kullanımı ve bildirim yapılması ile ilgili işlemlere ilişkin kurallar bütününü,

ç) Bildirim yapma ek süresi: Süresinde yapılamamış bir bildirimin yapılması veya hakkında düzeltme talebi oluşturulmuş bir bildirimin düzeltilmesi için bildirim yükümlüsüne tanınan ilave süreyi,

d) Bildirim yapma süresi: Bildirim Sistemi Kullanım Talimatında belirtilen ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilebileceği zaman aralığını,

e) Bildirim yükümlüsü: Bildirim Sistemi kapsamında kendisinden bildirim yapması talep edilen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Bildirim yükümlüsü yetkilisi: Bildirim yükümlüsü adına bildirim yapmak üzere yetkili gerçek kişileri,

g) Düzeltme bildirimi: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan düzeltilmiş beyanı,

ğ) Düzeltme talebi: Yapılmış bir bildirimin düzeltilmesine ilişkin Kurum veya bildirim yükümlüsü tarafından oluşturulan talebi,

h) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imzayı,

ı) Enerji piyasası: Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını,

i) Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma yapılan bildirimler için Kurum tarafından oluşturulan elektronik belgeyi,

j) Geç gönderim: Bildirimlerin bildirim yapma süresi geçtikten sonra yapılması durumunu,

k) Hatalı bildirim: Bildirimlerde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin bildirim form açıklamalarına uygun şekilde girilmemesi veya bildirimlerde yer alan bilginin gerçeği yansıtmaması durumunu,

l) İlgili Mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve Kurul kararlarını,

m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

o) LPG Piyasası Kanunu: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Gizlilik
Genel ilkeler
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler dikkate alınır.

b) Bildirimlerin işlenmesi, derlenmesi, bilgiye dönüştürülmesi ve bilgilerin açıklanması sürecinde; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.

(2) Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas alınır.
Gizlilik
Madde 6 -
(1) Kurum, enerji piyasasına ilişkin elde ettiği sırlarla, piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları ve mali sırları; mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuoyuna veya ilgililere sunulacak raporlar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça gizli tutmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimlerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar
Bildirimlerin toplanması
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Bildirimler, aksi belirtilmedikçe bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından Talimatta belirtilen şekle uygun olarak elektronik imza ile yapılır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, elektronik ortamda yapılan bildirimlerin ıslak imzalı nüshaları da Kurum tarafından istenebilir.

(2) Talimatın ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile gerçekleştirilerek Resmî Gazete’de ilan edilir ve Kurum internet sitesinde duyurulur.

(3) Bildirim Sistemi kullanılarak yapılan dönemsel bildirimlere ilişkin düzeltmeler, bildirim yapma süresi sonuna kadar düzeltme talebi olmadan yapılabilir, bu durumda Kuruma en son yapılmış olan bildirim geçerli kabul edilir. Yapılan bir bildirim için bildirim yapma süresi dolduktan sonra ne zamana kadar düzeltme talebi beyanında bulunulabileceği Talimatta yer alır.

(4) Hatalı bildirim durumu, Talimatta belirtilen bildirim veya düzeltme yapma süresinin dolmasından itibaren dikkate alınır.

(5) Bildirim yapma süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde bildirim süresi tatil gününü izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzatılır.

(6) Talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında, ilgisine göre Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu, Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20 nci ve LPG Piyasası Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

(7) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için talimatta belirtilen dönemleri kapsar.

(8) Lisans iptali işlemi, o lisansa dair iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Bildirim yükümlüsü yetkilileri
Madde 8 -
(1) Bildirim yükümlüleri, bildirim yükümlüsü yetkililerini belirlemek ve bu yetkililerin Bildirim Sistemini kullanabilmeleri için başvuru dilekçesi ile bildirim yükümlüsü yetkililerinin bildirim yükümlüsü adına Kuruma elektronik ortamda bildirim yapmaya münferiden yetkili olduğuna dair yazılı beyanı Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(2) Şirketin bildirim yükümlüsü yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda birinci fıkrada belirtilen belgeler güncellenerek Kuruma sunulur.

(3) Bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun bir şekilde yapılmasından bildirim yükümlüsü sorumludur.
İstisnalar
Madde 9 -
(1) Bildirim yükümlüsü, bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte bildirim yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Mücbir sebepler veya bildirim yükümlüsünden kaynaklanmayan haklı sebepler nedeniyle bildirimlerin yapılamaması durumunda Kurum, bildirimlerin yapılabilmesi için ilave süre ve yöntemler belirleyebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
Madde 10 -
(1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 11 -
(1) 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul