En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personelinin atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin; ilk defa, yeniden, kurum içi ve kurumlar arası naklen atamalarını kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu, 20/2/2001 tarihli ve
   4628
   sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

b) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ç) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

d) Meslek personeli: Enerji uzmanı ve enerji uzman yardımcısını,

e) Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personeli,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel İhtiyacının Belirlenmesi ve Atamalara İlişkin Genel Esaslar
Personel ihtiyacının belirlenmesi
Madde 5 -
(1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilgili hizmet birimleriyle işbirliği yapmak suretiyle personel ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından tespitlerde bulunarak, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını belirler.
Atama usulü
Madde 6 -
(1) Personel ihtiyacı; ilk defa, yeniden, naklen veya kurum içi atama yapılarak karşılanır.
Atamalarda yetkili makam
Madde 7 -
(1) Başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, kurul hizmetleri müdürü ve meslek personeli kadrolarına yapılacak atamalar Başkanın teklifi üzerine Kurul; Başkan Danışmanı ve diğer kadrolara yapılacak her türlü atamalar ise Başkan tarafından yapılır.

(2) Başkan Danışmanları ve diğer personelin Kurum içi yer değiştirme suretiyle görev, sorumluluk ve aylık derecesi bakımından bir kadrodan aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve atanması veya görevlendirilmesi Başkan tarafından yapılır.
Kadroların kullanımı
Madde 8 -
(1)
   4628
   sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun eki (I) sayılı cetvelle ihdas edilen kadrolardan boş bulunanlar, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı emrinde tutulur.

(2) Dolu kadroların hizmet birimlerine tahsisi, atama veya görevlendirme onayları çerçevesinde yapılır.

(3) Kadroların kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan derece değişiklikleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen atama makamlarının karar veya onayıyla gerçekleştirilir.
  
Atama şartları
Madde 9 -
(1) Başkan yardımcısı, daire başkanı, başkan danışmanı, grup başkanı ve basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

b)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinde öngörülen şartları taşımak gerekir.

(2) Özel kalem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az ortaöğretim mezunu olmak gerekir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar için öngörülen şartlardan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olmak ve belli sürelerde hizmet yapmak hariç diğer şartlar, bu kadrolara ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda da aranır.

(4)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde yapılacak atamalarda ilgili hizmet birim yöneticisinin görüşü dikkate alınır.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İlk Defa Atamalara İlişkin Sınavlar
Giriş sınavı
Madde 10 -
(1) Meslek personeli hariç ilk defa Kurumda göreve başlayacakların atamaları, giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Giriş sınavı; sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(2) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkan tarafından uygun görülecek zamanlarda, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.
Giriş sınavının duyurulması ve zamanı
Madde 11 -
(1) Alınacak personelin unvan ve sayısı, giriş sınavı başvuru tarihi, istenecek belgeler, sınavın şekli, yeri ve zamanı ile KPSS sonuçlarına göre puan türü ve asgari puan Başkan tarafından belirlenerek, Resmî Gazete’de ve yurt düzeyinde yayımlanan en az iki ayrı günlük gazetede, en az birer defa yayımlanmak ve Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Duyuru ayrıca Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde de ilan edilir.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce başlayacak şekilde yapılır. Başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az on iş günlük bir süre bulunur.
Giriş sınavına katılma şartları
Madde 12 -
(1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
   inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS’ den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türüne göre taban puan ve üzeri puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

c) Atama yapılacak kadro için aranılan şartları taşıdığını belgelendirmek.
  
Giriş sınavı başvuru işlemleri
Madde 13 -
(1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurum’dan veya Kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma ya da çıkış belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından onaylanmış örneği,

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) (B) grubu kadrolar için yapılan ve geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.
Başvuru şekli ve yeri
Madde 14 -
(1) Giriş sınavına başvuru, elden ya da posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Giriş sınavına hazırlık çalışmaları
Madde 15 -
(1) Giriş sınavına ilişkin hazırlık çalışmaları, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının beş katından fazla olamaz.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(4) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi, sınav yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Giriş sınavı komisyonu
Madde 16 -
(1) Giriş sınavı komisyonu Başkan tarafından belirlenir. Komisyon; biri başkan olmak üzere beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir.

(2) Asıl üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması durumunda Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar. Giriş sınavı komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Sınavların yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, giriş sınavı komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sözlü sınav
Madde 17 -
(1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Genel yetenek ve genel kültür,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Uygulama sınavı
Madde 18 -
(1) Uygulama sınavıyla adayların bilgi ve becerileri, uygulama yaptırmak yoluyla ölçülür ve değerlendirilir. Uygulama sınavının yapılacağı kadrolar ve değerlendirme ölçütleri Başkan tarafından belirlenir.

(2) Giriş sınav komisyonu, uygulama sınavına yönelik olarak kurum içi veya dışından konusunda uzman kişilerden görüş alabilir.
Giriş sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz
Madde 19 -
(1) Komisyon; adayların giriş sınavı başarı puanlarını; KPSS puanı, sözlü ve/veya uygulama sınav puanı toplamının aritmetik ortalamasını alarak belirler.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir. Giriş sınavından 70 veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Sınav sonucu Başkanın onayı ile Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Atamalarda istenilecek belgeler
Madde 20 -
(1) Giriş sınavında başarılı olarak atanma hakkını elde edenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.

d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

e) Atama yapılacak kadronun durumuna göre gerek görülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

f) Mal beyannamesi.
Atama ve göreve başlama
Madde 21 -
(1) Giriş sınavını kazananların atanmaları, göreve başlamaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler,
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak, tebligatta belirtilen süre içinde 20 nci maddede yer alan belgelerle şahsen Kuruma müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde belgelendirilmiş bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanların veya ataması yapılıp da göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek listeden atama yapılabilir.
  
Sınav belgelerinin saklanması
Madde 22 -
(1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Giriş sınavında başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir sebeple ataması yapılamayanların belgeleri ise, bir yıldan az olmamak üzere müteakip sınava kadar saklandıktan sonra imha edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeniden atama
Madde 23 -
(1) Kurumda veya diğer kurumlarda Devlet memuru olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, memur olma şartlarını kaybetmemiş bulunmaları ve atanacakları kadro için bu Yönetmelik veya ilgili mevzuatta öngörülen şartları taşımaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre daha önceki kadrolarına veya aynı düzey ya da daha alt düzey görevlere açıktan atanabilirler.
Naklen atama
Madde 24 -
(1) Diğer kurumlarda Devlet memuru olarak çalışanlardan naklen atanma talebinde bulunanlar kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak naklen atanabilirler.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 26 -
(1) 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul