En son güncellemeler 27 Kasım 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Metinsel Değişiklikler
Yönt. (RG: 21.08.2019) md: 8. Yönt. (RG: 20.11.2018) md: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Geçici 2, Geçici 3.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/5/1983 tarihli ve2828sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik,2828sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

a) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda,

b) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseselerinde,

ç) İl özel idareleri ile belediyelerde,

istihdamları hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik,2828sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 20.11.2018)(Değişik:RG-20/11/2018-30601)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Hak sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil, iki yıldan az olmamak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi,

ç) Kanun: 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu,

d) Kura: Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercihlerine göre yapılacak çekilişi,

e) Merkez: Başkanlık adına kura işlemlerini gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

f) Yerleştirme: Kura sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hak Sahipliğinin Tespiti
Başvuru
Madde 5 - Yönt. (RG: 20.11.2018)
(1) İstihdam hakkından yararlanmak isteyen kişiler, hak sahipliğinin tespiti amacıyla on sekiz yaşının doldurulması ve korunma veya bakım tedbir kararının kaldırılmasından (Ek ibare:RG-20/11/2018-30601) veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-20/11/2018-30601) beş yıl içerisinde Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre başvururlar.
Hak sahipliğinin tespiti
Madde 6 - Yönt. (RG: 20.11.2018)
(1) Hak sahipliğinin tespiti Kanunda yazılı şartların kontrol edilmesi suretiyle Bakanlıkça yapılır.

(2) Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık belge ve kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınır.

(3) (Ek:RG-20/11/2018-30601) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler 2828 sayılı Kanun kapsamında verilen istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.

Hak sahiplerinin bildirilmesi
Madde 7 - Yönt. (RG: 20.11.2018)(Değişik:RG-20/11/2018-30601)
(1) Hak sahiplerini gösterir liste Bakanlıkça her yerleştirme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere Mart, Temmuz ve Ekim aylarının ikinci haftasında Başkanlığa bildirilir.

(2) Kazaî rüşt kararı alanlar hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar hak sahipleri listesine dahil edilmezler.

(3) Yerleştirme işlemlerinde Bakanlık tarafından bildirilen öğrenim düzeyi ve programı, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınır.

(4) Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmadığı Başkanlıkça bildirilen kişiler bir sonraki dönem içerisinde bildirilecek hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dahil edilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadroların Tespiti ve Yerleştirme İşlemleri
Kadro ve pozisyonların tespiti ve bildirimi
Madde 8 - Yönt. (RG: 21.08.2019), Yönt. (RG: 20.11.2018)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-20/11/2018-30601)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerleştirmeye ilişkin toplam kurum kontenjanları her yıl Ocak ayı sonunda tespit edilir. Yerleştirme yapılacak toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır.

(2) Yerleştirme yapılacak kadro veya pozisyon sayısı bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve sürekli işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

(3) Başkanlıkça her yılın Ocak ayında tespit edilen toplam yerleştirme (Değişik ibare:RG-21/8/2019-30865) kontenjanları Mayıs, Eylül ve Aralık yerleştirmeleri için eşit olarak dağıtılır. Bu dağıtımda kontenjan sayısının eşit bölünmesinin mümkün olmaması halinde Aralık yerleştirme döneminin kontenjan sayısı daha büyük olacak şekilde dağıtım yapılır.

(4) Dağıtımı yapılan yerleştirme kontenjanları her dönemde Başkanlıkça kurumlara bildirilir. Kurumlar yerleştirme yapılmasını talep ettikleri unvanlar ile nitelikleri ve gerekli diğer bilgileri Başkanlıkça belirlenecek süre içerisinde Başkanlığa bildirirler.

(5) İlk yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı ikinci yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. İkinci yerleştirme dönemi için kurumlarca yapılacak bildirimde bildirilen kontenjan sayısı için, yeni hak sahipleri listesi de dikkate alınarak, yeniden kadro unvanı ve nitelikler belirlenir ve merkez taşra dağılımı yapılır.

(6) İkinci yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı üçüncü yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. Üçüncü yerleştirme döneminde kurumlarca yapılacak bildirim ikinci yerleştirme için belirlenen kurallara göre yapılır.

(7) Bildirimlerin nasıl yapılacağı, süresi ve bildirimde uyulması gerekli diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(8) Kurumlarca herhangi bir bildirim yapılmaması veya teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Başkanlıkça, bildirimde bulunmayan ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatına memur veya hizmetli unvanlarında resen yerleştirme yapılır.
Tercih kılavuzu
Madde 9 - Yönt. (RG: 20.11.2018)(Değişik:RG-20/11/2018-30601)
(1) Kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler ile hak sahiplerine bildirilmesine gerek duyulan diğer bilgilerin yer aldığı Tercih Kılavuzu Başkanlıkça, kuranın Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.

(2) Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların sınıf, unvan ve sayıları ile adaylarca bilinmesi gerekli diğer hususlar yer alır.
Yerleştirme duyurusu
Madde 10 - Yönt. (RG: 20.11.2018)
(1) Yerleştirmeye ilişkin duyuru Başkanlık resmi internet sitesinde veya yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Merkezce duyurulur.
Yerleştirme dönemleri
Madde 10/A - (Ek:RG-20/11/2018-30601)
(1) Yerleştirme yıl içerisinde Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere toplamda üç kez yapılır.

(2) Bir yerleştirme döneminde boş kalan kadro ve pozisyonlar aynı yıl içerisindeki müteakip yerleştirme dönemi için belirlenmiş kontenjanlara ilave edilir. Üç yerleştirme dönemi sonunda boş kalan kadro ve pozisyonlar ertesi yıl belirlenen kontenjanlara ilave edilmez.
Yerleştirme
Madde 11 - Yönt. (RG: 20.11.2018)(Değişik:RG-20/11/2018-30601)
(1) Hak sahiplerinin yerleştirilmesinde kura sonucuna göre yerleştirme yöntemi kullanılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

(2) Yerleştirme işlemlerinde adaylar, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadro ve pozisyonlara, tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı göz önünde tutulmak suretiyle kura yöntemiyle yerleştirilirler.

(3) Hak sahipleri il tercihlerini, tercih kılavuzunda yer alan, koşullarını taşıdıkları kadro ve pozisyonların bulunduğu iller arasından tercihte bulunmak suretiyle gerçekleştirirler.

(4) Hak sahiplerinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzu ile ilan edilen kadro ve pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkündür. Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.

(5) Bakanlıkça bildirilen öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinin Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemek suretiyle güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresinin henüz geçmediği ilk yerleştirme döneminde tercihte bulunmaları gerekir.

(6) Bir yerleştirme döneminde yerleştirilmediği Başkanlıkça bildirilen hak sahipleri Bakanlık tarafından bir sonraki yerleştirme dönemi hak sahipleri listesine eklenirler.
Yerleştirme sonuçlarının duyurulması
Madde 12 - Yönt. (RG: 20.11.2018)
(1) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler ayrıca Başkanlığa da bildirilir.

(2) (Ek:RG-20/11/2018-30601) Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yerleştirme yapılan kurumlara veya hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmaz.
Atama ve göreve başlama
Madde 13 -
(1) Adaylar, atanmak üzere yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvururlar.

(2) Adayların, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro veya pozisyonlar için Tercih Kılavuzunda ilan edilen diğer şartları taşımaları zorunludur.

(3) Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanırlar, kurumlarca ayrıca bir sınav yapılmaz.

(4) İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

(5) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlemlerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

(6) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir; bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kadroların ihdas ve iptali
Madde 14 -
(1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS veya kura sonucu yapılacak yerleştirmelerde, yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirim
Madde 15 -
(1) Ataması yapılanlardan herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlara ilişkin Başkanlıkça belirlenecek bilgiler işten ayrılmayı takip eden bir ay içerisinde Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Ataması yapılanlardan halen çalışmakta olanlara ilişkin Başkanlıkça belirlenecek bilgiler ise her yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.
Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan hak sahipleri daha sonra bu kapsamda yapılacak yerleştirme işlemlerine hiçbir surette katılamazlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro veya pozisyonlara bu Yönetmelik hükümleri dışında yer alsa dahi her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamında istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.

(3) Bu hükümlere aykırı olarak yerleştirilenlerin atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
Geçiş hükmü
Geçici Madde 1 -
(1) Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.

(2) Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce Kanun kapsamında başlamış işlemler işlem tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) 2014 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirme işlemleri için; bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyle hak sahibi olanların bilgileri Bakanlıkça 2014 yılı Haziran ayının sonuna kadar Başkanlığa bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2014 yılında yerleştirme yapılacak kadro sayıları, Başkanlıkça Temmuz ayı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlar, bildirilen sayıda kadro veya pozisyonun merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak 2014 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirir.
Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 20.11.2018)(Ek:RG-20/11/2018-30601)
(1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili kurumlarca yapılır.

(2) Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan kuruma yapılır.

(3) Bu kişilerin atanmasında ilgili kurumca mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme esastır.

(4) Kişilerin gördükleri öğrenim dolayısıyla unvan ihraz edip etmedikleri hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans ve lisans düzeyi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınır.

(5) Hak sahiplerinin öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmaması, öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş kadro bulunmaması veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu kişilerin atamaları yapılmaz.

(6) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yerleştirmesi yapılmış olup da güvenlik soruşturmasının tamamlanamaması gibi idareden kaynaklanan sebeplerle göreve başlatılamayan kişiler bu madde hükümlerinden yararlandırılır.
Daha önce hak sahipliği başvurusunu yapmayanların durumu
Geçici Madde 3 - Yönt. (RG: 20.11.2018) (Ek:RG-20/11/2018-30601)
(1) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  12/6/2014

  29028

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  20/11/2018

  30601

  2.

  21/8/2019

  30865

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul