En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik:RG-27/2/2015-29280)
(1) Bu Yönetmelik, Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Güvence Hesabı:5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan kurumu,

b) Karar: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,

c) Merkez:5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesi kapsamında kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

e) Yetkili merciler: Zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaate ilişkin bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat vermeye ve iptal etmeye veya bunları denetlemeye yetkili kurum ve kuruluşları,

f) (Değişik:RG-27/2/2015-29280) Zorunlu sigortalar: Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler
Sigorta poliçesi tanzimi
Madde 5 -
(1) Zorunlu sigorta poliçeleri Merkez nezdinde gerçek zamanlı olarak düzenlenir. Söz konusu sigortalara ilişkin veri deseni 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.
Sigorta kontrolü
Madde 6 -
(1) Zorunlu sigortalara konu teşkil eden menfaate ilişkin bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat talep edildiğinde, yetkili mercilerce Merkez nezdindeki veri tabanı üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol edilir. Merkez nezdinde yapılan kontrol neticesinde ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmadığının tespit edilmesi veya ruhsat talep edenlerce ilgili sigorta poliçesinin ibraz edilmemesi durumunda geçerli teminat alınana kadar yetkili mercilerce izin, lisans veya ruhsat verilmez.
Poliçe yenilemeleri ve sigortasızlığın sonuçları
Madde 7 -
(1) Merkez, tesis edeceği kontroller neticesinde sigorta teminatının sona ereceği bilgisini, poliçe vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabına bildirir. Zorunlu sigorta poliçesi sahibi, söz konusu poliçeleri yenilemesi için Güvence Hesabı tarafından uyarılır.

(2) Birinci fıkra uygulamasından ayrı olarak, ilgili zorunlu sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler ile Güvence Hesabı tarafından sigortasız olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilere Güvence Hesabınca bildirilir.

(3) Güvence Hesabınca yapılacak bildirimde Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden yaptırım uygulanma gerekliliğine de yer verilir.

(4) Güvence Hesabınca yapılan bildirim üzerine Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilgili gerçek veya tüzel kişiler yetkili mercilerce uyarılır; uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve cezai kovuşturma saklı olmak üzere ilgili yetkili mercilerce sigorta yaptırılıncaya kadar durdurulur. Buna rağmen söz konusu sigortaların, izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilerce bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz konusu ruhsat, lisans ve izinler ilgili yetkili mercilerce iptal edilir.
Sigorta veri tabanı
Madde 8 -
(1) Merkez, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin güvenli veri tabanı kurar. Yetkili mercilere Merkez veri tabanında söz konusu kontrolü yapabilmeleri için gerekli teknik altyapı temin edilir.
Bildirim yükümlülüğü
Madde 9 -
(1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde şirketler durumu gerekçesi ile birlikte Merkeze bildirir. Bu durumda 7 nci madde çerçevesinde işlem tesis edilir.
Kolluk tedbirleri
Madde 10 -
(1) Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince adli ve idari kolluk kuvvetleri, jandarma ve mahalli idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik kapsamına giren sigortaları yaptırmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat, lisans veya izin veren mercilere derhal bildirilir.
Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara ilişkin giderler
Madde 11 -
(1) Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara ilişkin olarak Güvence Hesabı tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından karşılanır.
Uygulamada öncelik sırası ve uygulama esasları
Madde 11/A - (Ek:RG-27/2/2015-29280)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin olarak uygulamada öncelik sırası Müsteşarlıkça belirlenir.

(2) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorundadırlar.

(3) Sigorta şirketleri ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalar konusuna dahil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamazlar.

(4) Söz konusu zorunlu sigortalara ilişkin portföylerinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan sigorta şirketleri hakkında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tedbir uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik (Değişik ibare:RG-27/2/2015-29280)01/04/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  9/8/2014

  29083

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  27/2/2015

  29280

  2.       

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul