• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (05/02/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer)
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3713
GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya bu işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesi izninin verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,
   4458
   sayılı Gümrük Kanunu´nun 95 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun:27/10/1999 tarihli ve
   4458
   sayılı Gümrük Kanununu,

b) Müsteşarlık:Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,

c) Gümrük antreposu:27/10/1999 tarihli ve
   4458
   sayılı Gümrük Kanunu´nun 93 üncü maddesinde tanımlanan yeri/yerleri,

d) Kamu kuruluşu:resmi daireler ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseseleri ve bunlara bağlı müesseseleri. ifade eder.
  
İzin mercii
Madde 4 -
Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya bu işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük antreposu açılması ve işletilmesi izni vermeye Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Antrepo açma izni verilebilecek olanlar
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.12.2001) (Değişik:30/10/2001-2001/3402 K.)
Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca;

a) Kamu kuruluşlarına,

b) Belediyelere,

c) Gerçek ve tüzel kişilere,

Müsteşarlıkça antrepo açma ve işletme izni verilebilir.

İzin, yalnızca Türikye’de yerleşik kişilere verilir.

Genel antrepo açma izni yalnızca birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari 2 yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi;

a)Gelişmiş yöre kapsamındaki iller için 100 milyar Türk Lirası,

b)Normal yöre kapsamındaki iller için 50 milyar Türk Lirası,

c)Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 25 milyar Türk Lirası, olan anonim ve limited şirketlere verilebilir.Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.
3714
Başvuru için aranan şartlar ve ön izin(1)
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.07.2006), Yönt. (RG: 27.12.2001) (Değişik:30/10/2001-2001/3402 K.)
Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişilerin affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri nedeniyle hapis cezası almamış olmaları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefetten ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiillerden mahkum olmamaları şarttır.

Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililerin birinci fıkrada belirtilen suçları işlememiş olmaları şarttır.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip ortaklar arasında yabancı şahsın veya yabancı bir firmanın bulunması halinde firmanın yazılı beyanına itibar edilir.

(Ek fıkra: 9/6/2006 – 2006/10604 K.) Ancak, genel antrepo ve her nev’i petrol ürünü depolanan özel antrepoları açma izni almak üzere başvuracak, yukarıda belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler; yatırım yapmadan önce, bağlı oldukları ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten rapor alırlar. Bu rapor ile, "Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni" almak üzere Gümrük Müsteşarlığına başvururlar.

(Ek fıkra: 9/6/2006 – 2006/10604 K.) Gümrük Müsteşarlığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.
Başvuru için aranacak belgeler
Madde 7 -
Antrepo açmak ve işletmek isteyen ve 6 ncı maddede belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda geçen belgelerle birlikte en yakın gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekir.

a) Antrepo binasının ve eklentilerinin yerini, cinsini, alanını ve hacmini, tank ve büroların iç ve dış tertiplerini gösteren plan veya krokileri ile antrepo bina ve eklentilerinin iç ve dış fotoğrafları,

b) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin başvuru sahibine ait olmaması durumunda tasarruf ve intifa senetlerinin veya kira sözleşmelerinin aslı veya Noterden onaylı örnekleri,

c) Antrepo olarak açılması talep edilen yerin yapım ve işletme izni bulunduğu ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığı hususlarında ilgili Belediyeden alınacak belge.

Kamu kuruluşu veya belediyeler ayrıca bu durumlarını tevsik edici bir belge ibraz ederler. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile örneği Müsteşarlıkça belirlenecek olan Noterden onaylı bir taahhütnameyi ayrıca ibraz etmek zorundadır.

Müsteşarlıkça gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir.
Başvurunun incelenmesi
Madde 8 -
Yukarıdaki maddeler çerçevesinde yapılan başvuru üzerine gümrük idaresince gerekli incelemeler yapılarak antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususundaki görüşleri de belirtilmek suretiyle, sonuç ilgili Gümrükler Başmüdürlüğüne bildirilir. Başmüdürlük, mütalaası ile birlikte talebi Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarır.
(1) Bu madde başlığı "Başvuru içinin aranan şartlar" iken 9/6/2006 tarihli ve 2006/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metme işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3715
Müsteşarlıkça, ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları da göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle, antrepo bina ve eklentileri ile tesisatının Gümrük Yönetmeliği´nde belirtilen vasıf ve şartları haiz olduğu görüldüğü takdirde antrepo açma izni verilir.

Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir.
Gümrüğe karşı sorumluluk
Madde 9 -
Antrepo açan gerçek ve tüzel kişiler, antrepolarına alınan eşyanın girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer bu tespit yapılmamışsa, konşimento, fatura veya menşe şahadetnamesi gibi kanuni belgelerinde yazılı miktarları üzerinden 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur.
Antreponun devri
Madde 10 -
Müsteşarlığın izni ile antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri aynı şartları haiz başka bir kişiye devredilebilir.
Sahiplerinin isteği üzerine antreponun kapatılması
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.12.2001) (Değişik:30/10/2001-2001/3402 K.)
Açtıkları genel ve özel antrepoları tamamen veya kısmen kapatmak isteyenler, bu isteklerini yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.

Gümrük idaresince ilgili Gümrükler Başmüdürlüğüne, Başmüdürlükçe de Müşteşarlığa aktarılan bu istekler; kapatma dilekçesinin gümrük idaresinin kayıtlarına giriş tarihi esas alınarak Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Tamamıyla kapatılacak antrepolara yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa buradaki eşya, her türlü masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere gümrük idaresince gösterilen diğer antrepolara nakil veya yabancı memleketlere ihraç olunur ya da
   4458
   sayılı Gümrük Kanunu’nun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma sokulur.

Bu işler tamamlanıncaya kadar antrepo sahiplerinin taahhüt ve sorumluluğu devam eder.
  
İznin geri alınması
Madde 12 -
Gümrük İdaresi, taahhütlerine uymayan ve Gümrük Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepo sahiplerine duyuru yaparak tayin edeceği uygun bir süre içinde bu ödevlerini yerine getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda iznin geri alınacağını bildirir.

Antrepo sahipleri bu yükümlülüklerini belirlenen sürede yerine getirmedikleri takdirde, konu Gümrükler Başmüdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş izin geri alınır.
3716
Antrepo açma izni verilmesinden sonraki sürede de 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları kaybeden işletmelerin antrepo açma izinleri geri alınır.

Müsteşarlık tarafından verilmiş iznin geri alındığı hallerde de antrepolardaki eşya için 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Antrepolarda, Gümrük müfettiş ve muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü kontrolörleri ve Stajyerleri ile gümrük amirleri veya yetkili kılınacak gümrük memurları tarafından yapılacak denetleme neticesinde suiistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti halinde antrepo işletme müsadesi, Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) süre verilmeksizin iptal edilebilir.

Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, antrepo açma izni iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere, iznin iptal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izni verilmez.
Yetki
Madde 13 -
Ekonomik gereklilikler ve dış ticaret politikaları dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda düzenleme yapmaya, bu Yönetmelikte öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması halinde bunları inceleyerek sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yetki devri
Madde 14 -
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, bu Yönetmelik çerçevesinde antrepo açma ve işletme izni verme yetkisini Gümrükler Başmüdürlüklerine devredebilir.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar antrepo açma ve işletme izni almış olanlar ve antrepo işletenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri hariç olmak üzere 1 yıl içerisinde antrepo işletmelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek üzere Müsteşarlığa (Gümrük Genel Müdürlüğü) müracaat eder.

Bu süre içerisinde başvurmayan veya şartları yerine getirmeyen antrepo işletmeleri Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) kapatılır. Ancak, mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerin varlığı halinde yukarıda belirtilen süre Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uzatılabilir.
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
3717
7/2/2000 TARİHLİ VE 2000/186 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1- 30/10/2001 tarihli ve 2001/3402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yönetmeliğin hükmüdür:
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 27.12.2001)
Antrepo işletmelerini 2/3/2000 tarihinden itibaren Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat etmeyen antrepo işleticilerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadıklarını tevsik eden belgelerle birlikte antrepo işletmeciliği faaliyetine devam etmek istediklerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları gümrük idaresine başvurmaları ve antrepo tipi belirlemesi yapmaları şarttır. Bu süre içinde başvurmayan antrepo işletmeleri Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) re’sen kapatılır.
2- 9/6/2006 tarihli ve 2006/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yönetmeliğin hükmüdür:
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 08.07.2006)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular, müracaatların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre sonuçlandırılır.
3718
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  7/2/2000 TARİH VE 2000/186 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  30/10/2001

   9/6/2006

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2001/3402

  2006/10604

   

  __

   Madde 6,İşlenemeyen hüküm Madde 2

   

  27/12/2001

  8/7/2006

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul