(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3887
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR MÜŞAVİRLERİ ATANMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazananların spor müşaviri olarak atanmaları ve çalıştırılmalarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan sporcular ile bunların spor müşaviri olarak atanmaları, çalıştırılmaları, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4644 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan : Spordan Sorumlu Bakanı,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Spor Müşaviri : Olimpiyat şampiyonluğu veya büyükler kategorisinde olimpik spor dallarından birinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmayan kişileri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Spor müşavirliğine atanabilme şartları
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.07.2003)
Spor müşavirliğine atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,
3888
b) 30 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazanmış olmak.

f) (Değişik: 25/6/2003-2003/5831 K.) Ömür boyu hak mahrumiyeti veya olimpiyat ve Dünya şampiyonalarında doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
Atama
Madde 6 -
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan şartları taşıyan spor müşaviri adayları istenilen belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar. Spor müşavirleri Bakanın uygun görüşü ve teklifi Başbakanın onayı ile atanabilirler.
Çalıştırılma şekli
Madde 7 -
Spor müşavirleri Bakanlık veya Genel Müdürlük bünyesinde çalıştırılır. Aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidir.
Görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8 -
Spor müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;       

a) Sporun ve branşının gelişmesi için çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak,

b) Sporun genel konularında ve branşı ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak,

c) Branşı ile ilgili federasyonun eğitim çalışmalarını izlemek ve katkıda bulunmak,

d) Sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

e) Bakan veya Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Spor müşavirleri görevlendirildikleri konularda düzenleyecekleri yazı, rapor, bilgi ve belgeleri süresi içerisinde tamamlayıp ilgili makama sunmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3888-1/3894-1
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   2/7/2001 TARİH VE 2001/3002 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  25/6/2003

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2003/5831

   

  -

   

   

  23/7/2003

   

   

  3888-2/3894-2

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul