Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
3973
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRILMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için İkmal İstasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve açılma ruhsatı verilmesi esasları ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen tesisler hakkında yapılacak işlemleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1705 sayılı Ticaretle Tağşişin Men`i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1475 sayılı İş Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğalgazdan elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımıdır.

b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal istasyonu: LPG`nin sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak LPG`yi kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına dispenser vasıtasıyla ikmal hizmetinin verildiği istasyonlardır.

c) Dispenser: LPG`nin ölçülerek sabit depolu motorlu taşıtlara doldurulmasını temin eden ünitedir.

d) Depolama Yeri: LPG`nin depolanmasında kullanılan depolama tankı veya tanklarının bulunduğu yerdir.

e) Depolama Tankı: LPG`nin basınç altında depolanabileceği, anma hacmi 108,5 litreden büyük olan ve ilgili standardlara göre yapılmış atmosfere kapalı kaptır.

f) Pompa ve Aksamı: LPG`nin depolama tankından emilip dispenserlere basınçlı olarak sevk edilmesini sağlayan ünitedir.
3974
g) Taşıt Dolum Yeri: Motorlu taşılların tanklarına LPG doldurulması için gerekli tesisatın bulunduğu yerdir.

h) Dökme LPG Dolum Yeri: Tankerlerden depolama tanklarına dolum yapılırken, dolum işlemleri  esnasında  tankerlerin  durduğu, bağlantıların sökülüp takıldığı ve atmosferinde LPG buharının bulunabileceği yerdir.

ı) İdari ve Yardımcı Tesisler Yeri: LPG ikmal istasyonunun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makine ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, binaların ve istasyonun ihtiyacı olan elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yerdir.   

j) TS 11939 Standardı: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) -İkmal İstasyonu- Karayolu Taşılları İçin- Emniyet Kuralları standardıdır.

k) Geçiş Yolu: Taşıtların LPG ikmal istasyonuna girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

l) Sağlık Koruma Bandı: LPG ikmal istasyonunun çevreye olabilecek zararlı etkisi dikkate alınarak kendi parseli içinde istasyon etrafında bırakılması gereken iskan dışı alandır.

m)Yetkili Makam: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye başkanlığı veya büyükşehir belediye başkanının yetkisini devredeceği ilçe belediye başkanlığıdır. Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliktir.

n) İnceleme Kurulu: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye başkanlığınca veya büyükşehir belediye başkanının yetkisini devredeceği  ilçe belediye başkanlığınca görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman üyeden oluşan kuruldur.

Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan dışında ise valilikçe görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman üyeden oluşan kuruldur.

o) Yer Seçimi İzni: LPG ikmal istasyonunun, kurulması öngörülen yerde kurulup kurulamayacağına dair yetkili makamın yazılı iznidir.

p) Kurma İzni Belgesi: İşverenin tesise ait gerekli plan, proje ve belgelerle müracaatı üzerine, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek belgedir.

r) Tesis İzni: Kurulacak LPG ikmal istasyonuna Yer Seçimi İzni verildikten sonra başvuruyu yapanın gerekli şartları yerine getirmesini müteakip yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir.

s) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.)

t) İşletme Belgesi: İşyeri kurulup Deneme İzni alarak faaliyete geçtikten sonra Kurma İzni Belgesine esas plan, proje ve belgelere uygun olarak kurulduğunun tespiti halinde ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata aykırı husus bulunmaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek belgedir.

u) Açılma Ruhsatı: Tesis İzni verilmiş, onaylı projesine uygun olarak kurulmuş ve uygunluğu tespit edilmiş LPG ikmal istasyonunun faaliyet göstermesine, yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir.
3975
v) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden otogaz dağıtım ve pazarlama şirketi statüsü almış olan LPG dağıtım şirketidir,

y) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.)

z) Sorumlu Müdür; Kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birisinin eğitimim almış ve LPG ikmal istasyonunda işleri yürütmek üzere görevlendirilen kişidir.
İKİNCİ BOLUM
Kuruluş, Emniyet Mesafeleri ,Genel Kurallar ve Emniyet Kuralları ,LPG Depolama Tankları ve Sağlık Koruma Bandı
Kuruluş
Madde 5 - Yönt. (RG: 07.08.2003) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.)
LPG ikmal istasyonlarının kurulacağı alanların 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planlarına “LPG ikmal istasyonu” olarak işlenmesi şarttır.

LPG ikmal istasyonlarının ruhsatlı akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz.
Emniyet mesafeleri
Madde 6 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
LPG ikmal istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan; depolama tankları, dispenserler, pompa ve aksamı, idari ve yardımcı tesisler ve bunun gibi yerlerin; komşu arsa sınırı, karayolu, demiryolu, binalar, metro hatları, okul, cami, hastane, çocuk parkı, doğal gaz reglaj ve baz istasyonları, akaryakıt dispenserleri, depolama tankları ve bunun gibi yerlere olan mesafeleri, TS 11939 standardına uygun olacaktır.

Ayrıca yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Geçiş Yolu İzin Belgesinin alınmasında;

a) Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Karayolları Genel Müdürlüğünden,

b) Belediyelerin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için,

1) (Değişik:18/6/2003-2003/5928 K.)Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığından,

2) Diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye başkanlığından, görüş alınacaktır.
Genel kurallar ve emniyet kuralları
Madde 7 -
Bir LPG dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan LPG ikmal istasyonu kurulamaz ve işletilemez.

LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmasından. kuruluş standardlarının sağlanmasından, sürekliliğinden ve belgelendirilmesinden, ayrıca sisteme en az altı ayda bir yapılacak bakımlardan, işletme kusurları dışında, LPG ikmal istasyonu yetkilileri ile birlikte, bu istasyonlarla bayilik sözleşmesi yapan LPG dağıtım şirketleri de sorumludurlar.       

LPG dağıtım şirketlerince, bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ruhsat veya izinleri almamış LPG ikmal istasyonlarına LPG teslimatı yapılamaz.
3976
LPG ikmal istasyonlarında; istasyonla ilgili genel kurallarda ve istasyonda bulunan depolama tankları, dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama tesisatı ile diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kurallarında, TS 11939 standardına uyulması zorunludur.
LPG depolama tankları
Madde 8 -
LPG ikmal istasyonlarındaki depolama tankları, standardlarına uygun olarak, yer üstü ve yer altı tankları şeklinde yapılacaktır.

Toplam tank su kapasitesi 40 m3`ten büyük LPG ikmal istasyonu kurulamaz.
Sağlık Koruma bandı
Madde 9 -
LPG ikmal istasyonlarında sağlık koruma bandının bırakılması zorunludur. Sağlık koruma bandının tespitinde, TS 11939 standardında belirtilen emniyet mesafeleri göz önünde bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Seçimi İzni, Tesis İzni, Deneme İzni ve Açılma Ruhsatı
Yer Seçimi İzni
Madde 10 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
LPG ikmal istasyonu kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler. Yer Seçimi İzni alabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar.

Yer Seçimi İzni için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Kurulacak tesisin;

1) Adı,

2) Açık adresi,

3) Ada, pafta ve parsel numaraları,

c) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Tesisin kurulacağı yerin LPG ikmal istasyonu olacağına dair onaylı 1/5000’lik ve 1/1000’lik plan ve imar durumunu gösteren belge,

d) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesidir.

İnceleme Kurulu, Yer Seçimi İzni için yapılan müracaatı değerlendirmek, tesisin kurulacağı yeri mahallinde incelemek ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sağlık koruma bandını da dikkate almak suretiyle, yer seçimi raporunu düzenler ve görüşünü bildirir.

İnceleme Kurulu tarafından yer seçimi raporu düzenlenmiş olan LPG ikmal istasyonlarının, Yer Seçimi İzni yetkili makam tarafından verilir. Yer Seçimi İzni verildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerlidir. Bu sürecinde Tesis İzni müracaatı yapılmaması halinde iki yıldan sonra yenilenmesi gerekir.
Tesis İzni
Madde 11 -
Yer Seçimi İzni alan LPG ikmal istasyonları Tesis İzni için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar.

Tesis İzni için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Yer Seçimi İzin Belgesi,

c) LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi,

d) Kurma İzni Belgesi,

e) Yerleşim (vaziyet) planı,

f) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporudur.

Tesis izni için öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediği, İnceleme Kurulu tarafından incelenir. Kurul, Tesis İzni için görüşünü bildirir. Yetkili makam tarafından Tesis İzni verilir.
3977
Tesis İzni verildiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir. Bu süre içinde tesisin kurulamaması halinde Tesis İzninin üç yıldan sonra yenilenmesi gerekir. 
 
Tesis İzni alan LPG ikmal istasyonları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili belediye veya valiliğe başvurarak İnşaat İzni, inşaat tamamlanınca da Yapı Kullanma İzin Belgesi alacaklardır. 
 
LPG ikmal istasyonlarında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre bırakılan sağlık koruma bandı mesafeleri, imar planına işlenerek mahallin belediye başkanlığınca, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valilikçe korunur.
Deneme İzni
Madde 12 - Yönt. (RG: 07.08.2003) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.)
 
Açılma Ruhsatı
Madde 13 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonları, Açılma Ruhsatı alabilmek için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar.

Açılma Ruhsatı için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye veya valilikten alınacaktır),

c) İsletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır),

d) Valilik (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) görüşü,

e) TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Türk Standardları Enstitüsünden alınacaktır),

f) Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili belediye başkanlığından alınacaktır),

g) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifîkası,

h) Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tankları için katodik koruma projesi,

ı) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

j) Emisyon İzni,

k) Deşarj İzni (Araç yıkama ünitesi olan tesisler için),

i) Tank ve tesisatın test kontrol raporu (Üniversiteler, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Loydu ve bunun gibi akredite edilmiş kişi veya kuruluşların herhangi birinden alınacaktır),

m) Sorumlu müdür sözleşmesi,

n) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair, TS 11939 standardı esas alınmak üzere ilgili belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak belge,

o) Ticaret odası kaydı,

p) Vergi levhası,

r) Ticaret Sicili Gazetesi,

s) İmza sirküleri.
3978
Tesis izni verilmiş LPG ikmal istasyonu İnceleme Kurulu tarafından yerinde incelenir. Dosyasındaki bilgilere uygunluğunun tespiti yapılarak, açılma iznine esas İnceleme Kurulu Raporu düzenlenir. Açılma Ruhsatı verilmesi uygun görüldüğü takdirde, yetkili makama teklif yapılır ve Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili makam tarafından onaylanır.

(...)(1) Açılma Ruhsatı olmayan LPG ikmal istasyonları faaliyete geçemez.

(...)(1)Açılma Ruhsatının verilmesi safhasında yapılacak tetkiklerde, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere aykırı bir beyan ve tesislerde projelere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, İnceleme Kurulu tarafından durum yeniden değerlendirilir.

LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için, ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere bir ay süre verilir. Süre sonunda aykırılık giderilmemişse. İnceleme Kurulu tarafından olumsuz değerlendirme raporu düzenlenir ve tesis kapatılır.

Uygunluk halinde, açılma iznine esas inceleme Kurulu Raporu yeniden düzenlenir ve yetkili makarna teklif yapılarak. Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili makam tarafından onaylanır.
Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilaveler
Madde 14 -
Açılma Ruhsatı almış LPG ikmal istasyonlarında, yetkili makamın bilgisi ve yazılı müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.

İşlem dosyasında mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında, tesislerinde değişiklik ve ilave yapan sorumlular hakkında kanuni işlem yapılmakla birlikte, değişiklik için resmi müsaade alınıncaya kadar bütün tesisin faaliyeti, tesis yeniden bu Yönetmeliğe uygun hale getirilinceye kadar durdurulur.
Ruhsatın geçerliliği
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen Açılma Ruhsatı, ruhsat üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder.

Ruhsatta belirtilen gerçek veya tüzel kişiliğin veya adres bilgilerinin değişmesi halinde, bir ay içinde dilekçeye ekli değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve ruhsatın aslı ile yetkili makama başvurulur.

İnceleme Kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde bir rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat tanzim eder.

Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden ruhsat alınması şarttır.
Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya tahribi
Madde 16 -
Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, bir dilekçeyle birlikte yetkili makama başvurulur.

İnceleme Kurulu tarafından yapılacak incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makam tarafından yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı Belgesi yeniden düzenlenir.
(1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Deneme İzni veya” ibaresi ile beşinci fıkrada yer alan “Deneme İzni ve” ibaresi, 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkarılmıştır.
3979
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Kanuni İşlemler
Denetim ve kanuni işlemlerin uygulanması
Madde 17 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
LPG ikmal istasyonları; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından; İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve belediyelerin görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili denetimi altındadır. (1) 
 
a) Yer Seçimi İzni veya Tesis İzni alınmadan kurulmaya başlanan LPG ikmal istasyonları hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
b) Açılma Ruhsatı (...) (1) almadan faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından kapatılır. Ayrıca sorumlular hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
c) TS 11939 standardına aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men`i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
d) Toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 
 
e) Ayrıca LPG ikmal istasyonlarında, yukarıda sayılan kanunlar ile bu kanunlar dışında kalan kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanına giren mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
Madde 18 -
LPG ikmal istasyonlarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
Sorumlu müdür tayini
Madde 19 -
LPG ikmal istasyonlarında işlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu müdür; kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birinin eğitimim almış bir mühendis olmalıdır. Bir mühendis aynı il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve en fazla beş LPG İkmal istasyonundan sorumlu olabilir.
İzin ve ruhsatların alınma süresi
Madde 20 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izin ve ruhsatların alınmasında; müracaat ve eklerinde eksik ve yanlışlık bulunmadığında, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel

mevzuatında hüküm bulunanlar için söz konusu süreler içinde. Özel mevzuatında sürelere ait hüküm bulunmaması halinde ise müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde izin ve ruhsatlar verilir.
(1) 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında geçen “Çevre Bakanlığı” ibaresi, “Çevre ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş, (b) bendinde yer alan “veya Deneme İzni ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkarılmıştır.
3980
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre, LPG ikmal istasyonları ile ilgili olarak çeşitli isimler altında yayımlanmış olan yönetmelik ve tebliğler, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir ve mevzuat uyumu sağlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(1)
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 07.08.2003)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları ruhsat almak için, ruhsatlı olanlar da bilgi vermek üzere yetkili makama başvuru yapmak zorundadırlar.

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan LPG ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler:

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alan LPG ikmal istasyonları, en geç 30/9/2003 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getireceklerdir.(1)

30/9/2003 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının daha önce almış oldukları ruhsatlar yetkili makam tarafından iptal edilerek faaliyetleri durdurulur.(1)

1) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasında mahsur bulunmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları hakkında, bu Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

2) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasının mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen işlemde olan müracaatların tekemmülü bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten Önce, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler;

1) Yer Seçimi izni olmayan, ancak toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından mahsurlu olmadığı İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen ve TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olan istasyonlara, gerektiğinde tesis yerini terk edeceği ve hiçbir hak talep etmeyeceği hususlarının noter kanalıyla taahhüt edilmesi halinde. Açılma Ruhsalı alabilmeleri için, tesis yerinde yeni imar projesinin uygulama süresi göz önüne alınarak yetkili makam tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar süre verilir. 30/9/2003 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının yetkili makam tarafından faaliyetleri durdurulur.(1)

1.1) Bu LPG ikmal istasyonlarında, tesisin bulunduğu alanı kapsayan imar planının o kısmında veya bütününde yapılan değerlendirme sonucu, bulunduğu yerde kalmasında mahsur bulunmadığının tespiti halinde, plan tadilatı yapılarak yeni imar durumuna göre düzenlenen proje esas alınarak, bu Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.
(1) 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Geçici Madde 1’de yer alan, “bir yıl içinde” ibaresi, “30/9/2003 tarihine kadar”, Geçici Madde 2’nin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en geç bir yıl içinde” ibaresi, “en geç 30/9/2003 tarihine kadar”, “Bir yıllık süre sonunda” ibaresi, “30/9/2003 tarihine kadar”; (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi, “30/9/2003 tarihine kadar”, “bir yıllık süre sonunda” ibaresi ise “30/9/2003 tarihine kadar” olarak değiştirilmiş ve 12/2/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
3981
1.2) Yapılan plan irdelemesi sonucu, bulunduğu yerde kalmasının mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

2) Yer Seçimi İzni olan fakat toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından uygun olmayan, ancak alınacak bir takım tedbirlerle mahsurlarının giderilebileceği inceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG ikmal İstasyonlarının, eksiklikleri giderilinceye kadar yetkili makam tarafından faaliyetleri durdurulur. (Mülga son cümle: 18/6/2003-2003/5928 K.)

3) Yer Seçimi İzni olmayan, aynı zamanda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından da uygun olmadığı İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

Yukarıdaki hükümlere göre yetkili makam tarafından Açılma Ruhsatı alamayacağı kesinleşmiş ve faaliyetleri durdurulmuş olan LPG ikmal istasyonları, en geç bir ay içerisinde istasyonu kuran gerçek, tüzel kişi veya LPG dağıtım şirketi tarafından söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan hükümlerine göre kullanımı sağlanır. Bu süre içerisinde söktürülmeyen LPG ikmal İstasyonları yetkili makam tarafından söktürülür veya söktürülür ve masrafı ilgililerden tahsil edilir.
Yürürlük
Madde 21 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
Bu Yönetmelik hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.
3982
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

     31/1/2002 TARİH VE 2002/3563 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  18/6/2003

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2003/5928

   

  7 nci madde 12/2/2003

   

   

   

  7/8/2003

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul