(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4337
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 08.09.2005) (Değişik: 8/8/2005-2005/9261 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerdeki organize sanayi bölgelerinin mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parsellerin, yeni yatırımlar için gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz tahsisi ile 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin ödemesinin durdurulması ve kalan meblağın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredilerden mahsup edilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.
  
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 14.12.2007), Yönt. (RG: 08.09.2005) (Değişik: 2/11/2007-2007/12830 K.)
Bu Yönetmelik; kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illerdeki organize sanayi bölgelerinde, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için organize sanayi bölgelerinin yetkili organlarının karar alması halinde bedelsiz parsel tahsisinden yararlanacak olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici l inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.
  
Başvuru ve istenecek bilgi ve belgeler
Madde 4 -
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda ve 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yatırımları kapsamak kaydıyla, bedelsiz parsel tahsisi isteyen gerçek veya tüzel kişiler Ek: 1'de yer alan form dilekçe ve Ek:2'de yer alan yatırım bilgi formunu doldurup tahsisi talep edilen parselin bulunduğu organize sanayi bölgesine başvurur. 
 
İlgili organize sanayi bölgesinin yetkili organı parsel tahsislerine ilişkin kararını müracaat tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde verir.
4338
   5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce parsel tahsis edilen gerçek veya tüzel kişilerden, Kanunun yayımı tarihinden sonra tahsisleri iptal edilenlere, bu Kanun gereğince yeni tahsis yapılamaz.
  
Bedelsiz parsel tahsislerde öncelik sırası
Madde 5 -
Aynı parsele birden fazla talep olması halinde, organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırasının tespitinde, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörler dikkate alınır.
Borçlardan mahsup işlemleri için başvuru
Madde 6 -
   5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin mahsup işlemleri ile tahsis edilecek parsel bedellerinin mahsubu için ilgili organize sanayi bölgesi, müteşebbis heyet kararı ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurmak zorundadır.

Başvuruya, organize sanayi bölgesi yetkili organlarının kararı ile birlikte, 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller ile gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak tahsis edilecek boş parsellerin ada, parsel numaraları ile büyüklüklerini ve tahsis edilenleri gösterir Yönetim Kurulu tarafından tasdikli bir liste eklenecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, ilgili organize sanayi bölgesinin başvurusu ekinde yer alan liste ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen kredi hesabı dikkate alınarak yapılacak mahsup işlemlerinden ilgili bölgeye bilgi verilir.
  
Ödemelerin durdurulması
Madde 7 -
   5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanan organize sanayi bölgesinin mülkiyetinde bulunan ve tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgesi yetkili organlarının karar almaları halinde, gerçek veya tüzel kişilere; bedeli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak tahsis edilebilir. 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur. Ancak tahsis bedeline ilişkin vadesi geçen borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler, borçlarını organize sanayi bölgesinin arsa satışları hesabına yatırır.
  
Bedelsiz parsel tahsislerinde mahsup işlemleri
Madde 8 - Yönt. (RG: 14.12.2007), Yönt. (RG: 08.09.2005)
Ödemeleri durdurulan parsellerin 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihindeki, yeni tahsis edilecek parsellerin ise tahsis tarihindeki bedelleri, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğündeki, ilgili organize sanayi bölgesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kullandırılmış bulunan kredilere ait anapara ve faizlerinin tutulduğu borçlu cari hesap bakiyesinin toplam sanayi alanına bölünmesi suretiyle bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır. (1)


(Değişik ikinci fıkra: 2/11/2007-2007/12830 K.) Altyapı yatırımları devam eden organize sanayi bölgelerinde 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlülük süresi içerisinde genel idare giderleri, kamulaştırma bedelleri ve ihalesi yapılan altyapı yatırımları için mahsup işlemleri; her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla borçlu cari hesap bakiyesine ilave edilen yılı kredi kullanımı ile anapara taksit ve faizlerinin toplamının toplam sanayi alanına bölünmesi ile bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanan bedelden bir önceki yıl mahsup edilen bedelin düşülmesi ile yeniden hesaplanacak bedelin mahsubu yapılmak suretiyle yatırımın geçici kabul tarihine kadar devam eder.
  
(1) 8/8/2005 tarihli ve 2005/9261 sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle birinci fıkrada yer alan "anapara, faiz, komisyon ve gider vergilerinin" ibaresi, "anapara ve faizlerinin" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4339
(Ek fıkra: 2/11/2007-2007/12830 K.) 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlülük süresinden önce altyapısı tamamlanmış organize sanayi bölgelerinde mahsup işlemleri, 5084 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlükte olduğu sürece devam eder.
  
Parsel bedellerinin ödenmesi
Madde 9 -
Planlı alanda kendi imkanları ile altyapı inşaatları biten Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanmamış organize sanayi bölgeleri ile altyapı inşaatı tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerinden de yetkili organlarının karar almaları halinde mülkiyetindeki parsellerin tahsisi yapılabilir.

Tahsis edilen parsel bedelleri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili organize sanayi bölgesinin muhasebe kayıtlarındaki toplam yatırım harcamalarının toplam sanayi alanına bölümü ile elde edilen yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak protokol hükümlerine göre ödeme yapılır.
Yatırım koşulları (1)
Madde 10 - Yönt. (RG: 14.12.2007), Yönt. (RG: 08.09.2005) (Değişik: 2/11/2007-2007/12830 K.)
Altyapı inşaatının durumuna göre ilgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yapılacak duyuru tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak yatırımın iki yıl içinde, 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısını sağlayarak üretime geçirilmesi zorunludur.
  
Mahsupların iptali
Madde 11 - Yönt. (RG: 14.12.2007) (Değişik: 2/11/2007-2007/12830 K.)
İlgili organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yatırım koşullarının yerine getirilmediğinin tespiti halinde; gerçek veya tüzel kişilere tahsis edilen parsel 30 takvim günü içinde bir başka katılımcıya tahsis edilebilir ve ilgili değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Ancak, bu süre içerisinde bir başka katılımcıya tahsis edilemeyen parsel için yapılan mahsup veya ödeme, organize sanayi bölgesinin bildirimi üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edilir.
Mücbir sebepler
Madde 12 - Yönt. (RG: 14.12.2007) (Değişik: 2/11/2007-2007/12830 K.)
Yatırımda öngörülen süreler ile yılı metrekare fiyatlarının tespiti ve mahsup işlemlerinde, ilgili organize sanayi bölgelerinin, karma organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri hariç, ihtisas organize sanayi bölgelerinde ise arıtma tesisleri dahil olmak üzere elektrik, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri ile organize sanayi bölgesi içindeki yollardan oluşan altyapı yatırımlarının tamamlanamaması ve yangın, doğal afetler gibi mücbir sebepler nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.
Taahhütname alınması
Madde 13 -
Parsel tahsisinden önce, bu Yönetmelik ekinde yer alan taahhütname (Ek:3) gerçek veya tüzel kişiler tarafından notere tasdik ettirilerek ilgili organize sanayi bölgesine verilir.
Tapu kaydına konulacak şerh
Madde 14 -
Bedelsiz tahsis edilen parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında aşağıdaki şerh konulur:

"Bu taşınmaz 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun geçici l inci maddesine göre, ..... ada..... parseli devir alan gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu Kanun ve Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılmış Yönetmelik ile taahhütnamede belirtilen devir amaç ve koşullarına uymak zorundadır. Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilemez,
  
(1) Bu madde başlığı “Yatırım ve istihdam koşulları” iken, 2/11/2007 tarihli ve 2007/12830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4340
haczedilemez, ipotek edilemez, teminat verilemez. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez."
Yatırımın denetlenmesi ve şerhin kaldırılması (1)
Madde 15 - Yönt. (RG: 14.12.2007), Yönt. (RG: 08.09.2005) (Değişik birinci fıkra: 2/11/2007-2007/12830 K.)
Organize sanayi bölgesi yetkili organları tarafından yatırımın aşamaları takip edilerek denetlenir.

(Değişik ikinci fıkra: 2/11/2007-2007/12830 K.) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, yatırım taahhütnamesi ve bedelsiz arsa tahsis sözleşmesindeki şartlara uygun olarak, yatırımın 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam sayısı ile üretime geçtiği tarihte, gerçek ve tüzel kişiler, tahsisi yapan organize sanayi bölgesi yetkili organlarından şerhin kaldırılmasını isteyebilir.

Denetim sonucunda, şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde ilgili organize sanayi bölgesinin istemi üzerine tapu kayıtlarından şerh kaldırılır.
  
Devredilen taşınmazın tahliyesi ve geri alınması
Madde 16 -
Gerçek veya tüzel kişilerin iflas dahil yatırıma devam etmediğinin, ilgili organize sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının veya tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, 5084 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve taahhütnamede belirtilen şartlara uyulmadığının tespiti halinde yapılan tahsis iptal edilir.
  
Diğer hükümler
Madde 17 -
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 18 -
Hakkında Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
15/6/2004 TARİHLİ VE 2004/7513 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 8/8/2005 tarihli ve 2005/9261 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının hükmüdür.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 08.09.2005)
15/6/2004 tarihli ve 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin, bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerine göre bedelsiz arsa tahsisinden yararlanma hakkı kazanan gerçek veya tüzel kişiler, bu haklarından aynen yararlanmaya devam ederler.
(1) Bu madde başlığı “Yatırım ve istihdamın denetlenmesi ve şerhin kaldırılması” iken, 2/11/2007 tarihli ve 2007/12830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4341
4342
4343
4344
4345
4346/4358-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  15/6/2004 TARİH VE 2004/7513 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

  Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

   

   

   

  Tarihi

   

   

  Numarası

  Farklı Tarihte    Yürürlüğe Giren Maddeler

   

  Yürürlüğe

  Giriş Tarihi

   

  8/8/2005

   

   

  2/11/2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2005/9261

   

   

  2007/12830

   

  1, 2, 8, 10,15 ve İşlenemeyen hüküm

   

  2, 8, 10, 11, 12, 15, EK-3

   

  1/4/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 8/9/2005

   

  14/1

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/07/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 YATIRIM BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/07/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/11/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul