(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4913
İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı İstatistik Konseyinin çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstatistik Konseyi Başkanını,

b) (Değişik: 22/2/2013-2013/4379 K.) Çalışma grupları: Resmi İstatistik Programı çalışma gruplarını,

c) Konsey: İstatistik Konseyini,

ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

d) Kurum ve Kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

e) Program: Resmî İstatistik Programını,

f) Üye: İstatistik Konseyi üyesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Konseyin Oluşumu ve Görevleri
Konseyin oluşumu
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) (Değişik: 22/2/2013-2013/4379 K.) Konsey; Bakanlık Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca farklı ana bilim dallarında görev yapanlar arasından seçilecek üç öğretim üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur.
4914
(2) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesidir.

(3) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Konseyin de başkanıdır.

(4) (Değişik: 22/2/2013-2013/4379 K.) Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde yerlerine Müsteşar Yardımcılarını/Başkan Yardımcılarını görevlendirirler.

(5) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kurum yetkilileri oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağrılabilir.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) (Değişik birinci cümle: 22/2/2013-2013/4379 K.) Konseyde temsil edilmek isteyen istatistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, her yıl, Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum web sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını sağlayan sivil toplum kuruluşu başkanı üye olarak belirlenir. İtiraz durumunda, Kurum tarafından onbeş gün içinde yapılacak değerlendirmeden sonra itiraz kesin olarak karara bağlanarak, sonuç Kurumun web sayfasında yayınlanır. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl tespit edilen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.
Konseyin görev ve yetkileri
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Konsey, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir.

a) (Değişik: 22/2/2013-2013/4379 K.) Resmî istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi,

b) Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,

c) Programın hazırlanması,

ç) Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi,

d) (Mülga: 22/2/2013-2013/4379 K.)
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplanma tarihi ve yerini tespit etmek, gündem taslağını hazırlamak ve üyeleri toplantıya davet etmek.

c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

ç) Çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek.(1)

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konseyin Çalışma Usul ve Esasları
Konseyin çalışma usul ve esasları
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.
(1) 22/3/2013 tarihli ve 2013/4379 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan "Çalışma komisyonlarının" ibaresi "Çalışma gruplarının" şeklinde değiştirilmiştir.
4915
(2) Olağan ve olağanüstü toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

(4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları kurabilir. (1)

(5) Çalışma grupları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Başkana sunarlar.(2)
Gündem
Madde 9 -
(1) Konsey toplantısının gündem taslağı Başkan tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.
Sekreterya
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Konseyin sekreterya hizmetleri Kurum (…)(3) tarafından yürütülür.
Sekreteryanın görevleri(4)
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 10.04.2013)
(1) Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Program taslağını hazırlamak.

b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

d) Konsey ve çalışma grupları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.(4)

e) Konsey ve çalışma gruplarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.(4)

f) Konsey ve çalışma gruplarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.(4)
Kararların duyurulması
Madde 12 -
(1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Gizlilik ilkesi
Madde 13 -
(1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.
(1) 22/3/2013 tarihli ve 2013/4379 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan "çalışma komisyonları" ibaresi "çalışma grupları" şeklinde değiştirilmiştir. (2) 22/3/2013 tarihli ve 2013/4379 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan "Çalışma komisyonları" ibaresi "Çalışma grupları" şeklinde değiştirilmiştir. (3) 22/3/2013 tarihli ve 2013/4379 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (4) 22/3/2013 tarihli ve 2013/4379 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "çalışma komisyonları" ibaresi "çalışma grupları", (e) ve (f) bentlerinde yer alan "çalışma komisyonlarının" ibareleri "çalışma gruplarının" şeklinde değiştirilmiştir.
4916
Malî hükümler
Madde 14 -
(1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konacak ödeneklerden karşılanır.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4916-1
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

  10/4/2006 TARİH VE 2006/10343 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE                    

                                    Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

  Tarihi

  Numarası

  26/6/2006 Tarihli

  Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  22/2/2013

  2013/4379

  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

  10/4/2013

  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul