En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6889
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını, diğer makamlarla ilişkilerini, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkilerini düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve
   2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Angajman kuralı: Gerginliğin kontrol altında tutulması maksadıyla belirli bir bölgede belirli ülke unsurlarına karşı birlik komutanına verilen yetkilerin artırılması veya kısıtlanmasını içeren düzenlemeleri,
 
b) Asayiş: Hukuka uygun ve gerekli önlemlerin alınması sonucu Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajların söz konusu olmadığı bir ortamı, düzensizlik ve karışıklıkların önlendiği, hayatın normal akışının sağlandığı hali ve dirlik ve düzenin varlığı konusunda kamuda oluşan yerleşik ve yaygın inancı,

c) Askeri gemi: Bir devletin silahlı kuvvetlerine ait olan ve kendi tabiyetindeki askeri gemilerin açık dış işaretlerini taşıyan, bu devletin hizmetinde ve adı subaylar listesinde veya buna eşit bir belgede kayıtlı bulunan bir deniz subayının kumandası altında bulunan ve mürettebatı askeri disiplin kurallarına tabi olan gemiyi,

ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

e) DEGAK: Dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timini,

f) Deniz emniyeti: Deniz yetki alanları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında meydana gelebilecek kaza, olay ve faaliyetlerde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri, bu kapsamda denizlerde icra edilen yarışma, etkinlik ve organizasyonlar ile atış ve tatbikatlarda saha emniyetinin sağlanmasında ve seyir emniyeti tehlike altındaki gemilere refakat edilmesinde alınacak önlemleri,
6890
g) Deniz güvenliği: Deniz yetki alanları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında güvenliğin sağlanması, bu bölgelerde ulusal çıkarların korunması, stratejik öneme sahip tesis, liman, gemi, şahıs ve organizasyonlara, patlayıcı ve tehlikeli yük taşıyan gemilere deniz yoluyla yapılabilecek toplumsal eylem ve terörist saldırıların önlenmesi ve engellenmesine yönelik olarak gerektiğinde zor ve silah kullanmak dahil alınacak önlemleri,

ğ) Emir: Göreve ait bir talep ya da yasağın söz, yazı ve sair suretle ifadesini,

h) Emniyet: Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajları önlemek için alınan hukuka uygun önlemlerin tümünü ve bu önlemlerin alınmış bulunduğu hali,

ı) Gemi: Tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda kürek dışında başka bir aygıtla yola çıkabilen aracı,

i) Genel kolluk: Kamu düzeninin korunmasını sağlayan, mevzuatla verilen görevleri yerine getiren ve silah kullanma yetkisini haiz Bakanlığa bağlı sahil güvenlik, jandarma ve polisi,

j) Görev: Mevzuat gereğince yapılması ya da yapılmaması öngörülen hususlar ile amir tarafından verilen emirleri,

k) Kamu düzeni: Emniyet ve asayiş, huzur ve sükun, genel sağlık ve genel ahlak unsurlarından oluşan, hak ve hürriyetlerin tam olarak kullanımına elverişli ortamı,

l) Konuş: Birimlerin barınma, eğitim, tatbikat ve harekata hazırlanma bakımından bulunduğu yeri,

m) MORAD: Mobil radar birimini,

n) Mülki amir: İllerde vali, ilçelerde kaymakamı,

o) Özel kolluk: Devlet ve yetkili diğer kamu tüzel kişilerince, özel kanunlar çerçevesinde kurulup teşkilatlandırılan, kendi görev alanında güvenliği sağlamak amacı taşıyan ve sahil güvenlik, jandarma ve polis dışındaki kolluk birimlerini,

ö) SAGET: Sahil güvenlik ve emniyet timini,

p) Sahil güvenlik: Kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve
   2692
   sayılı Kanun ile ulusal ve uluslararası mevzuatla verilen görevleri yapmaya yetkili silahlı genel kolluğu,

r) Sahil güvenlik karakolu: Sahil Güvenlik Komutanlığına mevzuatla verilen görevlerin icra edilmesi maksadıyla grup ve bölge komutanlıklarına bağlı olarak kurulan ve emrine verilen bot ve timleri vardiya esasına göre çalıştırarak mülki ve adli görevlerini icra eden bir amir komutasındaki birimleri,

s) SÖH: Sahil güvenlik özel harekat timini,

ifade eder.
  
İKİNCİ KISIM
Bağlılık, Teşkilat, Kuruluş ve Konuşlanma
Bağlılık
Madde 4 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlığa bağlıdır. Sahil Güvenlik Komutanı, Bakana karşı sorumludur.
6891
Teşkilat ve kuruluş
Madde 5 -
(1) Sahil güvenlik teşkilatı, aşağıda belirtilen merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

a) Merkez teşkilatı şunlardır:

1) Komutan yardımcılıkları.

2) Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı.

3) Eğitim ve Öğretim Komutanlığı.

(aa) Okul Komutanlığı.

(bb) Eğitim Merkezi Komutanlığı.

4) Envanter Kontrol Merkezi Komutanlığı.

5) İkmal ve onarım komutanlıkları.

6) Genel Sekreterlik.

7) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı.

8) İç Denetim Birimi Başkanlığı.

9) Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı.

10) Personel Başkanlığı.

11) İstihbarat Başkanlığı.

12) Plan ve Prensipler Başkanlığı.

13) Maliye Başkanlığı.

14) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı.

15) Teknik Başkanlık.

16) Lojistik Başkanlığı.

17) Harekat Başkanlığı.

18) Karargah Destek Kıtalar Komutanlığı.

19) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı.

20) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

21) Özel Kalem Müdürlüğü.

b) Taşra teşkilatı şunlardır:

1) Bölge komutanlıkları.

2) Grup komutanlıkları.

3) Karakol komutanlıkları.

4) Kolluk destek tim komutanlıkları.
Konuşlanma
Madde 6 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, konuş, kuruluş, kadrolarıyla, yerleşme yerleri, gemi ve botların hizmetten çıkarılması Bakanlık tarafından yapılır. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.

(2) Sevk ve idari ihtiyaçlar ile hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla doğrudan merkeze bağlı olarak eğitim, havacılık, teknik ve lojistik birimleri Bakan onayı ile kurulabilir ve konuşlandırılabilir.
6892
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sahil Güvenlik Komutanlığının Görevleri, Sorumluluk Alanı ve Yetkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluk Alanı
Genel esaslar
Madde 7 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz alanları ve bu alanlar içerisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, marina, balıkçı barınağı, çekek yeri, dalyan, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir yerleri dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botlarının girebileceği veya ulaşabildiği akarsu içlerinde, münhasır ekonomik bölgesinde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde kalan karasuları ile uluslararası sularda görevli ve sorumludur. Hizmet gerekleri bakımından uygun görülen diğer yerler Bakanlığın kararı ile sahil güvenliğin görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.

(2) Bölge ve grup komutanlıklarının görev ve sorumluluk alanları mülki teşkilatlanma sınırları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bölge veya grup komutanı, bölge ya da grup teşkilatının sorumluluk alanında bulunan illerin valilerine karşı; karakol veya kolluk destek tim komutanları ise teşkilatının konuşlu olduğu yerin mülki amirine karşı sorumlu olarak görev yapar. Bu takdirde görev icra edilen mülki sınırlar içerisindeki mülki amire karşı olan sorumluluk ortadan kalkmaz.

(4) Sorumluluk alanlarının sınırları kati bir sınır olarak değerlendirilmez. Bölge ve grup komutanlıkları mücavir alanlarda kendi yetkileri doğrultusunda koordineli olarak görev icra edebilirler. Bölge ve grup komutanlıkları emrine verilen değişik tipteki gemi, bot, karakol, kolluk destek, DEGAK, SAGET, MORAD, SÖH sorumluluk alanlarındaki tehditler ve görev önceliklerine göre sevk ve idare eder. Birimlerin görevlendirilmesinde mülki ve sıralı amirlerden gelen emir ve talepler hakkında öncelikle işlem yapılır.

(5) Sahil güvenlik gemi, bot, DEGAK, SAGET, MORAD, SÖH birimlerinin ayrı bir sorumluluk alanı bulunmaz, bu birimlere yönelik görev ihtiyaçları bölge ve grup komutanlıklarınca karşılanır. Sahil güvenlik gemi, bot ve hava araçlarının bakım, onarım, havuz, modernizasyon ihtiyaçları ile görev ihtiyacı kapsamında unsur kaydırmayı gerektiren hallerde bölgeler arası görevlendirmeler Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır. Bu görevlendirmeler söz konusu faaliyetin kendisine bağlı grupları kapsaması durumunda ilgili bölge komutanlığı, kendisine bağlı unsurları kapsaması durumunda da ilgili grup komutanlığı tarafından da yapılabilir.
6893
(6) Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve gemilerin görev planlamaları mülki amirlerden gelen talepler ve görev ihtiyaçları öncelikle gözönüne alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Sahil güvenlik hava ve deniz araçlarının belirli bir sorumluluk alanı bulunmaz ve bu araçlar Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm sorumluluk alanı dahilinde görev icra eder.

(7) Karasularında veya uluslararası sularda icra edilen uyuşturucu kaçakçılığı, gemi kaçırma, büyük çaplı arama kurtarma faaliyeti gibi kapsamlı veya gizlilik gerektiren ve birçok unsurun müştereken kullanılmasını gerektiren operasyonlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilebilir.

(8) Sahil Güvenlik Komutanlığı uluslararası sularda icra ettiği görevlerin planlama ve icra safhalarında, Sahil Güvenlik Komutanlığının imkân ve kabiliyetini aşan veya desteğe ihtiyacı olan durumlarda, bu görevlerini diğer kolluk kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler veya ilgili kuruluşlarla işbirliği, karşılıklı yardım ve koordinasyon yapmak suretiyle yerine getirir. İşbirliği, karşılıklı yardım ve koordinasyona ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

(9) Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez teşkilatı 20/9/2001 tarihli ve 2001/3275 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği gereğince Türk arama kurtarma bölgesinde deniz arama ve kurtarma koordinasyon merkezi görevini yürütmekle sorumludur.

(10) Karasuyu, deniz yan hududu diğer deniz sınırları ve tartışmalı deniz alanları dahil deniz yetki alanlarında ve sorumluluk alanında, sahil güvenlik unsurlarınca yapılan faaliyetlerin ülke menfaatlerine uygun olarak icra edilmesi Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez teşkilatı tarafından yerine getirilir. Bu görevler esnasında Bakanlığın onayı alınarak gerekli hallerde Dışişleri Bakanlığı ile gerekli kordinasyon sağlanır.

(11) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili mevzuatta yer alan görev ve yetkileri saklıdır.
Görev sınırı
Madde 8 -
(1) Sahil güvenliğin görevleri şunlardır:

a) Mülki görevler: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve mevzuat hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla sahil güvenliğe verilen görevleri yapmak.

b) Adli görevler: işlenmiş suçlarka ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevler: Seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra etmek ve Bakanın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara asıl görevlerini aksatmayacak şekilde katılmak.
6894
(2) Kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri ile bunlara dayalı olarak yetkili makamlarca verilen emir ve kararlarda öngörülmeyen hiçbir görev sahil güvenlikten istenemez.
İKİNCİ BÖLÜM
Mülki Görevler
Mülki görevlerin esasları
Madde 9 -
(1) Sahil güvenlik;

a) Halkın can, ırz ve malını korur.

b) Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

c) Asayişi, kamunun ve kişilerin güvenliğini korur.

ç) Anayasada ve kanunlarda düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvenli şekilde kullanılması için gerekli önlemleri alır.

d) Kamunun huzur ve sükununu bozan, kanunlara aykırı eylemlere engel olur.

e) Yardım isteyenlere, korunmaya muhtaç çocuklarla yardım gereken küçüklere, engelli, hasta, yaşlı kimselerle, düşkün ya da kimsesizlere ve yabancılara yardım eder.

f) Her türlü kaçakçılığa engel olur.

g) Emniyet ve asayişin sağlanması, suçların ortaya çıkarılması, işlenmiş suçlarda faillerin tespiti ve yakalanması maksadıyla istihbarat toplar, diğer istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapar ve bilgi paylaşır.

ğ) Suçların önlenmesi maksadıyla diğer kolluk birimleri, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar ve projeler yürütür.
Mülki görevlerin yürütülüş esasları
Madde 10 -
(1) Sahil güvenlik mülki görevlerini aşağıdaki esaslara uygun olarak yürütür.

a) Mülki görevlere ilişkin herhangi bir ihlal veya saldırı durumunda, bu gibi tutum ve davranışlara engel olmak, kanunen gerekliyse eylemcileri yakalamak ve haklarında gerekli işlemleri yapmak, karşılaşılacak direnişleri kırmak ve bastırmak.

b) Önleyici kolluk görevini, kendi görev bölgesinde devriye görevi yaparak aksatmadan yürütmek.

c) Görev sırasında herhangi bir suçun işlenip işlenmediğini araştırmak, Devlete, kamuya veya kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, sabotaj, kaza ve benzeri durumlarda gecikmeksizin yardım etmek, kanuni gereğini yerine getirmek.

ç) Gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bu bilgileri yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapmak.
Halkın can, ırz ve malının korunmasına ilişkin görevler
Madde 11 -
(1) Halkın can, ırz ve malının korunması konusunda genel ve koruyucu önlemler alınması esastır. Kişisel koruma ve kollama ancak mevzuatta özel hüküm bulunması durumunda veya özel nitelik taşıyan durumlarda, yetkili mülki amirin emriyle yerine getirilir.

(2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, mülkün himayesine ve mal güvenliğine ilişkin olarak konulmuş hükümleri gereğince alınacak önlemler ve denetimler kendi görev ve sorumluluk alanında sahil güvenlik tarafından yürütülür.
6895
Deniz güvenliği ve deniz emniyetine ilişkin görevler
Madde 12 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz güvenliği ve deniz emniyeti ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Denizlerde ve adalarda meydana gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütmek.

b) Deniz güvenliğinin ve deniz emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak izleme, gözetleme, takip ve kontrol imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve gerekli diğer tedbirleri almak.

c) Stratejik önemi haiz tesislerin ve gemilerin, Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliğini sağlamak.

ç) Deniz güvenliği kapsamında denizlerde hükümranlık haklarının kullanıldığı deniz alanlarının sınırlarında ve deniz yan hudutlarında kontrolün sağlanmasına yönelik ekonomik devriye görevleri icra etmek.

d) Yabancı askeri gemilerin ve devlet gemilerinin faaliyetlerini izlemek, gözetlemek, yabancı ülkelere ait askeri gemiler ve devlet gemileri tarafından Türk Bayraklı gemilere yapılan tacizler ile milli menfaatler aleyhine yapılan ihlallere angajman kuralları çerçevesinde müdahale etmek.

e) Deniz yetki alanlarında icra edilen bilimsel araştırma, hidrokarbon arama, sondaj, kablo ve boru hattı döşeme, balıkçılık gibi faaliyetleri izlemek, takip etmek, kontrol etmek ve izinsiz yapılan faaliyetleri engellemek.

f) Gemi ve liman güvenlik planlarını incelemek, görüş bildirmek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile koordineli denetimler yapmak.

g) Aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek.

(2) Denizde gerçekleştirilen organizasyon, düğün, nişan, konser, panayır, festival ve benzeri toplanmalarda kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına imkân sağlamak için ilgililer kırksekiz saat önce bildirimde bulunmak zorundadır.

(3) Sahil Güvenlik Deniz Angajman Kuralları, Başbakanlık Milli Angajman Kuralları Direktifi içerisinde ayrı bir bölüm olarak veya ayrı bir direktif olarak Bakanlık tarafından hazırlanır.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve botlar, Devlet gemisi, hava araçları, Devlet hava aracı statüsünde olup askeri gemi ve hava araçlarına tanınan hak ve imtiyazlardan faydalanır.
Uluslararası suçla mücadeleye ilişkin görevler
Madde 13 -
(1) Sahil güvenlik; açık denizlerde deniz haydutluğu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesi bulunan hallerde ve açık denizlerden izinsiz yapılan yayınların önlenmesi konularında uluslararası hukukun izin verdiği prosedürlere göre yabancı ticaret gemilerini denetleyebilir ve belirtilen konularda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde uluslararası işbirliği yapabilir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ayrıca suçla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm görevleri icra eder.
6896
Arama ve kurtarmaya ilişkin görevler
Madde 14 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin görevleri şunlardır:

a) Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği, 2002/4 sayılı Ulusal Arama ve Kurtarma Plânına İlişkin Tebliğ ve 22/1/1986 tarihli ve 86/10311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesinin öngördüğü arama kurtarma görevlerini Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına yürütmek.

b) Denizlerde tehlikeli duruma düşen kişilere en kısa sürede yardım etmek maksadıyla, merkez teşkilatında Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini, bölge komutanlıklarında yardımcı arama kurtarma koordinasyon merkezlerini, grup komutanlıklarında arama kurtarma alt merkezlerini kurmak; gerekli telli ve telsiz muhabere devrelerini tesis etmek ve günün yirmidört saati sürekli faaliyet göstererek kıyılarımızdan itibaren tüm arama kurtarma faaliyetlerini Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına koordine ve icra etmek.

c) İlan edilen acil durum safhasının gerektirdiği yardım faaliyetlerini başlatmak, çalışmalar hakkında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini bilgilendirmek, gerektiğinde Türk Arama Kurtarma Organizasyonuna dahil kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı arama kurtarma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ç) Türk arama kurtarma bölgesi içinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına dair gerekli görülen olaylara ilişkin notam, notmar ve denizcilere ilan işlemlerini yapmak ve takip etmek.

(2) Sahil güvenlik gemi ve botları tarafından uygun deniz ve hava şartlarında, imkân ve kapasite dahilinde olan gemileri kurtarma ve yedekleme işlemi yapılabilir. Bu konuda gemi ve bot komutanının yapacağı değerlendirme esas alınır. Gemilerde yedekleme ve kurtarma işlemleri esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar, maddi kayıp ve benzeri nedenlerden dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu tutulamaz. Tehlike altında bir gemiyi terk etmemekte direnen şahıslar için gerektiğinde zor kullanılabilir.
Kaçakçılığın önlenmesine ilişkin görevler
Madde 15 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının kaçakçılığın önlenmesine ilişkin görevleri şunlardır:

a) Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla deniz araçlarını izlemek.

b) Görevli olduğu tüm deniz alanlarında ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki alanlarında kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu madde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer malzeme, kitle imha silahları ve bunların yapımında kullanılabilecek her türlü çift kullanımlı malzeme ile düzensiz göçmen bulundurulduğu ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticaretinde kullanıldığı şüphesi olan her türlü deniz aracında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda arama yapmak, yakalanan kaçak eşya ve maddelere elkoymak.
6897
c) Aramada elde edilen kaçak eşyaya elkoyarak gümrük idaresine, 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında ele geçirilen kaçak petrolü ise il özel idaresine, bulunmayan yerlerde defterdarlığa teslim etmek.

ç) Deniz araçlarına yanaşıp belgelerini, kaçakçılık yaptığına dair ihbar veya makul şüphe olması durumunda ise yüklerini incelemek.

d) Gümrük bölgesinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere geçerli bir neden olmadan yanaşan, demirleyen, karayla veya diğer deniz araçlarıyla temas eden gemileri yakalayarak yetkili adli makamlara bildirmek.

e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre belirlenen kapı veya yollar dışından girilmesine veya çıkılmasına engel olmak, bu gibi yerlerde rastlanan nakil araçlarında arama yapmak.

f) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde kontrollü teslimat işlemlerini yürütmek.

g) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kaçak petrol ürünlerinin yakalanması amacıyla denetim yapmak, aykırılık halinde gerekli adli ve idari işlemleri yapmak.

ğ) 16/1/1996 tarihli ve 96/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile 16/7/2012 tarihli ve 2012/3403 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasınınverdiği yetki kapsamında uyuşturucu madde ticareti ile ilgili mücadeleyi yapmak.

h) 26/2/2003 tarihli ve 2003/5329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol ile 5237 sayılı Kanun kapsamında düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele etmek.

ı) Her türlü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde limanlar, marinalar, balıkçı barınakları, çekek yerleri giriş çıkışları ile buraları kullanan her türlü deniz araçlarının kontrol edilmesine yönelik sistem geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları icra etmek, bu kontrole yönelik uluslararası mevzuat ve görev alanları dikkate alınarak sistem geliştirilmesi ve kullanımını temin etmek, ilgili diğer kurum ve kuruşlara bu konuda teklifler hazırlamak, gerekli koordineyi sağlamak, bu sistemlerden ihtiyaç duyulanların Sahil Güvenlik Komutanlığınca erişimine yönelik teklifler hazırlamak.
6898
i) Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesini teminen ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında kordinasyon ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek.

j) Kaçakçıkla mücadele faaliyetlerinde Bakanlık emirlerini uygulamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda gerekli raporlamaları yapmak, taraf olunan uluslararası anlaşmalar kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki verileri ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
Su Ürünleri Kanununa ilişkin görevler
Madde 16 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:

a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı gemilerinin ve bu gemilerdeki balıkçı personelin belgelerini kontrol etmek.

b) Ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek.

c) 1380 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve bunlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve araçları yetkili makamlara teslim etmek.

ç) Uluslararası Atlantik Ton Balıkları Koruma Komisyonunun kararları kapsamında ulusal ve uluslararası sularda denetim yapmak.
Çevrenin korunmasına ilişkin görevler
Madde 17 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde, ilgili mevzuatta öngörülen kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna ilişkin görevler
Madde 18 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna ilişkin görevleri şunlardır:

a) Liman ve kıyı tesisleri ile demirleme yerleri dışında yer alan Türk kıyılarında ve karasularında seyreden ticaret gemilerinin;

1) Yolculuğuna izin verilip verilmediğini,

2) Denize elverişlilik ve tonilato belgesi alıp almadıklarını ve bu belgelerin geçerli olup olmadığını,

3) Bordalarında yükleme sınırı markasının bulunup bulunmadığını,

4) Uluslararası sefer yapan gemilerin 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesinde ve kabotaj dahilinde çalışan gemilerin 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde öngörülen hadden fazla yük taşıyıp taşımadığını,

5) 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan gemilerde bulundurulması zorunlu olan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün bulunup bulunmadığını,

6) Denizde çatışmayı önlemek için bulundurulması gerekli fener ve işaretlerin mevcudiyetini koruyup korumadığını,
6899
7) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını,

8) Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işler ve yapacakları yolculuklara göre teknik durumları, tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme bakımından yeterliliğini koruyup korumadığını,

9) Gemi adamlarının yeterlilik belgeleri ve sayılarını,

10) Gemi ve teknelere yolcu taşımasına izin verilip verilmediğini, taşıma izni verilmişse yolcu sayısını, 

denetlemek, yeterli bulunmayanların seyrine izin vermeyerek gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili liman başkanlıklarına sevk etmek.

b) Çatmalarda ve başka gemilerden imdat işareti alındığında tehlikede bulunanların yardımına gitmek zorunluluğuna uyulmasını sağlamak ve gerektiğinde bu durumu ilgili makamlara bildirmek.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa ilişkin görevler
Madde 19 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:

a) Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

b) Türkiye’ye giriş izni olmayan yabancıların ülkeye girişine engel olmak.

c) Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girmiş olan yabancılar hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
Pasaport Kanununa ilişkin görevler
Madde 20 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa ilişkin yapılan denetimler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından pasaportsuz olarak girdiği tespit edilen Türk vatandaşı, idari para cezası uygulanmak üzere mülki amire bildirilir.
Kabahatler Kanununa ilişkin görevler
Madde 21 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, görev alanı ile ilgili olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda gösterilen kabahat fiillerini izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri ve işlemleri yapmakla görevlidir.

(2) 5326 sayılı Kanunda açıkça belirtilen durumlarda karşılaşılan kabahat fiili nedeniyle doğrudan sahil güvenlik tarafından idari para cezası uygulanır. Diğer durumlarda karşılaşılan kabahat fiiliyle ilgili tüm deliller toplanıp gerekli tespitler yapıldıktan sonra oluşturulan dosya, idari yaptırım uygulanmak üzere 5326 sayılı Kanunda gösterilen yetkili mercilere gönderilir.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin görevler
Madde 22 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:

a) Denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak.
6900
b) Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek.

c) Dalışa yasaklanmamış bölgelerde dalış yapan kişilerin yetki belgesi alıp almadıklarını denetlemek, yetki belgesi almadan dalış yapan kişiler hakkında kanuni işlem yapmak.

ç) Yurtiçinde korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurtdışına çıkarılmasını engellemek.
Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere ilişkin görevler
Madde 23 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanuna ilişkin görevleri şunlardır:

a) İçsularımızda, karasularımızda, uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan deniz alanlarında ve kıyılarımızda gördükleri patlayıcı madde ve diğer şüpheli cisimlerin bulunduğu mevki ile gidiş yönlerini, renk, şekil, ebat, adet ve buna benzer diğer tanıtıcı bilgilerini en kısa zamanda en yakın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı deniz birliğine veya diğer askeri birliklere, askeri birlik yoksa ilgili liman başkanlığına, ilgili liman başkanlığı da yoksa mülki amirlere bildirmek.

b) İlgililerin olaya elkoymalarına kadar halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli koruma önlemlerini almak.

c) Devlet büyükleri ve yabancı askeri gemilerin ülkemizin limanlarını ziyaret etmesi ve benzeri durumlarda liman, iskele, deniz aracı gibi üzerinde bulunulacak platformun patlayıcı maddelere karşı deniz altından kontrolünü yapmak, patlayıcı tespiti halinde (a) bendindeki işlemleri icra etmek.
Kabotaja ilişkin görevler
Madde 24 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanuna ilişkin görevleri şunlardır:

a) Türkiye kıyılarında ve karasularında yabancı bandıralı gemilerin bir noktadan bir noktaya deniz taşımacılığı yapıp yapmadıklarını denetlemek.

b) Yabancı uyruklu şahısların, 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık ve deniz işçiliği yapıp yapmadıklarını denetlemek.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilenleri, idari yaptırım uygulanmak üzere mülki amire bildirmek.
Elektronik Haberleşme Kanununa ilişkin görevler
Madde 25 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında deniz yetki alanlarında spektrum izleme başta olmak üzere her türlü denetimi yapmak, aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, tespit ve işlem için gerekli altyapıyı kurmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmekle görevli ve yetkilidir.
6901
Gemi Sağlık Resmi Kanununa ilişkin görevler
Madde 26 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:

a) Liman dışında, gemilerin limandan ayrılmadan önce sağlık işlemlerini yaptırıp yaptırmadıklarını denetlemek.

b) Ticaret gemilerini liman dışında kontrol ederek bulaşık oldukları halde koruma yerinden hareket etmeden önce temiz pratika alıp almadıklarını denetlemek.

c) Ticaret gemilerinin bulaşık oldukları halde gündüzleri ön direğe sarı karantina bayrağı çekip çekmediklerini ve geceleri üstten kırmızı alttan beyaz fener bulundurup bulundurmadıklarını denetlemek.

ç) Türk limanlarında çalışan ve kabotaj hakkına sahip ikiyüzelli tona kadar olan ticaret gemilerinin gemi sağlık cüzdanı olup olmadığını denetlemek ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirmek.
Turizmi Teşvik Kanununa ilişkin görevler
Madde 27 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:

a) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına giren veya yabancı limanlara gitmek üzere Türk karasuları dışına çıkan yatların hudut kapılarından giriş veya çıkış yapıp yapmadıklarını denetlemek.

b) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullandıkları yatların seyir evrakında gösterilen güzergah üzerinde seyredip seyretmediklerini denetlemek.

c) Güzergahları üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere gezi amacıyla yanaşmalarında veya demirlemelerinde bu yerler hakkındaki başka yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek.

ç) Liman sınırları dışında yabancı bayraklı yatları kontrol ederek 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Türkiye’de kalma sürelerine uyup uymadıklarını denetlemek.

d) Türk ve yabancı uyruklu kişilere gezi, spor, eğlence amacıyla kiraya verilen Türk bayraklı yatların ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığını denetlemek.

e) Turizm işletme belgeli yabancı yatlarda yabancı uyruklu gemi adamı çalıştırma şartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek.

f) Türkiye’de kurulan yat işletmeleri tarafından kiralanan ve Türk Bayrağı çeken yatların Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alıp almadıklarını denetlemek.

g) Deniz turizmi araçlarının seyir izin belgelerini denetlemek.

ğ) Günübirlik gezi teknelerinin ve dalabilir deniz turizmi araçlarının denize elverişlilik belgelerini denetlemek.

h) 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında su sporları yaptıran işletmelerin gerekli izinlerinin olup olmadığını, kendilerine gösterilen parkur dışına taşıp taşmadıklarını ve söz konusu Yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uyup uymadıklarını denetlemek.
6902
ı) Türk karasularında yasak sahalar dışında yapılan sportif maksatlı dalışların yetkili makamların izniyle yapılıp yapılmadığını ve dalışlarda güvenlikle ilgili dalış kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek.

i) Gerektiğinde idari yaptırım uygulanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek.
Bayrak çekilmesine ilişkin görevler
Madde 28 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, bayrak çekilmesine ilişkin görevleri şunlardır:

a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı olarak Türk Bayrağının yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya manevi değerleri zedeleyecek şekilde kullanılmasını önlemek.

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olarak, Türk Bayrağı çekilmesine veya Türk Bayrağı çekilmesi lazım gelirken diğer bir devletin bayrağının çekilmesine engel olmak.
Olağanüstü durum ve olaylara ilişkin görevler
Madde 29 -
(1) Sahil güvenlik; yangın, sel, deprem, toprak kayması, çığ, tsunami, fırtına, hortum ve benzeri olaylardan bilgi edindiğinde kendi amirlerine ve ilgili kamu görevlilerine haber verir. Ayrıca gecikmeksizin olay yerine gider ve gerekli bütün önlemleri alır. Kurtarılan eşyanın yitip, yağmalanmaması için önlem alır. Yangının nedenlerini, diğer olayların yol açtığı zararları ve kurtarılan nesnelerin cins ve miktarını saptar. Olayla ilgili olarak düzenlenen tutanağın bir örneğini mülki amire, bir diğer örneğini de Cumhuriyet savcılığına verir.

(2) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü görevler anılan Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülür.
Hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin görevler
Madde 30 -
(1) Sahil güvenlik; kişilerin Anayasada ve kanunlarda düzenlenen hak ve hürriyetlerini korkusuz ve güvenlik içinde kullanmaları için gerekli önlemleri alır. Gerçek kişilerin, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile özel hukuk tüzel kişilerinin yetki ve haklarını kullanmalarına engel oluşturan hukuk dışı eylem ve davranışları mevzuat çerçevesinde önler ve bastırır.
Yardım gerekenlere ilişkin görevler
Madde 31 -
(1) Sahil güvenliğin yardım gerekenlere ilişkin görevleri şunlardır:

a) Bir tehlike karşısında bulunan ve imdat isteyen herkese yardım etmek.

b) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan ve ulaşmak istediği yere gitmeye gücü bulunmayan kimselere uygun bir ulaşım aracı sağlamak, bunları ilgili sağlık kuruluşuna göndermek ya da sağlık personeli bulmak, ailelerine haber vermek ve gerekli hallerde refakat etmek.

c) Ulaşım araçlarına yetişemeyenlere ya da bu araçların çeşitli nedenlerle hareket edememesi durumunda yolundan kalan, dolayısıyla gidecek yeri olmayan ya da kendisine uygun bir yer sağlamaktan yoksun olanlara uygun bir yer bulunmasını sağlamak.
6903
ç) Oturduğu yeri bildirme gücü bulunmayan düşkün durumdaki kimselerin ya da çocukların kanuni temsilcilerini bulmak ve bunları kanuni temsilcilerine teslim etmek, kanuni temsilcileri olmayanları ise ilgili sosyal yardım kuruluşlarına ya da belediyelere teslim etmek.

d) Bir yer ya da yol sormak için başvuranlara gereken bilgiyi vermek.

(2) Yardıma muhtaçların, kimsesiz çocukların, düşkün durumda bulunanların kanuni temsilcileri, bunları teslim almaktan kaçındıklarında durum, sahil güvenlik tarafından bir tutanakla saptanır ve kanuni işlem yapılır.

(3) Sahil güvenlik, 5237 sayılı Kanun ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere ihtiyacı olan diğer kişileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine bildirmek ve bu kişilere ilişkin incelemelerde söz konusu Bakanlık yetkilileri ile işbirliği içinde bulunmakla görevlidir.

(4) Sahil güvenlik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, sorumluluk alanında şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Sahil güvenlik, bu hususlara ilişkin gecikmeksizin mülki amir ve yetkili mercilere bildirimde bulunmakla görevlidir.
İkna yetkisi
Madde 32 -
(1) Sahil güvenlik, olayın özelliğine göre kendilerinin veya başkalarının hayatına ya da sağlığına zarar verme durumunda olan kişileri, tehlikeyi veya suç işlenmesini önlemek ve fiillerinden vazgeçirmek amacıyla ikna etme yetkisini kullanabilir.

(2) İkna yetkisinden önce olayın durumuna göre derhal uygulanması gereken tedbirler varsa öncelikle bu tedbirlere başvurulur.

(3) İkna yetkisi olaya müdahale eden sahil güvenliğin tecrübesine ve donanımına uygun olarak kullanabileceği ve buna yönelik karar almasını gerektiren bir yetkidir. Gerektiğinde bu durumlarda uzman görevlilerden de yararlanılabilir.

(4) Sahil güvenlik, kişilere hukuka aykırı hiçbir vaatte bulunamaz. Ayrıca bu yetkinin kullanılması sırasında olaya konu kişilerin olabilecek hukuka aykırı eylem ve işlem yapılmasına ilişkin talepleri de yerine getirilemez.
Sarhoş olanlar ile keyif verici maddenin etkisi altında olanlara ilişkin görevler
Madde 33 -
(1) Sarhoş olanlar ile keyif verici maddenin etkisi altında olan ve hakkında idari yaptırım kararı uygulanan kişiler ikaz edilerek ailesine veya yakınlarına teslim edilir. Eğer ailesine veya yakınlarına ulaşılamazsa, hastaneye götürülerek doktor kontrolünden sonra karakolda nezarethane dışında sarhoşluğu geçinceye kadar kontrol altına alınır
Suç analizinin yapılmasına ilişkin görevler
Madde 34 -
(1) Sahil güvenlik, elindeki suç istatistikleri ile analizler yaparak önleyici tedbirler alabilir.
6904
(2) Sahil güvenlik suçu önlemek ve aydınlatmak için suç ve suçluluk konusunda toplumu bilgilendirebilir, topluma ve kamuya yönelik yayınlar yapabilir, bu kapsamda suç işlenme yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri, basın-yayın yoluyla veya afiş, broşür gibi araçlarla duyurabilir.

(3) Sahil güvenlik kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi için üniversiteler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
Özel kolluk ve özel güvenlik teşkilatlarının görev alanına giren konulara ilişkin görevler
Madde 35 -
(1) Özel kolluk, sahil güvenliğin görevine giren bir olayla karşılaştığında mevzuatta başka bir hüküm yoksa olaya elkoyar, sahil güvenliğe haber verir, yitebilecek delilleri toplar, kaybolmasını önler, olay yerini korur ve olayla ilgili eylemcileri yakalar.

(2) Sahil güvenliğin özel güvenlik hizmetleri yürüten kuruluşlarla ilişkileri ve bunlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yürütülür.

(3) Özel kolluk veya özel güvenlik teşkilatı personelenin bulunmadığı durumlarda sahil güvenlik, kendi görev ve sorumluluk alanı içinde olmak kaydıyla, bunlara ait yetkileri kullanır ve görevleri yürütür. Bu konuda kanunlara aykırı hareketlerin önlenmesi ve işlenmiş olan bir suçta 5271 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda öngörülen acele tedbirlerin alınması sahil güvenliğin görevidir. Mevzuatta aykırı bir hüküm bulunmadıkça yapılan işlem ve soruşturmaları sonuçlandırmak üzere bütün bilgi ve belgeler özel kolluk veya özel güvenlik teşkilatına devredilir.

(4) Sahil güvenlik, kendi görev ve sorumluluk alanında, mülki amirin emri veya onayıyla Devlete, il özel idaresine, belediyeye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulunan ya da bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen, işçi gibi personel bulunduran yerleri gözetim ve denetimi altında bulundurur. Sahil güvenlik bu yerlerde bulunan ve çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında mülki amirin onayıyla bu yerlerden bilgi isteyebilir. İstenilen bilgiler hemen verilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar emniyet ve asayiş planlarında düzenlenir.

(5) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adlî Kolluk Yönetmeliği hükümleri saklıdır.
Diğer mülki görevler
Madde 36 -
(1) Sahil güvenlik, kanunların verdiği yetkiye dayanarak huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla mülki amirlerin verdiği karar ve emirleri uygular.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Görevler
Adli görevlerin esasları
Madde 37 -
(1) Adli görevler, işlenmiş suçlarla ilgili olarak ceza muhakemesine ilişkin mevzuatta belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar.

(2) Sahil güvenlik, kanunlarla kendisine verilen diğer adli görevleri yerine getirir.
6905
Adli görevlerin yürütülüş esasları
Madde 38 -
(1) Ceza muhakemesine ilişkin olarak suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına ilişkin hususlar, 5271 sayılı Kanunda öngörülen usul ve esaslara göre yürütülür. Adli görevler bakımından ilgili mevzuat ve adli amirlerin talimatlarına göre hareket edilir.
Soruşturma giderlerinin karşılanması
Madde 39 -
(1) Gözaltına alınan şahısların sadece adli makamlar önüne çıkarılıncaya kadarki yeme, içme ve nakil masrafları ile sevkin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait taşıtlarla gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu taşıta ait yakıt ve benzeri masraflar Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Askeri Görevler
Askeri görev verilebilecek haller
Madde 40 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra eder, kalan bölümleri ise normal görevlerine devam eder.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı; Bakanın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara asli görevlerini aksatmayacak şekilde katılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki
Yetki
Madde 41 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında, mülki ve adli görevlerinin ifası sırasında
   2692
   sayılı Kanun, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve 5271 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine göre hareket eder. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu görevlerini yerine getirirken jandarma ve polisin sahip olduğu yetki ve sorumluluklara sahiptir.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk arama kurtarma bölgesinde; deniz güvenliğini, deniz emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli ve yetkilidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kanunlarla ve uluslararası sözleşmelerle kendisine verilen görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır.

(3) Sahil güvenlik, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak tekrar ederse emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. Aşağıda yazılı hallerde;

a) Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,
  
6906
b) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların faillerini yakalamak veya delillerini tespit etmek için,

c) Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz ya da mukavemette bulunanları yakalamak veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,

ç) Hükümete karşı şiddet kullanan veya gösteren ya da mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,

d) Kolluk tarafından muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskûn ya da gayrı meskûn yerlere vaki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,

e) Kolluk kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için,

f) İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,

g) 5271 sayılı Kanun ile diğer kanunlar uyarınca kolluk kuvvetleri tarafından suç delillerinin tespiti veya suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramalar için,

ğ) Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya failleri yakalamak için,

h) Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için,

ı) Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde ya da törenlerde bozulan düzeni sağlamak için,

i) Kanunlarda istisnai olarak kolluğun sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen diğer istisnalar saklıdır.
Genel düzeni sağlama yetkisi
Madde 42 -
(1) Sahil güvenlik;

a) Kendi sorumluluk alanında kamu düzenini sağlamaya,

b) Mevzuata aykırı nitelikte deniz taşıtı kullananlar ile gerekli belgeleri olmayan, uyuşturucu ve uyarıcı madde veya keyif verici madde ya da alkol almış olduğu halde deniz taşıtı kullananlara gerekli yasal işlemleri yapmaya,

c) Her türlü tehlikeyi önlemek için gerekli tedbirleri almaya,

yetkilidir.
Uyarıda bulunma yetkisi
Madde 43 -
(1) Sahil güvenlik, mevzuat hükümlerine göre bir yasağın ihlalini ve bir suçun devamını önlemek için uyarır ve uyarıya riayet edilmesini ister. Ayrıca mevzuatta öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu düzeni nedeniyle alınmış kanuni bir önleme uygun davranılması için kişileri uyarabilir.

(2) Görevini yaptığı sırada sahil güvenliğe direnen veya zor kullanarak karşı koyanlar sahil güvenlik tarafından yakalanır. Yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına derhal bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır.
6907
Kamu ve kişiler aleyhine işlenen eylem ve hareketleri yasaklama yetkisi
Madde 44 -
(1) Sahil güvenlik;

a) Genel ahlaka aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanları,

b) Sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri,

c) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları, herhangi bir şikâyet olmasa bile engeller, bu kişilerin davranışlarının devamını durdurarak yasaklar ve şüpheliler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapar.

(2) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı olan yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılmasını engeller.

(3) Sahil güvenlik, içkili yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini engeller. Ancak 2634 sayılı Kanun çerçevesinde belgeli turizm işletmesi olarak belirlenen yerlere ilişkin hükümler saklıdır.

(4) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2559 sayılı Kanunun 17 nci, işyerleri hakkında 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Durdurma ve kimlik sorma yetkisi
Madde 45 -
(1) Sahil güvenlik, kişileri ve araçları;

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, amacıyla durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için sahil güvenliğin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

(3) Sahil güvenlik, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.

(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
6908
(6) Sahil güvenlik, durdurduğu kişi üzerinde veya deniz aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önleme amacına yönelik olarak gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya deniz aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. Ancak el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile deniz aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.

(7) Diğer mevzuatın verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, sahil güvenlik tarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve deniz araçlarıyla ilgili hükümler saklıdır.

(8) Sahil güvenlik, görevini yerine getirirken kendisinin sahil güvenlik olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

(9) Kişilerin kimliğini ispatlayan belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.

(10) Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilgili mevzuatına göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.

(11) Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Kanun ile 6458 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
İzleme hakkı
Madde 46 -
(1) Sahil güvenlik, ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işlenmiş bir suçun takibi için izleme yetkisini haizdir.
Önleme araması
Madde 47 -
(1) Sahil güvenlik, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.

(2) Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.

(3) Arama kararında veya emrinde aşağıdaki hususlar belirtilir.

a) Sebebi.

b) Konusu ve kapsamı.

c) Yapılacağı yer.

ç) Yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre.
6909
(4) Her türlü deniz aracının umuma açık yerlerinde önleme araması yapılabilir.

(5) Deniz araçlarının konut ve kamuya açık olmayan özel işyeri sayılabilecek yerleri ile eklentilerinde önleme araması yapılamaz.

(6) Denizde yapılan spor yarışmaları, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri gibi her türlü organizasyonda veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.

(7) Sahil güvenlik, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı deniz araçlarına ve kıyı tesislerine gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın üstünü, deniz aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadır. Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin olarak sahil güvenliğin amiri ve üstü olan kişilere ilişkin kurallar ile diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(8) Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla bildirilir.
Acele hallerde kapalı yerlere girme yetkisi
Madde 48 -
(1) Sahil güvenlik;

a) Yardım istenmesi veya tsunami, fırtına, yangın ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi hallerinde bu tehlikelerden kişileri kurtarmak amacıyla,

b) Bir suçun işlenmesine veya işlenmekte olan bir suçun devamına engel olmak için, 

deniz araçlarının konut ve kamuya açık olmayan özel işyeri sayılabilecek yerleri ile eklentilerine girebilir.

(2) Sahil güvenlik tarafından deniz araçlarında yapılan rutin denetimlerde, özel yaşam mahalleri hariç olmak üzere, ortak yaşam mahalleri, boş olan kargo yük taşıma ambarları ile burada yer alan konteynırlar, makine daireleri ve çevre elemanları, nihai kullanıcılar da dahil kullanılan akaryakıt numunesine yapılan ölçüm ve ortak yaşam mahallerinin göz ile kontrolleri arama kapsamına girmez.
Gemilere ilişkin muhafaza altına alma ve elkoyma yetkisi
Madde 49 -
(1) 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre veya ilgili diğer mevzuat kapsamında muhafaza altına alınan gemiler ile 5271 sayılı Kanuna göre elkoyma ve sair işlemleri gerçekleştirilen gemilerin sorumlu mülki amirin emirleri doğrultusunda ilgili kuruluşlarda yediemin işlemleri yapılarak muhafaza edilmek üzere teslimleri gerçekleştirilir.
Silah kullanma yetkisi
Madde 50 -
(1) Sahil güvenlik, ilgili mevzuatına göre silah kullanma yetkisine sahiptir.
Yetkilerin kullanılması
Madde 51 -
(1) Sahil güvenlik, sorumluluk alanı içinde hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında olaya elkoymak, suçu önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir.
6910
(2) Emniyet ve asayiş işlerinde; il ve ilçelerde sahil güvenlik ile jandarma ve polis teşkilatları arasındaki ilişkiler ile asayiş toplantıları 28/6/1961 tarihli ve 5/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Amirlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Sahil Güvenlik Komutanı
Madde 52 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanı, sahil güvenlik teşkilatının komutanıdır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sahil güvenliğin mesleki eğitim ve öğretim yönünden yetiştirilmesini sağlamak.

b) Hizmet ve işlemlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

c) Personelin özlük işlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek, bunlardan yetkili olmadıklarını ilgili makamlara önermek.

ç) Sahil güvenlik teşkilatını denetlemek ya da denetletmek.

d) Disiplini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

e) Seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek sahil güvenlik birimlerini eğitim yönünden hazırlamak.

f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri ile üst yöneticiye verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

(3) Sahil Güvenlik Komutanı; teşkilatın sevk ve idaresinden, mevzuat hükümlerinin yürütülmesini sağlamaktan, bunlara dayanan emir ve kararları uygulamaktan Bakana karşı sorumludur.
Sahil güvenlik komutan yardımcıları
Madde 53 -
(1) Sahil güvenlik komutan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sahil Güvenlik Komutanı tarafından belirlenen görev ve yetki dağılımına uygun olarak kendisine bağlı birimlerin kordinasyonunu ve etkin çalışmasını, verilen görevlerin yapılmasını, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Sahil Güvenlik Komutanının bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek ve yetkilerini kullanmak.

c) Sahil Güvenlik Komutanının emriyle sahil güvenlik teşkilatını denetlemek.

ç) Emrinde çalışan personelin eğitim, disiplin ve moral konularında üst seviyede bulunmasını sağlamak.

d) Görevle ilgili konularda Sahil Güvenlik Komutanına teklifte bulunmak.
Bölge komutanları
Madde 54 -
(1) Bölge komutanları, kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Bölge komutanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sorumluluk alanında
   2692
   sayılı Kanunda ve ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen görevlerini yapmak.

b) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
  
6911
c) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve konuşlu olduğu ilin valisi tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

d) Emrine tahsisli ödenekleri, plan dahilinde öncelikle yüzer unsurlar olmak üzere hizmetin ve görevin yerine getirilmesini sağlayacak ve destekleyecek şekilde sarf etmek.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığına ve konuşlu olduğu ilin valisine görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
Grup komutanları
Madde 55 -
(1) Grup komutanları, kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Grup komutanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sorumluluk alanında
   2692
   sayılı Kanunda ve ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen görevlerini yapmak.

b) Emir ve komutası altında bulunan birimler ve deniz araçlarının görevlerini icra edecek şekilde hazır bulunmasını sağlamak.

c) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı, bağlı olduğu bölge komutanlığı ve konuşlu olduğu ilin valisi tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

d) Emrine tahsisli ödenekleri, plan dahilinde öncelikle yüzer unsurlar olmak üzere hizmetin ve görevin yerine getirilmesini sağlayacak ve destekleyecek şekilde sarf etmek.

e) Bağlı olduğu bölge komutanlığına ve konuşlu olduğu ilin valisine görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
  
Karakol ve kolluk destek tim komutanları
Madde 56 -
(1) Karakol ve kolluk destek tim komutanları, kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Karakol ve kolluk destek tim komutanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emniyet ve asayişi sağlamak için alınan tedbir ve kararları uygulamak.

b) Mülki amirlerin, sıralı amirlerin ve Cumhuriyet savcılarının emir ve talimatlarını yerine getirmek.

c) Sorumluluk alanında
   2692
   sayılı Kanunda ve ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen görevlerini yapmak.

ç) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

d) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığı, bağlı olduğu mülki amir, bölge ve grup komutanlığı tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

f) Bağlı olduğu mülki amire ve grup komutanlığına görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
  
6912
Sahil güvenlik gemi, bot ve tim komutanları
Madde 57 -
(1) Sahil güvenlik gemi, bot ve tim komutanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emniyet ve asayişi sağlamak için alınan tedbir ve kararları uygulamak.

b) Mülki amirlerin, sıralı amirlerin ve Cumhuriyet savcılarının emir ve talimatlarını yerine getirmek.

c) Devriye seyirleri esnasında
   2692
   sayılı Kanunda ve ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen görevlerini yapmak.

ç) Personelini mülki, adli ve askeri görevleri yönünden yetiştirmek.

d) Birliğinde personel ve materyal yeterliliğiyle ilgili bütün değişiklik ve eksiklikleri zamanında bağlı olduğu komutanlığa bildirmek.

e) Görevin sonunda bu görev esnasında vuku bulmuş önemli olay ve bilgileri bağlı olduğu mülki amire ve komutanlığa bildirmek.

f) Birliğinin denetlemeler ile bünyesindeki mal saymanlıklarının her an hesap teftişine hazır bulunmasını sağlamak, yapılan denetlemeler sonrasında düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlayarak sonuçları ilgili makamlara bildirmek.
  
Sahil Güvenlik Hava Komutanı
Madde 58 -
(1) Sahil Güvenlik Hava Komutanı, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı içindeki kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Sahil Güvenlik Hava Komutanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emir ve komutası altında bulunan birimler ve hava araçlarının görevlerini icra etmesini sağlamak.

b) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

c) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

d) Emrine tahsisli ödenekleri, plan dahilinde öncelikle hava araçları olmak üzere hizmetin ve görevin yerine getirilmesini sağlayacak ve destekleyecek şekilde sarf etmek.

e) Hava araçlarında görevli personelin planlı eğitimlerini sağlamak.

f) Sahil Güvenlik Komutanlığına görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı
Madde 59 -
(1) Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı içindeki kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emir ve komutası altında bulunan birimlerin görevlerini icra etmesini sağlamak.

b) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

c) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.
6913
ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak,

d) Emrine tahsisli ödenekleri, plan dahilinde hizmetin ve görevin yerine getirilmesini sağlayacak ve destekleyecek şekilde sarf etmek.

e) Kurs ve eğitim plan ve programlarını yapmak.

f) Eğitim ve öğretim sisteminin tesisi ve geliştirilmesini sağlamak, eğitim usul ve esasları ile eğitimlerin analiz ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

g) Görev ihtiyacını karşılayacak şekilde kursiyerleri mevzuat bilgisi, kolluk ve denizcilik uygulamaları açısından donanımlı olarak yetiştirmek.

ğ) Envanterindeki gemi ve botların denizcilik, kolluk ve beka eğitimleri kapsamında tazeleme eğitimlerini plan dahilinde icra etmek.

h) Sahil Güvenlik Komutanlığına görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
Sahil güvenlik ikmal ve onarım komutanlıkları
Madde 60 -
(1) Sahil güvenlik ikmal ve onarım komutanları, kendilerine bağlı unsurların komutanıdır. Sahil güvenlik ikmal ve onarım komutanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emir ve komutası altında bulunan birimlerin görevlerini icra etmesini sağlamak.

b) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

c) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bağlı oldukları bölge komutanlığı tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

d) Emrine tahsisli ödenekleri, plan dahilinde öncelikle deniz ve hava araçları olmak üzere hizmetin ve görevin yerine getirilmesini sağlayacak ve destekleyecek şekilde sarf etmek.

e) Desteklemekle sorumlu olduğu birimlerin ihtiyaçlarını istenilen yer ve zamanda süratle karşılaması maksadıyla gerekli tedbirleri almak.

f) Lojistik ve teknik destek potansiyelinin yüksek verimlilikle idamesini ve sistemin geliştirilmesini sağlamak.

g) Lojistik açıdan verilen görev ve lojistik faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesini sağlamak.

ğ) Teknik açıdan ana program hedeflerine uygun bir şekilde sahil güvenlik deniz ve hava araçlarının inşa, saate göre bakım, havuz, onarım, modernizasyon ve tadilat işlerinin plan dahilinde yürütülmesini sağlamak.

h) Sahil Güvenlik Komutanlığına ve bağlı oldukları bölge komutanlığına görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
Sahil güvenlik envanter kontrol merkezi komutanı
Madde 61 -
(1) Sahil güvenlik envanter kontrol merkezi komutanı, kendisine bağlı unsurların komutanıdır. Sahil güvenlik envanter kontrol merkezi komutanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Emir ve komutası altında bulunan birimlerin görevlerini icra etmesini sağlamak.
6914
b) Sorumluluk alanında kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

c) Emrindeki birimlerin eğitim, lojistik, teknik, disiplin, emniyet, güvenlik ve moral konularındaki faaliyetlerini mevzuat dahilinde planlamak, icra ettirmek ve bunların kontrol ve denetimini yapmak.

ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilen emirlerin takip ve kontrolünü yapmak.

d) Envanter yönetimi ve malzeme yönetimi kapsamında analiz yapılmasını, veri tabanı oluşturulmasını, model ve yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak.

e) Envantere giren malzemelerin ve yedek parçaların tanımlanmasını ve bilgi bankasında kayıt altında tutulmasını sağlamak.

f) İç kaynak araştırması ve malzeme yerlileştirme çalışmalarını yürütmek.

g) Lojistik sistemi içerisinde yer alan tüm malzemelerin muhasebesinin tutulmasını, yönetilmesini ve birimler arasında malzemelerin transfer işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

ğ) Yüzer ve uçar unsurların sahil stokunun tamamlanmasını ve hizmet dışına çıkarılacak unsur ve sistemlerin yönetimini sağlamak.

h) Sahil Güvenlik Komutanlığına görevleri ile ilgili hususlarda teklifte bulunmak.
BEŞİNCİ KISIM
Çalışma ve İşbirliği Esasları
Çalışma ve işbirliğine ilişkin genel esaslar
Madde 62 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlığa bağlıdır. Bakan, sahil güvenlik teşkilatının en üst amiridir ve teşkilatı idare eder. Sahil Güvenlik Komutanı, tüm sahil güvenlik teşkilatının komutanı olarak teşkilatın sevk ve idaresinden, mevzuat hükümlerinin yürütülmesini sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından Bakana karşı sorumludur.

(2) Bölge ve grup komutanları operasyonel faaliyetlerde faaliyette bulunulan ilin valisine karşı sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, konuşlu olduğu ilin valisine sorumlu olarak görev yapar.

(3) Konuşlu oldukları yerdeki mülki amirler ile adli makamlar, mevzuat hükümlerine uygun olarak bölge ve grup komutanlıklarına doğrudan emir verme yetkisine sahiptir. Diğer makamlar sahil güvenliğe görev olarak verilmesini istedikleri konunun kanuni dayanaklarını belirterek o yerin bölge veya grup komutanlığının sorumlu olduğu mülki amire başvurur. Mülki amir, talebi mevzuata ve ihtiyaca uygunluk yönünden değerlendirir ve uygun bulduğunda görevin ifasını emreder.

(4) Sahil güvenlik birimleri, aldıkları görevin yürütülmesi bakımından kendi amirlerinin emir ve komutası altında ve silsile esasına göre sevk ve idare edilirler.

(5) Emniyet ve asayiş görevlerinden doğrudan doğruya sorumlu olan mülki amir, bu görevlerin yürütülmesini sahil güvenliğin sorumluluk alanında, sahil güvenlik aracılığıyla sağlar.

(6) Sahil güvenlik birimlerindeki her kademedeki amir ve personel, görevlerini kanunlara uygun yürütmekten ve yetkilerini amaca uygun bir tarzda kullanmaktan, mülki amirlere karşı sorumludur.
6915
(7) Sahil güvenlik birimlerinin üstlendikleri görevin yapılmasında kullanacakları araç ve gereçlerin seçimi kendi komutanlarına aittir. Mülki amirler özellik taşıyan ve yetersiz kalınan durumlarda gereken araç ve gereçleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sağlayarak sahil güvenliğin hizmetine verebilir.
Suç ve diğer önemli olayların bildirilmesi
Madde 63 -
(1) Sahil güvenlik; bölgelerindeki her türlü suçları ve sonuçlarını, ülkenin emniyet ve asayişini bozan ya da bozacak olan olayları, yangın, su baskını gibi afetleri, haber aldıkları salgın ve bulaşıcı hastalıkları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, nitelikleri Anayasada gösterilen Cumhuriyeti yıkmaya, sarsmaya ve bölmeye yönelik propagandalar konusunda edindikleri bilgileri, il veya ilçenin asayiş veya güvenliğini etkileyecek mahiyetteki kovuşturma ve soruşturmaları, vakit geçirmeksizin mülki amire sözlü ya da yazılı olarak bildirir. Suçla ilgili görülen olaylar aynı zamanda Cumhuriyet savcılığına da bildirilir.
Emniyet ve asayişle ilgili yazışmalarda işbirliği
Madde 64 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatları, birbirleriyle mahalli vakalar hakkında malumat istemek ve teknik, muhasebe, lojistik ve özlük konularına dair işlemler haricinde resen muhabere edemez ve yazışma yapamaz. Taşra teşkilatının merkez teşkilatıyla, merkez teşkilatının taşra teşkilatıyla yapacağı teknik konular dışındaki yazışmaları Bakanlık ve mülki amirler aracılığıyla yapılır. Hak ve yükümlülük doğuran ve Bakanlık ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı adına irade beyanı niteliği taşıyan yazışmalar, her halükarda valilikler aracılığıyla yapılır.

(2) İl ve ilçelerde sahil güvenliğin sorumluluk alanındaki emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin yazı işleri ilgili birimlerce yürütülür ve dosyalanır.

(3) Emniyet ve asayiş görevlerinden sahil güvenliği ilgilendiren ve sahil güvenliğin sorumluluk alanında yapılan işlere ilişkin her türlü emir ve tebligat, mülki amirin emirlerine göre sahil güvenlik komutanlıklarınca hazırlanarak mülki amir imzasıyla gereken yerlere gönderilir.

(4) Bakanlığa gönderilecek asayiş raporlarından sahil güvenliğin sorumluluk alanında meydana gelen olaylara ait bulunanlar, bölge ve grup komutanlıklarınca hazırlanır ve vali imzasıyla gönderilir.

(5) Emniyet ve asayiş görevlerine ait aylık ve yıllık istatistikler sahil güvenlik, jandarma ve emniyet sorumluluk alanları için ait olduğu makamlarca hazırlandıktan ve Emniyet Müdürlüğünce beş örnek olarak birleştirilip sahil güvenlik bölge veya grup komutanı, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü tarafından parafe edildikten sonra iki örneği vali imzasıyla Bakanlığa sunulur. İlde kalan üç suretten birer tanesi sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatlarındaki dosyasında saklanır.
Cumhuriyet savcılığı ile ilişkiler
Madde 65 -
(1) Sahil güvenlik, 5271 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan adli soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirir, il ve ilçenin emniyet ve asayişini, genel hayatın akışını ilgilendiren olaylarda mülki amire bilgi verir.
Adli kolluk makamları ile işbirliği
Madde 66 -
(1) Adli kolluk makamları ile işbirliği, Adlî Kolluk Yönetmeliğine göre yürütülür.
6916
İcra müdürlükleri ile ilişkiler
Madde 67 -
(1) İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç işgünü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Deniz araçları için en yakın limanda bulunan yediemin tayini Cumhuriyet savcısı emriyle belirlenir.
Askeri makamlarla ilişkiler, çalışma ve işbirliği esasları
Madde 68 -
(1) Sahil güvenliğin askeri makamlarla ilişkisi 8 inci ve 40 ncı maddelerde belirtilen hallerle sınırlıdır.
Jandarma ve polis ile ilişkiler, çalışma ve işbirliği esasları
Madde 69 -
(1) Sahil güvenlik sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşan jandarma veya polis, olaya müdahale etmek ve sahil güvenliğe de haber vermek ve sahil güvenlik personelinin istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda jandarma ve polis, sahil güvenlik gelinceye kadar olay yerinde soruşturma yapamaz, durumu olduğu gibi koruyarak delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alır. Jandarma veya polis, olay yerinde elkoydukları nesneleri gelen sahil güvenliğe bir alındı belgesiyle teslim eder, sahil güvenliğin makul bir sürede gelememesi durumunda Cumhuriyet savcısına haber verir ve talimatına göre hareket eder.

(2) Zorunlu durumlarda sahil güvenlik de jandarma veya polisin sorumluluk alanında birinci fıkra hükümlerine uygun olarak hareket eder.

(3) Faillerin belirlenmesi ve yakalanması konularında sahil güvenlik, jandarma ve polis kendi sorumluluk alanlarında birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.

(4) Sahil güvenliğin sorumluluk alanında jandarma veya polisin; jandarma ve polisin sorumluluk alanında sahil güvenliğin emniyet ve asayişle ilgili yürüttüğü çalışma ve haber toplama faaliyetlerinde sahil güvenlik, jandarma ve polis birbirlerine gerekli yardımı yapar. Bu kapsamda her biri yapacağı çalışmalardan ve edindiği bilgilerden ilgili kolluk kuvvetini bilgilendirir.

(5) Sahil güvenlik, jandarma ve polis kendi sorumluluk alanlarındaki suç ve diğer olaylardan ilgili olanları birbirlerine bildirirler.

(6) Sahil güvenlik, jandarma ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda operasyona katılan birimlerin komuta, sevk ve idaresinin hangi kolluk kuvvetine ait olduğu mülki amir tarafından belirlenir.

(7) Sahil güvenlik gemi ve botları; elzem bir görevin çıkması, söz konusu bölgede bağlama imkânının bulunmaması veya deniz ve hava şartlarının bölgede bağlamayı zorlaştırması hallerinde, denizde meydana gelen bir olayın karada yürütülmesi gereken işlemleri ilgisine göre mülki amir veya Cumhuriyet savcısı talimatıyla ilgili kolluk birimine tutanakla devredebilir. Sahil güvenlik, karada veya denizde yürütmesi gereken ancak imkân ve kabiliyetini aşan hallerde gerektiğinde mülki amirin talimatıyla diğer kollukların imkân ve kabiliyetlerinden faydalanır.
Dış ilişkiler ve uluslararası kolluk kuruluşlarıyla ilişkiler
Madde 70 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı yurtdışında icra edilen faaliyetlere dış ilişkiler uygulama planı kapsamında iştirak eder. Bu plan yıllık olarak hazırlanır, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanır. Planda yer almayan ancak icrasına ihtiyaç duyulan plandışı faaliyetlerin onayı Bakanlıktan ayrıca alınır.
6917
(2) Sahil güvenlik, kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirirken Devletin dış politika esasları çerçevesinde, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülke kolluk makamlarıyla bilgi alışverişinde ve ortak çalışmalarda bulunabilir.

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakan onayıyla uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
ALTINCI KISIM
Denetim, Kadro ve İkmal
Denetim
Madde 71 -
(1) Bakan her kademedeki sahil güvenlik birimini denetler veya Bakan adına bu denetim Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Bu denetim illerde vali ve ilçelerde kaymakamlar tarafından yapılır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanı tüm sahil güvenlik birimlerini kendi görevleri ile ilgili denetler. Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanı adına teftiş ve denetleme yapar. Sahil güvenlik birimleri sıralı amirler tarafından da denetlenir.
Kadro
Madde 72 -
(1) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına esas olan Sahil Güvenlik Komutanlığı fiili personel kadroları, her yıl ilgili yılın merkezi yönetim bütçe kanunu ile onaylanır. Yıl içinde ihtiyaç duyulan kadro değişikliklerinde kadro tavanını aşmamak üzere Bakandan onay alınır.
İkmal
Madde 73 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm birlik ve unsurlarının her türlü ihtiyacının Komutanlık tarafından iç veya dış piyasadan sağlanması esastır. 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı gemi ve botlarıyla hava araçlarının Millî Savunma Bakanlığının tesis ve tersanelerinden yararlanmalarına ilişkin
   2692 sayılı Kanunun 15
   inci maddesi hükmü saklıdır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığı, ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını Bakanlıkça belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, Bakanlık tarafından Millî Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar Bakanlığın güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir. (3) Seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Deniz Kuvvetleri Komutanlığının standartlarına uygun olarak Millî Savunma Bakanlığınca karşılanır.
  
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görevin icra tarzı
Madde 74 -
(1) Sahil güvenlik birimlerinde, emniyet ve asayişle ilgili görev alan personelin resmi kıyafet ile görev yapmaları esastır. Ancak suç ve suçluların gizli olarak takibi, yakalanması ve istihbarat, kaçakçılık ve terörle mücadele hizmetleri için gerek görüldüğünde mülki amirin veya Sahil Güvenlik Komutanının izni ile görevin icap ettirdiği değişik kıyafetle de hizmet yürütülebilir.
6918
(2) Mülki amirin onayı ile görevlendirilecek birimler farklı tertiplenme ile göreve gönderilebilir. Terörle mücadele, istihbarat ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde tek başına veya toplu olarak görevlendirilebilir; görevin gerektirdiği araç, gereç, donanım, iletişim aracı, silah kullanılabilir. Görevin tamamlanmasına kadar görev sahasında kalabilirler.

(3) Sahil güvenlik, jandarma ve polis ile müşterek görev icra edebilir.
Merkezden ve iller arası görevlendirme
Madde 75 -
(1) Kamu düzeni ve güvenliği, kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip etmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını yapmak üzere;

a) Bakanlıkça doğrudan veya ilgili valinin talebi üzerine merkez veya taşra personelinden ekipler görevlendirilebilir.

b) (a) bendi hükmüne uygun olarak bir ilde soruşturması yapılan olayın aydınlatılması, delillerin toplanması, şüphelilerin yakalanması, başka illerde de araştırma ve soruşturma yapılmasını gerektiriyorsa iller arasında ilgili valiliklerce ekipler görevlendirilebilir.

(2) Görevlendirilen ekiplerin kolluk yetkilerini kullanması, sahil güvenlik sorumluluk alanı ile sınırlı değildir. Bu ekipler görev yaptıkları mahallin mülki amirine bilgi vermek zorunda olup görevin ifası sırasında mahallin mülki amirine karşı da sorumludur.
Tahsis
Madde 76 -
(1) Bakanın onayı ile; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.
Emniyet ve asayiş planları
Madde 77 -
(1) Sahil güvenlik birimleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak ve olaylara etkili biçimde müdahale edebilmek amacıyla arama kurtarma ve yardım planı ile deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı hazırlar.

(2) Anayasada öngörülen olağanüstü hallerle ilgili olarak hazırlanacak planlar, mevzuata uygun tarzda ve birinci fıkrada belirtilen planlarla uyumlu olarak hazırlanır.

(3) Planlar, mülki amirin onayı ile yürürlüğe konulur.

(4) Planların birer örneği; mülki amirlikler, sahil güvenlik, jandarma ve polisin ilgili birimlerinde saklanır ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
Arama kurtarma ve yardım planı
Madde 78 -
(1) Arama kurtarma ve yardım planında; öncelikle denizlerde oluşabilecek tsunami, fırtına, hortum başta olmak üzere deprem, yangın ve benzeri afetlerle büyük deniz kazalarında, can ve mal emniyetine yönelik risk analizleri ile alınacak önlemler ve yapılacak yardım esasları belirtilir.
Deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı
Madde 79 -
(1) Deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkileri saklı kalmak kaydıyla, sahil güvenlik teşkilatı açısından denizlerin, limanların, boğazların, stratejik öneme sahip tesislerin, risk derecesi yüksek gemilerin, devlet büyüklerinin ve denizlerde veya denize yakın kıyı kesimlerde icra edilen organizasyonların deniz güvenliği ve deniz emniyetinin sağlanması, kontrol altına alınması, aramaların yapılması, şüphelilerin ve delillerin ele geçirilmesi ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği esaslarını kapsar.
6919
Stratejik hedef planı
Madde 80 -
(1) Sahil güvenlik teşkilatının personel, araç, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerinin ve görevlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının önceden tespiti ve hedeflerinin belirlenmesi için hazırlanan ve beş yıllık bir dönemi kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı stratejik hedef planı Bakan onayı ile yürürlüğe konulur. Bu plan en az iki yılda bir gözden geçirilir
Tebligat
Madde 81 -
(1) Tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mevzuatta belirtilmeyen hiçbir tebligat işlemi sahil güvenliğe görev olarak verilemez ve sahil güvenlik tarafından yerine getirilemez.
Düzenlemeler
Madde 82 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.
Değiştirilen hükümler
Madde 83 -
(1) 28/6/1961 tarihli ve 5/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci paragrafına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak mülki amirin emri ile il ve ilçenin genel güvenlik durumu gözönünde bulundurularak asayiş toplantıları haftanın belirli günlerinde de yapılabilir.”

(2) Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Yönetmelik hükümleri, teşkilatı olan yerlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.”
Teşkilatlanmaya ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar görevlerin ifasında gerekli destek ve yardım mülki amirin emri ile diğer genel kolluk birimlerince yapılır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığının karakol teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar karakol hizmetlerinin ifası için gerekli olan acil ve zorunlu bina, tesis, araç, gereç ve personel ihtiyacı imkânlar ölçüsünde sahil güvenlik taşra teşkilatının bağlı olduğu mülki amir tarafından karşılanır.
Yürürlük
Madde 84 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 85 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul