(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6947
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YURTDIŞI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurtdışında arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yabancı ülkelerde şirket kurmasına, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurtdışında şirket veya ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olmasına, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarının alınıp satılmasına, yurtdışında çalışma büroları açılmasına, harcama yapılmasına, personel çalıştırılmasına, personelin niteliği ve niceliğine, görevlendirilmelerine, görev sürelerine ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Büro yetkilisi: Çalışma bürosunun görev ve faaliyetleri ile sevk ve idaresinden sorumlu yetkili kişileri,

ç) Çalışma bürosu: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurtdışı faaliyetleri için açılmış ofisleri, irtibat bürolarını ve çalışma sahalarını,

d) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

e) Ortaklık: MTA’nın doğrudan veya dolaylı olarak yurtdışı faaliyetleri ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerle kurduğu ortaklığı,

f) Şirket: Yurtdışı faaliyetlerini ve esas sözleşmede belirtilen iş ve işlemleri kurulduğu ülke mevzuatına ve esas sözleşmeye göre yürüten ortaklıkları veya tüzel kişileri,

ifade eder.
6948
İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışı Görev ve Faaliyetler ile Şirket ve Ortaklık Kurulması
Yurtdışı görev ve faaliyetler
Madde 4 -
(1) MTA’nın yurtdışı faaliyetleri şunlardır:

a) Yer bilimleri ile ilgili uygulamalı, temel, bilimsel ve teknolojik yöntemlerle araştırma, inceleme ve arama faaliyetlerini yapmak, jeolojik bilgileri üretmek, arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeleri geliştirmek.

b) Doğal kaynaklar aramak, araştırmak, bulmak ve bulunmasına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek ve/veya işlettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu bilgileri arşivlemek, değerlendirmek.

c) Yurtdışında ikili işbirliklerini geliştirmek için karşılıklı program ve projeler geliştirmek.

ç) Görev alanına giren konular ile ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile proje, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.
Şirket ve ortaklık
Madde 5 -
(1) MTA yurtdışı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşlerini alarak Bakan onayıyla;

a) Yurtdışında ilgili ülkenin mevzuatına göre şirket kurabilir.

b) Kendisi veya kurulan şirket aracılığıyla yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yurtdışında şirket veya ortaklık kurabilir, imtiyazlı ortak olabilir, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerli veya yabancı şirketlere yurtdışında imtiyazlı ortak olabilir, bunlarla ortak proje yürütebilir ve ortak şirket kurabilir.
Şirket kurulması
Madde 6 -
(1) Şirket esas sözleşmesi, sermaye miktarı belirtilmek suretiyle Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakan onayı ile düzenlenir. Sermaye artırımı ve esas sözleşmede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(2) Şirket yönetim kurulu üye sayısı, üyelerin atanması ve görev süreleri ile yönetim kurulu üyelerine ve şirket personeline ücret ödenmesine ilişkin usul ve esaslar şirket esas sözleşmesinde belirtilir. Şirketin; şirket esas sözleşmesinde belirtilen sayıda yönetim kurulu üyeleri Bakan onayı ile atanır. Şirket yönetim kuruluna atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, en az lisans düzeyinde diplomaya ve en az on yıllık iş tecrübesine sahip olmaları şarttır.

(3) Şirketin işleyişi, denetimi, harcamaları ile şirkette çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esasları, tabi olduğu ülke mevzuatı dikkate alınarak şirket yönetim kurulunun kararı ve Bakan onayıyla belirlenir.

(4) Şirket bulunduğu ülke mevzuatı ve esas sözleşmesindeki esaslar dâhilinde faaliyetlerini yürütür. Şirket hukuki, teknik, mali ve idari her türlü faaliyeti içeren aylık faaliyet raporunu MTA’ya sunar. MTA gerekli hallerde şirketin hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadi ve mali durumlarını tespit etmeye yetkilidir.
6949
Ortaklık kurulması ve ortak girişim
Madde 7 -
(1) Ortak olunan şirketin yönetim kurulunda MTA’nın teklifi ve Bakan onayı ile belirlenen en az bir üye bulundurulur.

(2) MTA tarafından Bakan onayı alınmak suretiyle, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile bu Yönetmelik hükümlerine ve bulunduğu ülke mevzuatına ve/veya sözleşmede belirtilen hukuka tabi olarak şirket tarafından ortak girişim yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Büroları ve Personele İlişkin Hususlar
Çalışma büroları
Madde 8 -
(1) Çalışma büroları Bakan onayı ile kurulur. Çalışma bürolarının işleyişi ile çalışma usul ve esasları Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Çalışma bürolarının mal ve hizmet alımlarıyla, yapım işlerinin tedariki Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenir.
Çalışma bürolarında personel görevlendirme
Madde 9 -
(1) Çalışma bürolarında; MTA, biri büro yetkilisi olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirir.

(2) Büro yetkilileri MTA’nın önerisi ve Bakanlık onayı ile iki yılı geçmemek üzere görevlendirilir. Ancak bu süre Bakanlık onayı ile bir yıl daha uzatılabilir. Büro yetkilileri; bilgi birikimleri, tecrübeleri ve temsil kabiliyetleri dikkate alınarak MTA personeli arasından görevlendirilir. Büro yetkilileri, görevli olduğu ülkede yapılan teknik, mali, idari ve hukuki tüm faaliyetlere ilişkin aylık faaliyet raporlarını MTA’ya sunar.

(3) MTA personeli bir defada altı ayı geçmeyecek şekilde çalışma bürolarında geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) Büro yetkilisinin teklifi ve MTA’nın onayı ile çalışma bürolarında sözleşmeli olarak yeteri kadar yerel personel istihdam edilebilir. Yerel personel, yürütecekleri görevin niteliğine göre eğitim durumları ile bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak seçilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde çalışma bürolarında, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden altı ayı geçmeyecek şekilde ilgili mevzuatına göre geçici olarak personel görevlendirilebilir.
Personele ödenecek ücretler ve harcırah
Madde 10 -
(1) MTA personelinden çalışma bürolarında görevlendirilen büro yetkilisi ile diğer personele sadece resmi gidiş ve dönüşleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ödenir.

(2) MTA personelinden çalışma bürolarında görevlendirilen büro yetkilisi ve diğer personele; buralardaki görevleri süresince kadro dereceleri, görevlendirildikleri ülkenin ekonomik ve sosyal şartları ile çalışma bürosunun bulunduğu şehrin hayat standartları gözönünde bulundurularak büro yetkilisi için günlük net 140 ABD Dolarını, diğer personel için ise günlük net 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla Bakan tarafından belirlenen tutarda ücret ödenir.
6950
(3) Çalışma bürolarında istihdam edilen yerel personele, yürüttükleri görevler, eğitim durumları ve yabancı dil bilgileri gözönünde bulundurularak büro yetkilisinin teklifi ve MTA’nın onayı ile aylık 1.500 ABD Dolarını geçmemek üzere ücret ödenir.

(4) Çalışma bürosunda çalışan personele yapılacak ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından içinde bulunulan yıl için açıklanan ilk Dolar/Euro paritesi dikkate alınmak suretiyle Euro olarak da yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödenek, Harcamalar, Sermaye İşlemleri ve Son Hükümler
Ödenek ve harcamalar
Madde 11 -
(1) MTA’nın yurtdışı faaliyetleri için tahsis edilen ödenekler 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kullanılır. Her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınırlar ve oranlarda, MTA için belirlenen tutarda, yurtdışında çalışma bürolarında harcama işlemi gerçekleştiren mutemetlere avans verilebilir. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte avanslar için belirlenen süre yüzseksen gün olarak uygulanır.
Ancak, verilen avans her halükarda yılsonunda kapatılır. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra yüzseksen günlük sürenin bitimini beklemeden son harcama tarihini takiben en kısa sürede ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.

(2) Yurtdışında çalışma bürolarınca yapılan harcamalar hakkında 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde ilgili ülkenin mevzuatına göre düzenlenmiş fatura, fiş, harcama küpürü ve benzeri kanıtlayıcı belgeler alınarak harcamalar belgelendirilir. Bu tür belgelerin temin edilememesi durumunda harcamayı kanıtlayıcı yazı alınır. Bunun da mümkün olmaması halinde çalışma bürolarında görevli personel arasından belirlenen en az iki kişi marifetiyle harcama bir tutanakla tespit edilir. Harcamalara ilişkin hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.
Sermaye işlemleri
Madde 12 -
(1) Şirket yurtdışı faaliyetleri süresince, nominal sermaye tutarına kadar nakit parayı yurtdışında bulundurmaya yetkilidir.

(2) Şirket ve ortaklıkların elde edecekleri ticari kazançlardan kâr payı olarak hisselerine isabet eden meblağları, gerektiğinde şirket veya ortaklığın yapacağı arama ve araştırma faaliyetlerine ve ticaretine kaynak oluşturmak amacıyla yurtdışında tutmalarına ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilir.
Yürürlük
Madde 13 -
(1) Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul