En son güncellemeler 13 Eylül 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünde
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu, 20/2/2008 tarihli ve
   5737
   sayılı Vakıflar Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde, alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük teşkilatı: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) (Değişik:RG-28/3/2017-30021) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılan sınavı,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere,
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenen süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) Kanun:
   5737
   sayılı Vakıflar Kanununu,

ı) Personel: Genel Müdürlük teşkilatında
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan (Mülga ibare:RG-28/3/2017-30021) (…) sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi olan kadrolar hizmet gruplarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür, Şube Müdürü, Saymanlık Müdürü.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı,

2) Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Musahhih,

2) Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı,

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Arşiv Memuru, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mimar, Mühendis, Avukat, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Arkeolog, Biyolog, Fen Memuru, Tekniker, Teknisyen, Mütercim, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Programcı, Veteriner Hekim, Hemşire, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, (Ek ibare:RG-28/3/2017-30021) Sosyolog, Laborant, Teknik Ressam, Desinatör, Restoratör, Kameraman.
Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara atanacaklarda aranacak genel şartlar
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) (Değişik:RG-28/3/2017-30021) Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

b)
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68
   inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az iki yıl Genel Müdürlük kadrolarında çalışmış olmak.
  
Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür, Şube Müdürü ve Saymanlık Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mimar, Mühendis, Arkeolog, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Matematikçi, Kitap Pataloğu, Musahhih, Programcı, Çözümleyici, Kütüphaneci, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Tekniker, Teknisyen, Fizikçi, (Ek ibare:RG-28/3/2017-30021) Sosyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur veya Fen Memuru kadrolarından birinde çalışmış olmak,

3) Genel Müdürlük Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığında görev yapacak Müdürler ile Bölge Müdürlüklerinde Sanat Eserleri ve Yapı İşlerinden sorumlu Şube Müdürleri için; Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadrolarından birinde görev yapmak,

b) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı ve Araştırmacı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Genel İdare Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda en az beş yıl görev yapmak,

ç) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Arkeoloji-Sanat Tarihi veya Sanat Tarihi lisans programlarından mezun olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların Fizik, Matematik ve İstatistik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcısı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak,

e) Musahhih kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih lisans programlarından mezun olmak,

f) Ayniyat Saymanı veya Teberrukat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Arşiv Memuru, Ambar Memuru veya Teknisyen kadrolarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

g) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya konuyla ilgili eğitim aldığını belgelendirmek,

ğ) Arşiv Memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak,

h) Memur ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az dört yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

j) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı ve Aşçı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

k) Bekçi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda; (Değişik ibare:RG-28/3/2017-30021) unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Arkeolog, Biyolog, Diyetisyen, Fizikçi, Çocuk Gelişimcisi (Ek ibare:RG-28/3/2017-30021) , Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini gösteren mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurstan alacağı sertifikaya sahip olmak,

ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak,

d) Kitap Pataloğu kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Biyoloji, Kimya, Geleneksel Türk El Sanatları, Sanat Tarihi, Restorasyon veya Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünden mezun olmak,

e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Filoloji, Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Yabancı Dil Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

f) Veteriner Hekim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak,

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

ğ) Teknisyen, Teknik Ressam, Desinatör, Restoratör, Fen Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Sağlıkla ilgili bir birimde staj yaptığına dair belgeye sahip olmak,

i) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fotoğraf, Fotoğrafçılık veya Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programlarından birinden mezun olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar
Duyuru ve başvuru
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-28/3/2017-30021) ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce, yazılı sınavın yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlgili birimler yapılan başvuruları en geç üç iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler.

(3) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(6) Başvuruda bulunanlar listelerin internet sitesinden ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

(7) Aday memur statüsünde bulunan personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramazlar.
Yazılı sınav
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az (Değişik ibare:RG-28/3/2017-30021) altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. (Mülga cümle:RG-28/3/2017-30021) (…)

(3) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca bu kişiler hakkında
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
  
Sözlü sınav
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) (Değişik ibare:RG-28/3/2017-30021) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava ilişkin duyuru yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde yapılır.

(3) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularında sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıklar esas alınarak Sınav Kurulu tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017)
(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik cümle:RG-28/3/2017-30021) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde duyuruda belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Başarı puanlarında eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
Madde 13 -
(1) Atanmaya hak kazanan personel, il tercihleri yaptırılmaması durumunda başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, tercih yaptırılması durumunda ise tercihlerin tamamlanmasını müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içerisinde atanır.

(2) Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen ilanda belirtilen yerlerden birisine atanabilir. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değişikliği suretiyle atanma
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2017) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/3/2017-30021)
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına katılacaklardan kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranamaz.

(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan şartlar unvan değişikliği sınavı sonunda yapılacak atamalar için de uygulanır.

(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.
Sınav Kurulu ve görevleri
Madde 15 -
(1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve görevlendirilecek üç üye olmak üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından Sınav Kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav Kurulu başkan ve üyelerinden herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamayacakların yerine görevlendirilmek üzere yeteri kadar yedek üye belirlenir. 

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyelerden biri iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; başvuruların değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve belgelerin saklanması
Madde 16 -
(1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden ilan edilir.

(2) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 17 -
(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonucunun internet sitesinden ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on beş gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasında geçişler
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Genel Müdürlükte görev yapan personelin, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması kaydıyla, bulundukları unvanla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere sınav yapılmaksızın atanmaları mümkündür.

b) Genel Müdürlüğümüzde Avukat kadrolarında görev yapan personelin Hukuk Müşaviri kadrolarına atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara veya bu unvanların bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Genel Müdürlükte belli bir süre çalışmış olma şartı dışındaki tüm şartlar aranır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 19 -
(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Engellilerin sınavı
Madde 21 -
(1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
   657
   sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 23 -
(1) 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim şartı
Geçici Madde 1 -
(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
Madde 24 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  28/2/2015

  29281

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  28/3/2017

  30021

  2

     

  3

     

   

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul