(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil edilmiş üstün başarıları ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kişi veya kişilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı tarafından TBMM Onur Ödülü verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesi ve 1/12/2011 tarihli ve6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 10.11.2020)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: TBMM Başkanını,

b) (Ek:RG-10/11/2020-31300)(1) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu,

c) Kurul Başkanı: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanını,

ifade eder.
Ödül
Madde 4 - Yönt. (RG: 10.11.2020)
(1) TBMM Onur Ödülü; (Mülga ibare:RG-10/11/2020-31300)(…) berat ve heykelden oluşur.

(2) Berat ve heykel, TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca hazırlatılır, berat Başkan tarafından imzalanır. (Mülga cümle:RG-10/11/2020-31300)(…)
Ödül ile ilgili esaslar
Madde 5 - Yönt. (RG: 10.11.2020)(Değişik:RG-10/11/2020-31300)
(1) TBMM Onur Ödülü Kurul tarafından belirlenen tarihte verilir. Onur Ödülü takvimi gerektiğinde Başkan tarafından ayrıca belirlenebilir.

(2) TBMM Onur Ödülü verilen yıllarda en fazla 2 kişiye TBMM Onur Ödülü verilebilir.

(3) TBMM Onur Ödülüne layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine berat ve heykel verilir.

(4) Daha önce TBMM Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemez. Ancak, üçüncü fıkrada belirtilen ortak çalışmada bulunulması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(5) TBMM Onur Ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül; kanunî mirasçısına verilir. Ödül sahibinin kanunî mirasçısının olmaması veya bulunamaması halinde, ödülün ne şekilde verileceği Kurul tarafından belirlenir.
Değerlendirme Komisyonu
Madde 6 - Yönt. (RG: 10.11.2020)
(1) (Değişik:RG-10/11/2020-31300) Değerlendirme Komisyonu; Kurul Başkanı başkanlığında Kurul üyeleri ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterinden oluşur.

(2) Değerlendirme Komisyonu, Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağırılır, oyçokluğu ile karar alır.

(3) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yürütülür.
Aday belirlenmesi ve adayın onaylanması
Madde 7 -
(1) TBMM Onur Ödülüne kişi ve kurumlarca aday gösterilemez.

(2) TBMM Onur Ödülü adaylarının belirlenmesinde adayın elde ettiği tescil edilmiş başarıları veya eserleri, topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş olması koşulları aranır. Değerlendirme Komisyonunca belirlenen bu koşullara uygun aday veya adaylar Başkanın onayına sunulur.

(3) Başkan, kendisine sunulan adaylar arasında belirleme yaparken ilgili dalda uzman görüşüne başvurabilir.

(4) Başkan tarafından onaylanan aday, Kurul Başkanı tarafından ilan edilir.

(5) Başkan, Değerlendirme Komisyonunca onayına sunulan adaylar arasından hiçbirini ödüle layık görmez ise o yıl TBMM Onur Ödülü verilmez.

(6) Vefat etmiş kişiler TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler.

(7) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenler, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler.

(8) Değerlendirme Komisyonunca belirlenen adayın, aday gösterildiği eser ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödülü almış olması; daha önce TBMM Onur Ödülüne aday gösterildiği halde ödüle layık görülmemiş olması TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenmesine engel teşkil etmez.

(9) Adaylık sürecinde değerlendirilen adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulur.
Ödül töreni
Madde 8 -
(1) TBMM Onur Ödülü, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca uygun görülen usul çerçevesinde Başkanın onayı ile belirlenecek yer ve tarihte, Başkan veya Başkanvekili tarafından verilir. Ödül töreni Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenir.
Ödülün geri alınması
Madde 9 - Yönt. (RG: 10.11.2020)
(1) Ödül aldıktan sonra bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (Değişik ibare:RG-10/11/2020-31300) yedinci fıkrasında sayılı suçlardan birinden hüküm giyenlerin ödülleri geri alınır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
(1) 10/11/2020 tarihli ve 31300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

            9/4/2015

               29321

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  10/11/2020

  31300

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul