TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İstatistik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 16.02.2021)(Değişik:RG-16/2/2021-31397)
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 16.02.2021), Yönt. (RG: 05.01.2017)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt görev grubu: Görev grubu içinde aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

c) Aynı düzey görev: Kurumun hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

ç) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

d) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde belirtilen unvanları,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

g) (Değişik:RG-5/1/2017-29939) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan sınavı,

ğ) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Hizmet birimi: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 ve 604 üncü maddelerinde belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

h) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarını,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

j) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

k) Unvan: Bu Yönetmelikte sayılan unvanları,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) (Değişik:RG-5/1/2017-29939) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,

n) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
Madde 5 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür, (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) İstatistik Grup Müdürü.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı.

2) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Dağıtıcı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, (Ek ibare:RG-16/2/2021-31397) Diyetisyen, Sosyolog, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Avukat, Veteriner Hekim.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
Madde 6 - Yönt. (RG: 16.02.2021), Yönt. (RG: 05.01.2017)
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Görevde yükselme suretiyle atanacak personele yönelik olarak ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

c) (Değişik:RG-5/1/2017-29939) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür, (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) İstatistik Grup Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, APK Uzmanı, Araştırmacı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda ve unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

c) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ç) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru ve Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

4) Şoför kadrosu için en az beş yıllık (Ek ibare:RG-16/2/2021-31397) ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
Madde 8 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, (Ek ibare:RG-16/2/2021-31397) Diyetisyen, Sosyolog, Kütüphaneci, Veteriner Hekim kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/eYDS) (A) düzeyinde başarılı olmak veya bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Duyuru ve başvuru
Madde 9 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az 45 gün önce Kurum internet/intranet sitesinde duyurulur.

(3) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(5) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(6) Birimler yapılan başvuruları, son başvuru tarihini izleyen iki iş günü içinde (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) Personel Daire Başkanlığına gönderirler. (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) Personel Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel listesi Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir.
Yazılı sınav
Madde 10 - Yönt. (RG: 16.02.2021), Yönt. (RG: 05.01.2017)(Değişik:RG-16/2/2021-31397)
(1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir.

(2) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sözlü sınav
Madde 11 - Yönt. (RG: 05.01.2017) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/1/2017-29939)
(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
Madde 12 - Yönt. (RG: 05.01.2017)
(1) (Değişik:RG-5/1/2017-29939) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurum internet/intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumun ihtiyaç duyması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma (Değişik başlık:RG-16/2/2021-31397)
Madde 13 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre (Ek ibare:RG-16/2/2021-31397) 30 gün içerisinde atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralanmasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Kurum tarafından belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.
Unvan değişikliğine ilişkin özel usul ve esaslar (Değişik başlık:RG-16/2/2021-31397)
Madde 14 - Yönt. (RG: 16.02.2021), Yönt. (RG: 05.01.2017)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/1/2017-29939)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Mülga cümle:RG-16/2/2021-31397)

(3) (Mülga:RG-16/2/2021-31397)

(4) (Mülga:RG-16/2/2021-31397)

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
Madde 15 - Yönt. (RG: 16.02.2021)(Değişik:RG-16/2/2021-31397)
(1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Daire Başkanı, Eğitim Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, İstatistik Grup Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya İstatistik Grup Müdürlerinden olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görev ve yetkileri
Madde 16 - Yönt. (RG: 16.02.2021)(Değişik:RG-16/2/2021-31397)
(1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Yazılı sınavların geçersiz sayılması
Madde 17 -
(1) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirleyici işaret koyanların, kendi yerine sınava başkasını soktuğu tutanakla tespit edilenlerin, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında idari ve yasal işlem uygulanır.

(2) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi halinde sınavlar iptal edilir ve altı ay içerisinde yenilenir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyi geçmemek üzere birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 17/A - Yönt. (RG: 16.02.2021)(Ek:RG-16/2/2021-31397)
(1) Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sınavı düzenleyen birime yapılır. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sınav belgelerinin saklanması
Madde 18 - Yönt. (RG: 16.02.2021)(Değişik:RG-16/2/2021-31397)
(1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; Eğitim Daire Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Naklen atama
Madde 19 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) öğrenim ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.

(2) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görev grupları arasında geçişler
Madde 20 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) öğrenim, sertifika ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

d) (Değişik:RG-16/2/2021-31397) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımaları kaydıyla öğrenimle ihraz edilen görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.
Kazanılmış hakların saklılığı
Madde 21 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 22 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) (Mülga:RG-16/2/2021-31397)
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 23 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Engellilerin sınavı
Madde 24 -
(1) Kurum, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumuna uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 25 -
(1) 3/6/2006 tarihli ve 26187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim şartı istisnası
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 16.02.2021)
(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle (Değişik ibare:RG-16/2/2021-31397) iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
Madde 26 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  8/5/2015

  29349

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  5/1/2017

  29939

  2

  16/2/2021

  31397

  3

     

   

  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul