MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik,657sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1935 tarihli ve2804sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerini,

ç) Genel Müdür: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

e) Genel Müdürlük teşkilatı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

f) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

ğ) (Değişik:RG-6/4/2018-30383) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) (Değişik:RG-6/4/2018-30383) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görev grupları
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, Eğitim Uzmanı,

2) Müze Araştırmacısı.

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis.

d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

f) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci,

2) Memur, Sekreter, Şoför, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Çocuk Eğitimcisi, Harita Çizimcisi, Obzerver, Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

g) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biolog, Jeolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kütüphaneci, Arkeolog, Paleontolog, Programcı, Tekniker, Prospektör, Teknisyen, Ressam, Hemşire.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
Madde 6 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) (Değişik:RG-6/4/2018-30383) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
Madde 7 - Yönt. (RG: 06.04.2018)(Değişik:RG-6/4/2018-30383)
(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Fizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı kadrolarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Kreş işlerini yürüten şube müdürü kadrosuna atanabilmek için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak,

b) Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

3) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın (d), (e), (f) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c), (f) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın (d), (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

e) Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) Uzman (GİH) veya Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az on yıl çalışmış olmak,

g) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, Latin Dili ve Edebiyatı bölüm ve/veya anabilim dallarının birinden mezun olmak,

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim alanlarından mezun olduktan sonra Genel Müdürlük teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin jeoloji, jeofizik, petrol, maden, metalurji, kimya veya makina bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

i) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

j) Memur, Sekreter, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

k) Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
Madde 8 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) (Değişik:RG-6/4/2018-30383) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
Madde 9 -
(1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Biolog, Jeolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Arkeolog, Paleontolog, Tekniker, Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Prospektör, Teknisyen, Ressam, Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, meslek yüksekokullarının veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
Duyuru
Madde 10 -
(1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az 30 gün önce personele Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur.
Başvuru
Madde 11 -
(1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar ile diğer kurumların personeli başvuru yapamazlar.
Yazılı sınav
Madde 12 - Yönt. (RG: 06.04.2018)(Değişik:RG-6/4/2018-30383)
(1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınava katılabilmek için yazılı sınavda en az altmış puan almak gerekir.
Sözlü sınav
Madde 13 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) (Değişik ibare:RG-6/4/2018-30383) Yazılı sınavlarda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
Madde 14 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) (Değişik:RG-6/4/2018-30383) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı ve tercihler esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) (Değişik ibare:RG-6/4/2018-30383) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınav Kurulu ve görevleri
Madde 15 -
(1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav belgelerinin saklanması
Madde 16 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

(2) (Ek:RG-6/4/2018-30383) Dava konusu olan sınavlarda, sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 17 -
(1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
Madde 18 -
(1) (Değişik ibare:RG-6/4/2018-30383) Sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Atama(1)
Madde 19 - Yönt. (RG: 06.04.2018)
(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakiben üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre (Değişik ibare:RG-6/4/2018-30383) Genel Müdürlükçe belirlenmiş bulunması halinde, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) (Değişik ibare:RG-6/4/2018-30383) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, aynı düzey görevlere veya alt görevlere sınava tabi tutulmaksızın atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitiren personelin atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları mümkündür.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kurum dışından yapılacak atamalar
Madde 21 -
(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları kazanmış olanlar, Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen atanılacak görevle ilgili öğrenim, sertifika, yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belge şartlarını taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 22 -
(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılan ilk atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış haklar
Madde 23 -
(1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Engellilerin sınavı
Madde 24 -
(1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte sayılan kadro unvanlarına ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumuna uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 26 -
(1) 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim durumunun istisnası
Geçici Madde 1 -
(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.
(1) 6/4/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin ‘’ Görevde yükselme suretiyle atama’’ olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  11/6/2015

  29383

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  6/4/2018

  30383

  2

     

  3

     

   

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul