İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı İngilizce Hazırlık sınıfında önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi ve öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi (Değişik ibare:RG-28/11/2018-30609)  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yürütülen öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil (%30 İngilizce) olan programlarda ve zorunlu veya öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 49 uncu maddeleri, 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,

b) Önlisans: Hazırlık Sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

c) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Dersler, Muafiyet, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bölüm derslerini etkin bir şekilde izleyebilecek  becerilerini kazandırmaktır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE  6  – (1) Hazırlık Sınıfının  öğretim dili  İngilizcedir.

Öğrenci

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenci; Üniversitenin önlisans-lisans, zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında uygulanan programlara yerleşerek, kaydını yaptıran ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarısız olan veya ÖSYM tarafından yapılan ulusal veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan belgesi olmayanlar ile İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına katılmamış öğrencileri kapsar.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi bulunan bir programa kaydolan, yapılan  İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına  katılmamış, katıldığı halde bu sınavda başarısız olmuş veya muafiyet koşullarını sağlayamamış öğrenciler hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine başlarlar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara kaydolacak öğrenciler,  Üniversiteye kayıt yaptırırken İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek istediklerini yazılı olarak bildirirler.

(3) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi görecekleri seviyelerin belirlenmesi için akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit  Sınavına katılırlar.

(4) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan öğrenciler  güz yarıyılında  Üniversite akademik takviminde öngörülen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde İngilizce hazırlık eğitiminden vazgeçtiklerini dilekçe ile talep ettikleri takdirde, bölümlerinde ders kaydı yaptırabilirler. Kayıt yenileme-ders kaydı için belirlenen süreyi geçirdikleri takdirde bir yıl İngilizce hazırlık programında eğitim-öğretim görmek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde, gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Öğrenim süresi

MADDE 9 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçirilen süre diploma programının öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresi en az iki, en fazla dört yarıyıl olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı iki yarıyıldır.

(3) İngilizce hazırlık sınıfı iki yarıyıldan ibarettir. Bir yarıyıl sınavlar hariç 14 hafta (70 iş günü)’dan az olamaz. Öğrencinin alacağı ders saati yükü haftada en az 20 saatten, bir yarıyılda 260 saatten az olamaz.

(4) İngilizce Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(5) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında muaf olanlar ile İngilizce Hazırlık Sınıfına  devam edip yıl sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarılı olan öğrenciler, tamamen veya kısmen İngilizce dille öğretim yapılan  önlisans, lisans öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(6) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfının birinci yılı sonunda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına  en çok iki yarıyıl daha devam ederek ya da  İngilizce bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yıl  sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı  programa devam edebilir.

(7) İngilizce Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile  ilişiği kesilir.  İlişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca; bu öğrenciler, kayıtlı olduğu Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Merkezi olarak yerleştirilebilir.

(8) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfının süresi bir yıldır. Bu İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve yerleştikleri bölüm/programda öğrenimlerine devam ederler.

Yeterlik ve seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversitede İngilizce Yeterlik Sınavı her akademik yıl başında yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde alanlar yerleştikleri bölüm/programlarda öğrenime başlarlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı bu Yönetmeliğin 5 inci  maddesindeki esaslara göre yapılır.

İngilizce muafiyet

MADDE 11 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için  öğrencilerin aşağıdaki koşullardan birini sağlamış olması gerekir:

a) İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 60 puan ve üzerinde almış olanlar,

b) (Değişik:RG-31/5/2020-31141)(1) ÖSYM tarafından yapılan ulusal İngilizce Yeterlik Sınavlarından YDS (KPDS-ÜDS)’den en az 60 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olanlar,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizce dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

ç) Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece İngilizce verildiği bir programda tamamlamış olanlar,

d) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl İngilizce Hazırlık programında öğrenim gören  ve başarılı olanlar.

Yatay veya dikey geçişle yerleşen öğrenciler

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara:

a) Merkezi yerleştirme puanı ile geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması, Hazırlık Sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda ise, yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.

b) Genel not ortalaması ile yatay geçişte zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olmayan yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin İngilizce  yeterlik/muafiyet  koşullarını sağlaması gerekir.  Aksi takdirde yatay geçiş yapamaz.

c) Dikey geçiş ile kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim yapılan programlara yerleşen öğrencilerin, Üniversitenin  yapacağı İngilizce yeterlik/ muafiyet koşullarını sağlamaları gerekir. Aksi takdirde  İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Düzey belirleme

MADDE 13 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uygun kurlardan birinde  eğitim-öğretime başlarlar.

Devam zorunluluğu ve ilişik kesme

MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri her yarıyıl içinde almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Mazeretleri ne olursa olsun kişisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, her yarıyıl için toplam ders saatinin % 20 sini geçen öğrenciler yıl sonu İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavına girme hakkını yitirirler. Bu öğrenciler izleyen akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında da başarısız oldukları takdirde İngilizce Hazırlık Sınıfını tekrarlarlar.

(3) İkinci öğretim yılında da her yarıyıl almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az  %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavına alınmazlar, bunların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyup devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler  bölüm derslerine başlarlar.

Dersler, sınavlar ve değerlendirmeler

MADDE 15 – (1) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimi,  “A”, “B” ve “C” kurlarına göre belirlenen haftalık ders saatlerine göre yürütülür.

(2) Akademik yıl başarı notu; ara sınav notları (midterm), kısa sınav notları (quiz) ve ödev notları dikkate alınarak belirlenir. Bu notların ağırlıkları, eğitim-öğretim yılı başında, (Değişik ibare:RG-28/11/2018-30609)  Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavına girerler. Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Sınıfındaki genel başarı notu; akademik yıl başarı notunun %40’ı, İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavının %60’ının toplanması ile hesaplanır.

(4) 1 (bir) yıl boyunca İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim gören ancak yıl sonunda yapılan İngilizce Hazırlık Bitirme Sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılının başındaki İngilizce yeterlik/bütünleme sınavına girerler. Bu sınava devamsızlıktan kalan öğrenciler de girebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 16- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat  hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 18 – (1) 11/10/2002 tarihli ve 24903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

_________________

(1) Bu değişiklik 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2015

29426

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/11/2018

30609

2.       

31/5/2020 

31141 

 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul