En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Yönt. (RG: 25.03.2020) md: 3, 11, 12, 15, Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 25.03.2020)
SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş Hükümleri
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve tarafların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen eksperlik faaliyetine ilişkin atama ile iş kabul ve ücret esaslarının belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, sigorta eksperinin sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 - Yönt. (RG: 25.03.2020)
(1) Bu Yönetmelikte yer alan,

a) EKSİST: (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça usul ve esasları belirlenen Eksper Atama ve Takip Sistemini,

b) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Eksperleri İcra Komitesini,

c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

ç) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

d) (Değişik:RG-25/3/2020-31079) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

e) Rapor: İçeriği, eksperlik dallarına göre ve sigorta sözleşmesi hükümleri göz önünde tutularak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak İcra Komitesince belirlenen ve (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça onaylanan tek tip ekspertiz raporunu,

f) Sigorta eksperi: Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde tanımı yapılan sigorta eksperlerini,

g) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ğ) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

h) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Uzaktan ekspertiz: Levha’ya kayıtlı sigorta eksperlerince yapılacak; çerçevesi, usul ve esasları İcra Komitesi tarafından önerilen ve Bakanlıkça onaylanan ekspertizi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Atamaya, İş Kabulüne ve Ücrete İlişkin Hükümler
İhbar
Madde 4 -
(1) Motorlu araç sigortalarında, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişiler tarafından hasar ihbarlarının sigorta şirketine yapılması gerekir.

(2) Sigorta şirketleri, hasar ihbarlarının alınmasından itibaren en geç 1 iş günü içinde hasar dosyasını şirket nezdinde açar ve dosya bilgisini (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça belirlenecek şablona uygun olarak ilgili sigorta poliçeleriyle irtibatını kurmak suretiyle Merkeze iletir.
Atama
Madde 5 -
(1) Sigorta eksperi, sigortacı, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanabilir.

(2) (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlık, eksper atamalarının güvenli ve bizatihi ilgili kişi tarafından yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Sigorta şirketi tarafından atama
Madde 6 -
(1) Sigorta şirketi, motorlu araç sigortalarında ihbarın alınmasından itibaren en fazla 1 iş günü içinde ilgili dosya için eksper atanıp atanmayacağına ilişkin bilgiyi 4 üncü maddedeki usule göre Merkeze iletir, varsa eksper atama bilgisi EKSİST’e girer.

(2) Sigorta şirketince atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksper raporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak eksper ataması yapılır.
Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atama
Madde 7 -
(1) Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından, her aşamada eksper atanabilir.

(2) Sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksper tarafından yapılan tespitlere, 3 iş günü içinde sigorta şirketi tarafından itiraz edilebilir. İtiraz süresi, eksper raporunun EKSİST’e girişine ilişkin olarak muhataba yapılan bildirimle başlar. İtiraz halinde, sigorta şirketi tarafından atanan ekspere ilişkin bilgiler EKSİST’e girilir.

(3) Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerinde sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin de eksper tayin edebileceği bilgisine yer vermek zorundadır.
Hakem eksper ataması
Madde 8 -
(1) Motorlu araç sigortalarında, eksper raporlarının EKSİST’e girişine ilişkin bildirim yapılmasından itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebi halinde hakem eksper atanır.

(2) Hakem eksper ataması, en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olan sigorta eksperleri arasından, (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça belirlenecek bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak EKSİST üzerinden tesadüfi olarak yapılacaktır.

(3) Hakem eksper, atama tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde dosya üzerinden inceleme yaparak raporunu hazırlar.

(4) Hakem eksper tarafından düzenlenecek olan rapor, nihai rapor olarak kabul edilecektir.
İş kabulü
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde EKSİST üzerinden atama bildirimini alan eksper, kendisine teklif edilen işi kabul edip etmediğini en geç 1 iş günü içinde EKSİST üzerinden bildirmediği takdirde işi kabul etmiş sayılır.

(2) Eksperin işi kabul etmemesi halinde, iş kabul edilene kadar ilk atama usulüne göre yeniden atama yapılır.

(3) Eksperler, Kanunun 22 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında düzenlenen iş kabul esaslarına uygun hareket etmek zorundadır.
Zorunlu sigortalarda iş kabulü
Madde 10 -
(1) Zorunlu sigortalarda, (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.

(2) (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlık, iş tayininin adil dağılımı için gerekli tedbirleri alır.
Ücret
Madde 11 - Yönt. (RG: 25.03.2020)
(1) (Mülga ibare:RG-25/3/2020-31079) (…) ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(2) 6 ncı madde uyarınca atanan eksperin/eksperlerin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(3) 6 ncı madde uyarınca sigorta şirketi tarafından süresinde eksper ataması yapılmaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, atamayı yapan tarafça ödenir.

(5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre atanan eksperin ücreti, sigorta şirketi tarafından ödenir.

(6) Hakem eksperin ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesine göre atamayı talep eden tarafça ödenir.

(7) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.

(8) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

(9) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır.

(10) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.

(11) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.

(12) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.

(13) (Ek:RG-25/3/2020-31079) Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.
Taban ekspertiz ücret tarifesi
Madde 12 - Yönt. (RG: 25.03.2020)
(1) (Değişik:RG-25/3/2020-31079) Uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifeleri Ek-1 ve Ek-2 ile belirlenmiştir.

(2) Taban ekspertiz ücret tarifesi, (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.

(3) (Mülga:RG-25/3/2020-31079) (…)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Onarım servislerinin değerlendirilmesi
Madde 13 -
(1) Onarım servislerinin değerlendirilmesi, (Değişik ibare:RG-25/3/2020-31079) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde ilgili branşta ruhsat sahibi olan eksperler tarafından yapılabilir.
Tüketici fiyatları endeksi hesaplaması
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 25.03.2020) (Ek:RG-25/3/2020-31079)
(1) EK-1 ve EK-2’de yer alan tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için, tüketici fiyatları endeksindeki değişim, söz konusu tarifelerin yayımlandığı tarihten o yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanır.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - Yönt. (RG: 25.03.2020) (Değişik:RG-25/3/2020-31079)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  25/8/2015

  25/8/2015

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  25/3/2020

  31079

  2.       

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/03/2020
  EK-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/03/2020
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul