En son güncellemeler 5 Haziran 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 29.12.2017)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Etüt: Yer seçimi öncesinde Bakanlık tarafından yapılan yer seçimi etüdünü,

c) Eşik analizi: Organize sanayi bölgesi kurulabilecek alan/alanların belirlenmesi amacıyla, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizi,

ç) İhtisas OSB: Aynı sanayi işkolunda ve bu işkoluna dahil alt sanayi gruplarında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,

d) Komisyon: Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin oluşturduğu yer seçimi komisyonunu,

e) OSB: Organize sanayi bölgesini,

f) OSB bilgilendirme raporu: OSB kurulmak istenilen yerleşim birimi hakkındaki genel bilgileri, OSB kurulmasına ilişkin gerekçeleri belirten ve içeriği Bakanlıkça belirlenen raporu,

g) Öneri alan: OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı,

ğ) Özel OSB:4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen OSB’yi,

h) (Ek:RG-29/12/2017-30285) Yatırımcı ön talep formu: İçeriği Bakanlıkça belirlenen ve Ek-2’de örneği verilen formu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi Talebi ve Etüt Safhası
Yer seçimi talebi ve Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirme
Madde 5 - Yönt. (RG: 29.12.2017)(Değişik: RG-29/12/2017-30285)
(1) OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce, yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB bilgilendirme raporunun hazırlanarak valilik uygun görüşü ile birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılır.

(2) Yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda söz konusu alan için;

a) İl özel idaresinin,

b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili belediye/belediyelerin,

olumlu görüşünün alınması, sayısal koordinatların belirlenmesi ve havadan görüntülerin alınması gerekir.

(3) Yeni bir OSB ya da ilave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekir.

(4) Aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’ler için de üçüncü fıkradaki oranlar aranır.

(5) Yatırımcı ön talep formlarının değerlendirilmesi sonucunda, yatırımcı potansiyeli dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülen OSB’ler ile özel OSB taleplerinde üçüncü fıkradaki oran aranmaz.
Etüt çalışmalarının başlatılması
Madde 6 -
(1) Yer seçimi talebinin Bakanlıkça yapılan ön değerlendirmesinden sonra 5 inci maddedeki şartların sağlanması halinde etüt çalışmaları başlatılır.

(2) Bakanlıkça belirtilen iş ve işlemler, yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından valilik kanalıyla yürütülür.
Etüt çalışmalarında kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların sorumluluğu
Madde 7 -
(1) Etüt, Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Etüdü yapılacak OSB hakkında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve haritalar, Bakanlığın başvurusu üzerine ilgili kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin edilir.

(3) Etüdün hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak haritaların temini, harita çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini gibi masraflar, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar; özel OSB’lerde ise özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından karşılanır.

(4) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında görüş, ek bilgi, belge veya araştırmayı ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
Etüt raporunun bölümleri
Madde 8 -
(1) Etüt raporu, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

a) I. Giriş.

b) II. Eşik analizleri.

c) III. Alan/alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi.

ç) IV. Alan/alanların özellikleri.

d) V. Sonuç ve öneriler.

e) Kaynaklar.

f) Ekler.
Giriş
Madde 9 -
(1) Yer seçimi talep yazısı içeriği ile etüdü hazırlanan il/ilçenin coğrafi, sosyal, ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında bilgileri içerir.
Eşik analizleri
Madde 10 -
(1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatlarının tasarrufu altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.

(2) Bu haritalar ilgili valilik, kaymakamlık, belediye ya da diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilir.
Alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi
Madde 11 -
(1) 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında, hiçbir kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan yapılaşmaya elverişli olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan alanlar, Bakanlık tarafından gerekli görülen tüm incelemeler sonucunda OSB kurulabilecek alan/alanlar olarak belirlenir.

(2) Belirlenen alan/alanların sınırları, 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasına ve ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral pafta suretine işlenir.

(3)4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26 ncı maddesine göre özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen ve mülkiyeti kendisinde bulunan Özel OSB yeri olarak önerilen alanın uygunluğu hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Alan/alanların özellikleri
Madde 12 -
(1) Alan/alanların özellikleri;

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

ç) Büyüklüğü,

d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,

e) Mülkiyet durumu,

f) Kadastro durumu,

g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,

ğ) Varsa çevre düzeni planına göre durumu,

h) Mevcut arazi kullanım durumu,

ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,

i) Eğimi ve yönü,

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

m) Atık su ve yağmur suyu deşarj ortamı,

n) Hâkim rüzgâr yönü,

o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,

ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,

p) Varsa özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

r) Drenaj durumu,

s) Taşkına maruz kalma durumu,

ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,

t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu, su toplama havzasında kalıp kalmadığı,

u) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,

ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,

v) Varsa su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,

başlıkları kapsamında belirlenir.
Sonuç ve öneriler
Madde 13 -
(1) 11 inci madde çerçevesinde OSB kurulabilecek uygun alan/alanlar ile uygun olmayan alanlar gerekçeleriyle özel OSB’lerde önerilen alanın OSB yeri olarak uygun olup olmadığı etüt raporunun sonucunda belirtilir.
Kaynaklar
Madde 14 -
(1) Etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kaynaklar, raporda belirtilir.
Ekler
Madde 15 -
(1) Etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni planı gibi bilgi, belge ve dokümanlar etüt raporunun sonuna eklenir.
Uygun alan bulunamaması durumu
Madde 16 -
(1) Yapılan etüt sonucunda uygun alan bulunamamışsa bu durum, ilgili valiliğe, talep konusu özel OSB ise ayrıca talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere yazı ile bildirilir.

(2) Bu durumda yer seçimi komisyonu toplanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon ve Yer Seçimi
Komisyonun oluşturulması
Madde 17 -
(1) Komisyon, Bakanlığın koordinatörlüğünde Ek-1’de yer alan listedeki kurumların temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

(2) Bakanlık tarafından komisyona üye gönderecek kurumlara yer seçimi tarihi, toplantı yeri ile belirlenen alan/alanlara ait haritalar ve alan özellikleri, en az 15 gün süre verilerek önceden gönderilir. Kurumlardan, yetki ve görev alanlarına giren konular hakkında nihai görüş vermek üzere komisyona yetkili temsilcilerini göndermeleri istenir.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, komisyona üye gönderecek kurum listesinin kapsamı genişletilebilir.

(4) Ek-1’de veya genişletilen listede belirtilen kurumların temsilcileri dışında hiç kimse komisyona katılamaz. Ancak talep olması halinde Bakanlık tarafından belirlenecek sivil toplum kuruluş temsilcileri gözlemci olarak komisyona katılabilir.
Komisyonun görev ve işleyişi
Madde 18 -
(1) Komisyonun başkanlığını ve sekretarya işlerini Bakanlık yürütür.

(2) Komisyon, belirlenen tarih ve yerde toplanır.

(3) Kurum temsilcileri komisyon toplantısına katılır, alan/alanlarla ilgili incelemeleri yerinde yapar, toplantı sonuçlanıncaya kadar toplantı yerinde kalır, kurumu adına görüş bildirir.

(4) Komisyon sırasında önerilen ve Bakanlıkça etüdü yapılmamış alan/alanlar değerlendirmeye alınmaz.
Komisyon kararı ve raporu
Madde 19 - Yönt. (RG: 29.12.2017)
(1) Komisyon toplantısı sırasında, alan/alanların özelliklerini, kurum görüşlerini ve sonuç bölümünü içeren komisyon raporu yazılır.

(2) Bakanlıkça bildirilen yer ve tarihte yapılan komisyon toplantısına temsilcisi katılmayan ve/veya toplantıda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurumların komisyon toplantısından sonra en geç otuz gün içinde nihai görüşlerini Bakanlığa bildirmeleri zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.

(3) Komisyon, incelediği alan/alanlardan birini komisyona katılan üyelerin oy birliği kararı ile OSB yeri olarak belirleyebilir. Bu durumda, rapora OSB yeri olarak seçilen alanın 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası ve onaylı kadastral pafta sureti eklenir.

(4) (Mülga:RG-29/12/2017-30285) (...)

(5) (Ek:RG-29/12/2017-30285) Oy birliğinin sağlanamaması durumunda, meri mevzuat kapsamında verilmiş olumsuz görüşler hariç olmak üzere, mülkiyet dokusu, plan kararları ve valilikçe ya da OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmış olan OSB Bilgilendirme Raporunda yer alan gerekçeler de dikkate alınarak yer seçimine ilişkin nihai karar Bakanlıkça verilir.

(6) (Ek:RG-29/12/2017-30285) Komisyon çalışmalarında oy birliği sağlanamayan ve Bakanlıkça da uygun görülmeyen alan/alanlar valiliğe bildirilir.
OSB yerinin kesinleşmesi
Madde 20 - Yönt. (RG: 29.12.2017)
(1) 19 uncu maddede açıklanan şekilde hazırlanan yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşleri (Ek ibare:RG-29/12/2017-30285) ile Bakanlığın kararı doğrultusunda OSB yeri;

a) Bakanlıkça belirlenen teknik şartname doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasını,

b) İhtisas OSB söz konusu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesinin alınmasını,

c) Seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak hazine adına tescil edilmesini,

ç) Seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde hazine adına tescilinin yapılmasını,

müteakip Bakanlık tarafından kesinleştirilir.

(2) Kesinleşen OSB yerinin uygun bulunduğu, yer seçimi komisyon raporu ve varsa Bakanlığa sonradan gönderilen kurum ve kuruluş görüşlerinde belirtilen şartlarla birlikte ilgili valiliğe ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) Belirtilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak bir yıl içerisinde Bakanlığa gönderilmemesi halinde yer seçimi çalışmaları Bakanlıkça sonlandırılır. Ancak bir yıl sonunda söz konusu çalışmaların tamamlanamama gerekçelerinin Bakanlığa bildirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ek süre verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Yürürlük
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  18/11/2015

  29536

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

  Tarihi

  Sayısı

  29/12/2017

  30285

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 YER SEÇİMİ KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 I-YATIRIMCI BİLGİLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 29/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-1 YER SEÇİMİ KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 18/11/2015 - 29/12/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul