En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (RG: 12.03.2017)
Resmi Gazete Tarihi: 11.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29681

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretiminin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan Anabilim/Anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Anabilim/Anasanat dalı başkanını,

d) Bilim/Sanat dalı: Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimi,

e) Bilim/Sanat dalı başkanı: Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimin başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) DUS: Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

j) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

l) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,

n) Program: Enstitü Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

o) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ö) Senato: Üniversite Senatosunu,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

r) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) Yurtdışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması,

Başvuru ve Kabule İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri Üniversitenin akademik takvimiyle belirlenir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar ilgili enstitünün teklifi Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.

(2) Aynı usule tabi olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılabilir.

Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda, yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

b) Yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim dallarında, bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için adayların YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen bir ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarına, girmiş olmaları gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

c) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.  Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %10’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 olması veya lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmak kaydıyla lisans programından mezun oldukları yıl ilk %5’e girmiş olmaları gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %10'u toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan diş hekimliği fakülteleri mezunlarının; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile mezuniyet not ortalamasının %l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun  %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları;  ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili Anabilim/Anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ğ) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar haricinde ALES’in sözel bölümünden en az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen, yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları,  ayrıca adayların ilgili Anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması, yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

h) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asil, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

ı) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

i) Sağlık, Fen, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Karaciğer Nakli Enstitülerine ait yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili Anabilim dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, yukarıda belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının  %20’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav notunun %10’u toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’dan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

j) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen Anabilim/Anasanat dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili Anabilim/Anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

k) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda İngilizce dil hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

l) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programlarına farklı alanlarda gelen adaylar için başvurdukları programın niteliği açısından bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili Anabilim/Anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak hazırlık programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

c) Bilimsel hazırlık programının normal süresi iki yarıyıldır. Başarısız olunan dersler, tekrar edilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları dersler için final ve bütünleme olmak üzere iki sınav hakları vardır. Başarı notu, yüksek lisans için 100 tam not üzerinden en az 65, doktora için 75’tir.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile birlikte ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar ilgili Anabilim/Anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin ilgili Anabilim/Anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat dalı veya eş değer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu Anabilim/Anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,

c) Yüksek lisans ve doktora programlarında teze başlamamış olması,

gerekir.

(3) Yatay geçiş için kontenjanlar Anabilim/Anasanat dalları esas alınarak 8 inci maddeye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve 7 nci maddedeki lisansüstü eğitime başvuru koşullarını sağlayan bir öğrenci, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır.

b) Özel öğrenci her yarıyıl bir ders alabilir.

c) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ç) Öğrenci katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

e) Özel öğrencilik sırasında son üç yıl içinde alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde edildiğinde, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca muaf sayılabilir.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tez çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans/Doktora Programları ve Yürütülmesi

Yüksek lisans programları

MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim, bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve lisans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Anabilim/Anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını; müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programdır. Sanatta yeterlik çalışmasına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Bu programlara kabul ve giriş sınavları ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 13 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az 7, en çok 10 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ancak, Sağlık Bilimleri ve Karaciğer Nakli Enstitülerine bağlı Anabilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 120 AKTS’dir.

Süre

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler

MADDE 15 – (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren Anabilim/Anasanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı Anabilim/Anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu derslerin toplam kredisi, alınması zorunlu toplam kredinin %20’sini geçemez. Bu dersi alabilmesi için ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.

(5) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

Tez danışmanının atanması

MADDE 16 – (1) Tez çalışması yapma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci danışmanları Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır, ikinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Öğretim üyesinin tez danışmanı olarak atanabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

b) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önce Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumu, diğer derslerdeki başarısızlıkla aynı uygulamayı görür.

c) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

ç) Tez danışmanlığı, öğrencinin üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi durumunda düşer.

d) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle (a) bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslara uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulur. Jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezi, en erken dördüncü yarıyılın başlangıcından sonra enstitüye ciltsiz olarak ve intihal programı raporu ile birlikte teslim edilir. Jüri, tezi teslim aldığı tarihten itibaren on günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda tez savunma sınavını yapar. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içerisinde enstitüye, sınavda sorulan soruları ve kısaca yeterli yanıt verilip verilmediğini de belirten bir tutanakla bildirilir. Kabul edilen tez, jüri üyelerince imzalanmış ve müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve gerekirse yeni bir danışmanla eğitimine devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş, yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 90 AKTS’dir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili Anabilim/Anasanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav notunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

(3) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu Anabilim/Anasanat dalına bildirilir. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.

(4) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.

Süre

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler

MADDE 21 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir. Anabilim/Anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının yarısını geçemez.

b) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşmaktadır. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı veya eşzamansız olarak yapılır.

ç) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise Anabilim dalı kurulunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

Dönem projesi

MADDE 22 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken üçüncü yarıyılın başında kaydolunur ve üçüncü yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yıl sonu sınavları ise gözetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %50, yıl sonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yıl sonu sınavından en az 70 puan almış olmak, ara sınav ve yıl sonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 23 – (1) Gerekli koşulları yerine getiren ve yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciye, şekli Senatoca belirlenmiş yüksek lisans diploması verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Doktora programı

MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora yeterlik komitesi

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavları, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve yeterli öğretim üyesi bulunması halinde aynı Anabilim/Anasanat dalından beş kişilik sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversitenin aynı Anabilim/Anasanat dalından ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, en yakın Anabilim/Anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir. Anabilim/Anasanat dalı teklif ettiği takdirde, doktora yeterlik komitesinin görevlerini enstitü yönetim kurulu da yürütebilir.

Tez danışmanı

MADDE 26 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır:

a) Enstitülere bağlı Anabilim/Anasanat dallarında doktora programının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.

b) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

c) Birinci danışmanları Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır, ikinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

ç) İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla Üniversite içinden, yurt içinden veya yurt dışından bir üniversiteden de ikinci danışman atanabilir.

d) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

e) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

f) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını bu süreler içerisinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süre verilir.

Dersler

MADDE 28 – (1) Toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8, en çok 12 ders alınır. Ancak, Sağlık Bilimleri ve Karaciğer Nakli Enstitülerine bağlı Anabilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz. Anabilim dalı ders müfredatında bulunan zorunlu dersler toplam kredi miktarının yarısını geçemez. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS’dir. Bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora eğitimine kabul edilen adaylar ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Öğrencinin farklı Anabilim/Anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alması durumunda alacağı dersler, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Ancak bu derslerin toplam kredisi, alınması zorunlu toplam kredinin %20’sini geçemez.

(4) Ders süresi 45 dakikadır.

Seminerler

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, tez konusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadır. Seminerler ikinci ve dördüncü yarıyıl arasında verilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için Anabilim dalı başkanlığınca belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Zorunlu derslerden ve seminerlerden başarılı olan, zorunlu kredilerini tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde beşinci yarıyılda, başarısız olunması durumunda altıncı yarıyılda yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından en az on beş gün önce enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavında üst üste iki defa başarısız olan öğrenci, alması gereken asgari zorunlu kredinin en az 1/3’ü oranında kredili ders alıp başarılı olmadan tekrar yeterlik sınavına giremez. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilir. Bu karar Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kâğıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Yeterlik sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur.

(2) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır:

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili Anabilim/Anasanat dalından bir üye ve Anabilim/Anasanat dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilediği takdirde komite toplantılarına katılabilir. İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Tez izleme komitesi üyesi, incelediği tez gelişme raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığına bildirebilir. Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç kez, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrenci yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danışmanı ile eğitimine devam eder.

Tez önerisi

MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır:

a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına tekrar alınır.

Doktora tezi

MADDE 33 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır:

a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora öğrencisi tez savunma sınavına en az dört defa tez gelişim raporu sunmadan sekizinci yarıyılın başından önce giremez. Öğrencinin en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

c) Öğrenci, ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış, ciltlenmemiş yedi adet taslak tez ve intihal programı raporu ile birlikte ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye başvurur.

ç) Doktora tez jürisi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, en yakın Anabilim/Anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.

d) Jüri üyeleri tezi teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak, birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerindeki işlemler tekrar edilerek tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve gerekirse yeni bir danışmanla eğitimine devam eder.

f) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jürisi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

g) Doktora tez savunması bir saatten az iki saatten fazla olamaz.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

Kayıt yenileme

MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen veya noter tasdikli özel vekâlet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez savunma sınavına giremez. Bu Yönetmelikte belirtilen normal sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, katkı payını yatırarak kayıtlarını yaptırdıkları sürece ders, sınav ve tez hazırlama faaliyetlerine devam ederler, ancak diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 37 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi, bir yarıyılda tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dışında, Sağlık Bilimleri ve Karaciğer Nakli Enstitülerinde en fazla dört, diğer alanlarda en fazla iki lisansüstü ders verebilir, ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı üçe çıkarılabilir ve en fazla on iki lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir. Ancak, bu 12 üst sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50’ye kadar artırılmasına enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

ç) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için 2 saat/hafta teorik ders yüküdür.  Tez danışmanına en fazla 6 saate kadar uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir. Tez danışmanlığı ise, her bir öğrenci için 1 saat/hafta pratik ders yüküdür.  Bir öğretim üyesine en fazla 7 saate kadar tez danışmanlık dersi ücreti ödenebilir.

d) Bitirme ödevi, dönem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 38 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:

a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu değildir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için tam notun en az % 65'i, doktora için ise tam notun en az %75’idir. Ara sınav yapılmış ise başarı notuna katkısı % 30’ dur.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 39 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Not              Harf Karşılığı (Açıklama)                                           Katsayısı

93 – 100     AA                                                                                           4

87 – 92        BA                                                                                          3,5

81 – 86        BB                                                                                            3

75 – 80        CB (Doktora için en düşük başarı notu)                  2,5

65 – 74        CC (Yüksek Lisans için en düşük başarı notu)         2

61 – 64        DC (Geçmez)                                                                     1,5

60 ve altı    DD (Geçmez)                                                                      1

FG                Sınava girmedi                                                                    0

FF                 Devamsız                                                                              0

BŞ                 Başarılı                                                                                    -

BZ                 Başarısız                                                                                 -

Ders tekrarı

MADDE 40 – (1) Başarısız olunan dersler tekrarlanır. Tekrar açılmayan derslerin yerine öğrenci, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek belirler ve enstitü yönetim kuruluna otuz gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı

MADDE 42 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl sonu sınavları için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenci, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir ve bu öğrenci İnönü Üniversitesine bağlı enstitülere yeniden başvuramaz.

Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru değerlendirme tarihi itibariyle 14 üncü maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi

MADDE 45 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğrencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul