Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29805

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1) (2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-15/1/2018-30302)

(1)  Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:RG-10/1/2019-30651) (2)  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünce düzenlenen ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-15/1/2018-30302)

 (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-10/1/2019-30651) (2) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünce yürütülen isteğe bağlı yabancı dil, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ve muafiyet sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/1/2018-30302) Bölüm: (Değişik ibare:RG-10/1/2019-30651) (2)  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünü,

b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

c) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

ç) Kurul: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı:  Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

ı) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

i) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

j) YDS: Yabancı  Dil  Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

l) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

m) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı  dil öğretiminin amacı, TYYÇ kapsamında, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi, yabancı dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Muafiyet sınavına girebilme ve muaf olabilme şartları (Değişik Başlık:RG-10/1/2019-30651) (2)  

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında yabancı dil yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

(2) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) (2)   Yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan; lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) (2)  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre karşılıklarının, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerden 60; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerden 75 puana denk gelen puanı almış olanlar.

c) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarmış olanlar.

(4) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) (2)  Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınavların sonuç belgelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin dilekçe ile yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden önceki iş günü sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ek yerleştirmelerle yeterlik sınavından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin ibraz ettikleri muafiyet ile ilgili belgeler söz konusu yerleştirme türünün kayıt bitiş tarihine kadar kabul edilir.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 7 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı ayrı bir yabancı dil muafiyet sınavı ile tespit edilir. Bu sınavdan, kendi fakülte/yüksekokul yönetmeliklerine göre CC’ye karşılık gelen notu alamayan öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar.

Hazırlık eğitimi öğrencileri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarından birine ilk kez veya dikey/yatay geçiş yoluyla kaydını yaptırmış olan ve 6 ncı maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında belirtilen muafiyet koşullarını taşımayan, açılan yabancı dil yeterlilik sınavına katılmamış veya katılıp başarısız olmuş öğrenciler 60 kredilik hazırlık eğitimine tabidir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Hazırlık okumak isteyen öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında öğrencisi oldukları dekanlığa/müdürlüğe dilekçe vererek hazırlık sınıfına kaydolur. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(3) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler yabancı dil seviye belirleme sınavına tabi tutulup dil düzeylerine uygun programlara yerleştirilir.

Zorunlu hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süredir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye belirleme sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(3) Hazırlık sınıfının yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen puana sahip olduğunu veya başka bir üniversitenin yaz okulunu başarı ile tamamladığını belgelediği takdirde girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(4) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan ve takip eden akademik yılın başındaki yabancı dil yeterlilik sınavından başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

(5) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

MADDE 10 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına katılanların sayısı, o yıl için belirlenen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, ilgili bölümlerdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, ÖSYM sınav puanları esas alınarak belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya başarısız olanlar yerleştirildikleri programda öğrenimlerine devam ederler.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslere %85 oranında devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonunda yapılan genel sınava ve bütünleme sınavlarına katılamazlar ancak eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girebilirler.

(2) (Mülga:RG-10/1/2019-30651) (2)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; yabancı dil yeterlilik sınavı, yabancı dil seviye belirleme sınavları, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar, yılsonu genel sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak birden çok oturumda uygulanabilir. Sınavlar şunlardır:

a) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, yabancı dil hazırlık eğitiminde kazandırılacak bilgi ve becerileri ölçmek üzere yazılı veya sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan; lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

b) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına katılamayan veya katılıp başarısız olmuş hazırlık okuyacak olan öğrencilerin dil seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için bu sınava girmeleri zorunludur. Ayrıca, gerek duyulması halinde, bu sınav öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin kurlarının yeniden belirlenebilmesi için yıl içinde de yapılabilir. Not olarak herhangi bir değeri yoktur.

c) Kısa Süreli Sınavlar: Anlık kısa süreli sınavlar, proje, portfolyo ve sunum gibi uygulamalardan oluşabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilmez ve telafileri yoktur.

ç) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde dört ara sınav yapılır. Sınavlar eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

d) Yılsonu Genel Sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılırlar. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır.

e) Bütünleme Sınavı: Yılsonu genel sınavına katılamamış veya başarısız olan öğrenciler girebilir.

f) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan veya mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Ancak, Üniversiteyi ve Türkiye’yi yurt dışında temsil eden öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları yılsonu veya bütünleme sınavları için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-10/1/2019-30651) (2)  Başarı notu; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ile genel veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Kısa süreli sınavlarla ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %60, yılsonu genel veya bütünleme sınavlarının katkısı ise %40’dır.

(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel veya bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde dilekçe ile yüksekokul müdürlüğüne yapılır. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce sınavı yapan sınav komisyonuna iletilir. Sınav komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 15 – (Değişik:RG-10/1/2019-30651) (2)

(1) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Ancak 20 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde öğrenciler sağlık kurulu (heyet) raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur. Başvuruları Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Sağlık raporları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler durumlarını gösterir resmi sağlık raporları ile rapor bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul Sekreterliğine yazılı olarak başvurur. Mazereti geçerli bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı ilgili birim tarafından belirlenen mazeret sınavı düzenlenir.

(3) Öğrencilere birinci derece akrabaların vefatı halinde beş iş günü, ikinci derece akrabaların vefatı halinde iki iş günü ders izni verilir. Ayrıca tanık veya şüpheli sıfatıyla duruşmalara katılmak zorunda olan öğrencilere il içindeki duruşmalar için bir gün, il dışındaki duruşmalar için iki gün ders izni verilir. Öğrencilerin vefat ile ilgili mazeret belgelerini (ölüm belgesi) izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde, duruşma ile ilgili belgelerini ise duruşma öncesinde Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmesi zorunludur.

(4) Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(5) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.

Sertifika

MADDE 16 – (1) Bölüm yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere şekli Senatoca belirlenen bir sertifika verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 9/2/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-10/1/2019-30651)(2) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________

(1)        10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.

(2)        Bu değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

15/1/2018

30302

2

10/1/2019

30651

3

 

Sayfa
Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul