İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA YÖNELİK ARAÇLARIN YAPISI VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/44/2014)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç, kapsam ve dayanak
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı için araçların yapısı ve genel gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı ilgili idari ve teknik şartları ve deney prosedürlerini belirlemek ve ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonlarını belirtmek; ayrıca, teknik servislere yönelik performans standartlarını ve bunların değerlendirilmesinde kullanılan işlemleri ortaya koymaktır.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik;2918 sayılı Kanunun 29uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 2 - Yönt. (RG: 30.12.2021)
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;a(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB/168/2013 Yönetmeliği: 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

b) Ana park ayağı: Kullanım konumuna açıldığında aracın orta uzunlamasına düzleminin her iki yanında zemin ile araç arasında bir veya daha fazla temas alanı sağlayarak aracı destekleyen bir park ayağını,

c) Anma yüzeyi: Çıkıntı ve girinti gibi yüzey düzenliklerinin dikkate alınmaması şartıyla teorik ve geometrik açıdan kusursuz bir yüzeyi,

ç) Arıza: AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)’si kapsamında verilen araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi eşik değerlerinin aşılmasıyla veya motor torkunu büyük ölçüde düşüren bir işletme modunun tetiklenmesiyle veya OBD sisteminin EK XII'de yer verilen temel izleme şartlarına uygunluğunun bozulmasıyla sonuçlanan emisyonların ortaya çıkmasına neden olan aksam veya sistem kusurunu,

d) Arıza göstergesi: “MI” olarak kısaltılan ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde tarif edilen şekilde herhangi bir arıza durumunda araç sürücüsünü sesli veya görsel olarak açık şekilde uyaran göstergeyi,

e) Ateşleme sistemi kıvılcım teslimatı: Zamanlama, kademe ve konumlandırma gibi unsurlar dahil olmak üzere hava-yakıt karışımını ateşlemede kullanılan pozitif ateşlemeli (PI) motorun ateşleme sisteminde üretilen kıvılcıma ait tüm özellikleri,

f) Bağlantı kütlesi: Çeki tertibatının ve bu tertibatın araca takılması için gerekli olan parçaların kütlesini,

g) Bağlantı noktası: Bir çekme aracına takılmış bulunan çeki parçaları dahilinde, çekilen bir araca takılmış bulunan çeki parçalarının yerleştirildiği merkez noktayı,

ğ) Bağlantı noktasındaki teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Bağlantı ve çekme aracının yapısal özellikleri esas alındığında bir çekme aracının, bağlantı noktası üzerinde olmasına izin verilen azami statik dikey yüke karşılık gelen "S" veya "U" değeri, kütlesini,

h) Belgelendirme: Belirli bir uygunluk değerlendirmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi açısından bir kuruluşun uyumlaştırılmış standartlarla getirilen şartlara ve ilgili sektörel şablonlarda belirtilenler dahil olmak üzere uygulanabilir ise diğer ek şartlara uygun olduğunun bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından tasdik edilmesini,

ı) Bir aracın gerçek kütlesi: AB/168/2013 Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tarif edilen şekilde yürür vaziyetteki kütleye ilave olarak 75 kg sürücünün kütlesi ve ek olarak uygulanabilir ise alternatif yakıt deposu ile bireysel araca takılmış bulunan seçime bağlı ekipmanın kütlesini,

i) Boyuna eğim: Aracın orta uzunlamasına düzleminin azami eğim doğrusuna paralel ve dolayısıyla da hizalı olduğu fiili destek yüzeyinin ileri ve geri yönde yüzde cinsinden ifade edilen eğimini,

j) Çeki başlığı: Kategori L'de yer alan aracın topuzuna bağlantı sağlanması için römorkların çekme çubuğunda yer alan mekanik bağlantı cihazını,

k) Denetim: Denetim kriterlerinin ne ölçüde nesnellik, tarafsızlık ve bağımsızlığı hedef alarak uygulandığını, denetim sürecinin ne ölçüde sistematik ve belgelendirilmiş olduğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kanıt toplama sürecini,

l) Desenli göz yüzeyi: 15 mm'den fazla olmayan aralıklarla düzenli şekil konumlanmış daire, elips, baklava, dikdörtgen veya kare delikler gibi belirli şekillerden meydana gelen bir yüzeyi,

m) Destek park ayağı: Kullanım konumuna uzatıldığında veya açıldığında aracı sadece bir taraftan tutan ve her iki tekerleğin yerle temasını engellemeyen park ayağını,

n) Dingil: Güç tahrikli olmasına, serbest halde dönmesine, aracın uzunlamasına merkez hattına dik olan aynı düzleme yerleştirilmiş bir veya daha fazla bölüm halinde bulunmasına bakılmaksızın iki veya daha fazla tekerleğin ortak dönme eksenini,

o) Dingil üzerinde teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Aracın ve dingilin yapım özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında dingilde bulunan lastikler üzerinden zemine aktarılan azami izin verilen statik dikey yüke karşılık gelen kütleyi,

ö) Düzeltici eylemler: Bir uygunsuzluk ve istenmeyen durumun nedenlerini ortadan kaldırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla daha sonra atılan adımlar dahil olmak üzere kalite yönetim sürecinde yer alan sorun çözme sürecini,

p) Egzoz sistemi: Egzoz borusu, genleşme kutusu, susturucusu ve kirletici kontrol cihazı veya cihazları kombinasyonunu,

r) Eğim: Dikey bir düzleme göre açısal sapmanın derecesini,

s) Emisyon kontrol sistemi: Elektronik motor yönetim kontrol cihazı ve bu cihaza girdi veren veya cihazdan çıktı alan ve egzoz veya buharlaştırma sisteminde yer alan emisyonla ilgili tüm aksamları,

ş) Emme borusu: Karbüratör veya hava kontrol sistemi ile silindir, silindir kafası veya karteri bağlayan parçayı,

t) Emme sistemi: Giriş kanalı ve emme susturucusu kombinasyonunu,

u) Enine eğim: Aracın orta uzunlamasına düzlemi ile destek yüzeyinin kesişimiyle elde edilen doğrunun azami eğim doğrusuna dik olduğu durumda fiili destek yüzeyinin yanlara doğru yüzde cinsinden ifade edilen eğimini,

ü) Giriş geçişi: Havanın silindire, silindir kafasına veya kartere beslenmesinde kullanılan geçişi,

v) Giriş kanalı: Giriş geçiş ve emme borusu kombinasyonunu,

y) Göz açıklığı: Bir örgü yapısının çizgisel birim uzunluğu (inç) başına sahip olduğu açıklıkların sayısını,

z) Hesaplanan yük değeri: Motora özgü olmayan ve servis teknisyenine motor kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren boyutsuz bir sayı veren, tamamen açık gaz kelebeği için % 100 olan ve tepe hava akışının rakım açısından düzeltilmesi şartıyla tepe hava akışına bölünen mevcut hava akışı göstergesini,

aa) Isıtma çevrimi: Soğutucunun motorun çalıştırılmasından sonra en az 343,2 K'e (70°C) ulaştığı ve en az 22 K'lik sıcaklık artışı yaşadığı araç kullanım evresini,

bb) Izgara yüzeyi: Birbirlerinden en fazla 15 mm aralıkla ve düzgün şekilde yerleştirilmiş paralel çubuklardan meydana gelen yüzeyi,

cc) İkincil bağlantı: Ana bağlantının kopması durumunda römorkun çekme aracına bağlı kalmasını ve dümenleme kontrolünün kısmen de olsa korunabilmesini sağlayan bağlantı cihazını,

çç) İkincil hava: Bir pompa, havalandırma vanası veya egzoz gazında bulunan HC ve CO'nun oksidasyonuna yardımcı olan başka bir yöntem kullanılarak egzoz sistemine beslenen havayı,

dd) İmalat uygunluğu: “CoP” olarak kısaltılan ve üretilen her ürün serisinin tip onayında kullanılan işaretleme şartlarına, gerekliliklere ve performansa uygun olmasını sağlama kapasitesini,

ee) İstiap kütlesi: Aracın gerçek kütlesi ile teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle arasındaki farkı,

ff) Kalıcı emisyon varsayılan mod: Motor yönetim kontrol cihazının, arızalı bir aksam veya sistemin araçtan salınan emisyonların AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)'sinde belirtilen sınır değerleri aşacak şekilde yükselmesine neden olabileceği bir durumunda bahsi geçen arızalı aksam veya sistemden alınacak girdileri gerekli kılmayan bir ayara kalıcı şekilde geçmesini,

gg) Kalite yönetim sistemi: Kuruluşların kalite politikalarının uygulanması ve kalite hedeflerine ulaşılması işlemlerini yönlendirme ve kontrol etmede kullandıkları birbirleriyle etkileşim veya ilişki içinde olan unsurlar bütününü,

ğğ) Kategori L'de yer alan araçlar için çeki tertibatı: Çeki tertibatının takılması, ayarlanması veya kullanılmasına yönelik sabit veya sökülebilir parçalar dahil olmak üzere çekici veya çekilen araçların birbirlerine bağlanmasında kullanılan ve araçların şasi veya üst yapılarına ait yük taşıma parçalarına veya çerçevelerine takılan tüm parça ve cihazları,

hh) Kısa dönem yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan dinamik veya anlık ayarları,

ıı) Kol: Temas edilebilen serbest bir uca sahip olan, toplam çapı göreceli olarak sabit somun ve cıvata başları dahil olmak üzere şekli yuvarlak veya genel anlamda yuvarlak olan herhangi bir çıkıntı veya parçayı,

ii) Kusur: Araç OBD sistemleriyle ilgili olarak, izlenen en fazla iki adet ayrı aksam veya sistemin, OBD'nin etkin şekilde izlenmesini engelleyen veya OBD'ye yönelik diğer ayrıntılı şartların tümüne aykırı olan geçici veya kalıcı işletme özelliklerine sahip olduğu durumu,

jj) Kuyruk mili güç çıkışı ünitesi: Yardımcı ve araca monte edilen ekipmanlara güç sağlamak amacıyla kullanılan motorla tahrik edilen çıkış parçasını,

kk) Motor teklemesi: Kıvılcımın olmaması, kötü yakıt ölçümü, kötü sıkıştırma veya başka bir nedenle pozitif ateşlemeli bir motorun herhangi bir silindirinde yanma işleminin gerçekleşmemesini,

ll) Müşteri uyumu: Müşterinin talebi üzerine ve bir onaya tabi olarak araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite üzerinde yapılan bir değişikliği,

mm) OBD sistemine kısıtsız erişim: Aşağıdaki anlamları,

1) Sadece imalatçıdan alınabilen veya benzer bir cihazdan elde edilen bir erişim koduna bağlı olmayan erişim veya

2) Bilgilerin standardize edilmemiş olması şartıyla üretilen verilerin eşsiz kod çözme bilgilerine ihtiyaç duyulmadan değerlendirilmesine izin veren erişim,

nn) OBD'ye erişim: EK XII’nin İlave 1’inin Madde 3.12’si uyarınca standart teşhis bağlantısına yönelik seri bağlantı arayüzü üzerinden aracın çevresel veya fonksiyonel güvenlikle ilgili parçalarının muayenesi, teşhisi, bakımı veya tamiri için gerekli olan tüm hata kodları dahil olmak üzere emisyon ve güvenlikle ilgili olan ve kritik öneme sahip olan tüm bütünleşik teşhis bilgilerinin elde edilebilmesini,

oo) Özel aletler: Sadece araç imalatçısı tarafından yetkilendirilen dağıtıcılara sunulan ve kamu kullanımına açılmayan ve tahrifatın engellenmesinde kullanılan aletleri,

öö) Park ayağı: Araca sağlam şekilde takılan ve tamamen kontrol dışında bırakılan aracın hedeflenen park konumunda kalmasını sağlayan cihazı,

pp) Park ayağının kullanım dışı konumu: Park ayağının kapatıldığı ve hareket konumuna getirildiği durumu,

rr) Park ayağının kullanım konumu: Park ayağının uzatıldığı veya açıldığı ve hedeflenen park konumuna getirildiği durumu,

ss) Plaka kenarı: Şekli düz ve dikdörtgen ise toplamda dört adet net kenarı bulunan ve genel malzeme kalınlığı 10 mm'den fazla olmayan bir plakanın dış hatlarını,

şş) Seçime bağlı ekipman: Standart ekipman kapsamında yer almayan ancak imalatçının sorumluluğunda olmak şartıyla belirli bir araca eklenebilen özellikleri,

tt) Seçime bağlı ekipmanın kütlesi: İmalatçının şartnameleri uyarınca standart ekipmana ek olarak araca takılabilen ekipmanların kütlesini,

uu) Standardize veriler: Standartların formatı ve izin verilen seçenekleri açık şekilde tanımlanmış olması koşuluyla, kullanılan tüm hata kodları dahil olmak üzere veri akışı bilgilerinin sadece kategori L araç sektöründe azami uyumlaştırma seviyesini sağlayan ve kullanılmasına bu Yönetmelik ile açık şekilde izin verilen endüstri standartlarına uygun şekilde üretilmesini,

üü) Standart ekipman: Düzen veya ekipman seviyesi konusunda başka şartların ortaya çıkmasına neden olmayacak şekilde takılan tüm özellikler dahil olmak üzere AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II'sinde bahsi geçen düzenleyici mevzuat kapsamında gerekli kılınan tüm özellikleri barındıran bir aracın temel düzenini,

vv) (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Sürüş çevrimi: Motorun çalıştırılması, varsa arızanın tespit edildiği sürüş modu ile motorun kapatılması işlemlerinden oluşan test döngüsünü,

yy) Tahrifata karşı tedbirler: Aracın güç aktarma organları üzerinde başta araç performansının artırılması suretiyle olmak üzere fonksiyonel güvenliği etkileyebilecek, çevreye zarar verebilecek ve EK II'de izin verilmeyen şekilde yapılan izin değişiklikleri mümkün olduğunca önlemeyi hedefleyen teknik şartlar ve gereklilikler bütününü,

zz) Tahrik torkunda ciddi düşüş: Normal işletme modundaki torkun % 90 veya daha azına eşit olan tahrik torkunu,

aaa) Taşıma sistemi: Eski bir araç tipinden yeni bir araç tipine taşınan ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan bir sistemi,

bbb) Teknik açıdan müsaade edilen azami çekilebilir kütle: “TM” olarak kısaltılan ve bir çekme aracı tarafından çekilebilen azami kütleyi,

ccc) Teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle: “M” olarak kısaltılan ve yapım özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında bir araca tahsis edilen azami kütleyi,

ççç) Tip I deney: Emisyon onaylarında kullanılan geçerli sürüş çevrimini,

ddd) Topuz ve çekme tertibatı: Bir çeki başlığı yardımıyla römorka bağlantı sağlanması için kategori L'de yer alan araçlara takılan küresel bir cihaz ve bir tertibattan meydana gelen çekme tertibatını,

eee) Uzun dönem yakıt kesme: Zaman içerisinde araçta yaşanan farklılıklar ve aşamalı değişimlere uyum sağlanmasında kullanılan ve yakıt kalibrasyon programında yapılan çoğunlukla kademeli ayarları,

fff) Uzunlamasına düzlem: Aracın hareket yönüne paralel uzanan dikey bir düzlemi,

ggg) Yakıt besleme sistemi: Yakıt depolaması ile hava yakıt karıştırma ve püskürtme cihazı/cihazları arasındaki, bu parçalar dahil olmak üzere, aksamlar bütününü,

ğğğ) Yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan geri bildirim ayarlarını,

hhh) Yükleme platformu: Yük taşıma amacıyla kategori L'de yer alan aracın yapısına takılan bir platformu,

ifade eder.

a) AB/168/2013 Yönetmeliği: 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği,

b) Ana park ayağı: Kullanım konumuna açıldığında aracın orta uzunlamasına düzleminin her iki yanında zemin ile araç arasında bir veya daha fazla temas alanı sağlayarak aracı destekleyen bir park ayağını,

c) Anma yüzeyi: Çıkıntı ve girinti gibi yüzey düzenliklerinin dikkate alınmaması şartıyla teorik ve geometrik açıdan kusursuz bir yüzeyi,

ç) Arıza: AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)’si kapsamında verilen araç üzerinde teşhis (OBD) sistemi eşik değerlerinin aşılmasıyla veya motor torkunu büyük ölçüde düşüren bir işletme modunun tetiklenmesiyle veya OBD sisteminin EK XII'de yer verilen temel izleme şartlarına uygunluğunun bozulmasıyla sonuçlanan emisyonların ortaya çıkmasına neden olan aksam veya sistem kusurunu,

d) Arıza göstergesi: “MI” olarak kısaltılan ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde tarif edilen şekilde herhangi bir arıza durumunda araç sürücüsünü sesli veya görsel olarak açık şekilde uyaran göstergeyi,

e) Ateşleme sistemi kıvılcım teslimatı: Zamanlama, kademe ve konumlandırma gibi unsurlar dahil olmak üzere hava-yakıt karışımını ateşlemede kullanılan pozitif ateşlemeli (PI) motorun ateşleme sisteminde üretilen kıvılcıma ait tüm özellikleri,

f) Bağlantı kütlesi: Çeki tertibatının ve bu tertibatın araca takılması için gerekli olan parçaların kütlesini,

g) Bağlantı noktası: Bir çekme aracına takılmış bulunan çeki parçaları dahilinde, çekilen bir araca takılmış bulunan çeki parçalarının yerleştirildiği merkez noktayı,

ğ) Bağlantı noktasındaki teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Bağlantı ve çekme aracının yapısal özellikleri esas alındığında bir çekme aracının, bağlantı noktası üzerinde olmasına izin verilen azami statik dikey yüke karşılık gelen "S" veya "U" değeri, kütlesini,

h) Belgelendirme: Belirli bir uygunluk değerlendirmesi faaliyetinin gerçekleştirilmesi açısından bir kuruluşun uyumlaştırılmış standartlarla getirilen şartlara ve ilgili sektörel şablonlarda belirtilenler dahil olmak üzere uygulanabilir ise diğer ek şartlara uygun olduğunun bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından tasdik edilmesini,

ı) Bir aracın gerçek kütlesi: AB/168/2013 Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tarif edilen şekilde yürür vaziyetteki kütleye ilave olarak 75 kg sürücünün kütlesi ve ek olarak uygulanabilir ise alternatif yakıt deposu ile bireysel araca takılmış bulunan seçime bağlı ekipmanın kütlesini,

i) Boyuna eğim: Aracın orta uzunlamasına düzleminin azami eğim doğrusuna paralel ve dolayısıyla da hizalı olduğu fiili destek yüzeyinin ileri ve geri yönde yüzde cinsinden ifade edilen eğimini,

j) Çeki başlığı: Kategori L'de yer alan aracın topuzuna bağlantı sağlanması için römorkların çekme çubuğunda yer alan mekanik bağlantı cihazını,

k) Denetim: Denetim kriterlerinin ne ölçüde nesnellik, tarafsızlık ve bağımsızlığı hedef alarak uygulandığını, denetim sürecinin ne ölçüde sistematik ve belgelendirilmiş olduğunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kanıt toplama sürecini,

l) Desenli göz yüzeyi: 15 mm'den fazla olmayan aralıklarla düzenli şekil konumlanmış daire, elips, baklava, dikdörtgen veya kare delikler gibi belirli şekillerden meydana gelen bir yüzeyi,

m) Destek park ayağı: Kullanım konumuna uzatıldığında veya açıldığında aracı sadece bir taraftan tutan ve her iki tekerleğin yerle temasını engellemeyen park ayağını,

n) Dingil: Güç tahrikli olmasına, serbest halde dönmesine, aracın uzunlamasına merkez hattına dik olan aynı düzleme yerleştirilmiş bir veya daha fazla bölüm halinde bulunmasına bakılmaksızın iki veya daha fazla tekerleğin ortak dönme eksenini,

o) Dingil üzerinde teknik açıdan müsaade edilen azami kütle: Aracın ve dingilin yapım özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında dingilde bulunan lastikler üzerinden zemine aktarılan azami izin verilen statik dikey yüke karşılık gelen kütleyi,

ö) Düzeltici eylemler: Bir uygunsuzluk ve istenmeyen durumun nedenlerini ortadan kaldırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla daha sonra atılan adımlar dahil olmak üzere kalite yönetim sürecinde yer alan sorun çözme sürecini,

p) Egzoz sistemi: Egzoz borusu, genleşme kutusu, susturucusu ve kirletici kontrol cihazı veya cihazları kombinasyonunu,

r) Eğim: Dikey bir düzleme göre açısal sapmanın derecesini,

s) Emisyon kontrol sistemi: Elektronik motor yönetim kontrol cihazı ve bu cihaza girdi veren veya cihazdan çıktı alan ve egzoz veya buharlaştırma sisteminde yer alan emisyonla ilgili tüm aksamları,

ş) Emme borusu: Karbüratör veya hava kontrol sistemi ile silindir, silindir kafası veya karteri bağlayan parçayı,

t) Emme sistemi: Giriş kanalı ve emme susturucusu kombinasyonunu,

u) Enine eğim: Aracın orta uzunlamasına düzlemi ile destek yüzeyinin kesişimiyle elde edilen doğrunun azami eğim doğrusuna dik olduğu durumda fiili destek yüzeyinin yanlara doğru yüzde cinsinden ifade edilen eğimini,

ü) Giriş geçişi: Havanın silindire, silindir kafasına veya kartere beslenmesinde kullanılan geçişi,

v) Giriş kanalı: Giriş geçiş ve emme borusu kombinasyonunu,

y) Göz açıklığı: Bir örgü yapısının çizgisel birim uzunluğu (inç) başına sahip olduğu açıklıkların sayısını,

z) Hesaplanan yük değeri: Motora özgü olmayan ve servis teknisyenine motor kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren boyutsuz bir sayı veren, tamamen açık gaz kelebeği için % 100 olan ve tepe hava akışının rakım açısından düzeltilmesi şartıyla tepe hava akışına bölünen mevcut hava akışı göstergesini,

aa) Isıtma çevrimi: Soğutucunun motorun çalıştırılmasından sonra en az 343,2 K'e (70°C) ulaştığı ve en az 22 K'lik sıcaklık artışı yaşadığı araç kullanım evresini,

bb) Izgara yüzeyi: Birbirlerinden en fazla 15 mm aralıkla ve düzgün şekilde yerleştirilmiş paralel çubuklardan meydana gelen yüzeyi,

cc) İkincil bağlantı: Ana bağlantının kopması durumunda römorkun çekme aracına bağlı kalmasını ve dümenleme kontrolünün kısmen de olsa korunabilmesini sağlayan bağlantı cihazını,

çç) İkincil hava: Bir pompa, havalandırma vanası veya egzoz gazında bulunan HC ve CO'nun oksidasyonuna yardımcı olan başka bir yöntem kullanılarak egzoz sistemine beslenen havayı,

dd) İmalat uygunluğu: “CoP” olarak kısaltılan ve üretilen her ürün serisinin tip onayında kullanılan işaretleme şartlarına, gerekliliklere ve performansa uygun olmasını sağlama kapasitesini,

ee) İstiap kütlesi: Aracın gerçek kütlesi ile teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle arasındaki farkı,

ff) Kalıcı emisyon varsayılan mod: Motor yönetim kontrol cihazının, arızalı bir aksam veya sistemin araçtan salınan emisyonların AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK VI Bölüm (B)'sinde belirtilen sınır değerleri aşacak şekilde yükselmesine neden olabileceği bir durumunda bahsi geçen arızalı aksam veya sistemden alınacak girdileri gerekli kılmayan bir ayara kalıcı şekilde geçmesini,

gg) Kalite yönetim sistemi: Kuruluşların kalite politikalarının uygulanması ve kalite hedeflerine ulaşılması işlemlerini yönlendirme ve kontrol etmede kullandıkları birbirleriyle etkileşim veya ilişki içinde olan unsurlar bütününü,

ğğ) Kategori L'de yer alan araçlar için çeki tertibatı: Çeki tertibatının takılması, ayarlanması veya kullanılmasına yönelik sabit veya sökülebilir parçalar dahil olmak üzere çekici veya çekilen araçların birbirlerine bağlanmasında kullanılan ve araçların şasi veya üst yapılarına ait yük taşıma parçalarına veya çerçevelerine takılan tüm parça ve cihazları,

hh) Kısa dönem yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan dinamik veya anlık ayarları,

ıı) Kol: Temas edilebilen serbest bir uca sahip olan, toplam çapı göreceli olarak sabit somun ve cıvata başları dahil olmak üzere şekli yuvarlak veya genel anlamda yuvarlak olan herhangi bir çıkıntı veya parçayı,

ii) Kusur: Araç OBD sistemleriyle ilgili olarak, izlenen en fazla iki adet ayrı aksam veya sistemin, OBD'nin etkin şekilde izlenmesini engelleyen veya OBD'ye yönelik diğer ayrıntılı şartların tümüne aykırı olan geçici veya kalıcı işletme özelliklerine sahip olduğu durumu,

jj) Kuyruk mili güç çıkışı ünitesi: Yardımcı ve araca monte edilen ekipmanlara güç sağlamak amacıyla kullanılan motorla tahrik edilen çıkış parçasını,

kk) Motor teklemesi: Kıvılcımın olmaması, kötü yakıt ölçümü, kötü sıkıştırma veya başka bir nedenle pozitif ateşlemeli bir motorun herhangi bir silindirinde yanma işleminin gerçekleşmemesini,

ll) Müşteri uyumu: Müşterinin talebi üzerine ve bir onaya tabi olarak araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite üzerinde yapılan bir değişikliği,

mm) OBD sistemine kısıtsız erişim: Aşağıdaki anlamları,

1) Sadece imalatçıdan alınabilen veya benzer bir cihazdan elde edilen bir erişim koduna bağlı olmayan erişim veya

2) Bilgilerin standardize edilmemiş olması şartıyla üretilen verilerin eşsiz kod çözme bilgilerine ihtiyaç duyulmadan değerlendirilmesine izin veren erişim,

nn) OBD'ye erişim: EK XII’nin İlave 1’inin Madde 3.12’si uyarınca standart teşhis bağlantısına yönelik seri bağlantı arayüzü üzerinden aracın çevresel veya fonksiyonel güvenlikle ilgili parçalarının muayenesi, teşhisi, bakımı veya tamiri için gerekli olan tüm hata kodları dahil olmak üzere emisyon ve güvenlikle ilgili olan ve kritik öneme sahip olan tüm bütünleşik teşhis bilgilerinin elde edilebilmesini,

oo) Özel aletler: Sadece araç imalatçısı tarafından yetkilendirilen dağıtıcılara sunulan ve kamu kullanımına açılmayan ve tahrifatın engellenmesinde kullanılan aletleri,

öö) Park ayağı: Araca sağlam şekilde takılan ve tamamen kontrol dışında bırakılan aracın hedeflenen park konumunda kalmasını sağlayan cihazı,

pp) Park ayağının kullanım dışı konumu: Park ayağının kapatıldığı ve hareket konumuna getirildiği durumu,

rr) Park ayağının kullanım konumu: Park ayağının uzatıldığı veya açıldığı ve hedeflenen park konumuna getirildiği durumu,

ss) Plaka kenarı: Şekli düz ve dikdörtgen ise toplamda dört adet net kenarı bulunan ve genel malzeme kalınlığı 10 mm'den fazla olmayan bir plakanın dış hatlarını,

şş) Seçime bağlı ekipman: Standart ekipman kapsamında yer almayan ancak imalatçının sorumluluğunda olmak şartıyla belirli bir araca eklenebilen özellikleri,

tt) Seçime bağlı ekipmanın kütlesi: İmalatçının şartnameleri uyarınca standart ekipmana ek olarak araca takılabilen ekipmanların kütlesini,

uu) Standardize veriler: Standartların formatı ve izin verilen seçenekleri açık şekilde tanımlanmış olması koşuluyla, kullanılan tüm hata kodları dahil olmak üzere veri akışı bilgilerinin sadece kategori L araç sektöründe azami uyumlaştırma seviyesini sağlayan ve kullanılmasına bu Yönetmelik ile açık şekilde izin verilen endüstri standartlarına uygun şekilde üretilmesini,

üü) Standart ekipman: Düzen veya ekipman seviyesi konusunda başka şartların ortaya çıkmasına neden olmayacak şekilde takılan tüm özellikler dahil olmak üzere AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II'sinde bahsi geçen düzenleyici mevzuat kapsamında gerekli kılınan tüm özellikleri barındıran bir aracın temel düzenini,

vv) Sürüş çevrimi: Motorun çalıştırılması, var ise arızaların tespit edildiği sürüş modu ve motorun kapatılmasından meydana gelen bir deney çevrimini,

yy) Tahrifata karşı tedbirler: Aracın güç aktarma organları üzerinde başta araç performansının artırılması suretiyle olmak üzere fonksiyonel güvenliği etkileyebilecek, çevreye zarar verebilecek ve EK II'de izin verilmeyen şekilde yapılan izin değişiklikleri mümkün olduğunca önlemeyi hedefleyen teknik şartlar ve gereklilikler bütününü,

zz) Tahrik torkunda ciddi düşüş: Normal işletme modundaki torkun % 90 veya daha azına eşit olan tahrik torkunu,

aaa) Taşıma sistemi: Eski bir araç tipinden yeni bir araç tipine taşınan ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan bir sistemi,

bbb) Teknik açıdan müsaade edilen azami çekilebilir kütle: “TM” olarak kısaltılan ve bir çekme aracı tarafından çekilebilen azami kütleyi,

ccc) Teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle: “M” olarak kısaltılan ve yapım özellikleri ve tasarım performansı esas alındığında bir araca tahsis edilen azami kütleyi,

ççç) Tip I deney: Emisyon onaylarında kullanılan geçerli sürüş çevrimini,

ddd) Topuz ve çekme tertibatı: Bir çeki başlığı yardımıyla römorka bağlantı sağlanması için kategori L'de yer alan araçlara takılan küresel bir cihaz ve bir tertibattan meydana gelen çekme tertibatını,

eee) Uzun dönem yakıt kesme: Zaman içerisinde araçta yaşanan farklılıklar ve aşamalı değişimlere uyum sağlanmasında kullanılan ve yakıt kalibrasyon programında yapılan çoğunlukla kademeli ayarları,

fff) Uzunlamasına düzlem: Aracın hareket yönüne paralel uzanan dikey bir düzlemi,

ggg) Yakıt besleme sistemi: Yakıt depolaması ile hava yakıt karıştırma ve püskürtme cihazı/cihazları arasındaki, bu parçalar dahil olmak üzere, aksamlar bütününü,

ğğğ) Yakıt kesme: Temel yakıt programında yapılan geri bildirim ayarlarını,

hhh) Yükleme platformu: Yük taşıma amacıyla kategori L'de yer alan aracın yapısına takılan bir platformu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İmalatçıların Araç Yapısı İle İlgili Yükümlülükleri
Aracın yapısına yönelik montaj ve gösterim şartları
Madde 3 - Yönt. (RG: 30.12.2021)
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II’sinin 18 inci maddesinde belirtilen şekilde araç yapım şartlarına uygunluk sağlanması için imalatçılar; talimatlara uygun şekilde bakımı yapılan ve normal şekilde kullanılan aracın ayrıntılı teknik şartlar ve deney işlemlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde tasarlanan, imal ve monte edilen ve fonksiyonel güvenlik ve çevre korumasını etkileyen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteleri araçlara takar.

(2) (Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer) Ekipman ve parçaların imalatçıları 6 ncı ila 20 nci maddeler uyarınca; fiziksel gösterim deneylerinden faydalanarak onay kuruluşuna piyasaya arz edilen tescil edilen veya kullanıma alınan (hizmete giren) ve Kategori L'de yer alan araçların AB/168/2013 Yönetmeliğinin Bölüm 3'ünde belirtilen araç yapısı şartlarına ve aynı zamanda 6 ncı ila 20 nci maddelerde yer verilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerine uygun olduğunu gösterir.

(3) İmalatçılar; piyasaya arz edilen veya kullanıma alınan yedek parçaların ve ekipmanların, bu Yönetmelikte belirtilen ayrıntılı teknik şartlar ve deney prosedürlerinde açıklanan şekilde AB/168/2013 Yönetmeliği şartlarına uygunluğunun onaylanmasını sağlar. Bu tür bir yedek parça veya ekipman ile donatılmış, Kategori L'de yer alan onaylı araçlar; AB/168/2013 Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddesinde yer verilen şartlar dahil olmak üzere dayanıklılık şartlarına uygun olan orijinal parça veya ekipmanın karşıladığını deney şartları ve performans sınır değerleri ile aynı değerleri karşılar.

(4) İmalatçılar aynı zamanda AB/168/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde verilen ayrıntılı araç yapısı şartları ve bu Yönetmelikte yer verilen ayrıntılı teknik şartlar açısından imalat uygunluğunun doğrulanmasına ilişkin tip onayı işlemlerinin takip edilmesini sağlar.

(5) Uygulanabilir ise imalatçılar; emisyon ve fonksiyonel güvenliğe ilişkin kontrol bilgisayarları dahil olmak üzere aktarma organları yönetim sisteminin tahrif edilmesini engellemek için alınan tedbirler hakkındaki bir açıklamayı onay kuruluşuna teslim eder.
BM/AEK Regülasyonlarının uygulanması
Madde 4 -
(1) EK I'de belirtilen BM/AEK Regülasyonları ve bunlara ait değişiklikler tip onayı için de geçerlidir.

(2) Azami araç tasarım hızı 25 km/saatten az veya eşit olan araçlar, azami araç tasarım hızı 25 km/saatten fazla olan araçlara uygulanan ve BM/AEK Regülasyonlarında yer alan tüm ilgili şartlara uygun olur.

(3) BM/AEK Regülasyonlarında L1, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 araç kategorilerine yapılan atıflar, tüm alt kategoriler dahil olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yer alan sırasıyla L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ve L7e araç kategorilerine yapılmış sayılır.
Deney prosedürleri ve araç yapısı şartlarına ilişkin teknik şartlar
Madde 5 -
(1) Araç yapısı deney prosedürleri, bu Yönetmelikte belirtilen deney şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

(2) Deney prosedürleri, onay kuruluşu tarafından veya onay kuruluşunun huzurunda veya onay kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olması durumunda teknik servis tarafından gerçekleştirilir.

(3) Ölçüm yöntemleri ile deney sonuçları, formatı AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen bir deney raporu şeklinde onay kuruluşuna raporlanır.
Güç aktarma organlarının tahrifatının önlenmesine yönelik tedbirler hakkındaki şartlar
Madde 6 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin Ek II(C1)’i kapsamında yer alan ve güç aktarma organlarının tahrifatının önlenmesine yönelik tedbirler hakkındaki şartlar ve deney işlemleri, EK II uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
Tip onayı işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin şartlar
Madde 7 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C2)’si kapsamında yer alan ve tip onayı düzenlemeleri hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK III uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
İmalat uygunluğuna (CoP) ilişkin şartlar
Madde 8 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C3)'ünde bahsi geçen imalat uygunluğu (CoP) açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK IV uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Çeki tertibatları ve eklemelere uygulanan şartlar
Madde 9 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C4)’ünde bahsi geçen ve çeki tertibatı ve eklentileri açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK V uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Aracın izinsiz kullanımını önleyecek cihazlara ilişkin şartlar
Madde 10 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C5)'inde bahsi geçen ve aracın izinsiz kullanımını önleyecek cihazlar açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK VI uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin şartlar
Madde 11 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C6)'sında bahsi geçen ve elektromanyetik uyumluluk açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK VII uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Dış çıkıntılara ilişkin şartlar
Madde 12 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C7)'sinde bahsi geçen ve dış çıkıntılar açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK VIII uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Yakıt depolamaya ilişkin şartlar
Madde 13 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C8)'inde bahsi geçen ve yakıt depolama açısından geçerli olan deney işlemleri ve şartları, EK IX uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Yükleme platformlarına ilişkin şartlar
Madde 14 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C9)'unda bahsi geçen ve yükleme platformları açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK X uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Kütleler ve boyutlara ilişkin şartlar
Madde 15 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C10)’u kapsamında yer alan ve kütleler ve ebatlar hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XI uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
Fonksiyonel bütünleşik teşhis cihazlarına ilişkin şartlar
Madde 16 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C11)’i kapsamında yer alan ve fonksiyonel bütünleşik teşhis cihazları hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XII uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
Yolcu tutacakları ve ayak dayama yerlerine ilişkin şartlar
Madde 17 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C12)'sinde bahsi geçen ve yolcu tutacakları ve ayak dayama yerleri açısından geçerli olan şartlar ve deney işlemleri, EK XIII uyarınca gerçekleştirilip doğrulanır.
Tescil plakasının yerine ilişkin şartlar
Madde 18 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C13)’ü kapsamında yer alan ve tescil plakasının yeri hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XIV uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
Tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin şartlar
Madde 19 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C14)’ünde bahsi geçen tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XV uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
Park ayaklarına ilişkin şartlar
Madde 20 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C15)’i kapsamında yer alan ve park ayakları hakkındaki deney işlemleri ve şartlar, EK XVI uyarınca gerçekleştirilir ve doğrulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Servislere İlişkin Yükümlülükler ve Şartlar
Performans standartları ve teknik servislerin değerlendirilmesi
Madde 21 -
(1) Teknik servisler, AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK II(C16)'sında bahsi geçen performans standartları ile değerlendirme işlemlerine uygun olur ve gerekli işlemler, bu Yönetmeliğin EK XVII’si uyarınca doğrulanır.
Kendi kendine deneye izin verilmesi
Madde 22 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen hizmet içi teknik servislerce gerçekleştirilen kendi kendine deneyler sadece bu Yönetmeliğin EK III'ünde izin verilmesi halinde gerçekleştirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onay Kuruluşunun Yükümlülükleri
Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı
Madde 23 -
(1) Onay Kuruluşu tarafından, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 18 inci, 25 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin EK IV'ünde belirtilen zaman çizelgesinde yer alan uygulama tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere, AB/168/2013 Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan tip onayı mevcut yeni imal edilen araçların uygunluk belgeleri, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının amaçları bakımından geçerli sayılmaz ve emisyon, yakıt veya enerji tüketimiyle ilgili gerekçelerle veya geçerli fonksiyonel güvenlik veya araç yapısı şartları nedeniyle bu tür araçların piyasaya arz edilmesi, tescil edilmesi ve hizmete girişi yasaklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 24 - Yönt. (RG: 30.12.2021)(Değişik:RG-30/12/2021-31705 2.Mükerrer)
(1) Bu Yönetmelik, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin tip onayına yönelik araçların yapısı ve genel gereklilikleri bakımından (AB) 168/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan ve (AB) 2016/1824 ve (AB) 2018/295 ile değiştirilen 21/11/2013 tarihli ve (AB) 44/2014 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda, bu Yönetmeliğin dikkate aldığı (AB) 44/2014 sayılı Konsey Tüzüğünün değişiklikleri dâhil orijinal metni esas alınır.
Yürürlük
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  26/1/2017

  29960 Mükerrer

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  30/12/2021

  31705 (2.Mükerrer)

  2.       

   

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I UYGULANMASI ZORUNLU OLAN BM/AEK REGÜLASYONLARININ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II AKTARMA ORGANLARININ TAHRİFATININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER İÇİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III TİP ONAYI İŞLEMLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IV İMALATIN UYGUNLUĞUNA YÖNELİK ŞARTLAR
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK V ÇEKİ TERTİBATLARI VE EKLEMELERE UYGULANAN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VI ARACIN İZİNSİZ KULLANIMINI ÖNLEYECEK CİHAZLARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VII ELEKTROMANYETİK UYUMLULUĞA (EMC) İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VIII DIŞ ÇIKINTILARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IX YAKIT DEPOLAMAYA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK X YÜKLEME PLATFORMLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XI KÜTLELER VE BOYUTLARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XII FONKSİYONEL BÜTÜNLEŞİK TEŞHİS (OBD) CİHAZLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XIII YOLCU TUTACAKLARI VE AYAK DAYAMA YERLERİNE YÖNELİK ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XIV TESCİL PLAKASININ YERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XV TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİME İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XVI STANTLARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XVII PERFORMANS STANDARTLARI VE TEKNİK SERVİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK I UYGULANMASI ZORUNLU OLAN BM/AEK REGÜLASYONLARININ LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II AKTARMA ORGANLARININ TAHRİFATININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER İÇİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III TİP ONAYI İŞLEMLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IV İMALATIN UYGUNLUĞUNA YÖNELİK ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VIII DIŞ ÇIKINTILARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IX YAKIT DEPOLAMAYA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XI KÜTLELER VE BOYUTLARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XII FONKSİYONEL BÜTÜNLEŞİK TEŞHİS (OBD) CİHAZLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XIII YOLCU TUTACAKLARI VE AYAK DAYAMA YERLERİNE YÖNELİK ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XIV TESCİL PLAKASININ YERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK XVI STANTLARA İLİŞKİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/01/2018 - 30/12/2021 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul