İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYINA VE PİYASA GÖZETİMİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/901/2014)

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere; bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartların uygulanması hakkında yeknesak koşullar oluşturmak amacıyla ayrıntılı uygulama tedbirlerini sunmak ve aynı zamanda temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin idari şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik;
   2918 sayılı Kanunun 29
   uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve
   4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4
   üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(4) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerlidir. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, deney ve test ifadeleri aynı anlamda kullanılır. Bu Yönetmelikte yer alan “AB/168/2013 Yönetmeliği”, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’i ifade eder.
  
Tanıtım belgesi ve tanıtım dosyası için şablonlar
Madde 2 -
(1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar EK I’de verilen şablonları esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tanıtım dosyası ve tanıtım belgesini sunar.
İmalatçının dayanıklılık deneyleri ve aracın yapısal bütünlüğü hakkındaki beyanlarına ilişkin şablonlar
Madde 3 -
(1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK II'de verilen şablonları esas almak şartıyla 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/3/2014)’in EK XIX'unda açıklanan şekilde aracın yapısal bütünlüğü hakkında ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen fonksiyonel güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemler, parçalar ve ekipmanların dayanıklılığı hakkında beyanlar sunar.
Araç bütünleşik teşhis sistemleri (OBD) ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında imalatçı tarafından tip onayı kuruluşuna sunulan uygunluk belgeleri için şablon
Madde 4 -
(1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar; EK III'te belirtilen şablonu esas almak şartıyla AB/168/2013 Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca onay kuruluşuna araç bütünleşik teşhis sistemleri ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında bir belge sunar.
Uygunluk belgeleri için şablonlar
Madde 5 -
(1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen uygunluk belgesini, EK III'te yer verilen şablonlara uygun şekilde düzenler.

(2) İmalatçılar, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında tip onayı başvurusu yapılmasına izin veren AB/168/2013 Yönetmeliğinin 80 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında, EK IV İlave 1'de tarif edilen uygunluk belgesine ait şablona ve 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin EK IV'ünde belirtilen uygunluk belgesine ilişkin şablona alternatif olarak, 0.4 üncü maddesindeki "Araç kategorisi" ve 50 nci maddesindeki "Notlar" ile EK IV İlave 2'de tarif edilen girdiler ve bilgilerin bulunması gereken uygunluk belgesine ait şablonu, yeni onaylanmış tiplerde yer alan araçlar için kullanabilirler.
Zorunlu plaka (Levha) ve AB tip onayı işareti için modeller
Madde 6 -
(1) İmalatçılar, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında bahsi geçen AB tip onayı işaretini ve zorunlu plakayı EK V'te belirtilen modeller uyarınca düzenler.
AB tip onayı belgesi için şablonlar
Madde 7 -
(1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen AB tip onayı belgelerini, EK VI'da yer verilen şablonlara uygun olarak düzenler.
AB tip onayı belgesi için numaralandırma sistemi
Madde 8 -
(1) AB tip onayı belgeleri, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, EK VII'de belirtilen uyumlaştırılmış sisteme göre numaralandırılır.
Deney sonuç belgesi için şablon
Madde 9 -
(1) Onay kuruluşları, AB/168/2013 Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen deney sonucu föylerini, EK VIII'de yer verilen şablona uygun şekilde düzenler.
Deney raporlarının formatı
Madde 10 -
(1) AB/168/2013 Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen deney raporlarının formatı, EK VIII'de yer verilen genel şartlara uygun olur.
Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanlar listesi
Madde 11 -
(1) Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevre performansı açısından oldukça önemli olan parça veya ekipmanlar listesi EK X'da verilmiştir.
Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belge için şablon ve numaralandırma sistemi
Madde 12 -
(1) Onay kuruluşları; temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/168/2013 Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya ekipmanların piyasaya arzı ve hizmete girmesine ilişkin belgeyi EK IX'da verilen şablonu esas alarak ve numaralandırma sistemi uyarınca düzenler.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmeliğin, iki veya üç tekerlekli araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin tip onayı ve piyasa gözetimi için idari şartları hakkındaki 18/7/2014 tarihli ve (AB) 901/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK I TANITIM BELGESİ VE TANITIM DOSYASI İÇİN ŞABLONLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II İMALATÇININ DAYANIKLILIK DENEYLERİ VE ARACIN YAPISAL BÜTÜNLÜĞÜ HAKKINDAKİ BEYANLARINA İLİŞKİN ŞABLONLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III ARAÇ BÜTÜNLEŞİK TEŞHİS SİSTEMLERİ (OBD) VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM HAKKINDA İMALATÇI TARAFINDAN TİP ONAYI KURULUŞUNA SUNULAN UYGUNLUK BELGELERİ İÇİN ŞABLON
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IV UYGUNLUK BELGELERİ İÇİN ŞABLONLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK V ZORUNLU PLAKA (LEVHA) VE AB TİP ONAYI İŞARETİ İÇİN MODELLER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VI AB TİP ONAYI BELGESİ İÇİN ŞABLONLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VII AB TİP ONAYI BELGESİ İÇİN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK VIII DENEY RAPORLARININ FORMATI VE DENEY SONUÇ BELGESİ İÇİN ŞABLON
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK IX TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLARIN PİYASAYA ARZI VE HİZMETE GİRMESİNE İLİŞKİN BELGE İÇİN ŞABLON VE NUMARALANDIRMA SİSTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK X TEMEL SİSTEMLERİN DOĞRU ŞEKİLDE ÇALIŞMASI AÇISINDAN CİDDİ RİSK TEŞKİL EDEBİLEN PARÇA VEYA EKİPMANLAR LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul