(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
POLİS AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi bünyesindeki Enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve
   4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26
   ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

d) Enstitü: Polis Akademisine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) EÖYK: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu,

f) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Kayıt ve Kabul
Lisansüstü program açma teklifleri
Madde 5 -
(1) Lisansüstü programlar, Enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar, sırasıyla ilgili anabilim dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi, EÖYK’nın uygun görüşü, Başkanlığın YÖK’e teklifi ve YÖK’ün kararı ile açılır. Açılan programlar anabilim dalları ile aynı adları taşır. Aynı usulle anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü program, yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir. Yabancı dilde eğitim veren bir programın açılması da yukarıdaki usullere tabidir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
Madde 6 -
(1) Her program için kontenjan, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Her yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.
Jürilerin oluşturulması ve değerlendirme
Madde 7 -
(1) Lisansüstü programlara başvuran adayların mülakat sınavı ile başarı değerlendirmesi mülakat sınav jürisi tarafından yapılır. Her bir anabilim dalı için ayrı jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen üç asıl, iki yedek veya beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına uygunluğu ilgili Enstitü Müdürlüğünce onaylanan adaylar mülakat sınavına alınır. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların mülakat sınavına alınıp alınmayacaklarına EÖYK karar verir.

(3) Mülakat sınav jürisi, mülakat sınavı sonrası yapacağı genel değerlendirmede; ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ile mülakat sınavı notlarının EÖYK tarafından belirlenen yüzde ağırlıklarına göre hesaplayacağı genel başarı notuna göre adayları sıralar, eşitlik durumunda yabancı dil puanına bakılır. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar ile mülakat sınavı değerlendirme notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Sınav belgeleriyle, genel değerlendirme sonuçları bir tutanakla ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(4) Yukarıdaki değerlendirme koşulları, ikili anlaşmalar ve protokoller doğrultusunda ülkelerince gönderilenler haricindeki yabancı uyruklu adaylar için de geçerlidir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
Madde 8 -
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Enstitü dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar EÖYK tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
Madde 9 -
(1) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacı ile yüksek lisans programı derslerine, tezli yüksek lisans mezunları ise doktora programı derslerine özel öğrenci statüsünde devam edebilirler. Bunun için özel öğrenci olmak isteyenlerin her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde ilgili Enstitüye müracaat etmesi gerekir. Başvuru şartları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak derse devam etme şartını yerine getirmesi halinde, ilgili derse devam ettiğine ilişkin bir katılım belgesi verilir, sınavlara girip başarılı olması halinde ise başarılı olunan derse ilişkin not döküm belgesi verilir. Özel öğrenci statüsü ile bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir. Bu öğrencilerin, kredi başına ödeyecekleri öğrenim ücreti ve başvuru koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Öğrencilerin, özel öğrenci iken en az 85 (BA) başarı notu aldıkları derslerden muaf olma talepleri, üzerinden dört yarıyıldan fazla süre geçmemiş olmak şartıyla, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kabul edilebilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
Madde 10 -
(1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve EÖYK’nın belirlediği esaslar uygulanır.
Lisansüstü programlara kayıt
Madde 11 -
(1) Lisansüstü programlara kesin kayıtlar ilgili Enstitü akademik takviminde belirlenen tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılmayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz, ödedikleri ücretler iade edilmez.
Kayıt yenileme
Madde 12 -
(1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce belirlenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez ve kayıt yenilenmeyen dönem için öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaz.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılır ve başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(4) Tez aşamasında iken üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin tez danışmanı iptal edilir. Sonraki bir yarıyılda kayıt yenilemesi durumunda kendisine yeni bir danışman atanır. Danışman, öğrencinin yeni bir tez konusu önermesini isteyebilir.
İzinli sayılma
Madde 13 -
(1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir:

a) Hastalık izni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir.

b) Askerlik izni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

(2) Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile eğitim-öğretim süresince en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır. İzinli sayılma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarda Dersler ve Danışman Atanması
Lisansüstü ders programı
Madde 14 -
(1) Lisansüstü programlarda dersler, asgari iki yarıyıl olarak planlanır.

(2) Lisansüstü öğretim planları; Enstitülerin anabilim dallarında açılan zorunlu ve seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Öğretim planları ve bu planlarda yapılacak değişiklikler Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Kurulu Kararı ile gerçekleşir. Ancak gerekli görülmesi halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile lisansüstü öğrencilerin, Başkanlık bünyesindeki farklı bir Enstitüden veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları sağlanabilir. Bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(3) Anabilim Dalı Başkanlıkları her yıl Ocak ve Eylül aylarının en geç ilk haftasında bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılının ders programını değerlendirir, varsa ders değişiklik teklif ve gerekçelerini Enstitü Yönetim Kuruluna sunar. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders programı Enstitü Kurulunun onayına sunulur.

(4) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içinde, haftalık bir saatlik teorik ders bir kredi saat; iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çözümü dersi ise bir kredi saat olarak değerlendirilir. Lisansüstü programlarda bir ders en fazla üç kredi saat olarak düzenlenebilir. Tez Çalışması Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi de dâhil olmak üzere, derslerin AKTS değerleri EÖYK tarafından belirlenir.
Derslerin seçilmesi ve ders kaydı
Madde 15 -
(1) Öğrencilerin ders seçim ve ders kayıt işlemleriyle ilgili usul ve esaslar ilgili Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü tarafından yapılır.
Ders başarısı
Madde 16 -
(1) Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları yedi iş günü içinde ilgili Enstitüye iletilir.

(2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70; doktora programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Bir yarıyıl içerisinde yapılacak sınavlar ile sınavların uygulamasına ilişkin esaslar Enstitü Kurulunca belirlenir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu    Katsayısı    Puan

AA         4.00    90-100

BA         3.50    85-89

BB         3.00    80-84

CB         2.50    75-79

CC         2.00    70-74

DC         1.50    65-69

DD         1.00    60-64

FD         0.50    50-59

FF         0     0-49

b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harf notları da kullanılır:

1) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğünü ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir.

2) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OL) ve (OZ) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler için de kullanılır.

3) Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir.

ç) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.
Ders başarı ortalaması
Madde 17 -
(1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan YANO ve GANO ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden 100 üzerinden alınan notların çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır ve 4’lük sisteme çevrilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın amacı
Madde 18 -
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve tez çalışmasının ilgili Enstitünün belirlediği ve EÖYK’nın onayladığı tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmasını sağlamaktır.
Programın kapsamı
Madde 19 -
(1) Tezli yüksek lisans programı; yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Başvuru koşulları
Madde 20 -
(1) Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için;

a) Lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adayların hangi programlara hangi lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir.

c) YDS veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Polis Akademisi tarafından yapılan yabancı dil sınavından EÖYK’nın belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.

ç) Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ve belgeler EÖYK tarafından belirlenir.

d) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar, EÖYK tarafından belirlenir.
Programın süresi
Madde 21 -
(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde EÖYK’nın öngördüğü ek başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili Enstitüden ilişiği kesilir.
Danışman atanması
Madde 22 -
(1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Başkanlık kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu gerek duyduğunda önerilenden farklı bir tez danışmanı atayabilir.

(3) Tez danışmanı, EÖYK’nın belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EÖYK’nın belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Başkanlık kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Tez konusunun belirlenmesi
Madde 23 -
(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, belirlenen amaca uygun bir tez hazırlamak zorundadır.

(2) Tez aşamasına geçen öğrencinin, danışmanı gözetiminde hazırladığı tez konusu Anabilim Dalı Başkanlığı teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir. Bu süre sonunda tez önerisi teklifi yapılmayan ya da tez önerisi reddedilen öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu tez konusu belirleyebilir veya tez danışmanını değiştirebilir. Tez konusunda daha sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usul takip edilir.

(3) Öğrenci, tez önerisi kabul edildikten veya tez konusu değiştikten asgari bir dönem sonra tez savunma sınavına girebilir.
Yüksek lisans tez çalışması ve sonuçlandırılması
Madde 24 -
(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EÖYK tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Başkanlık dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren asgari yedi gün, azami bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen ya da düzeltme süresi içerisinde savunmasını yapmayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Yabancı dilde eğitim verilen programlarda hazırlanan tezler o dilde yazılır.
Yüksek lisans diploması
Madde 25 -
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve EÖYK tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın amacı
Madde 26 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Programın kapsamı
Madde 27 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) EÖYK tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Başvuru koşulları
Madde 28 -
(1) Adayların tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için;

a) Lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adayların hangi programlara hangi lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu istenip istenmeyeceğinin ve ALES taban puanının belirlenmesi EÖYK’nın yetkisindedir.
Programın süresi
Madde 29 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.
Danışman atanması
Madde 30 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya EÖYK tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Tezsiz yüksek lisans diploması
Madde 31 -
(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde Enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı giriş sınavlarında başarılı olmak ve asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Programın amacı
Madde 32 -
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bilimsel bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması gerekir.
Programın kapsamı
Madde 33 -
(1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora derslerinin en fazla ikisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile diğer Enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden de seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başvuru koşulları
Madde 34 -
(1) Adayların doktora programına başvurabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların hangi programlara hangi yüksek lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir.

c) YDS veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak üzere EÖYK’nın belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.

ç) Adayların sağlaması gereken diğer şartlar ve belgeler EÖYK tarafından belirlenir.

d) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar, EÖYK tarafından belirlenir.

e) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Programın süresi
Madde 35 -
(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya EÖYK’nın öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Danışman atanması
Madde 36 -
(1) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için Başkanlık kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Yönetim Kurulu gerek duyduğunda önerilenden farklı bir tez danışmanı atayabilir.

(3) Tez danışmanı, EÖYK’nın belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Başkanlık kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Başkanlık kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yeterlik sınavı
Madde 37 -
(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Ancak öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci bu yarıyıldan itibaren sınavlara girmediği takdirde bu sınavlardan başarısız sayılır ve toplamda iki kez sınava girmediği takdirde öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Başkanlık dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Tez izleme komitesi
Madde 38 -
(1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman, tez izleme komitesinin doğal üyesidir. Diğer iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir anabilim dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan konu ile ilgili öğretim üyelerinden seçilebilir. Tez danışmanı aynı zamanda tez izleme komitesinin de başkanıdır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir.
Tez önerisi savunması
Madde 39 -
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman talep edebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
Madde 40 -
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EÖYK tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Başkanlık dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren asgari yedi gün, azami bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan ya da düzeltme süresi içerisinde savunmasını yapmayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.
Doktora diploması
Madde 41 -
(1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İlişik kesme
Madde 42 -
(1) Aşağıda belirtilen durumlarda da öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir: 
 
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar, 
 
b) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler, 
 
c) Kendi isteği ile kaydını sildirenler, 
 
ç) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş ile kayıt yaptıranlar.
Diğer hükümler
Madde 43 -
(1) EÖYK tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 44 -
(1) Enstitülerin eğitim ve öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; EÖYK karar vermeye yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 45 -
(1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 46 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 47 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul